Zoeken


Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

70 resultaten

Uitstel beantwoording vragen van de leden Vondeling en Brekelmans, gesteld tijdens het plenair debat over Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de verlenging van de beslistermijnen in asiel- en nareiszaken (Kamerstuk 36349), over hoe vaak in de praktijk dwangsommen voor te laat beslissen worden teruggevorderd ten behoeve van opvang (Dossier 36349)
Uitstel beantwoording vragen van de leden Vondeling en Brekelmans, gesteld tijdens het plenair debat over Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de verlenging van de beslistermijnen in asiel- en nareiszaken (Kamerstuk 36349), over hoe vaak in de praktijk dwangsommen voor te laat beslissen worden teruggevorderd ten behoeve van opvang Brief regering immigratie migratie en integratie Nr. 20 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 april 2204 Tijdens de plenaire wetsbehandeling (Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de verlenging van de beslistermijnen in asiel- en nareiszaken) (Kamerstuk 36 349) van 17 april jl. hebben de Kamerleden Vondeling en Brekelmans vragen gesteld over hoe vaak in de praktijk dwangsommen voor te laat beslissen worden teruggevorderd ten behoeve van opvang. ...

Jaarbericht 2023 Inspectie Justitie en Veiligheid (Dossier 36410-VI)
Jaarbericht 2023 Inspectie Justitie en Veiligheid Brief regering begroting financiën Nr. 96 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 april 2024 Hierbij bied ik uw Kamer, mede namens de Minister voor Rechtsbescherming en de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, het Jaarbericht 2023 van de Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) aan. ...

Wetgevingsplanning JenV Q2 2024 (Dossier 36410-VI)
Wetgevingsplanning JenV Q2 2024 Brief regering begroting financiën Nr. 97 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 april 2024 De Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid van uw Kamer heeft mij verzocht om eenmaal per kwartaal een wetgevingsplanning te ontvangen. ...

Onderhoudsrapport Specifieke Uitkeringen (OSU) 2023 (Dossier 36410-B)
Onderhoudsrapport Specifieke Uitkeringen (OSU) 2023 Brief regering begroting financiën Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 mei 2024 Hierbij stuur ik u, mede namens de Staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst, het jaarlijkse Onderhoudsrapport Specifieke Uitkeringen (OSU) 2023 met bijlage, zoals voorgeschreven op grond van artikel 20 van de Financiële-verhoudingswet. ...

Gewijzigd amendement van het lid De Hoop ter vervanging van nr. 21 over een WOZ-cap van 25% (#:-)
Gewijzigd amendement van het lid De Hoop ter vervanging van nr. 21 over een WOZ-cap van 25% Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) huisvesting huren en verhuren Nr. 71 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DE HOOP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Motie van het lid Beckerman over afzien van een extra huuropslag voor energielabels (#:-)
Motie van het lid Beckerman over afzien van een extra huuropslag voor energielabels Motie huisvesting huren en verhuren Nr. 63 MOTIE VAN HET LID BECKERMAN Voorgesteld 24 april 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de regering van plan is een puntenopslag in het nieuwe woningwaarderingsstelsel voor hoge energielabels in te voeren; overwegende dat dit leidt tot het onwenselijke beeld dat voor nieuwe appartementen met label A++ (de nieuwbouweis) alleen kleine woningen (55m2 en kleiner) onder het puntentotaal van 187 punten zullen blijven; constaterende dat een duurzame woning de norm moet zijn; verzoekt de regering in haar besluit af te zien van een extra huuropslag voor energielabels, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Reactie op amendementen inzake wetsvoorstel betaalbare huur (Kamerstuk 36496) (#:-)
Reactie op amendementen inzake wetsvoorstel betaalbare huur (Kamerstuk 36496) Brief regering huisvesting huren en verhuren Nr. 42 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 april 2024 Tijdens het debat over het wetsvoorstel betaalbare huur van 22 april jl. heb ik nadere informatie toegezegd over amendement 36 496, nr. ...

Motie van het lid El Abassi over bij de evaluatie van de Wet betaalbare huur meenemen of de aanbevelingen van de Woonbond bijdragen aan een gezondere huurmarkt (#:-)
Motie van het lid El Abassi over bij de evaluatie van de Wet betaalbare huur meenemen of de aanbevelingen van de Woonbond bijdragen aan een gezondere huurmarkt Motie huisvesting huren en verhuren Nr. 68 MOTIE VAN HET LID EL ABASSI Voorgesteld 24 april 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Wet betaalbare huur tot doel heeft woekerhuren te voorkomen en de betaalbaarheid van huren te verbeteren; constaterende dat de Woonbond, als vertegenwoordiger van huurders, gedeeltelijk positief is over het wetsvoorstel, maar ook ruimte ziet voor verbeteringen; overwegende dat de aanbevelingen van de Woonbond bijdragen aan een gezonde huurmarkt, waarbij huurprijzen meer in overeenstemming zijn met de kwaliteit van woningen, en waarbij huurverhogingen beter aansluiten bij de financiële mogelijkheden van huurders; verzoekt de regering om bij de evaluatie van de Wet betaalbare huur mee te nemen of de aanbevelingen van de Woonbond kunnen bijdragen aan een gezondere huurmarkt die meer in balans is, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid De Hoop c.s. ter vervanging van nr. 46 over puntenwaardering van lage energieprestatiecertificaten (#:-)
Nader gewijzigd amendement van het lid De Hoop c.s. ter vervanging van nr. 46 over puntenwaardering van lage energieprestatiecertificaten Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) huisvesting huren en verhuren Nr. 51 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DE HOOP C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid De Groot ter vervanging van nr. 20 over een prijsopslag voor nieuwbouw met een mogelijkheid voor verhoging die per woningmarktregio kan verschillen (#:-)
Gewijzigd amendement van het lid De Groot ter vervanging van nr. 20 over een prijsopslag voor nieuwbouw met een mogelijkheid voor verhoging die per woningmarktregio kan verschillen Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) huisvesting huren en verhuren Nr. 59 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DE GROOT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Motie van het lid Grinwis c.s. over in het Belastingplan 2025 het belastingtarief voor institutionele beleggers verlagen door de tarieven in de overdrachtsbelasting budgetneutraal aan te passen (#:-)
Motie van het lid Grinwis c.s. over in het Belastingplan 2025 het belastingtarief voor institutionele beleggers verlagen door de tarieven in de overdrachtsbelasting budgetneutraal aan te passen Motie huisvesting huren en verhuren Nr. 65 MOTIE VAN HET LID GRINWIS C.S. ...

Subamendement van het lid El Abassi over het wijzigen van 231 punten van het amendement-Beckerman (stuk nr. 14) door 250 punten (#:-)
Subamendement van het lid El Abassi over het wijzigen van 231 punten van het amendement-Beckerman (stuk nr. 14) door 250 punten Amendement huisvesting huren en verhuren Nr. 58 SUBAMENDEMENT VAN HET LID EL ABASSI Ontvangen 24 april 2024 De ondergetekende stelt het volgende subamendement voor: In het amendement van het lid Beckerman (stuk nr. ...

Gewijzigd amendement van het lid De Hoop ter vervanging van nr. 25 over een motivatieverplichting ten aanzien van het al dan niet aanwijzen van middenhuurwoningen (#:-)
Gewijzigd amendement van het lid De Hoop ter vervanging van nr. 25 over een motivatieverplichting ten aanzien van het al dan niet aanwijzen van middenhuurwoningen Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) huisvesting huren en verhuren Nr. 41 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DE HOOP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van het lid Paternotte c.s. ter vervanging van nr. 43 over het wettelijk borgen van bouw en beheer van middenhuurwoningen als taak van de toegelaten instellingen (#:-)
Amendement van het lid Paternotte c.s. ter vervanging van nr. 43 over het wettelijk borgen van bouw en beheer van middenhuurwoningen als taak van de toegelaten instellingen Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) huisvesting huren en verhuren Nr. 53 AMENDEMENT VAN HET LID PATERNOTTE C.S. ...

Motie van het lid Grinwis c.s. over bezien of de indexatie van de WWS-tabel adequaat is en inzicht verschaffen in de neveneffecten van een aanpassing van deze tabel (#:-)
Motie van het lid Grinwis c.s. over bezien of de indexatie van de WWS-tabel adequaat is en inzicht verschaffen in de neveneffecten van een aanpassing van deze tabel Motie huisvesting huren en verhuren Nr. 64 MOTIE VAN HET LID GRINWIS C.S. ...

Amendement van de leden Paternotte en Vedder ter vervanging van nr. 35 over een opslag van 35% voor rijksmonumenten (#:-)
Amendement van de leden Paternotte en Vedder ter vervanging van nr. 35 over een opslag van 35% voor rijksmonumenten Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) huisvesting huren en verhuren Nr. 44 AMENDEMENT VAN DE LEDEN PATERNOTTE EN VEDDER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van de leden Paternotte en Vedder over het wettelijk borgen van bouw en beheer van middenhuurwoningen als taak van de toegelaten instellingen (#:-)
Amendement van de leden Paternotte en Vedder over het wettelijk borgen van bouw en beheer van middenhuurwoningen als taak van de toegelaten instellingen Amendement huisvesting huren en verhuren Nr. 43 AMENDEMENT VAN DE LEDEN PATERNOTTE EN VEDDER Ontvangen 24 april 2024 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Na artikel V wordt een artikel ingevoegd, luidende: ARTIKEL Va Aan artikel 42 van de Woningwet wordt een lid toegevoegd, luidende: 6. ...

Nader gewijzigd amendement van de leden Paternotte en Grinwis ter vervanging van nr. 36 over een nieuwbouwopslag van 15 jaar voor woonruimte waarvan de bouw of verbouw tot woonruimte voor 2031 is gestart (#:-)
Nader gewijzigd amendement van de leden Paternotte en Grinwis ter vervanging van nr. 36 over een nieuwbouwopslag van 15 jaar voor woonruimte waarvan de bouw of verbouw tot woonruimte voor 2031 is gestart Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) huisvesting huren en verhuren Nr. 50 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN PATERNOTTE EN GRINWIS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van de leden Grinwis en Vedder ter vervanging van nr. 28 over hogere leges voor herhaaldelijk in het ongelijk gestelde verhuurders (#:-)
Amendement van de leden Grinwis en Vedder ter vervanging van nr. 28 over hogere leges voor herhaaldelijk in het ongelijk gestelde verhuurders Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) huisvesting huren en verhuren Nr. 57 AMENDEMENT VAN DE LEDEN GRINWIS EN VEDDER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Gewijzigd amendement van het lid Paternotte c.s. ter vervanging van nr. 32 over het stimuleren van verduurzamingsmaatregelen boven de liberalisatiegrens (#:-)
Gewijzigd amendement van het lid Paternotte c.s. ter vervanging van nr. 32 over het stimuleren van verduurzamingsmaatregelen boven de liberalisatiegrens Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) huisvesting huren en verhuren Nr. 52 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID PATERNOTTE C.S. ...