Zoeken


Dossier
32127 234
33161 204
33348 193
33962 190
33891 177
Meer...
33841 171
31389 154
33979 139
34302 125
33684 116
32440 111
33752 110
34002 109
32769 108
34348 105
34532 103
33106 100
34785 99
32372 98
33669 95
Status
Datum
Van:
Tot:

Dossier
32127 234
33161 204
33348 193
33962 190
33891 177
Meer...
33841 171
31389 154
33979 139
34302 125
33684 116
32440 111
33752 110
34002 109
32769 108
34348 105
34532 103
33106 100
34785 99
32372 98
33669 95
Status
Datum
Van:
Tot:

25114 resultaten

Verslag (Dossier 34128)
Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000, de Algemene wet bestuursrecht en het Wetboek van Strafrecht in verband met rechtsbescherming bij toegangsweigering, uitzonderingen op Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (PbEU 2008, L 348) en het herstel van enkele wetstechnische gebreken; Verslag (nader, tweede nader etc.); Verslag Kamerstuk migratie en integratie organisatie en beleid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 26 maart 2015 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Voorstel van wet (Dossier 34128)
Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000, de Algemene wet bestuursrecht en het Wetboek van Strafrecht in verband met rechtsbescherming bij toegangsweigering, uitzonderingen op Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (PbEU 2008, L 348) en het herstel van enkele wetstechnische gebreken; Voorstel van wet; Voorstel van wet Kamerstuk migratie en integratie organisatie en beleid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 34128)
Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000, de Algemene wet bestuursrecht en het Wetboek van Strafrecht in verband met rechtsbescherming bij toegangsweigering, uitzonderingen op Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (PbEU 2008, L 348) en het herstel van enkele wetstechnische gebreken; Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport; Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Kamerstuk migratie en integratie organisatie en beleid Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT 1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 25 september 2014 en het nader rapport d.d. 13 januari 2015, aangeboden aan de Koning door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34128)
Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000, de Algemene wet bestuursrecht en het Wetboek van Strafrecht in verband met rechtsbescherming bij toegangsweigering, uitzonderingen op Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (PbEU 2008, L 348) en het herstel van enkele wetstechnische gebreken; Memorie van toelichting; Memorie van toelichting Kamerstuk migratie en integratie organisatie en beleid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1. ...

Stand van zaken diverse moties bij behandeling van de wetsvoorstellen voor de ratificatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Dossier 33992)
Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169); Brief regering; Stand van zaken diverse moties bij behandeling van de wetsvoorstellen voor de ratificatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap Kamerstuk organisatie en beleid recht staatsrecht zorg en gezondheid Nr. 60 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Den Haag, 20 december 2016 Tijdens de behandeling van de wetsvoorstellen voor de ratificatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Kamerstuk 33 990 en Kamerstuk 33 992 (R2034) (Handelingen II 2015/16, nr. 35, item 15 en Handelingen II 2015/16, nr. 36, item 10) zijn diverse moties aangenomen. ...

Stand van zaken uitvoering moties m.b.t wetsvoorstellen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Dossier 33992)
Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169); Brief regering; Stand van zaken uitvoering moties m.b.t wetsvoorstellen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap Kamerstuk organisatie en beleid recht staatsrecht zorg en gezondheid Nr. 59 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 juni 2016 Tijdens de behandeling van de wetsvoorstellen voor de ratificatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Kamerstuk 33 990 en Kamerstuk 33 992) (Handelingen II 2015/16, nr. 35, item 15 en Handelingen II 2015/16, nr. 36, item 10) zijn diverse moties aangenomen. ...

Motie van het lid Keijzer over opnemen van de fysieke toegankelijkheid als aandachtspunt bij bouwplannen (Dossier 33992)
Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169); Motie; Motie van het lid Keijzer over opnemen van de fysieke toegankelijkheid als aandachtspunt bij bouwplannen Kamerstuk organisatie en beleid recht staatsrecht zorg en gezondheid Nr. 41 MOTIE VAN HET LID KEIJZER Voorgesteld 14 januari 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er in veel gemeenten vrijwillige adviescommissies (VAC's) actief zijn om bouwplannen in gemeenten te beoordelen; overwegende dat hierbij niet expliciet als aandachtspunt is opgenomen of een bouwplan voldoet aan fysieke toegankelijkheid voor mensen met een beperking; van mening dat het opnemen van dit aandachtspunt kan leiden tot een betere toegankelijkheid van gebouwen en levensloopbestendig bouwen; verzoekt de regering, in overleg te treden met de landelijke koepel van de VAC's en de VNG zodat dit aandachtspunt wordt opgenomen, en de Tweede Kamer hierover voor het zomerreces 2016 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Voortman en Otwin van Dijk over onderzoek naar het wegnemen van belemmeringen voor actieve deelname aan de democratie (Dossier 33992)
Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169); Motie; Motie van de leden Voortman en Otwin van Dijk over onderzoek naar het wegnemen van belemmeringen voor actieve deelname aan de democratie Kamerstuk organisatie en beleid recht staatsrecht zorg en gezondheid Nr. 44 MOTIE VAN DE LEDEN VOORTMAN EN OTWIN VAN DIJK Voorgesteld 14 januari 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat een inclusieve samenleving betekent dat mensen met een beperking in gelijke mate een bijdrage kunnen leveren aan de democratie; van mening dat dit betekent dat de juiste randvoorwaarden gecreëerd moeten worden, zodat mensen hun mogelijkheden en talenten kunnen ontwikkelen; verzoekt de regering, te onderzoeken in welke mate mensen met een beperking een vertegenwoordigende of een bestuurlijke functie hebben, wat belemmeringen daarvoor zijn en maatregelen te nemen om belemmeringen voor actieve deelname aan de democratie weg te nemen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Dik-Faber en Van der Staaij over inclusie in het buitenlands beleid (Dossier 33992)
Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169); Motie; Motie van de leden Dik-Faber en Van der Staaij over inclusie in het buitenlands beleid Kamerstuk organisatie en beleid recht staatsrecht zorg en gezondheid Nr. 43 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN DER STAAIJ Voorgesteld 14 januari 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het VN-verdrag inzake personen met een handicap zowel nationale als internationale componenten bevat; van mening dat in de uitvoering van het beleid voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en binnen de mensenrechtenagenda van de Nederlandse overheid beter rekening gehouden kan worden met de belangen en rechten van mensen met een beperking; verzoekt de regering, inclusie van mensen met een beperking onderdeel te laten zijn van de dialoog met partnerlanden, beleid te ontwikkelen om van elkaars ervaringen te leren en inclusie van mensen met een beperking integraal onderdeel te laten zijn van het mensenrechtenbeleid en het beleid voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Voortman en Otwin van Dijk over Kamerdebatten toegankelijk maken voor mensen met een auditieve beperking (Dossier 33992)
Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169); Motie; Motie van de leden Voortman en Otwin van Dijk over Kamerdebatten toegankelijk maken voor mensen met een auditieve beperking Kamerstuk organisatie en beleid recht staatsrecht zorg en gezondheid Nr. 45 MOTIE VAN DE LEDEN VOORTMAN EN OTWIN VAN DIJK Voorgesteld 14 januari 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Tweede en Eerste Kamerdebatten niet te volgen zijn voor mensen met een gehoorbeperking; van mening dat het kunnen volgen van het democratisch proces van wezenlijk belang is voor politieke participatie; van mening dat eenieder, met of zonder beperking, in ons land het recht op politieke participatie heeft en dit recht zo goed mogelijk geborgd dient te worden; verzoekt de regering, de Tweede en Eerste Kamerdebatten die via de livestream en NPO Politiek te volgen zijn, zo spoedig mogelijk tevens volgbaar te maken voor mensen die doof of slechthorend zijn en de Kamer hierover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van der Staaij en Dik-Faber over regelgeving ten aanzien van abortus om reden van handicap (Dossier 33992)
Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169); Motie; Motie van de leden Van der Staaij en Dik-Faber over regelgeving ten aanzien van abortus om reden van handicap Kamerstuk organisatie en beleid recht staatsrecht zorg en gezondheid Nr. 53 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN DIK-FABER Voorgesteld 14 januari 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de VN-verdragen over de rechten van het kind en die over de rechten van personen met een handicap mede betrekking hebben op het ongeboren leven; overwegende dat ook in andere landen zoals in het Verenigd Koninkrijk dit heeft geleid tot een nadere discussie over de praktijk rond abortus op grond van een handicap; verzoekt de regering, te onderzoeken of er in het licht van deze verdragen en de toepassing die daaraan wordt gegeven in andere landen, reden is om tot aanpassingen te komen van beleid dan wel regelgeving ten aanzien van abortus om reden van handicap, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Voortman en Segers over de voorbeeldfunctie van het Rijk bij digitale toegankelijkheid en arbeidsdeelname (Dossier 33992)
Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169); Motie; Motie van de leden Voortman en Segers over de voorbeeldfunctie van het Rijk bij digitale toegankelijkheid en arbeidsdeelname Kamerstuk organisatie en beleid recht staatsrecht zorg en gezondheid Nr. 46 MOTIE VAN DE LEDEN VOORTMAN EN SEGERS Voorgesteld 14 januari 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het Rijk een belangrijke voorbeeldfunctie heeft, zeker waar het gaat om toegankelijkheid en personeelsbeleid; constaterende dat het personeelsbestand van het Rijk nog ver achterblijft bij de doelen van de quotumregeling voor deelname van mensen met een beperking; constaterende dat de toegankelijkheid van overheidsvoorzieningen zoals Rijksgebouwen nog achterblijft; constaterende dat veel overheidswebsites niet voldoen aan de webrichtlijnen voor toegankelijkheid, waardoor mensen met een beperking uitgesloten worden van informatie; verzoekt de regering, haar voorbeeldrol op te nemen en maatregelen te nemen om die voorbeeldfunctie in te vullen, onder andere op arbeidsdeelname en (digitale) toegankelijkheid, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Voortman en Otwin van Dijk over verbetering van de toegankelijkheid van het openbaar vervoer (Dossier 33992)
Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169); Motie; Motie van de leden Voortman en Otwin van Dijk over verbetering van de toegankelijkheid van het openbaar vervoer Kamerstuk organisatie en beleid recht staatsrecht zorg en gezondheid Nr. 47 MOTIE VAN DE LEDEN VOORTMAN EN OTWIN VAN DIJK Voorgesteld 14 januari 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat toegankelijk openbaar vervoer een belangrijke vereiste is voor mobiliteit van mensen met een beperking; overwegende dat mensen met een beperking nog te vaak op belemmeringen stuiten, ook wanneer het gaat om nieuwe voorzieningen of nieuw materieel; verzoekt de regering om, aanvullend aan al bestaand beleid, samen met de ov-sector en ervaringsdeskundigen een plan van aanpak op te stellen voor toegankelijk openbaar vervoer en de Kamer hierover voor de zomer van 2016 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Bergkamp en Otwin van Dijk over aandacht voor het belang van assistentiehonden (Dossier 33992)
Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169); Motie; Motie van de leden Bergkamp en Otwin van Dijk over aandacht voor het belang van assistentiehonden Kamerstuk organisatie en beleid recht staatsrecht zorg en gezondheid Nr. 50 MOTIE VAN DE LEDEN BERGKAMP EN OTWIN VAN DIJK Voorgesteld 14 januari 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er een bewustwordingscampagne gemaakt zal worden die zich richt op een inclusieve samenleving; van mening dat mensen die wegens een beperking, aandoening of chronische ziekte hindernissen tegenkomen in het dagelijks leven, zinvolle kennis en ervaring kunnen inbrengen in de vormgeving van deze campagne; verzoekt de regering, de publiekscampagne op te zetten in nauwe samenwerking met ervaringsdeskundigen; verzoekt de regering tevens, in de campagne aandacht te besteden aan het belang van assistentiehonden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Voortman over het aanstellen van een coördinator mensenrechten binnenland (Dossier 33992)
Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169); Motie; Motie van het lid Voortman over het aanstellen van een coördinator mensenrechten binnenland Kamerstuk organisatie en beleid recht staatsrecht zorg en gezondheid Nr. 49 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN Voorgesteld 14 januari 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de samenwerking tussen overheden op het terrein van de mensenrechten binnen Nederland nog flink verbeterd kan worden; constaterende dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk is voor de coördinatie van het mensenrechtenbeleid binnen Nederland en het Nationaal Actieplan Mensenrechten; overwegende dat de geloofwaardigheid en de effectiviteit van het Nederlandse buitenlandbeleid versterkt worden door de mensenrechten in Nederland voldoende aandacht te geven; verzoekt de regering, in overleg met maatschappelijke organisaties een coördinator mensenrechten binnenland aan te stellen, gericht op de coördinatie en mainstreaming van mensenrechten binnen de overheid; verzoekt de regering tevens, de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking te beleggen bij de Minister van Binnenlandse Zaken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Bergkamp over doorbreken van het taboe rond seksualiteitsbeleving bij mensen met een beperking (Dossier 33992)
Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169); Motie; Motie van het lid Bergkamp over doorbreken van het taboe rond seksualiteitsbeleving bij mensen met een beperking Kamerstuk organisatie en beleid recht staatsrecht zorg en gezondheid Nr. 51 MOTIE VAN HET LID BERGKAMP Voorgesteld 14 januari 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het uitgangspunt van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap is dat mensen met een beperking gelijke rechten hebben, ook op het gebied van seksuele gezondheid; constaterende dat onbekendheid met seksualiteitsbeleving bij mensen met een beperking nogal eens leidt tot terughoudendheid bij de omgeving, waaronder ouders en verzorgenden; constaterende dat de regering van mening is dat het doorbreken van dit taboe een brede, langjarige inspanning vereist van de overheid en de samenleving zelf; verzoekt de regering, deze inspanning te leveren en daartoe in overleg met organisaties als Rutgers WPF, de Landelijke Huisartsen Vereniging, de GGD'en en Ieder(in) te komen tot een plan van aanpak dat erop gericht is om de terughoudendheid weg te nemen en het taboe te doorbreken, en de Kamer hierover halverwege 2016 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Bergkamp en Voortman over onderzoek naar middelen voor het College voor de Rechten van de Mens voor beoordeling van "algemene toegankelijkheid" (Dossier 33992)
Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169); Motie; Motie van de leden Bergkamp en Voortman over onderzoek naar middelen voor het College voor de Rechten van de Mens voor beoordeling van "algemene toegankelijkheid" Kamerstuk organisatie en beleid recht staatsrecht zorg en gezondheid Nr. 52 MOTIE VAN DE LEDEN BERGKAMP EN VOORTMAN Voorgesteld 14 januari 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het amendement van het lid Van Dijk c.s. ...

Motie van de leden Voortman en Keijzer over borgen van de betrokkenheid van ervaringsdeskundigen bij het rijksbeleid (Dossier 33992)
Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169); Motie; Motie van de leden Voortman en Keijzer over borgen van de betrokkenheid van ervaringsdeskundigen bij het rijksbeleid Kamerstuk organisatie en beleid recht staatsrecht zorg en gezondheid Nr. 48 MOTIE VAN DE LEDEN VOORTMAN EN KEIJZER Voorgesteld 14 januari 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat gestreefd moet worden naar een inclusieve samenleving; van mening dat beleid niet voor maar met mensen met een beperking gemaakt zou moeten worden en dat voor het wegnemen van belemmeringen de ervaringen van mensen met een beperking onmisbaar zijn; verzoekt de regering, de betrokkenheid van ervaringsdeskundigen bij rijksbeleid te borgen, te beginnen bij de implementatie van het VN-Verdrag voor de rechten van mensen met een chronische ziekte of handicap, en de Kamer te informeren over de maatregelen die hiertoe genomen worden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van Gerven en Bergkamp over de doorlichting en toetsing van alle bestaande wetgeving aan de Kamer sturen (Dossier 33992)
Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169); Motie; Motie van de leden Van Gerven en Bergkamp over de doorlichting en toetsing van alle bestaande wetgeving aan de Kamer sturen Kamerstuk organisatie en beleid recht staatsrecht zorg en gezondheid Nr. 37 MOTIE VAN DE LEDEN VAN GERVEN EN BERGKAMP Voorgesteld 14 januari 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat wet- en regelgeving niet in strijd mag zijn met de ratificatie van het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking; constaterende dat bestaande wetgeving in het kader van het VN-verdrag inzake de rechten voor mensen met een beperking is doorgelicht en getoetst; verzoekt de regering, de doorlichting en toetsing van alle bestaande wetgeving en lagere wetgeving naar de Kamer te sturen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Gerven over spoedige ondertekening van het facultatief protocol (Dossier 33992)
Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169); Motie; Motie van het lid Van Gerven over spoedige ondertekening van het facultatief protocol Kamerstuk organisatie en beleid recht staatsrecht zorg en gezondheid Nr. 38 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN Voorgesteld 14 januari 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het facultatief protocol onlosmakelijk met het voorliggende verdrag verbonden is; constaterende dat de regering het facultatief protocol nog niet heeft ondertekend; verzoekt de regering, het facultatief protocol spoedig te ondertekenen, en gaat over tot de orde van de dag. ...