Zoeken


Status
Partij
VVD 17373
CDA 14970
PvdA 13671
D66 10137
GL 6240
Meer...
CU 6033
SP 4142
PVV 3104
SGP 2860
PvdD 2073
DENK 692
50PLUS 547
BBB 396
GroenLinks-PvdA 254
FVD 248
Volt 181
Omtzigt 158
BVNL 144
BIJ1 142
GPV 139
Datum
Van:
Tot:

Status
Partij
VVD 17373
CDA 14970
PvdA 13671
D66 10137
GL 6240
Meer...
CU 6033
SP 4142
PVV 3104
SGP 2860
PvdD 2073
DENK 692
50PLUS 547
BBB 396
GroenLinks-PvdA 254
FVD 248
Volt 181
Omtzigt 158
BVNL 144
BIJ1 142
GPV 139
Datum
Van:
Tot:

63971 resultaten

Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht (Dossier 34000-IIB)
Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht Brief regering begroting financiën Nr. 3 MEDEDELING Den Haag, 16 september 2014 Op 8 september jl. heeft de Afdeling advisering van de Raad van State advies uitgebracht over dit voorstel van wet. ...

Voorstel van wet (Dossier 34000-IIB)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Nr. 1 VOORSTEL VAN WET 16 september 2014 Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2015 (Dossier 34000-IIB)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2015 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 4 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 27 oktober 2014 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Herziene artikelstructuur Hoofdstuk IIB Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneur (herdruk) (Dossier 34000-IIB)
Herziene artikelstructuur Hoofdstuk IIB Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneur (herdruk) Brief regering ...

Voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State over het geven van aanwijzingen aan de Gouverneurs van de landen in het Caribische deel van het Koninkrijk (herdruk) (Dossier 34000-IV)
Voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State over het geven van aanwijzingen aan de Gouverneurs van de landen in het Caribische deel van het Koninkrijk (herdruk) Voorlichting Afdeling advisering Raad van State ...

Lening ziekenhuis Curaçao (Dossier 34000-IV)
Lening ziekenhuis Curaçao Brief regering begroting financiën Nr. 17 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 oktober 2014 In het begrotingsdebat van 1 oktober jl. heb ik uw Kamer een brief toegezegd over de in juni door Nederland middels lopende inschrijving verstrekte lening aan de regering van Curaçao ten behoeve van het nieuwe ziekenhuis (Handelingen II 2014/15, nr. 8, debat over de Begroting Koninkrijksrelaties). ...

Regeringsreactie op het rapport van het Europees Comité inzake de voorkoming van folteringen en onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen (CPT) naar aanleiding van een bezoek in mei 2014 (Dossier 34000-IV)
Regeringsreactie op het rapport van het Europees Comité inzake de voorkoming van folteringen en onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen (CPT) naar aanleiding van een bezoek in mei 2014 Brief regering begroting financiën Nr. 49 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 augustus 2015 Van 12 tot 22 mei 2014 legde het Europees Comité inzake de voorkoming van folteringen en onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen (CPT) een bezoek af aan Aruba, Bonaire, Curaçao en St Maarten. ...

Voortgang Project Duradero (Dossier 34000-IV)
Voortgang Project Duradero Brief regering begroting financiën Nr. 24 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 november 2014 In de reactie op de vragen van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties in het kader van het voorbereidend onderzoek van het voorstel van wet, houdende de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV), heb ik toegezegd u nader te informeren over de voortgang van het project Duradero (Kamerstuk 34 000 IV, nr. 6). ...

Evaluatie justitiële rijkswetten (Dossier 34000-IV)
Evaluatie justitiële rijkswetten Brief regering begroting financiën Nr. 21 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 november 2014 Mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en met verwijzing naar toezeggingen aan uw Kamer, informeer ik u hierbij over de evaluatie van de justitiële rijkswetten. ...

Reactie op het eindrapport van het College Financieel Toezicht (Cft) overheidsfinanciën Aruba (Dossier 34000-IV)
Reactie op het eindrapport van het College Financieel Toezicht (Cft) overheidsfinanciën Aruba Brief regering begroting financiën Nr. 16 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 oktober 2014 De regering van Aruba heeft uw Kamer, alsmede de Eerste Kamer en de ministerraad van Nederland, per brief van 1 oktober jl. geïnformeerd over de aanbieding van de ontwerpbegrotingswijziging 2014 aan de Gouverneur van Aruba. ...

Inzet van het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) op verzoek van Aruba (Dossier 34000-IV)
Inzet van het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) op verzoek van Aruba Brief regering begroting financiën Nr. 28 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 december 2014 De regering van Aruba heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) verzocht om een deskundigenrapport over de ontwerpbegroting 2015, en over eventuele wijzigingen. ...

Rapport inzake een onderzoek naar de integriteit van het openbaar bestuur van Sint Maarten (Dossier 34000-IV)
Rapport inzake een onderzoek naar de integriteit van het openbaar bestuur van Sint Maarten Brief regering begroting financiën Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 september 2014 Bijgaand zend ik u het rapport «Integrity Inquiry into the functioning of the Government of Sint Maarten»1. ...

Motie van het lid Fritsma over niet eeuwig voor de Antillen blijven zorgen (Dossier 34000-IV)
Motie van het lid Fritsma over niet eeuwig voor de Antillen blijven zorgen Motie begroting financiën Nr. 12 MOTIE VAN HET LID FRITSMA Voorgesteld 1 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat het ongewenst is om op grond van het verre verleden huidige en toekomstige generaties in Nederland plichten jegens de voormalige Antillen op te leggen; constaterende dat de zelfopgelegde verantwoordelijkheid voor de voormalige Antillen er niet toe leidt dat wantoestanden zoals corruptie verdwijnen; verzoekt de regering, af te stappen van het idee dat Nederland door het verleden voor eeuwig voor de voormalige Antillen moet blijven zorgen en er dus niet de banden mee kan verbreken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van de leden Van Laar en Segers dat beoogt voor de periode van 2015-2017 € 3 miljoen vrij te maken voor de verbetering van de positie van kinderen in Caribisch Nederland (Dossier 34000-IV)
Amendement van de leden Van Laar en Segers dat beoogt voor de periode van 2015-2017 € 3 miljoen vrij te maken voor de verbetering van de positie van kinderen in Caribisch Nederland Amendement begroting financiën Nr. 9 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN LAAR EN SEGERS Ontvangen 1 oktober 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 2 Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners wordt het ontvangstenbedrag verhoogd met € 3.000 (x € 1.000). ...

Afspraken tussen de regeringen van Aruba en Nederland over onafhankelijk toezicht op de overheidsfinanciën van Aruba (Dossier 34000-IV)
Afspraken tussen de regeringen van Aruba en Nederland over onafhankelijk toezicht op de overheidsfinanciën van Aruba Brief regering begroting financiën Nr. 39 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 mei 2015 Hierbij bied ik u de afspraken aan tussen de regeringen van Aruba en Nederland over onafhankelijk toezicht op de overheidsfinanciën van Aruba1. ...

Informatie over een enkel onderwerp dat zich heeft voorgedaan na de aanbieding van de Tweede Suppletoire begroting 2014 van Koninkrijksrelaties (Dossier 34000-IV)
Informatie over een enkel onderwerp dat zich heeft voorgedaan na de aanbieding van de Tweede Suppletoire begroting 2014 van Koninkrijksrelaties Brief regering begroting financiën Nr. 30 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 december 2014 Hierbij informeer ik uw Kamer, vooruitlopend op de Slotwet 2014, over een enkel onderwerp die zich heeft voorgedaan na de aanbieding van de Tweede Suppletoire begroting 2014 van Koninkrijksrelaties (IV). ...

Rentelasten lening ziekenhuis Curaçao (Dossier 34000-IV)
Rentelasten lening ziekenhuis Curaçao Brief regering begroting financiën Nr. 32 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 januari 2015 In het Algemeen overleg Koninkrijksrelaties van 10 december jl. zijn vragen gerezen over de extra kosten in verband met de lening van het ziekenhuis Curaçao voor het land Curaçao. ...

Amendement van het lid Bontes over het overhevelen van middelen van Koninkrijksrelaties naar Defensie ten behoeve van ondersteuning van de Kustwacht in het Caribisch gebied en de regionale drugsbestrijding (Dossier 34000-IV)
Amendement van het lid Bontes over het overhevelen van middelen van Koninkrijksrelaties naar Defensie ten behoeve van ondersteuning van de Kustwacht in het Caribisch gebied en de regionale drugsbestrijding Amendement begroting financiën Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID BONTES Ontvangen 1 oktober 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 2 Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 6.118 (x € 1.000). ...

Integriteit Sint Maarten (Dossier 34000-IV)
Integriteit Sint Maarten Brief regering begroting financiën Nr. 33 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 januari 2015 Hierbij informeer ik u over het besluit van de Raad van Ministers van het Koninkrijk (RMR) van 30 januari jl. ...

Instellingsbesluit commissie evaluatie uitwerking nieuwe staatkundige structuur Caribisch Nederland (Dossier 34000-IV)
Instellingsbesluit commissie evaluatie uitwerking nieuwe staatkundige structuur Caribisch Nederland Brief regering begroting financiën Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 september 2014 Op 22 september jl. informeerde ik u over de samenstelling van de commissie evaluatie uitwerking nieuwe staatkundige structuur Caribisch Nederland (Kamerstuk 34 000 IV, nr. 5). ...