Zoeken


Dossier
32127 234
33161 204
33348 193
33962 190
33891 177
Meer...
33841 171
31389 154
33979 139
34302 125
33684 116
32440 111
33752 110
34002 109
32769 108
34348 105
34532 103
33106 100
34785 99
32372 98
33669 95
Status
Datum
Van:
Tot:

Dossier
32127 234
33161 204
33348 193
33962 190
33891 177
Meer...
33841 171
31389 154
33979 139
34302 125
33684 116
32440 111
33752 110
34002 109
32769 108
34348 105
34532 103
33106 100
34785 99
32372 98
33669 95
Status
Datum
Van:
Tot:

25888 resultaten

Evaluatie-onderzoek Wet kraken en leegstand (Dossier 31560)
Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen, Slob en Van der Burg tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, de Leegstandwet, en enige andere wetten in verband met het verder terugdringen van kraken en leegstand (Wet kraken en leegstand); Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 2 februari 2017, over Evaluatie-onderzoek Wet kraken en leegstand Kamerstuk huisvesting organisatie en beleid recht strafrecht Nr. 39 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 24 februari 2017 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft op 2 februari 2017 overleg gevoerd met de heer Blok, Minister van Veiligheid en Justitie, over: − de brief van de Minister van Veiligheid en Justitie d.d. 1 februari 2016 over het evaluatieonderzoek Wet kraken en leegstand (Kamerstuk 31 560, nr. ...

Uitvoerings- en handhavingsproblematiek Wet DBA (Dossier 34036)
Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties); Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 29 juni 2017, over Uitvoerings- en handhavingsproblematiek Wet DBA Kamerstuk belasting financiën inkomensbeleid Nr. 67 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 27 juli 2017 De vaste commissie voor Financiën en de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben op 29 juni 2017 overleg gevoerd met de heer Asscher, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Vice-Minister-President, en de heer Wiebes, Staatssecretaris van Financiën, over: – de brief van de Staatssecretaris van Financiën d.d. 20 april 2017 inzake derde voortgangsrapportage van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) (Kamerstuk 34 036, nr. ...

Post (Dossier 34024)
Wijziging van de Postwet 2009 tot modernisering en flexibilisering van de universele postdienstverlening (modernisering UPD); Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 16 maart 2016, over Post Kamerstuk economie overige economische sectoren Nr. 36 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 20 april 2016 De vaste commissie voor Economische Zaken heeft op 16 maart 2016 overleg gevoerd met de heer Kamp, Minister van Economische Zaken, over: − de brief van de Minister van Economische Zaken d.d. 12 oktober 2015 inzake toezeggingen inzake de postmobiel en aansprakelijkheid van aangetekende brieven (Kamerstuk 34 024, nr. ...

Oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer; oudedagssparen in eigen beheer of uitfaseren van PEB (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 23 maart 2016, over Oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer; oudedagssparen in eigen beheer of uitfaseren van PEB Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 117 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 3 mei 2016 De vaste commissie voor Financiën en de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben op 23 maart 2016 overleg gevoerd met de heer Wiebes, Staatssecretaris van Financiën, over: – de brief van de Staatssecretaris van Financiën d.d. 17 december 2015 inzake oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer; oudedagssparen in eigen beheer of uitfaseren van PEB? ...

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 31 maart 20169, over vervallen van de vrijstelling voor zeehavens (artikel 6c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969) (Dossier 34003)
Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met de modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen (Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen); Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 31 maart 20169, over vervallen van de vrijstelling voor zeehavens (artikel 6c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969) Kamerstuk belasting economie financiën ondernemen Nr. 24 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 11 mei 2016 De vaste commissie voor Financiën heeft op 31 maart 2016 overleg gevoerd met de heer Wiebes, Staatssecretaris van Financiën, over: − de brief van de Staatssecretaris van Financiën d.d. 9 december 2015 inzake tijdelijke vrijstelling zeehavenbeheerders (Kamerstuk 34 003, nr. 15); − de brief van de Staatssecretaris van Financiën d.d. 1 maart 2016 inzake het verslag van een schriftelijk overleg over tijdelijke vrijstelling zeehavenbeheerders (Kamerstuk 34 003, nr. 16); − de brief van vaste commissie voor Financiën d.d. 17 maart 2016 inzake het besluit van de Europese Commissie inzake Vpb-vrijstelling voor overheidsondernemingen (Kamerstuk 34 003, nr. 17). ...

Belastingdienst (Dossier 34196)
Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten in verband met een regeling voor het elektronische berichtenverkeer (Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst); Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 31 maart 2016, over Belastingdienst Kamerstuk belasting financiën Nr. 28 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 18 mei 2016 De vaste commissie voor Financiën heeft op 31 maart 2016 overleg gevoerd met de heer Wiebes, Staatssecretaris van Financiën, over: – de brief van de Staatssecretaris van Financiën d.d. 22 december 2015 ter aanbieding van het afschrift van de reactie op de brief van N.G. te R. over het artikel «fiscus verstuurt berekening toeslagen alleen digitaal»; – de brief van de Staatssecretaris van Financiën d.d. 26 januari 2016 met informatie over het tijdpad en de gedurende dit tijdpad te nemen stappen bij invoering van de Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst (EBV) (Kamerstuk 34 196, nr. 26); – de brief van de Staatssecretaris van Financiën d.d. 17 december 2015 met antwoorden op vragen van de commissie over het bericht dat de Nationale ombudsman onderzoek doet naar het verdwijnen van de «blauwe envelop» (Kamerstuk 34 196, nr. 21); – de brief van het Ministerie van Financiën d.d. 8 maart 2016 met het afschrift antwoord Ministerie van Financiën op brief met betrekking tot Belastingwet voorlopige aanslag d.d. 13 januari 2016. ...

Evaluatie van de innovatiebox van 2010 tot 2012 (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 april 2016, over Evaluatie van de innovatiebox van 2010 tot 2012 Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 120 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 8 juni 2016 De vaste commissie voor Financiën heeft op 21 april 2016 overleg gevoerd met de heer Wiebes, Staatssecretaris van Financiën, over: – de brief van de Staatssecretaris van Financiën d.d. 19 februari 2016 inzake de evaluatie van de innovatiebox van 2010 tot 2012 (Kamerstuk 34 302, nr. 111); – de brief van de Staatssecretaris van Financiën d.d. 15 april 2016 met de beantwoording van vragen van de commissie over de evaluatie van de innovatiebox van 2010 tot 2012 (Kamerstuk 34 302, nr. 111) (Kamerstuk 34 302, nr. 116). ...

Gerechtsdeurwaarders (Dossier 34047)
Wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet in verband met de evaluatie van het functioneren van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, alsmede de regeling van enkele andere onderwerpen in die wet; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 24 november 2016, over Gerechtsdeurwaarders Kamerstuk recht rechtspraak Nr. 19 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 14 december 2016 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft op 24 november 2016 overleg gevoerd met de heer Van der Steur, Minister van Veiligheid en Justitie, over: – de brief van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie d.d. 8 juli 2015 met de reactie op het bericht «Deurwaarders incasseren miljoenen te veel» (Kamerstuk 34 000 VI, nr. ...

Antikraakconstructies en leegstandsbeheer (Dossier 33436)
Wijziging van de Leegstandwet in verband met de verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur bij leegstand van gebouwen en woningen; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 19 november 2014, over antikraakconstructies en leegstandsbeheer Kamerstuk huisvesting organisatie en beleid Nr. 41 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 9 februari 2015 De algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst heeft op 19 november 2014 overleg gevoerd met Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst over: – de beantwoording van schriftelijke vragen van het lid Karabulut 29 september 2014 inzake antikraakcontracten en het bericht dat mensen met weinig inkomen steeds vaker rechteloos op anti-kraakcontracten wonen (Aanhangsel Handelingen II 2014/15, nr. 281). ...

Evaluatie verkiezingen (Dossier 33268)
Wijziging van de Kieswet houdende maatregelen om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen, wijziging van de wijze van inlevering van de kandidatenlijsten, aanpassing van de datum van kandidaatstelling en stemming, alsmede regeling van andere onderwerpen; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 13 november 2014, over evaluatie verkiezingen Kamerstuk recht staatsrecht Nr. 27 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 9 februari 2015 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft op 13 november 2014 overleg gevoerd met Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over: – de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 21 mei 2014 inzake de vraag van de Europese Commissie inzake het openbaar maken van de uitslagen van de Europese verkiezingen (Kamerstuk 31 142, nr. 44); – de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 20 mei 2014 inzake de dubbele registraties van kiezers buiten Nederland voor EP-verkiezingen (Kamerstuk 31 142, nr. 43); – de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 4 juli 2014 inzake het advies van de Kiesraad over het belang en de eventuele vormgeving van een integrale herziening van de Kieswet (Kamerstuk 33 268, nr. 24); – de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 4 juli 2014 inzake de reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 (Kamerstuk 31 142, nr. 42); – de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 1 september 2014 inzake de aanbieding afschrift van een brief aan de Eerste Kamer over integrale herziening Kieswet (Kamerstuk 33 268, nr. 25); – de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 19 september inzake de evaluatie gemeenteraadsverkiezingen en de verkiezing van het Europees parlement (Kamerstuk 31 142, nr. 46); – de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 19 september 2014 inzake de test met internetstemmen voor kiezers die vanuit het buitenland stemmen (Kamerstuk 33 829, nr. 4); – de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 7 oktober 2014 inzake de aanbieding van het Besluit tot wijziging van het Tijdelijk Experimentenbesluit stembiljetten en centrale stemopneming (Kamerstuk 33 573, nr. 9). ...

Ruimtelijke Ordening (Dossier 33962)
Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet); Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 29 april 2015, over Ruimtelijke Ordening Kamerstuk ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 179 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 6 juli 2015 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft op 29 april 2015 overleg gevoerd met Minister Schultz van Haegen-Maas Geesteranus van Infrastructuur en Milieu over: − de brief van de Staatssecretaris van Economische Zaken d.d. 29 januari 2015 ter aanbieding van het rapport «Evaluatie landinrichtingsinstrumentarium Wet inrichting landelijk gebied» (Kamerstuk 33 962, nr. ...

Gevolgen van de wet hervorming kindregelingen op kinderalimentatie (Dossier 33716)
Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen); Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 3 juni 2015, over Gevolgen van de wet hervorming kindregelingen op kinderalimentatie Kamerstuk gezin en kinderen sociale zekerheid Nr. 36 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 23 juli 2015 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 3 juni 2015 overleg gevoerd met Vice-Minister-President, Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over: – de brief van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 22-4-2015 over de gevolgen van de Wet hervorming kindregelingen voor kinderalimentatie (Kamerstuk 33 716, nr. ...

Fiscale maatregelen (Dossier 34002)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015); Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 28 mei 2015, over Fiscale maatregelen Kamerstuk belasting financiën Nr. 107 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 juli 2015 De vaste commissie voor Financiën heeft op 28 mei 2015 overleg gevoerd met Staatssecretaris Wiebes van Financiën over: – de brief van de Staatssecretaris van Financiën d.d. 20 februari 2015 houdende Reactie op het verzoek van het lid Bashir, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 10 februari 2015 over misbruik van fiscale voordelen groene projecten (Kamerstuk 34 002, nr. 97); – de brief van de Staatssecretaris van Financiën d.d. 12 november 2014 houdende Reactie op vragen van de leden Bashir en Groot tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan 2015 over de tijdelijke willekeurige afschrijving van schepen en het tonnageregime (Kamerstuk 34 002, nr. 53) – de brief van de Staatssecretaris van Financiën d.d. 11 november 2014 houdende Reactie op het verzoek van het lid Bashir om een brief naar aanleiding van het krantenartikel in het NRC Handelsblad van vrijdag 31 oktober 2014 met als titel «Strop voor fiscus, onderzoek naar investeringen in schepen» (Kamerstuk 34 002, nr. 73); – de brief van de Staatssecretaris van Financiën d.d. 2 maart 2015 inzake Verslag van een schriftelijk overleg over de tijdelijke willekeurige afschrijving van schepen en het tonnageregime (Kamerstuk 34 002, nr. 99); – de brief van de Staatssecretaris van Financiën d.d. 8 december 2014 houdende Reactie op het verzoek van het lid Bashir gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 13 november 2014 inzake investeringen in asbestsanering en zonnepanelen (Kamerstuk 34 002, nr. 80); – de brief van de Staatssecretaris van Financiën d.d. 18 maart 2015 houdende Reactie op de brief over de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen; – de brief van de Staatssecretaris van Financiën d.d. 12 februari 2015 inzake Analyse vennootschapsbelasting-opbrengsten 2000–2011 (Kamerstuk 31 369, nr. 11); – de brief van de Staatssecretaris van Financiën d.d. 1 april 2015 houdende Antwoorden op vragen van de commissie over de analyse van de vennootschapsbelasting-opbrengsten in de periode 2000–2011 (Kamerstuk 31 369, nr. 13); – de brief van de Staatssecretaris van Financiën d.d. 16 september 2014 inzake Fiscale moties en toezeggingen aan de Tweede Kamer (Kamerstuk 34 000 IX, nr. 5); – de brief van de Staatssecretaris van Financiën d.d. 8 december 2014 houdende Antwoorden op vragen van de commissie over Fiscale moties en toezeggingen aan de Tweede Kamer (Kamerstuk 34 000 IX, nr. 11); – de brief van de Staatssecretaris van Financiën d.d. 16 december 2014 inzake Partnerbegrip fiscaliteit en toeslagen (Kamerstuk 34 002, nr. 81); – de brief van de Staatssecretaris van Financiën d.d. 23 januari 2015 inzake Technische appreciatie Belgisch verlaagd btw-tarief op digitale kranten (Kamerstuk 34 002, nr. 93); – de brief van de Staatssecretaris van Financiën d.d. 17 april 2015 houdende Verslag van een schriftelijk overleg over de technische appreciatie Belgisch verlaagd btw-tarief op digitale kranten (Kamerstuk 34 002, nr. 101); – de brief van de Minister van Financiën d.d. 16 februari 2015 inzake Onderzoeksopzet van de drie beleidsdoorlichtingen (Belastingen, Buitenlandse Financiële Betrekkingen en Financiering Staatsschuld) n.a.v. de motie-Harbers c.s. ...

Post (Dossier 34024)
Wijziging van de Postwet 2009 tot modernisering en flexibilisering van de universele postdienstverlening (modernisering UPD); Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 18 juni 2015, over post Kamerstuk economie overige economische sectoren Nr. 30 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 5 augustus 2015 De vaste commissie voor Economische Zaken heeft op 18 juni 2015 overleg gevoerd met Minister Kamp van Economische Zaken over: – de brief van de Minister van Economische Zaken d.d. 30 maart 2015 over de toezeggingen inzake arbeidsovereenkomsten en nettokostensystematiek op de postmarkt (Kamerstuk 34 024, nr. 25); – de brief van de Minister van Economische Zaken d.d. 1 mei 2015 met het verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Postbesluit 2009 in verband met de modernisering en flexibilisering van de universele postdienstverlening (modernisering UPD) (Kamerstuk 34 024, nr. 27); – de brief van de Minister van Economische Zaken d.d. 2 juni 2015 inzake de postmarkt: kosten en baten van de universele postdienstverlening (UPD) en aansprakelijkheid aangetekende brieven (invulling motie van het lid Mei Li Vos, Kamerstuk 34 024, nr. 19) (Kamerstuk 34 024, nr. 28). ...

Participatiewet (Dossier 33161)
Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet); Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 29 oktober 2015, over Participatiewet Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 204 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 10 december 2015 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 29 oktober 2015 overleg gevoerd met Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over: (De volledige agenda is opgenomen aan het einde van het verslag.) ...

Uitvoering Wet WOZ door gemeenten (Dossier 33462)
Wijziging van de Wet waardering onroerende zaken in verband met een verruiming van de openbaarheid van de WOZ-waarde en enkele technische aanpassingen; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 27 november 2013, over uitvoering Wet WOZ door gemeenten Kamerstuk belasting financiën Nr. 9 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 27 januari 2014 De vaste commissie voor Financiën heeft op 27 november 2013 overleg gevoerd met Staatssecretaris Weekers van Financiën en Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over: − de brief van de Staatssecretaris van Financiën d.d. 16 juli 2013 inzake uitvoering Wet WOZ door gemeenten; (Kamerstuk 33 462, nr. ...

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) en sociaal belang behartigende instellingen (SBBI's) (Dossier 34785)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2018); Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 20 juni 2018, over Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) en sociaal belang behartigende instellingen (SBBI's) Kamerstuk belasting financiën Nr. 98 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 5 juli 2018 De vaste commissie voor Financiën heeft op 20 juni 2018 overleg gevoerd met de heer Snel, Staatssecretaris van Financiën, over: – de brief van de Staatssecretaris van Financiën d.d. 27 mei 2016 inzake uitvoering fiscale moties en toezeggingen Tweede Kamer (Kamerstuk 34 300 IX, nr. ...

Orgaandonatie (Dossier 33506)
Voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 26 september 2018, over Orgaandonatie Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 32 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 19 oktober 2018 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 26 september 2018 overleg gevoerd met de heer Bruins, Minister voor Medische Zorg en Sport, over: – de brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 19 september 2016 inzake evaluatie van de wijziging van de Wet op de orgaandonatie (WOD) van 2013 (Kamerstuk 34 547, nr. ...

Gewijzigd amendement van de leden Van der Graaf en Omtzigt ter vervanging van nr. 14 over gebruik grondslag alleen bij ontbrekende grondslagen of terstond intredende onaanvaardbare gevolgen (Dossier 35084)
Wijziging van enige wetten en het treffen van voorzieningen in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (Verzamelwet Brexit); Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Van der Graaf en Omtzigt ter vervanging van nr. 14 over gebruik grondslag alleen bij ontbrekende grondslagen of terstond intredende onaanvaardbare gevolgen Kamerstuk economie europese zaken internationaal organisatie en beleid Nr. 18 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER GRAAF EN OMTZIGT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 14 Ontvangen 24 januari 2019 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Aan artikel X, eerste lid, worden twee zinnen toegevoegd, luidende: De eerste volzin is slechts van toepassing indien op grond van het bepaalde bij of krachtens een andere wet geen voorzieningen als bedoeld in de eerste volzin kunnen worden getroffen of indien terstond intredende onaanvaardbare gevolgen het treffen van voorzieningen als bedoeld in het eerste lid noodzakelijk maken. ...

Amendement van het lid Van Ojik over bezwaar tegen gedelegeerde regelgeving door substantiële minderheid (Dossier 35084)
Wijziging van enige wetten en het treffen van voorzieningen in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (Verzamelwet Brexit); Amendement; Amendement van het lid Van Ojik over bezwaar tegen gedelegeerde regelgeving door substantiële minderheid Kamerstuk economie europese zaken internationaal organisatie en beleid Nr. 17 AMENDEMENT VAN HET LID VAN OJIK Ontvangen 23 januari 2019 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel X wordt als volgt gewijzigd: 1. ...