Zoeken


Datum
Van:
Tot:

Datum
Van:
Tot:

228 resultaten

Wetsvoorstel KOT Oekraïense ontheemden en ouders met partner buiten EU (Kamerstuk 36241) (Dossier 36241)
Wetsvoorstel KOT Oekraïense ontheemden en ouders met partner buiten EU (Kamerstuk 36241) Brief regering gezin en kinderen migratie en integratie organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 9 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID EN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 april 2024 Op 20 maart heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met uw Kamer gesproken over het wetsvoorstel dat kinderopvangtoeslag (KOT) mogelijk moet maken voor Oekraïense ontheemden en ouders met een partner buiten de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.1 Het uitbreken van de oorlog in Oekraïne heeft een grote stroom ontheemden op gang gebracht. ...

Nota van wijziging (Dossier 36550-XVI)
Nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 3 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 26 april 2024 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A De begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor het jaar 2024 komt te luiden: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volkgsgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor het jaar 2024 (bedragen x € 1.000) Omschrijving Vastgestelde begroting1 Mutaties 1e suppletoire begroting2   Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Totaal 34.389.691 35.441.816 178.122 – 16.978.855 1.820.179 84.641               Beleidsartikelen             Volksgezondheid 1.751.224 2.345.826 39.018 – 487.016 – 7.065 8.319 Curatieve Zorg 4.105.167 4.282.287 71.412 – 2.128.967 – 83.031 20.788 Langdurige zorg en ondersteuning 18.806.690 18.980.880 6.549 – 14.214.413 1.677.561 1.901 Zorgbreed beleid 1.423.836 1.469.818 14.215 – 247.753 35.679 18.654 Jeugd 162.286 192.669 2.400 64.562 64.562   Sport en bewegen 411.647 437.057 31.924 – 53.065 17.485 24.021 Oorlogsgetroffenen en Herinnering Tweede Wereldoorlog 199.728 202.039 3.339 6.913 7.176 0 Tegemoetkoming specifieke kosten 6.952.649 6.952.649 0 – 264.400 – 264.400 0               Niet-beleidsartikelen             Algemeen 39.091 39.646 0 – 1.243 5.650 8.358 Apparaatsuitgaven 564.447 564.447 9.265 43.822 63.857 2.600 Nog onverdeeld – 27.074 – 25.502 0 302.705 302.705 0 X Noot 1Incl. ...

Amendement van de leden Grinwis en Flach over de mogelijkheid van een maximumprijs voor levering aan kwetsbare afnemers (Dossier 36378)
Amendement van de leden Grinwis en Flach over de mogelijkheid van een maximumprijs voor levering aan kwetsbare afnemers Amendement energie natuur en milieu Nr. 42 AMENDEMENT VAN DE LEDEN GRINWIS EN FLACH Ontvangen 30 april 2024 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Na artikel 2.5 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 2.5a Maximumprijs voor levering aan kwetsbare afnemers 1. ...

Uitstel beantwoording vragen van de leden Vondeling en Brekelmans, gesteld tijdens het plenair debat over Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de verlenging van de beslistermijnen in asiel- en nareiszaken (Kamerstuk 36349), over hoe vaak in de praktijk dwangsommen voor te laat beslissen worden teruggevorderd ten behoeve van opvang (Dossier 36349)
Uitstel beantwoording vragen van de leden Vondeling en Brekelmans, gesteld tijdens het plenair debat over Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de verlenging van de beslistermijnen in asiel- en nareiszaken (Kamerstuk 36349), over hoe vaak in de praktijk dwangsommen voor te laat beslissen worden teruggevorderd ten behoeve van opvang Brief regering immigratie migratie en integratie Nr. 20 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 april 2204 Tijdens de plenaire wetsbehandeling (Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de verlenging van de beslistermijnen in asiel- en nareiszaken) (Kamerstuk 36 349) van 17 april jl. hebben de Kamerleden Vondeling en Brekelmans vragen gesteld over hoe vaak in de praktijk dwangsommen voor te laat beslissen worden teruggevorderd ten behoeve van opvang. ...

Jaarbericht 2023 Inspectie Justitie en Veiligheid (Dossier 36410-VI)
Jaarbericht 2023 Inspectie Justitie en Veiligheid Brief regering begroting financiën Nr. 96 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 april 2024 Hierbij bied ik uw Kamer, mede namens de Minister voor Rechtsbescherming en de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, het Jaarbericht 2023 van de Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) aan. ...

Wetgevingsplanning JenV Q2 2024 (Dossier 36410-VI)
Wetgevingsplanning JenV Q2 2024 Brief regering begroting financiën Nr. 97 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 april 2024 De Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid van uw Kamer heeft mij verzocht om eenmaal per kwartaal een wetgevingsplanning te ontvangen. ...

Verslag (Dossier 36512)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) huisvesting organisatie en beleid Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 30 april 2024 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Financiën en Nationale Schuld (Dossier 36560-IX)
Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Financiën en Nationale Schuld Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 2 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 mei 2024 Vandaag, Verantwoordingsdag, publiceren wij ons verantwoordingsonderzoek over 2023. ...

Jaarverslag Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2023 (Dossier 36560-IX)
Jaarverslag Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2023 Jaarverslag begroting financiën Nr. 1 JAARVERSLAG VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIËN EN NATIONALE SCHULD IXOntvangen 15 mei 2024Vergaderjaar 2023–2024 GEREALISEERDE UITGAVEN EN ONTVANGSTENFiguur 1 Gerealiseerde uitgaven IX Financiën verdeeld over beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen (x € 1 mln.). ...

Memorie van toelichting (Dossier 36560-IX)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTINGVergaderjaar 2023–2024 A ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikelen 1 tot en met 2De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd. ...

Voorstel van wet (Dossier 36560-IX)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Ontvangen 15 mei 2024 Nr. 3 VOORSTEL VAN WETVergaderjaar 2023–2024Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Dossier 36560-XIII)
Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 2 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 mei 2024 Vandaag, Verantwoordingsdag, publiceren wij ons verantwoordingsonderzoek over 2023. ...

Voorstel van wet (Dossier 36560-XIII)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Ontvangen 15 mei 2024 Nr. 3 VOORSTEL VAN WETVergaderjaar 2023–2024Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Memorie van toelichting (Dossier 36560-XIII)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTINGVergaderjaar 2023–2024 A ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikelen 1 en 2De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd. ...

Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2023 (Dossier 36560-XIII)
Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2023 Jaarverslag begroting financiën Nr. 1 JAARVERSLAG VAN HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT (XIII) 2023Ontvangen 15 mei 2024Vergaderjaar 2023–2024 GEREALISEERDE UITGAVEN EN ONTVANGSTENFiguur 1 Gerealiseerde uitgaven verdeeld over beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen (x € 1 mln). ...

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Dossier 36560-V)
Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 2 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 mei 2024 Vandaag, Verantwoordingsdag, publiceren wij ons verantwoordingsonderzoek over 2023. ...

Memorie van toelichting (Dossier 36560-V)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTINGVergaderjaar 2023–204 A ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikelen 1 tot en met 3 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd. ...

Voorstel van wet (Dossier 36560-V)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Ontvangen 15 mei 2024 Nr. 3 VOORSTEL VAN WETVergaderjaar 2023–204Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Jaarverslag Ministerie van Buitenlandse Zaken 2023 (Dossier 36560-V)
Jaarverslag Ministerie van Buitenlandse Zaken 2023 Jaarverslag begroting financiën Nr. 1 JAARVERSLAG VAN HET MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKENOntvangen 15 mei 2024Vergaderjaar 2023–2024 GEREALISEERDE UITGAVEN EN ONTVANGSTENFiguur 1 Gerealiseerde uitgaven verdeeld over beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen (x €1 mln.).Figuur 2 Gerealiseerde ontvangsten verdeeld over beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen (x €1 mln.). ...

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Nationaal Groeifonds (Dossier 36560-L)
Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Nationaal Groeifonds Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 2 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 mei 2024 Vandaag, Verantwoordingsdag, publiceren wij ons verantwoordingsonderzoek over 2023. ...