Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

283 resultaten

Motie van de leden Van Dam en Groothuizen over een hoorrecht van betrokken burgers (Dossier 34641)
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het opnemen van een specifieke strafuitsluitingsgrond voor opsporingsambtenaren die geweld hebben gebruikt in de rechtmatige uitoefening van hun taak en een strafbaarstelling van schending van de geweldsinstructie en wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het opnemen van een grondslag voor het doen van strafrechtelijk onderzoek naar geweldgebruik door opsporingsambtenaren (geweldsaanwending opsporingsambtenaar); Motie; Motie van de leden Van Dam en Groothuizen over een hoorrecht van betrokken burgers Kamerstuk openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht strafrecht Nr. 18 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DAM EN GROOTHUIZEN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 14 oktober 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de huidige regelgeving de commissie geweldsaanwending geen ruimte laat om in het kader van de beoordeling van geweldstoepassing de burger, als subject van het toegepaste geweld, dan wel nabestaanden te horen; overwegende dat het horen van burgers past bij een modern, transparant politiekorps, maar ook dat het horen van burgers ertoe kan bijdragen dat zij niet hun toevlucht hoeven te zoeken tot een strafrechtelijke procedure zoals bijvoorbeeld artikel 12-strafvordering; verzoekt de regering, te onderzoeken hoe in de procedure rond het beoordelen van geweldstoepassing een hoorrecht van betrokken burgers (subject van geweld, dan wel hun nabestaanden) vastgelegd kan worden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Groothuizen en Den Boer over onderzoek naar alle gevallen waarbij mensen te maken krijgen met politiegeweld (Dossier 34641)
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het opnemen van een specifieke strafuitsluitingsgrond voor opsporingsambtenaren die geweld hebben gebruikt in de rechtmatige uitoefening van hun taak en een strafbaarstelling van schending van de geweldsinstructie en wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het opnemen van een grondslag voor het doen van strafrechtelijk onderzoek naar geweldgebruik door opsporingsambtenaren (geweldsaanwending opsporingsambtenaar); Motie; Motie van de leden Groothuizen en Den Boer over onderzoek naar alle gevallen waarbij mensen te maken krijgen met politiegeweld Kamerstuk openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht strafrecht Nr. 17 MOTIE VAN DE LEDEN GROOTHUIZEN EN DEN BOER Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 14 oktober 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er op landelijk niveau geen systematische registratie en evaluatie plaatsvindt van de toepassing van politiegeweld; verzoekt de regering, om naast eventuele strafrechtelijke onderzoeken periodiek casusoverstijgend onderzoek te (laten) doen naar alle gevallen waarbij mensen te maken krijgen met politiegeweld, om hieruit lering te trekken en onnodige geweldsincidenten in de toekomst te voorkomen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van Dam en Groothuizen over het door de minister benoemen van het externe lid in de commissie geweldsaanwending (Dossier 34641)
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het opnemen van een specifieke strafuitsluitingsgrond voor opsporingsambtenaren die geweld hebben gebruikt in de rechtmatige uitoefening van hun taak en een strafbaarstelling van schending van de geweldsinstructie en wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het opnemen van een grondslag voor het doen van strafrechtelijk onderzoek naar geweldgebruik door opsporingsambtenaren (geweldsaanwending opsporingsambtenaar); Motie; Motie van de leden Van Dam en Groothuizen over het door de minister benoemen van het externe lid in de commissie geweldsaanwending Kamerstuk openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht strafrecht Nr. 19 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DAM EN GROOTHUIZEN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 14 oktober 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de onafhankelijkheid van de commissie geweldsaanwending wordt bevorderd door het lidmaatschap van een extern lid; overwegende dat het benadrukken van het externe karakter bij zal dragen aan de legitimiteit van het oordeel van de commissie als geheel, zeker richting betrokken burgers; verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat het externe lid in de commissie geweldsaanwending niet langer benoemd wordt door de politie zelf, maar door de Minister, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Van Dam over zelfstandige tenlastelegging van overtreding van de ambtsinstructie (Dossier 34641)
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het opnemen van een specifieke strafuitsluitingsgrond voor opsporingsambtenaren die geweld hebben gebruikt in de rechtmatige uitoefening van hun taak en een strafbaarstelling van schending van de geweldsinstructie en wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het opnemen van een grondslag voor het doen van strafrechtelijk onderzoek naar geweldgebruik door opsporingsambtenaren (geweldsaanwending opsporingsambtenaar); Amendement; Amendement van het lid Van Dam over zelfstandige tenlastelegging van overtreding van de ambtsinstructie Kamerstuk openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht strafrecht Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DAM Ontvangen 14 oktober 2019 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel C, wordt artikel 372 als volgt gewijzigd: 1. ...

Motie van het lid Helder over ervoor zorgen dat het meldingsformulier niet als bewijsmiddel kan dienen (Dossier 34641)
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het opnemen van een specifieke strafuitsluitingsgrond voor opsporingsambtenaren die geweld hebben gebruikt in de rechtmatige uitoefening van hun taak en een strafbaarstelling van schending van de geweldsinstructie en wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het opnemen van een grondslag voor het doen van strafrechtelijk onderzoek naar geweldgebruik door opsporingsambtenaren (geweldsaanwending opsporingsambtenaar); Motie; Motie van het lid Helder over ervoor zorgen dat het meldingsformulier niet als bewijsmiddel kan dienen Kamerstuk openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht strafrecht Nr. 15 MOTIE VAN HET LID HELDER Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 14 oktober 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat artikel 17 van de ambtsinstructie de politieambtenaar die geweld heeft aangewend, verplicht hiervan onverwijld melding te doen aan diens meerdere, die dit vervolgens schriftelijk vastlegt in een daarvoor bestemd meldingsformulier; constaterende dat de Nationale ombudsman in het rapport Verantwoord politiegeweld (2 juni 2013, pagina 7) als aanbeveling heeft gedaan om naast de feiten en omstandigheden ten aanzien van de geweldsaanwending ook zo veel mogelijk de persoonlijke ervaring en de gevoelens van de betrokken politieambtenaar in de geweldsmelding vast te leggen en dat de Minister heeft aangegeven die aanbeveling over te nemen; constaterende dat het meldingsformulier, de verklaring van de meerdere van de betrokken politieambtenaar en de mededelingen van de betrokken politieambtenaar als bewijsmiddel kunnen dienen in een eventuele strafrechtelijke procedure naar aanleiding van de geweldsaanwending; van mening dat dit niet alleen zeer onwenselijk is, maar ten aanzien van de betreffende agent ook in strijd is met het verbod op zelfincriminatie, ofwel het nemo-teneturbeginsel; verzoekt de regering, om ervoor te zorgen dat het meldingsformulier, de verklaring van de betreffende agent en de verklaring van diens meerdere, gedaan in het feitenonderzoek, niet als bewijsmiddel kunnen dienen in een eventueel daaropvolgend strafproces, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Groothuizen en Den Boer over het toevoegen van de zinsnede "ter hand nemen van een vuurwapen" (Dossier 34641)
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het opnemen van een specifieke strafuitsluitingsgrond voor opsporingsambtenaren die geweld hebben gebruikt in de rechtmatige uitoefening van hun taak en een strafbaarstelling van schending van de geweldsinstructie en wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het opnemen van een grondslag voor het doen van strafrechtelijk onderzoek naar geweldgebruik door opsporingsambtenaren (geweldsaanwending opsporingsambtenaar); Motie; Motie van de leden Groothuizen en Den Boer over het toevoegen van de zinsnede "ter hand nemen van een vuurwapen" Kamerstuk openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht strafrecht Nr. 16 MOTIE VAN DE LEDEN GROOTHUIZEN EN DEN BOER Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 14 oktober 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de zinsnede «ter hand nemen van een vuurwapen» is geschrapt uit artikel 1, vierde lid, onder k, van de voorgestelde nieuwe ambtsinstructie; constaterende dat in de voorgestelde nieuwe ambtsinstructie, in artikel 17, de meldingsplicht is gekoppeld aan het aanwenden van geweld, waardoor de meldingsplicht niet van toepassing is op het ter hand nemen van een vuurwapen; overwegende dat deze zinsnede in het verleden juist was toegevoegd nadat uit onderzoek bleek dat 20% van de doden en 10% van de gewonden viel door politiekogels door ongewilde schoten, vooral uit dienstpistolen die slechts «ter hand» waren genomen; overwegende dat na, onder andere, deze toevoeging er aanzienlijk minder slachtoffers door ongewilde schoten zijn gevallen; verzoekt de regering, de zinsnede «ter hand nemen van een vuurwapen» weer toe te voegen aan artikel 1, vierde lid, onderdeel k, en aan de omschrijving van meldingsplichtig geweld in de ambtsinstructie, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van de leden Renkema en Gijs van Dijk over verlenging overgangstermijn voor het garantiebedrag naar twee jaar (Dossier 35213)
Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong; Amendement; Amendement van de leden Renkema en Gijs van Dijk over verlenging overgangstermijn voor het garantiebedrag naar twee jaar Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk Nr. 25 AMENDEMENT VAN DE LEDEN RENKEMA EN GIJS VAN DIJK Ontvangen 4 november 2019 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel UU, wordt in het voorgestelde artikel 8:8, vierde lid, «twee maanden» vervangen door «twee jaar». ...

Gewijzigd amendement van de leden Stoffer en Baudet t.v.v. nr. 21 over verlenging overgangstermijn voor het garantiebedrag naar een jaar (Dossier 35213)
Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong; Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Stoffer en Baudet t.v.v. nr. 21 over verlenging overgangstermijn voor het garantiebedrag naar een jaar Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk Nr. 27 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN STOFFER EN BAUDET TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Gewijzigd amendement van het lid Jasper van Dijk t.v.v. nr. 23 over niet verrekenen gratificaties tot 1200 euro per jaar (Dossier 35213)
Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong; Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Jasper van Dijk t.v.v. nr. 23 over niet verrekenen gratificaties tot 1200 euro per jaar Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk Nr. 24 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID JASPER VAN DIJK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van de leden Renkema en Gijs van Dijk over het verkrijgen van tenminste een totaalinkomen gelijk aan het functieloon (Dossier 35213)
Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong; Amendement; Amendement van de leden Renkema en Gijs van Dijk over het verkrijgen van tenminste een totaalinkomen gelijk aan het functieloon Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk Nr. 26 AMENDEMENT VAN DE LEDEN RENKEMA EN GIJS VAN DIJK Ontvangen 4 november 2019 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel S, wordt in het voorgestelde artikel 2:40 na het tweede lid een lid ingevoegd, luidende: 2a. ...

Amendement van het lid Stoffer over verlenging overgangstermijn voor het garantiebedrag naar 2 jaar (Dossier 35213)
Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong; Amendement; Amendement van het lid Stoffer over verlenging overgangstermijn voor het garantiebedrag naar 2 jaar Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID STOFFER Ontvangen 30 oktober 2019 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel UU, wordt in het voorgestelde artikel 8:8, vierde lid, «twee maanden» vervangen door «twee jaar». ...

Amendement van het lid Jasper van Dijk over verlenging overgangstermijn voor het garantiebedrag naar 3 jaar (Dossier 35213)
Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong; Amendement; Amendement van het lid Jasper van Dijk over verlenging overgangstermijn voor het garantiebedrag naar 3 jaar Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID JASPER VAN DIJK Ontvangen 28 oktober 2019 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel UU, wordt in het voorgestelde artikel 8:8, vierde lid, «twee maanden» vervangen door «drie jaar ». ...

Amendement van het lid Jasper van Dijk over behoud van de voortgezette werkregeling (Dossier 35213)
Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong; Amendement; Amendement van het lid Jasper van Dijk over behoud van de voortgezette werkregeling Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID JASPER VAN DIJK Ontvangen 28 oktober 2019 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel A, wordt «artikel 2:40» vervangen door «de artikelen 2:40 en 2:41». ...

Amendement van de leden Stoffer en Baudet ter vervanging van nr. 10 over verlenging overgangstermijn voor het garantiebedrag naar 2 jaar (Dossier 35213)
Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong; Amendement; Amendement van de leden Stoffer en Baudet ter vervanging van nr. 10 over verlenging overgangstermijn voor het garantiebedrag naar 2 jaar Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk Nr. 12 AMENDEMENT VAN DE LEDEN STOFFER EN BAUDET TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 101 Ontvangen 30 oktober 2019 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel UU, wordt in het voorgestelde artikel 8:8, vierde lid, «twee maanden» vervangen door «twee jaar». ...

Gewijzigd amendement van het lid Jasper van Dijk ter vervanging van nr. 13 over een hogere Wajonguitkering voor mensen met een urenbeperking (Dossier 35213)
Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong; Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Jasper van Dijk ter vervanging van nr. 13 over een hogere Wajonguitkering voor mensen met een urenbeperking Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk Nr. 22 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID JASPER VAN DIJK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 13 Ontvangen 31 oktober 2019 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I wordt na onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende: Aa Na artikel 1:4 wordt een artikel toegevoegd, luidende: Artikel 1:4a. ...

Gewijzigd amendement van de leden Stoffer en Baudet ter vervanging van nr. 12 over verlenging overgangstermijn voor het garantiebedrag naar een jaar (Dossier 35213)
Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong; Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Stoffer en Baudet ter vervanging van nr. 12 over verlenging overgangstermijn voor het garantiebedrag naar een jaar Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk Nr. 21 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN STOFFER EN BAUDET TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Gewijzigd amendement van het lid Jasper van Dijk ter vervanging van nr. 9 over behoud van de voortgezette werkregeling (Dossier 35213)
Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong; Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Jasper van Dijk ter vervanging van nr. 9 over behoud van de voortgezette werkregeling Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk Nr. 11 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID JASPER VAN DIJK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 9 Ontvangen 30 oktober 2019 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel A, wordt «artikel 2:40» vervangen door «de artikelen 2:40 en 2:41». ...

Amendement van het lid Jasper van Dijk over een hogere Wajonguitkering voor mensen met een urenbeperking (Dossier 35213)
Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong; Amendement; Amendement van het lid Jasper van Dijk over een hogere Wajonguitkering voor mensen met een urenbeperking Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID JASPER VAN DIJK Ontvangen 30 oktober 2019 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I wordt na onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende: Aa Na artikel 1:4 wordt een artikel toegevoegd, luidende: Artikel 1:4a. ...

Amendement van het lid Renkema over het baseren van de grondslag op het functieloon (Dossier 35213)
Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong; Amendement; Amendement van het lid Renkema over het baseren van de grondslag op het functieloon Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID RENKEMA Ontvangen 30 oktober 2019 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel S, wordt het voorgestelde artikel 2:40 als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Bruins c.s. over geen volledige verrekening van bijverdiensten bij DGA (Dossier 35213)
Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong; Amendement; Amendement van het lid Bruins c.s. over geen volledige verrekening van bijverdiensten bij DGA Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID BRUINS C.S. ...