Zoeken


Dossier
33000 236
31700 235
32127 231
33161 205
32123 199
Meer...
33348 193
33962 190
33891 177
31735 173
33841 172
34445 164
31389 153
33979 141
34302 125
32360 123
33684 117
32440 111
33752 110
32769 109
34002 109
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
33000 236
31700 235
32127 231
33161 205
32123 199
Meer...
33348 193
33962 190
33891 177
31735 173
33841 172
34445 164
31389 153
33979 141
34302 125
32360 123
33684 117
32440 111
33752 110
32769 109
34002 109
Partij
Datum
Van:
Tot:

51714 resultaten

Motie van de leden Lodders en Vermeij over samen laten gaan van verplicht gestelde bedrijfstakpensioenen (Dossier 34320)
Wijziging van de Wet algemeen pensioenfonds; Motie; Motie van de leden Lodders en Vermeij over samen laten gaan van verplicht gestelde bedrijfstakpensioenen Kamerstuk ouderen sociale zekerheid Nr. 7 MOTIE VAN DE LEDEN LODDERS EN VERMEIJ Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 25 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er een brede wens leeft in de Tweede Kamer en bij het kabinet om verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen samen te kunnen laten gaan, om zo kostenvoordelen te behalen; verzoekt de Staatssecretaris om voor 1 februari 2016 een planning naar de Tweede Kamer te sturen over de planning van een wetsvoorstel en/of flankerend beleid waarin het mogelijk is voor verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen om samen te gaan; verzoekt de regering om, zich tot het uiterste in te spannen om dit wetsvoorstel en/of flankerend beleid binnen de juridische kaders in 2017 in werking te laten treden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34320)
Wijziging van de Wet algemeen pensioenfonds; Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap Kamerstuk ouderen sociale zekerheid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Wet algemeen pensioenfonds. ...

Voorstel van wet (Dossier 34320)
Wijziging van de Wet algemeen pensioenfonds; Voorstel van wet; Voorstel van wet Kamerstuk ouderen sociale zekerheid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34320)
Wijziging van de Wet algemeen pensioenfonds; Memorie van toelichting; Memorie van toelichting Kamerstuk ouderen sociale zekerheid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING1 Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt/uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 26, vijfde lid, van de Wet op de Raad van State) ALGEMEEN Inleiding Op 18 juni 2015 heeft de Tweede Kamer bij de stemming over het wetsvoorstel algemeen pensioenfonds het amendement Lodders/Vermeij2 aangenomen. ...

Verslag (Blanco) (Dossier 34319)
Wijziging van de Wet houdende wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen) in verband met behoud van voormalige wettelijke reserves Zfw ; Verslag (nader, tweede nader etc.); Verslag (Blanco) Kamerstuk organisatie en beleid verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 29 oktober 2015 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft geen aanleiding gezien tot het maken van opmerkingen of het stellen van vragen. ...

Voortgang behandeling wetsvoorstel verbetering wanbetalersmaatregelen en novelle (Dossier 34319)
Wijziging van de Wet houdende wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen) in verband met behoud van voormalige wettelijke reserves Zfw ; Brief regering; Voortgang behandeling wetsvoorstel verbetering wanbetalersmaatregelen en novelle Kamerstuk organisatie en beleid verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 oktober 2015 In uw brief van 15 oktober 2015 heeft u mij gevraagd uw Kamer te informeren wanneer de novelle naar aanleiding van het amendement Leijten/Van Gerven op het wetsvoorstel ter verbetering van wanbetalersmaatregelen (Kamerstuk 33 683, nr. 41) aan de Kamer zal worden toegezonden, welk tijdpad ik in dat verband voor ogen heb en wat de gevolgen zijn als de invoeringsdatum van 1 januari 2016 niet wordt gehaald. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34319)
Wijziging van de Wet houdende wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen) in verband met behoud van voormalige wettelijke reserves Zfw ; Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende wijziging van de Wet houdende wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen) in verband met behoud van voormalige wettelijke reserves Zfw. ...

Voorstel van wet (Dossier 34319)
Wijziging van de Wet houdende wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen) in verband met behoud van voormalige wettelijke reserves Zfw ; Voorstel van wet; Voorstel van wet Kamerstuk organisatie en beleid verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34319)
Wijziging van de Wet houdende wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen) in verband met behoud van voormalige wettelijke reserves Zfw ; Memorie van toelichting; Memorie van toelichting Kamerstuk organisatie en beleid verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inleiding In de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet (I&A Zvw) is het overgangsrecht opgenomen voor de vervanging van onder meer de Ziekenfondswet (Zfw) door de Zorgverzekeringswet (Zvw) per 1 januari 2006. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 34319)
Wijziging van de Wet houdende wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen) in verband met behoud van voormalige wettelijke reserves Zfw ; Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport; Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 21 augustus 2015 en het nader rapport d.d. 12 oktober 2015, aangeboden aan de Koning door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. ...

Aanbieding proeve AMvB wetsvoorstel Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) (Dossier 34314)
Wijziging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek in verband met de selectieve woningtoewijzing ter beperking van overlastgevend en crimineel gedrag; Brief regering; Aanbieding proeve AMvB wetsvoorstel Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) Kamerstuk openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 27 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 juni 2016 Tijdens de plenaire behandeling van de wijziging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) in verband met selectieve woningtoewijzing ter beperking van overlastgevend en crimineel gedrag op 22 maart 2016 (Kamerstuk 34 314), heb ik uw Kamer toegezegd om de bij dit wetsvoorstel behorende algemene maatregel van bestuur (AMvB) aan de Tweede Kamer toe te zenden, alvorens deze aanhangig wordt gemaakt bij de Afdeling advisering van de Raad van State (Handelingen II, 2015/16, nr. 67, item 32). ...

Schriftelijke reactie op aangehouden motie van het lid Bashir over een sluitende aanpak om overlast te minimaliseren (Kamerstuk 34 314, nr. 15) (Dossier 34314)
Wijziging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek in verband met de selectieve woningtoewijzing ter beperking van overlastgevend en crimineel gedrag; Brief regering; Schriftelijke reactie op aangehouden motie van het lid Bashir over een sluitende aanpak om overlast te minimaliseren (Kamerstuk 34 314, nr. 15) Kamerstuk openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 26 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 april 2016 Tijdens de plenaire behandeling van de wijziging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek in verband met selectieve woningtoewijzing ter beperking van overlastgevend en crimineel gedrag op 22 maart 2016 (Handelingen II 2015/16, nr. ...

Gewijzigd amendement van het lid Albert de Vries ter vervanging van nr. 12 dat regelt dat de uitvoering van het onderzoek op basis van politiegegevens komt te liggen bij de burgemeester, in plaats van bij het college van burgemeester en wethouders (Dossier 34314)
Wijziging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek in verband met de selectieve woningtoewijzing ter beperking van overlastgevend en crimineel gedrag; Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Albert de Vries ter vervanging van nr. 12 dat regelt dat de uitvoering van het onderzoek op basis van politiegegevens komt te liggen bij de burgemeester, in plaats van bij het college van burgemeester en wethouders Kamerstuk openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 23 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID ALBERT DE VRIES TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 12 Ontvangen 29 maart 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel B, onderdeel 2, wordt in onderdeel b «de beoordeling» vervangen door: de woonverklaring. ...

Amendement van het lid Van der Linde dat beoogt de procedure voor een gebiedsaanwijzing voor de gemeente op een verantwoorde manier in te korten (Dossier 34314)
Wijziging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek in verband met de selectieve woningtoewijzing ter beperking van overlastgevend en crimineel gedrag; Amendement; Amendement van het lid Van der Linde dat beoogt de procedure voor een gebiedsaanwijzing voor de gemeente op een verantwoorde manier in te korten Kamerstuk openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER LINDE Ontvangen 22 maart 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel C, wordt in het vierde onderdeel «na verzending door de gemeenteraad» vervangen door «dertien weken na verzending door de gemeenteraad» en wordt «na ontvangst» vervangen door: acht weken na ontvangst. ...

Gewijzigde motie van het lid Madlener (34314, nr. 16) over alternatieve woonruimte voor overlastgevers (Dossier 34314)
Wijziging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek in verband met de selectieve woningtoewijzing ter beperking van overlastgevend en crimineel gedrag; Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Madlener (34314, nr. 16) over alternatieve woonruimte voor overlastgevers Kamerstuk openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 25 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID MADLENER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 16 Voorgesteld 29 maart 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het weren van overlastgevers uit slechte wijken de problemen verspreidt over andere wijken; overwegende dat de kwetsbare, maar nog relatief leefbare wijken hierdoor dreigen te verloederen; overwegende dat in Denemarken de zogenaamde Skaeve Huse een beproefde aanpak bieden voor overlastgevers; verzoekt de regering om, gemeenten die gebruik willen maken van selectieve woningtoewijzing in verband met ernstig en herhaaldelijk overlastgevend gedrag, te verplichten om in de aanvraag tot het aanwijzen van een complex, straat of gebied voor selectieve woningtoewijzing op te nemen dat ze hebben overwogen om alternatieve woonruimte aan te bieden op plekken waar dit niet tot overlast zal leiden, zoals Skaeve Huse, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigd amendement van de leden Albert de Vries en Van der Linde ter vervanging van nr. 10 over het bij algemene maatregel van bestuur kunnen verkorten van de beslistermijnen voor de afgifte van een huisvestingsvergunning (Dossier 34314)
Wijziging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek in verband met de selectieve woningtoewijzing ter beperking van overlastgevend en crimineel gedrag; Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Albert de Vries en Van der Linde ter vervanging van nr. 10 over het bij algemene maatregel van bestuur kunnen verkorten van de beslistermijnen voor de afgifte van een huisvestingsvergunning Kamerstuk openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 24 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN ALBERT DE VRIES EN VAN DER LINDE TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 10 Ontvangen 29 maart 2016 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel I wordt onderdeel E als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van de leden Van der Linde en Ronnes ter vervanging van nr. 13 dat beoogt de procedure voor een gebiedsaanwijzing voor de gemeente op een verantwoorde manier in te korten (Dossier 34314)
Wijziging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek in verband met de selectieve woningtoewijzing ter beperking van overlastgevend en crimineel gedrag; Amendement; Amendement van de leden Van der Linde en Ronnes ter vervanging van nr. 13 dat beoogt de procedure voor een gebiedsaanwijzing voor de gemeente op een verantwoorde manier in te korten Kamerstuk openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 19 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER LINDE EN RONNES TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Gewijzigd amendement van het lid Albert de Vries ter vervanging van nr. 11 dat regelt dat ook voor goedkope koopwoningen in een gebied dat aangewezen is voor toepassing van artikel 5, derde lid, van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek een huisvestingsvergunning vereist is (Dossier 34314)
Wijziging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek in verband met de selectieve woningtoewijzing ter beperking van overlastgevend en crimineel gedrag; Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Albert de Vries ter vervanging van nr. 11 dat regelt dat ook voor goedkope koopwoningen in een gebied dat aangewezen is voor toepassing van artikel 5, derde lid, van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek een huisvestingsvergunning vereist is Kamerstuk openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 22 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID ALBERT DE VRIES TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 11 Ontvangen 25 maart 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel II wordt na onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende: Aa Artikel 4, tweede lid, komt te luiden: 2. ...

Amendement van het lid Bashir over het schrappen van de mogelijkheid om woningzoekenden te screenen op basis van politiegegevens (Dossier 34314)
Wijziging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek in verband met de selectieve woningtoewijzing ter beperking van overlastgevend en crimineel gedrag; Amendement; Amendement van het lid Bashir over het schrappen van de mogelijkheid om woningzoekenden te screenen op basis van politiegegevens Kamerstuk openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID BASHIR Ontvangen 22 maart 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel B, onder 2, wordt het derde lid als volgt gewijzigd: 1. ...

Gewijzigd amendement van het lid Koolmees ter vervanging van nr. 8 dat regelt dat in het kader van een de beoordeling van de aanvraag van een huisvestingsvergunning verstrekte politiegegevens slechts voor die beoordeling mogen worden aangewend (Dossier 34314)
Wijziging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek in verband met de selectieve woningtoewijzing ter beperking van overlastgevend en crimineel gedrag; Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Koolmees ter vervanging van nr. 8 dat regelt dat in het kader van een de beoordeling van de aanvraag van een huisvestingsvergunning verstrekte politiegegevens slechts voor die beoordeling mogen worden aangewend Kamerstuk openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 21 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KOOLMEES TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 8 Ontvangen 24 maart 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel E, wordt in artikel 10b een lid ingevoegd, luidende: 6a. ...