Gepubliceerd: 21 december 2021
Indiener(s): Henk Kamp (minister defensie) (VVD)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35996-2.html
ID: 35996-2

Nr. 2 HERDRUK1 MEMORIE VAN TOELICHTING

A Artikelgewijze toelichting bij het wetsvoorstel

Artikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De Minister van Defensie, H.G.J. Kamp

B Artikelgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen

1. Leeswijzer

Uitgangspunt bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid is dat per artikel de beleidsmatige- en technische mutaties toegelicht worden vanaf € 2,5 miljoen of wanneer deze politiek relevant zijn.

2. Beleid

Overzicht belangrijke verplichtingenmutaties

De mutaties in deze incidentele suppletoire begroting hebben enkel betrekking op de verplichtingen. Voor de toelichting op de afzonderlijke wijzigingen wordt verwezen naar betreffende artikelen. Ten aanzien van de uitgaven en ontvangsten zijn er in voorliggende incidentele suppletoire begroting geen mutaties.

De in deze incidentele suppletoire begroting opgenomen wijzigingen in de verplichtingen zijn aanvullend op de wijzigingen die in de Kamerbrief over de budgettaire mutaties op de begroting van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) sinds de tweede suppletoire begroting 2021 zijn toegelicht (13 december, met kenmerk 2021D49521).

Tabel 1 Overzicht van de verplichtingenmutaties (incidentele suppletoire begroting inzake verplichtingen) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting incl. 1e en 2e suppletoire begroting, NvW

Mutaties incidentele suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

4.581.429

4.819.401

5.175.853

210.000

0

0

               
 

Beleidsartikelen

           

1

Defensiebreed Materieel

537.544

816.535

72.346

0

0

0

2

Maritiem Materieel

465.293

560.328

26.100

0

0

0

3

Land Materieel

1.662.829

646.417

2.500

0

0

0

4

Lucht Materieel

663.688

1.370.409

5.527

0

0

0

5

Infrastructuur en Vastgoed

733.660

774.874

21.370

55.000

0

0

6

IT

518.415

650.838

10.526

155.000

0

0

7

Bijdrage andere begrotingshoofdstukken Rijk

0

0

5.037.484

0

0

0

3. Artikelen

3.1 Artikel 5 Infrastructuur en Vastgoed

Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid (incidentele suppletoire begroting inzake verplichtingen) (bedragen x € 1.000; verplichtingen)

Art.

Vastgestelde begroting incl. eerste en tweede suppletoire begrotingen

Mutaties 1e ISB

Stand ISB

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

5. Infrastructuur en Vastgoed

733.660

55.000

788.660

0

0

0

0

0

Toelichting tabel 2

Hogere verplichtingen

Mede dankzij de motie Hermans en de stijging van het investeringsbudget voor het vastgoed kan Defensie de investeringen in het vastgoed vergroten en het achterstallig onderhoud verkleinen. De verplichtingen daarvoor worden in hoger tempo aangegaan dan in de afgelopen periode werd voorzien. Daarvan wordt € 6,3 miljoen veroorzaakt door een hogere bijdrage aan de NAVO, € 6,1 miljoen wordt veroorzaakt doordat de exploitatie van het Defensie Bewakings- en Beveiligingssysteem-contract voor 15 jaar is geïndexeerd en € 33,9 miljoen wordt veroorzaakt omdat een aantal inkooptrajecten eerder is afgerond dan verwacht. Dat betreft verplichtingen voor de projecten Chroom 6 spuitcabines, Datacenter Gelderland, Vastgoed regelgeving en inrichtingskosten. De verwachte overschrijding van de verplichtingenbegroting op het artikel Infrastructuur en Vastgoed bedraagt € 55 miljoen. Het verplichtingenbudget is derhalve met € 55 miljoen naar boven bijgesteld. De meerjarige verplichtingenbegroting wordt hiermee niet overschreden. Ook de uitgavenbegroting zal door deze verplichtingenoverschrijdingen niet worden overschreden.

3.2 Artikel 6 IT

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid (incidentele suppletoire begroting inzake verplichtingen) (bedragen x € 1.000; verplichtingen)

Art.

Vastgestelde begroting incl. eerste en tweede suppletoire begrotingen

Mutaties ISB

Stand ISB

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

6. IT

518.415

155.000

673.415

0

0

0

0

0

Toelichting tabel 3

Hogere verplichtingen

Met mijn brief over de budgettaire mutaties van de begroting van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) sinds de tweede suppletoire begroting 2021 van 13 december 2021 heb ik u geïnformeerd dat de verwachting voor de realisatie van de verplichtingen op dit artikel € 270 miljoen hoger zal zijn dan ten tijde van de tweede suppletoire begroting werd geraamd.2 Dat was het gevolg van het steeds meer afsluiten van meerjarige contracten voor IT-projecten, zoals onder andere voor het Mobile Combat Training Centre (€ 85 miljoen tot 2026), SATCOM (€ 60 miljoen tot 2040) en Elektronische oorlogsvoering (€ 45 miljoen tot 2027). De begroting noodzaakte dat dergelijke contracten voorheen slechts voor één jaar worden aangegaan. Mede als gevolg van de extra middelen vanuit de motie Hermans is het nu mogelijk contracten voor meerdere jaren aan te gaan. Naar nu blijkt zijn ook meerjarige onderhoudscontracten afgesloten voor de projecten AEHF FY satellietcommunicatie (€ 26 miljoen tot 2037), MCTC GOT (€ 82 miljoen tot 2033) en een overeenkomst NH90 Full Mission Flight Trainer (€ 31 miljoen tot 2033). De verplichtingenbegroting op het artikel IT stijgt daarmee met € 155 miljoen.

De meerjarige verplichtingenbegroting wordt hiermee niet overschreden. Ook de uitgavenbegroting zal door deze verplichtingenoverschrijdingen niet worden overschreden.