Kamerstuk 32123-XVIII-8

Resultaten pilot analyse inschrijvingsbegrotingen Rijksgebouwendienst

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010

Gepubliceerd: 13 oktober 2009
Indiener(s): Eberhard van der Laan (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-XVIII-8.html
ID: 32123-XVIII-8

32 123 XVIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010

nr. 8
BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN, WIJKEN EN INTEGRATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 oktober 2009

Hierbij informeer ik uw Kamer over de resultaten van een pilot om begrotingen van inschrijvingen bij aanbestedingen van de Rijksgebouwendienst te analyseren op signalen van onregelmatigheden (Tweede Kamer 31 200 XVIII, nr. 73 en 31 700 XVIII, handelingen pag. 2942).

Na de Parlementaire Enquête Bouwnijverheid in 2002 hebben er grote cultuurveranderingen plaatsgevonden in de bouwsector. Bij een onderzoek van de NMa zijn aanwijzingen gevonden dat het maken van verboden prijsafspraken nog steeds geen verleden tijd is (TNS NIPO rapport «Cultuuromslag in de bouw», 5 september 2008).

In het kader van de uitvoering van de motie Van der Staaij en Depla – die de regering verzocht invulling te geven aan de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer, gebaseerd op een onderzoek naar de uitwerking van uitkomsten van parlementaire onderzoeken – heeft mijn ambtsvoorgangster besloten tot een pilot van zes maanden waarbij de Rijksgebouwendienst begrotingen van de inschrijvingen systematisch analyseerde.

Bij het uitvoeren van de pilot heeft de Rijksgebouwendienst gecontroleerd of inschrijvers een gedegen, op zichzelf staande begroting voor de aanbesteding in kwestie hebben opgesteld en of er sprake was van een opvallende relatie tussen de begrotingen van inschrijvingen. De pilot heeft betrekking gehad op ongeveer 100 aanbestedingen, waarbij ongeveer 300 begrotingen van inschrijvingen zijn geanalyseerd. Het rapport dat de Rijksgebouwendienst heeft opgesteld wordt als bijlage meegezonden.1

Tijdens de pilot zijn geen signalen aangetroffen van onregelmatigheden. Stelselmatig onderzoek over een langere periode kan trendmatigheden aan het licht brengen. De marktwerking wordt daarmee beter zichtbaar. Daarbij zullen eventuele onregelmatigheden in de toekomst door onderzoek aan het licht komen. Mede daarom ben ik tot de conclusie gekomen dat analyse van de begrotingen een nuttige (preventieve) rol kan vervullen bij het tegengaan van mededingingsverstorend handelen. Ik heb dan ook besloten de analyse van inschrijvingsbegrotingen tot standaardwerkwijze voor de Rijksgebouwendienst te verheffen.

De bevindingen van de analyses worden ter beschikking gesteld van de NMa, zoals ook bij de pilot gebeurd is.

Indien daartoe aanleiding is zal ik, of mijn ambtgenote van Economische Zaken, uiteraard ook uw Kamer informeren.

Ook op deze wijze hoop ik een bijdrage te leveren aan de gezamenlijke inspanningen van markt en overheid om de ingezette cultuurverandering in de bouw te bestendigen.

De minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

E. E. van der Laan


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.