Kamerstuk 32123-XIII-6

Informeren van de Kamer door de regering als er een voornemen bestaat tot een politiek gevoelige handelsmissie

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2010

Gepubliceerd: 19 oktober 2009
Indiener(s): Frank Heemskerk (staatssecretaris economische zaken) (PvdA)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-XIII-6.html
ID: 32123-XIII-6

32 123 XIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2010

nr. 6
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 oktober 2009

Hierbij informeer ik u over een geplande handelsmissie naar de Koerdische regio in het noorden van Irak. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de motie-Wilders1. De motie van het lid Wilders was in juni 2007 ingediend tijdens het debat naar aanleiding van een handelsmissie naar Iran2 en betreft het informeren van de Tweede Kamer over handelsmissies met overheidsbetrokkenheid naar landen waartegen de VN-veiligheidsraad sancties heeft afgekondigd.

Hoewel de meeste VN-sancties voor Irak inmiddels zijn opgeheven, zijn er nog wel sancties van kracht3 op Irak. Dit betreft een verbod op de uitvoer van wapens en gerelateerde materialen als het niet benodigd is voor de regering van Irak of de multinationale troepenmacht, specifieke restricties op handel in cultuurgoederen en op de opbrengsten van de uitvoer van aardolie, aardolieproducenten en aardgas uit Irak, en tegoeden en economische middelen van leden van het voormalig regime, overheidsinstellingen en overheidsondernemingen die zich op 22 mei 2003 buiten Irak bevonden zijn nog bevroren met het oog op storting ervan in het Ontwikkelingsfonds voor Irak. Gezien deze sancties voor Irak, meen ik de Kamer over deze missie te moeten informeren.

De handelsmissie naar de Koerdische regio in het noorden van Irak wordt geleid door het Nederlands Centrum voor Handelsbevordering (NCH) en vindt plaats in november dit jaar. De handelsmissie zal ambtelijk ondersteund worden door medewerkers van de ministeries van Economische Zaken en van Buitenlandse Zaken. De Nederlandse handelsdelegatie zal een bezoek brengen aan de steden Erbil, Bagdad, Suleimaniyah en Dohruk. De meegereisde rijksambtenaren zullen de Nederlandse handelsdelegatie ondersteunen tijdens hun bezoek aan Bagdad en Erbil.

Het doel van de handelsmissie is tweedelig; Het NCH zal samen met de Nederlandse bedrijven de kansen verkennen voor het Nederlandse bedrijfsleven in Noord Irak. De missie zal zich focussen op de sectoren: landbouw, olie en gas (energie), water en infrastructuur. Ambtelijk wordt meegereisd om richting de Irakese autoriteiten de belangstelling van de Nederlandse overheid inzake economische betrekkingen kenbaar te maken.

Het doel van de handelsmissie botst noch economisch, noch politiek met de nog geldende sancties voor Irak. Deze sancties hebben voornamelijk betrekking op het voormalige regime van Irak.

De staatssecretaris van Economische Zaken,

F. Heemskerk


XNoot
1

Tweede Kamer, vergaderjaar 2006–2007, nr. 67 (30 800 XIII)

XNoot
2

Tweede Kamer, vergaderjaar 2006–2007, nr. 81 (pag. 4312–4335)

XNoot
3

VN-resolutie, artikel 10, 1483 (2003), GS 2003/496 van de Raad, Verordening 1210/2003 van de Raad.