Kamerstuk 32123-VIII-12

Internationale positionering van de Nederlandse onderwijs- en kennisinstellingen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

Gepubliceerd: 15 oktober 2009
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-VIII-12.html
ID: 32123-VIII-12

32 123 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

nr. 12
BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 oktober 2009

Hierbij bied ik de notitie Internationale positionering van de Nederlandse onderwijs- en kennisinstellingen: Aanvullende actielijnen in het kader van de internationaliseringsagenda «Het Grenzenloze Goed» aan.1 Ik voldoe hiermee aan mijn eerdere toezegging als gevolg van de motie van de leden: Anker, Jan Jacob van Dijk, Besselink en van der Ham. (Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009, 31 700 VIII, nr. 72).

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R. H. A. Plasterk


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.