Kamerstuk 30429-29

Wijziging van de Kernenergiewet in verband met vereenvoudiging van het bevoegd gezag, invoering van een verplichting tot financiële zekerheidstelling en enkele andere wijzigingen; Amendement over opstellen nadere regels inzake waarborgen financiële zekerheid

Dossier: Wijziging van de Kernenergiewet in verband met vereenvoudiging van het bevoegd gezag, invoering van een verplichting tot financiële zekerheidstelling en enkele andere wijzigingen

Gepubliceerd: 1 oktober 2009
Indiener(s): Kees Vendrik (GL)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30429-29.html
ID: 30429-29

26,0 %
74,0 %

PvdD

VVD

SGP

GL

PvdA

PVV

SP

CDA

D66

CU

Verdonk


30 429
Wijziging van de Kernenergiewet in verband met vereenvoudiging van het bevoegd gezag, invoering van een verplichting tot financiële zekerheidstelling en enkele andere wijzigingen

nr. 29
AMENDEMENT VAN HET LID VENDRIK

Ontvangen 1 oktober 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel G, wordt aan artikel 15f, eerste lid, een volzin toegevoegd, luidende: Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld omtrent de te hanteren criteria bij het stellen van de financiële zekerheid.

II

Artikel I, onderdeel W, komt als volgt te luiden:

W

Artikel 76 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt na de zinsnede «Het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur krachtens artikel» ingevoegd: 15f, eerste lid, tweede volzin,.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

4. Hetgeen ingevolge deze wet bij algemene maatregel van bestuur kan worden geregeld, kan in afwijking daarvan bij ministeriële regeling worden geregeld, indien de regels uitsluitend strekken ter uitvoering van een voor Nederland verbindend verdrag of een voor Nederland verbindend besluit van een volkenrechtelijke organisatie, tenzij voor een juiste uitvoering wijziging van een algemene maatregel van bestuur of de wet noodzakelijk is. Op de vaststelling van een ministeriële regeling zijn de artikelen 26 en 35 van overeenkomstige toepassing.

Toelichting

Het waarborgen van de financiële zekerheid en het voorkomen van misbruik zijn van groot belang. Het is daarom verstandig nadere regels te stellen.

Vanwege de grote maatschappelijke consequenties van beslissingen omtrent de financiële zekerheid, dient het opstellen van nadere regels in overleg met de volksvertegenwoordiging te gebeuren.

In onderdeel I van het amendement wordt derhalve bewerkstelligd dat bij of krachtens algemene maatregel van bestuur nadere regels moeten worden gesteld over de criteria voor het stellen van de financiële zekerheid. In onderdeel II wordt de parlementaire betrokkenheid bij de voornoemde algemene maatregel van bestuur geregeld, waarbij wordt aangeknoopt bij de daarop betrekking hebbende regeling in artikel 76 van de Kernenergiewet. Daartoe wordt artikel I, onderdeel W, van het wetsvoorstel onderverdeeld in twee punten. Het eerste punt ziet op de regeling van de parlementaire betrokkenheid bij de voornoemde algemene maatregel van bestuur, het tweede punt bevat de huidige inhoud van onderdeel W.

Vendrik