Kamerstuk 30429-27

Wijziging van de Kernenergiewet in verband met vereenvoudiging van het bevoegd gezag, invoering van een verplichting tot financiële zekerheidstelling en enkele andere wijzigingen; Gewijzigd amendement over voorhangprocedure bij vergunningen m.b.t. opwekking van kernenergie

Dossier: Wijziging van de Kernenergiewet in verband met vereenvoudiging van het bevoegd gezag, invoering van een verplichting tot financiële zekerheidstelling en enkele andere wijzigingen

Gepubliceerd: 1 oktober 2009
Indiener(s): Paulus Jansen (SP)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30429-27.html
ID: 30429-27

22,7 %
77,3 %

SGP

D66

VVD

PvdA

SP

Verdonk

GL

CDA

PVV

PvdD

CU


30 429
Wijziging van de Kernenergiewet in verband met vereenvoudiging van het bevoegd gezag, invoering van een verplichting tot financiële zekerheidstelling en enkele andere wijzigingen

nr. 27
GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID JANSEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 20

Ontvangen 1 oktober 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I wordt na onderdeel B een onderdeel ingevoegd, luidende:

B1

Na artikel 15 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 15bis

Een vergunning als bedoeld in artikel 15, aanhef en onderdeel b, wordt niet eerder verleend dan vier weken nadat het ontwerp daarvan aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd. Indien een der kamers der Staten-Generaal besluit niet in te stemmen met het ontwerp, wordt de vergunning niet vastgesteld, en kan niet eerder dan zes weken na het besluit van die kamer der Staten-Generaal een nieuw ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal worden overgelegd.

Toelichting

Dit amendement heeft tot doel de Tweede Kamer het laatste woord te geven bij vergunningen aangaande de opwekking van kernenergie in Nederland. De bijzondere veiligheidsaspecten van kernenergie (calamiteit met externe effecten, afvalberging en proliferatie) vereisen naar de mening van de indiener een extra zorgvuldige toets op de vergunningverlening.

Jansen