Kamerstuk 30429-26

Wijziging van de Kernenergiewet in verband met vereenvoudiging van het bevoegd gezag, invoering van een verplichting tot financiële zekerheidstelling en enkele andere wijzigingen; Gewijzigd amendement over rol parlement bij vaststellen amvb's over opwekking kernenergie

Dossier: Wijziging van de Kernenergiewet in verband met vereenvoudiging van het bevoegd gezag, invoering van een verplichting tot financiële zekerheidstelling en enkele andere wijzigingen

Gepubliceerd: 30 september 2009
Indiener(s): Paulus Jansen (SP)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30429-26.html
ID: 30429-26

30 429
Wijziging van de Kernenergiewet in verband met vereenvoudiging van het bevoegd gezag, invoering van een verplichting tot financiële zekerheidstelling en enkele andere wijzigingen

nr. 26
GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID JANSEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 21

Ontvangen 30 september 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel W, komt als volgt te luiden:

W

Artikel 76 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt na de zinsnede «Het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur krachtens artikel» ingevoegd: 15f, vijfde en achtste lid, 16, eerste lid, 17a, eerste lid, 18a, derde lid,.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

4. Hetgeen ingevolge deze wet bij algemene maatregel van bestuur kan worden geregeld, kan in afwijking daarvan bij ministeriële regeling worden geregeld, indien de regels uitsluitend strekken ter uitvoering van een voor Nederland verbindend verdrag of een voor Nederland verbindend besluit van een volkenrechtelijke organisatie, tenzij voor een juiste uitvoering wijziging van een algemene maatregel van bestuur of de wet noodzakelijk is. Op de vaststelling van een ministeriële regeling zijn de artikelen 26 en 35 van overeenkomstige toepassing.

Toelichting

Dit amendement heeft tot doel de volksvertegenwoordiging in het parlement een stem te geven bij algemene maatregelen van bestuur betreffende de opwekking van kernenergie in Nederland. Vanwege sociaal maatschappelijke consequenties van deze beslissingen is instemming van de volksvertegenwoordiging van nationaal belang.

Het amendement wordt gewijzigd in verband met een wetstechnische aanpassing. Artikel I, onderdeel W, van het wetsvoorstel wordt hierbij onderverdeeld in twee punten. De inhoud van amendement nr. 21 is ondergebracht bij het eerste punt, de huidige inhoud van onderdeel W bij het tweede punt.

Jansen