Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

542 resultaten

Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. (t.v.v. 32439 nr.15) over een integrale aanpak (Dossier 32439)
Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning om te regelen dat eigen bijdragen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang door gemeenten bij verordening worden geregeld, en vervolgens door of namens hen worden vastgesteld en geïnd, en dat de toegang tot maatschappelijke ondersteuning voor vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijf houden, in bepaalde gevallen wordt uitgesloten; Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 32476)
Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Van Ark, Yücel, Jasper van Dijk en Klaver tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling in verband met het annuleren van de enkele-feitconstructie in de Algemene wet gelijke behandeling; Nota van wijziging (initiatiefvoorstel); Tweede nota van wijziging Kamerstuk recht staatsrecht Nr. 11 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 20 mei 2014 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Enig onderdeel Na artikel I wordt een artikel ingevoegd, luidende: ARTIKEL IA A Indien het bij geleidende brief van 3 augustus 2012 aanhangig gemaakte voorstel van wet van de leden Dijkstra en Schouw tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Algemene wet gelijke behandeling met betrekking tot ambtenaren van de burgerlijke stand die onderscheid maken als bedoeld in de Algemene wet gelijke behandeling (Kamerstukken I, 33 344, A) tot wet is of wordt verheven en artikel II van die wet eerder in werking is getreden of treedt dan artikel I van deze wet, wordt artikel I, onderdeel A, van deze wet als volgt gewijzigd: 1. ...

Nota van Wijziging (Dossier 32476)
Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Van Ark, Yücel, Jasper van Dijk en Klaver tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling in verband met het annuleren van de enkele-feitconstructie in de Algemene wet gelijke behandeling; Nota van wijziging (initiatiefvoorstel); Nota van Wijziging Kamerstuk recht staatsrecht Nr. 9 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 14 november 2013 Het wetsvoorstel wordt als volgt gewijzigd: I In het opschrift wordt «Venrooy-Van Ark» vervangen door: Van Ark. ...

Verslag (Dossier 32476)
Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Venrooy–Van Ark, Yücel, Jasper van Dijk en Klaver tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling in verband met het annuleren van de enkele-feitconstructie in de Algemene wet gelijke behandeling; Verslag (nader, tweede nader etc.); Verslag Kamerstuk recht staatsrecht Nr. 8 VERSLAG Vastgesteld 2 juli 2013 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 32476)
Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Van Ark, Yücel, Jasper van Dijk en Klaver tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling in verband met het annuleren van de enkele-feitconstructie in de Algemene wet gelijke behandeling; Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag Kamerstuk recht staatsrecht Nr. 10 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 15 november 2013 Inhoudsopgave I. ...

Advies Raad van State en reactie van de indiener(s) (Dossier 32476)
Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Venrooy–Van Ark, Yücel, Jasper van Dijk en Klaver tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling in verband met het annuleren van de enkele-feitconstructie in de Algemene wet gelijke behandeling; Advies Raad van State en reactie van de indiener(s); Advies Raad van State en reactie van de indiener(s) Kamerstuk recht staatsrecht Nr. 5 TWEEDE HERDRUK1 ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INDIENERS Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 23 december 2010 en de reactie van de indieners d.d. 7 mei 2013, aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. ...

Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Raad van State (Dossier 32476)
Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Venrooy–Van Ark, Yücel, Jasper van Dijk en Klaver tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling in verband met het annuleren van de enkele-feitconstructie in de Algemene wet gelijke behandeling; Voorstel van wet (initiatiefvoorstel); Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Raad van State Kamerstuk recht staatsrecht Nr. 6 VOORSTEL VAN WET ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Raad van State (Dossier 32476)
Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Venrooy–Van Ark, Yücel, Jasper van Dijk en Klaver tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling in verband met het annuleren van de enkele-feitconstructie in de Algemene wet gelijke behandeling; Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel); Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Raad van State Kamerstuk recht staatsrecht Nr. 7 MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE Inhoudsopgave         I. ...

Brief van het lid Bergkamp inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel (Dossier 32476)
Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Venrooy–Van Ark, Yücel, Jasper van Dijk en Klaver tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling in verband met het annuleren van de enkele-feitconstructie in de Algemene wet gelijke behandeling; Brief lid / fractie; Brief van het lid Bergkamp inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel Kamerstuk recht staatsrecht Nr. 4 BRIEF VAN HET LID BERGKAMP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Den Haag, 7 mei 2013 Hierbij deel ik u mee dat, mede gelet op het vertrek van de leden Van der Ham, Klijnsma en Van Gent uit de Kamer, ondergetekende en de leden Venrooy-Van Ark, Yücel, Jasper van Dijk en Klaver de verdediging van dit voorstel zullen voortzetten. ...

Gewijzigd amendement van het lid Leijten c.s. ter vervanging van nr. 39, over het waarborgen van de onafhankelijkheid van de cliëntenvertrouwenspersoon (Dossier 31996)
Regels ten aanzien van zorg en dwang voor personen met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Leijten c.s. ter vervanging van nr. 39, over het waarborgen van de onafhankelijkheid van de cliëntenvertrouwenspersoon Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 59 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Bergkamp c.s. ter vervanging van nr. 47 over het stellen van regels over het register bij algemene maatregel van bestuur. (Dossier 31996)
Regels ten aanzien van zorg en dwang voor personen met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Bergkamp c.s. ter vervanging van nr. 47 over het stellen van regels over het register bij algemene maatregel van bestuur. ...

Amendement van het lid Bergkamp c.s. ter vervanging van nr. 41 over het stellen van regels over het register bij algemene maatregel van bestuur. (Dossier 31996)
Regels ten aanzien van zorg en dwang voor personen met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten); Amendement; Amendement van het lid Bergkamp c.s. ter vervanging van nr. 41 over het stellen van regels over het register bij algemene maatregel van bestuur. ...

Motie van het lid Bergkamp over jaarlijkse rapportage door IGZ over onvrijwillige zorg (Dossier 31996)
Regels ten aanzien van zorg en dwang voor personen met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten); Motie; Motie van het lid Bergkamp over jaarlijkse rapportage door IGZ over onvrijwillige zorg Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 61 MOTIE VAN HET LID BERGKAMP Voorgesteld 5 september 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in artikel 14a van het Wetsvoorstel zorg en dwang wordt geregeld dat zorgaanbieders ten minste eens per zes maanden aan de IGZ een overzicht moeten verstrekken van de onvrijwillige zorg die door hen is verleend; constaterende dat er thans geen landelijk overzicht bestaat van hoe vaak er binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en dementerenden sprake is van onvrijwillige zorg; overwegende dat daaraan wel behoefte bestaat; verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat de IGZ jaarlijks zal rapporteren over de aan haar in het kader van de Wet zorg en dwang verstrekte gegevens, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 49 over een evaluatie van het wetsvoorstel. (Dossier 31996)
Regels ten aanzien van zorg en dwang voor personen met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 49 over een evaluatie van het wetsvoorstel. ...

Gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Bergkamp ter vervanging van nr. 20 over een evaluatie van het wetsvoorstel. (Dossier 31996)
Regels ten aanzien van zorg en dwang voor personen met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten); Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Bergkamp ter vervanging van nr. 20 over een evaluatie van het wetsvoorstel. ...

Motie van de leden Bergkamp en Kuzu over het op verschillende wijze borgen van de rechtspositie van cliënten (Dossier 31996)
Regels ten aanzien van zorg en dwang voor personen met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten); Motie; Motie van de leden Bergkamp en Kuzu over het op verschillende wijze borgen van de rechtspositie van cliënten Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 60 MOTIE VAN HET LID BERGKAMP EN KUZU Voorgesteld 5 september 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in de Wet zorg en dwang, de Wet verplichte ggz, de Wet forensische zorg en de nieuwe Jeugdwet de rechtspositie van cliënten op verschillende wijze wordt geborgd; constaterende dat ZonMw een thematische wetsevaluatie uitvoert over gedwongen zorg bij jeugdigen en volwassenen; voorts constaterende dat deze evaluatie niet eerder dan in 2014 gereed zal zijn; overwegende dat zo veel mogelijk sprake zou moeten zijn van harmonisatie van deze wetten daar waar nodig en mogelijk; verzoekt de regering, een vergelijking te maken van de rechtspositie van cliënten in de verschillende wetten en wetsvoorstellen waarin sprake is van onvrijwillige zorg, en de Kamer daarover zo spoedig mogelijk te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Bergkamp c.s. over het stellen van regels over het register bij algemene maatregel van bestuur. (Dossier 31996)
Regels ten aanzien van zorg en dwang voor personen met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten); Amendement; Amendement van het lid Bergkamp c.s. over het stellen van regels over het register bij algemene maatregel van bestuur. ...

Amendement van het lid Leijten c.s. ter vervanging van nr. 37 over het waarborgen van de onafhankelijkheid van de clientenvertrouwenspersoon. (Dossier 31996)
Regels ten aanzien van zorg en dwang voor personen met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten); Amendement; Amendement van het lid Leijten c.s. ter vervanging van nr. 37 over het waarborgen van de onafhankelijkheid van de clientenvertrouwenspersoon. ...

Amendement van de leden Leijten en Bergkamp over het waarborgen van de onafhankelijkheid van de clientenvertrouwenspersoon. (Dossier 31996)
Regels ten aanzien van zorg en dwang voor personen met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten); Amendement; Amendement van de leden Leijten en Bergkamp over het waarborgen van de onafhankelijkheid van de clientenvertrouwenspersoon. ...

Amendement van het lid Bergkamp over instemming van de client. (Dossier 31996)
Regels ten aanzien van zorg en dwang voor personen met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten); Amendement; Amendement van het lid Bergkamp over instemming van de client. ...