Zoeken


Datum
Van:
Tot:

Datum
Van:
Tot:

1490 resultaten

Tweede lezing grondwetsherziening (Dossier 30174)
Voorstel van wet van de leden Heijnen, Voortman en Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum; Brief regering; Tweede lezing grondwetsherziening Kamerstuk recht staatsrecht Nr. 27 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 maart 2017 Tijdens de afgelopen zittingsperiode van uw Kamer zijn drie wetten bekendgemaakt, houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet: 1. ...

Reactie op verzoek commissie over de tweede lezing van de grondwetsvoorstellen inzake het correctief referendum en de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester (Dossier 30174)
Voorstel van wet van de leden Heijnen, Voortman en Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum; Brief regering; Reactie op verzoek commissie over de tweede lezing van de grondwetsvoorstellen inzake het correctief referendum en de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester Kamerstuk recht staatsrecht Nr. 28 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 mei 2017 Op 13 maart jl. heb ik u gevraagd mij voor 1 mei mee te delen of en zo ja, wanneer de tweede lezing van de grondwetsvoorstellen inzake het correctief referendum en de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester door een of meer leden van uw Kamer aanhangig zullen worden gemaakt (Kamerstuk 30 174, nr. 27 en Kamerstuk 33 239, nr. 10). ...

Aanbieding aanvullend onderzoek TNO naar de milieu effecten van resomeren (Dossier 30696)
Wijziging van de Wet op de lijkbezorging; Brief regering; Aanbieding aanvullend onderzoek TNO naar de milieu effecten van resomeren Kamerstuk burgerlijk recht recht Nr. 41 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 maart 2016 Tijdens het verzamel-Algemeen Overleg met de Vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken op donderdag 10 maart werd geconcludeerd dat de Kamer er prijs op stelt kennis te kunnen nemen van de inhoud van het aanvullend TNO-rapport over de milieueffecten van resomeren. ...

Onderzoeksresultaten naar draagvlak voor resomeren als alternatieve wijze van lijkbezorging (Dossier 30696)
Wijziging van de Wet op de lijkbezorging; Brief regering; Onderzoeksresultaten naar draagvlak voor resomeren als alternatieve wijze van lijkbezorging Kamerstuk burgerlijk recht recht Nr. 42 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 april 2017 Hierbij bied ik u de resultaten aan van het onderzoek naar draagvlak onder de Nederlandse bevolking ten aanzien van resomeren als alternatieve methode van lijkbezorging1. ...

Reactie op toezeggingen gedaan tijdens het algemeen overleg over de Wet op de lijkbezorging op 16 oktober 2014 (Dossier 30696)
Wijziging van de Wet op de lijkbezorging; Brief regering; Reactie op toezeggingen gedaan tijdens het algemeen overleg over de Wet op de lijkbezorging op 16 oktober 2014 Kamerstuk burgerlijk recht recht Nr. 40 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 februari 2016 Tijdens het Algemeen Overleg met uw Kamer over de Wet op de lijkbezorging op 16 oktober 2014 (Kamerstuk 30 696, nr. 39) heb ik een aantal toezeggingen gedaan. ...

Aanvang consultatie over novelle inzake aparte Caribische kiescolleges voor de Eerste Kamer (Dossier 33131)
Aanvang consultatie over novelle inzake aparte Caribische kiescolleges voor de Eerste Kamer Brief regering ...

Kiescollege BES-eilanden (Dossier 33131)
Kiescollege BES-eilanden Brief regering ...

Nota van wijziging (#:-)
Nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 6 NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel 3 wordt het bedrag van de integratie-uitkeringen van «€ 11.048.724.000» vervangen door: € 11.049.524.000. ...

Septembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2017 (#:-)
Septembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2017 Brief regering begroting bestuur financiën gemeenten Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 september 2017 Hierbij zend ik u, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, de septembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2017 ter informatie1. ...

Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht (#:-)
Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht Brief regering begroting bestuur financiën gemeenten Nr. 3 MEDEDELING Den Haag, 19 september 2017 Op 11 september jl. heeft de Afdeling advisering van de Raad van State advies uitgebracht over dit voorstel van wet. ...

Memorie van toelichting (#:-)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting bestuur financiën gemeenten Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave     blz. ...

Voorstel van wet (#:-)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting bestuur financiën gemeenten Nr. 1 VOORSTEL VAN WET 19 september 2017 Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht (#:-)
Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht Brief regering begroting bestuur financiën provincies Nr. 3 MEDEDELING Den Haag, 19 september 2017 Op 11 september jl. heeft de Afdeling advisering van de Raad van State advies uitgebracht over dit voorstel van wet. ...

Memorie van toelichting (#:-)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting bestuur financiën provincies Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave     blz. ...

Voorstel van wet (#:-)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting bestuur financiën provincies Nr. 1 VOORSTEL VAN WET 19 september 2017 Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (#:-)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave A. ...

Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht (#:-)
Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht Brief regering begroting financiën Nr. 3 MEDEDELING Den Haag, 19 september 2017 Op 11 september jl. heeft de Afdeling advisering van de Raad van State advies uitgebracht over dit voorstel van wet. ...

Voorstel van wet (#:-)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Nr. 1 VOORSTEL VAN WET 19 september 2017 Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Voorstel van wet (#:-)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Nr. 1 VOORSTEL VAN WET 19 september 2017 Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (#:-)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave     blz. ...