Zoeken


Datum
Van:
Tot:

Datum
Van:
Tot:

1490 resultaten

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 32210)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag economie hoger onderwijs onderwijs en wetenschap organisatie en beleid 32 210Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van het accreditatiestelselnr. 6NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAGOntvangen 12 februari 2010VoorafDe leden van de CDA-fractie zeggen met belangstelling te hebben kennisgenomen van het bovengemoemde wetsvoorstel en onderstrepen dat het van belang is dat de kwaliteit van de opleidingen stelselmatig tegen het licht worden gehouden. ...

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 32210)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport economie hoger onderwijs onderwijs en wetenschap organisatie en beleid 32 210Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van het accreditatiestelselnr. 4ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 27 februari 2009 en het nader rapport d.d. 5 november 2009, aangeboden aan de Koningin door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mede namens de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. ...

Memorie van toelichting (Dossier 32210)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting economie hoger onderwijs onderwijs en wetenschap organisatie en beleid 32 210Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van het accreditatiestelselnr. 3MEMORIE VAN TOELICHTINGInhoudsopgave1Context en aanleiding 1.1Inleiding 1.2Geschiedenis en internationale context 1.3Aanleiding herziening accreditatiestelsel    2Uitgangspunten    3Werking nieuwe accreditatiesysteem 3.1Introductie van twee regimes 3.2Beperkt regime 3.2.1Instellingstoets kwaliteitszorg 3.2.2Beperkte opleidingsaccreditatie 3.2.3Beperkte toets nieuwe opleiding 3.3Uitgebreid regime 3.3.1Uitgebreide opleidingsaccreditatie 3.3.2Uitgebreide toets nieuwe opleiding 3.4Actoren 3.5Een meer flexibel instrumentarium 3.5.1Toets nieuwe opleiding en instellingstoets onder voorwaarden 3.5.2Herstelperiode accreditatie 3.5.3Intrekking van accreditatie, toets nieuwe opleiding, instellingstoets kwaliteitszorg 3.5.4Basiskwaliteit en kwaliteitsverschillen 3.6Overige aspecten 3.6.1Vergelijkbaarheid 3.6.2Europese afspraken 3.6.3Ontwikkelingen met betrekking tot het toezicht op het onderwijs 3.6.4Studeren met functiebeperking 3.6.5Stuwmeer 3.6.6Opleidingen in het buitenland 3.6.7Versterking positie examencommissie    4Invoering van het nieuwe stelsel 4.1Overleg belanghebbenden en uitvoeringstoetsen 4.2Pilots 4.3Versnelde invoering 4.4Financiële gevolgen en gevolgen voor administratieve lasten    5Artikelsgewijs 1. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 32210)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap economie hoger onderwijs onderwijs en wetenschap organisatie en beleid 32 210Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van het accreditatiestelselnr. 1KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van het accreditatiestelsel.De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.'s-Gravenhage10 november 2009Beatrix ...

Voorstel van wet (Dossier 32210)
Voorstel van wet Voorstel van wet economie hoger onderwijs onderwijs en wetenschap organisatie en beleid 32 210Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van het accreditatiestelselnr. 2VOORSTEL VAN WETWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Voorstel van wet (Dossier 32222-VIII)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën 32 222 VIIIWijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)nr. 1VOORSTEL VAN WET27 november 2009Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Memorie van toelichting (Herdruk) (Dossier 32222-VIII)
Memorie van toelichting (Herdruk) Memorie van toelichting ...

Voorstel van wet (Dossier 32253)
Voorstel van wet Voorstel van wet hoger onderwijs onderwijs en wetenschap 32 253Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het uitbreiden van de mogelijkheden van selectie van studenten en van verhoging van het collegegeld alsmede in verband met het aanscherpen van de toelatingsvereisten voor aansluitende masteropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs (ruim baan voor talent)nr. 2VOORSTEL VAN WETWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Nader rapport (Dossier 32253)
Nader rapport Nader rapport hoger onderwijs onderwijs en wetenschap 32 253Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het uitbreiden van de mogelijkheden van selectie van studenten en van verhoging van het collegegeld alsmede in verband met het aanscherpen van de toelatingsvereisten voor aansluitende masteropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs (ruim baan voor talent)nr. 4NADER RAPPORT1Hieronder is opgenomen het nader rapport d.d. 30 november 2009, aangeboden aan de Koningin door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mede namens de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt / uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 25a, vierde lid, onderdeel b, van de Wet op de Raad van State)Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van 21 oktober 2009, nr. 09002938, machtigde Uwe Majesteit de Raad van State zijn advies inzake het bovenvermelde voorstel van wet rechtstreeks aan mij te doen toekomen.Dit advies, gedateerd 19 november 2009, nr. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 32253)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap hoger onderwijs onderwijs en wetenschap 32 253Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het uitbreiden van de mogelijkheden van selectie van studenten en van verhoging van het collegegeld alsmede in verband met het aanscherpen van de toelatingsvereisten voor aansluitende masteropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs (ruim baan voor talent)nr. 1KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het uitbreiden van de mogelijkheden van selectie van studenten en van verhoging van het collegegeld alsmede in verband met het aanscherpen van de toelatingsvereisten voor aansluitende masteropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs (ruim baan voor talent).De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. ...

Memorie van toelichting (Dossier 32253)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting hoger onderwijs onderwijs en wetenschap 32 253Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het uitbreiden van de mogelijkheden van selectie van studenten en van verhoging van het collegegeld alsmede in verband met het aanscherpen van de toelatingsvereisten voor aansluitende masteropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs (ruim baan voor talent)nr. 3MEMORIE VAN TOELICHTINGAlgemeenHOOFDSTUK 1. ...

Ingewonnen adviezen over initiatiefwetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders (Dossier 33258)
Ingewonnen adviezen over initiatiefwetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders Brief regering arbeidsvoorwaarden bestuur criminaliteit economie ondernemen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid werk Nr. 16 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 november 2013 In aansluiting op de voortgezette plenaire behandeling van het initiatiefvoorstel Wet Huis voor Klokkenluiders, Kamerstukken 33 258 op 31 oktober jl. ...

Uitvoering van de motie van de leden Recourt en Schouw over procedures ter bescherming van internationale klokkenluiders (Dossier 33258)
Uitvoering van de motie van de leden Recourt en Schouw over procedures ter bescherming van internationale klokkenluiders Brief regering arbeidsvoorwaarden bestuur criminaliteit economie ondernemen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid werk Nr. 30 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 oktober 2014 Op 12 november 2013 heeft uw Kamer een motie van de leden Recourt en Schouw aangenomen (Kamerstuk 30 977, nr. 69). ...

Kabinetsreactie Evaluatie 'Veilig misstanden melden op het werk' (Dossier 33258)
Kabinetsreactie Evaluatie 'Veilig misstanden melden op het werk' Brief regering arbeidsvoorwaarden bestuur criminaliteit economie ondernemen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid werk Nr. 31 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 oktober 2014 1. ...

Schriftelijke reactie over initiatieven inzake klokkenluiders (Dossier 33258)
Schriftelijke reactie over initiatieven inzake klokkenluiders Brief regering arbeidsvoorwaarden bestuur criminaliteit economie ondernemen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid werk Nr. 28 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 april 2014 De vaste commissie voor Binnenlandse zaken heeft mij bij brief van 25 maart 2014 verzocht om haar in een schriftelijke reactie te informeren welke initiatieven inzake klokkenluiders vanaf 18 februari 2014 – de datum waarop de Eerste Kamer voorlopig verslag heeft uitgebracht met betrekking tot het initiatiefvoorstel Wet Huis voor klokkenluiders – van de zijde van het kabinet zijn genomen, de reden waarom deze initiatieven zijn genomen en welke initiatieven mogelijk interfereren met de wetsbehandeling in de Eerste Kamer. ...

Reactie op de aangenomen motie van het lid Merkies over de juridische behandeling van klokkenluiders (Dossier 33258)
Reactie op de aangenomen motie van het lid Merkies over de juridische behandeling van klokkenluiders Brief regering arbeidsvoorwaarden bestuur criminaliteit economie ondernemen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid werk Nr. 33 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 oktober 2016 Op 28 juni 2016 heeft uw Kamer een motie van het lid Merkies aangenomen (Kamerstuk 25 087, nr. ...

Evaluatierapport over klokkenluiders (Dossier 33258)
Evaluatierapport over klokkenluiders Brief regering arbeidsvoorwaarden bestuur criminaliteit economie ondernemen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid werk Nr. 29 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 juli 2014 U ontvangt hierbij het rapport «Evaluatie Klokkenluidersregelingen, Onderzoeksraad Integriteit Overheid en Adviespunt klokkenluiders»1. ...

Procedurele voortgang in de Caribische landen van het Koninkrijk van de Initiatiefwet-Van Laar tot beperking van de mogelijkheid een algemene maatregel van rijksbestuur uit te vaardigen zonder wettelijke grondslag daartoe (Dossier 27570-(R1672))
Voorstel van rijkswet van het lid Van Laar tot wijziging van de artikelen 14 en 38 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (beperken van de mogelijkheid een algemene maatregel van rijksbestuur uit te vaardigen zonder wettelijke grondslag daartoe); Brief regering; Procedurele voortgang in de Caribische landen van het Koninkrijk van de Initiatiefwet-Van Laar tot beperking van de mogelijkheid een algemene maatregel van rijksbestuur uit te vaardigen zonder wettelijke grondslag daartoe Kamerstuk bestuur organisatie en beleid Nr. 23 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 maart 2017 In de brief van 23 februari verzoekt de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties om een brief waarin de procedurele voortgang in de Caribische landen van het Koninkrijk wordt geschetst van de Initiatiefwet-Van Laar tot beperking van de mogelijkheid een algemene maatregel van rijksbestuur uit te vaardigen zonder wettelijke grondslag daartoe. ...

Reactie op de voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk over het toekennen van de bevoegdheid aan Statenleden van Aruba, Curaçao en Sint Maarten om een voordracht tot een voorstel van Rijkswet te kunnen doen (Dossier 27570-(R1672))
Voorstel van rijkswet van het lid Van Laar tot wijziging van de artikelen 14 en 38 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (beperken van de mogelijkheid een algemene maatregel van rijksbestuur uit te vaardigen zonder wettelijke grondslag daartoe); Brief regering; Reactie op de voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk over het toekennen van de bevoegdheid aan Statenleden van Aruba, Curaçao en Sint Maarten om een voordracht tot een voorstel van Rijkswet te kunnen doen Kamerstuk bestuur organisatie en beleid Nr. 21 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 december 2016 Naar aanleiding van de brief van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties inhoudende een verzoek om een reactie op het advies van de Raad van State van het Koninkrijk over het toekennen van de bevoegdheid aan Statenleden van Aruba, Curaçao en Sint Maarten om een voordracht tot een voorstel van Rijkswet te kunnen doen (Kamerstuk 27 570 (R1672), nr. ...

Reactie op verzoek commissie inzake voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk over het toekennen van de bevoegdheid aan Statenleden van Aruba, Curaçao en Sint Maarten om een voordracht tot een voorstel van Rijkswet te kunnen doen (Dossier 27570-(R1672))
Voorstel van rijkswet van het lid Van Laar tot wijziging van de artikelen 14 en 38 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (beperken van de mogelijkheid een algemene maatregel van rijksbestuur uit te vaardigen zonder wettelijke grondslag daartoe); Brief regering; Reactie op verzoek commissie inzake voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk over het toekennen van de bevoegdheid aan Statenleden van Aruba, Curaçao en Sint Maarten om een voordracht tot een voorstel van Rijkswet te kunnen doen Kamerstuk bestuur organisatie en beleid Nr. 22 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 maart 2017 In de twee brieven van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties van 23 februari wordt mijn schriftelijke reactie gevraagd op de reacties van de Staten van Aruba en Sint Maarten op de voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk over het toekennen van de bevoegdheid van Statenleden van Aruba, Curaçao en Sint Maarten om een voordracht tot voorstel Rijkswet te kunnen doen (Kamerstuk 27 570 (R1672), nr. ...