Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

232 resultaten

Reactie op moties Ortega-Martijn over oa maatwerkaanbod en over duidelijkheid WW-gerechtigden (Dossier 31767)
Reactie op moties Ortega-Martijn over oa maatwerkaanbod en over duidelijkheid WW-gerechtigden Brief regering 31 767Wijziging van de Werkloosheidswet in verband met het vergroten van kansen op werk voor langdurig werklozennr. 13BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 15 september 2009De Tweede Kamer heeft de regering met een motie van het lid Ortega verzocht het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) op te dragen om maatwerk te betrachten bij het doen van een werkaanbod en dit aanbod in het voortraject af te stemmen met de betrokken langdurig werkloze1. ...

Uitvoering van de motie Ortega-Martijn c.s. over interne jobcoach (Dossier 31780)
Uitvoering van de motie Ortega-Martijn c.s. over interne jobcoach Brief regering jongeren sociale zekerheid ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 49 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 20 mei 2010In de motie Ortega-Martijn c.s.1 wordt de regering gevraagd de inzet van interne jobcoaches te bevorderen en te bezien hoe re-integratiemiddelen hiertoe eventueel herschikt dienen te worden. ...

Relatie tussen nieuwe Wajong en Wsw (Dossier 31780)
Relatie tussen nieuwe Wajong en Wsw Brief regering jongeren organisatie en beleid sociale zekerheid werk werkgelegenheid ziekte en arbeidsongeschiktheid zorg en gezondheid 31 780Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuningnr. 9BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 24 maart 2009InleidingMet deze brief wordt de toezegging in de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) (31 780, nr. ...

Informatievoorziening rondom de Wajong vanaf 2010 (Dossier 31780)
Informatievoorziening rondom de Wajong vanaf 2010 Brief regering jongeren organisatie en beleid sociale zekerheid werk werkgelegenheid ziekte en arbeidsongeschiktheid zorg en gezondheid 31 780Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuningnr. 48BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 8 februari 2010De start van de nieuwe Wajong begin 2010 markeert een nieuwe inzet om Wajongers te laten participeren. ...

Aanpak werk voor Wajongers (Dossier 31780)
Aanpak werk voor Wajongers Brief regering jongeren organisatie en beleid sociale zekerheid werk werkgelegenheid ziekte en arbeidsongeschiktheid zorg en gezondheid 31 780Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuningnr. 45BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 15 juli 2009Het kabinet meent dat iedereen optimaal mogelijkheden moet hebben om zo zelfstandig mogelijk op de arbeidsmarkt te functioneren; ook jongeren met een beperking. ...

Reactie op het bericht in Trouw van 6 april 2009 waarin wordt gemeld dat Wajongers recht houden op werk in een sociale werkplaats en dat voorkomen zal worden dat ze bij volledige benutting van de verdiencapaciteit niet minder ontvangen dan het minimumloon (Dossier 31780)
Reactie op het bericht in Trouw van 6 april 2009 waarin wordt gemeld dat Wajongers recht houden op werk in een sociale werkplaats en dat voorkomen zal worden dat ze bij volledige benutting van de verdiencapaciteit niet minder ontvangen dan het minimumloon Brief regering jongeren organisatie en beleid sociale zekerheid werk werkgelegenheid ziekte en arbeidsongeschiktheid zorg en gezondheid 31 780Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuningnr. 23BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 7 april 2009De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van uw Kamer heeft ten behoeve van de plenaire behandeling van bovengenoemd wetsvoorstel verzocht een reactie te geven op het bericht in Trouw van 6 april jl. waarin wordt gemeld dat Wajongers recht houden op werk in een sociale werkplaats en dat voorkomen zal worden dat ze bij volledige benutting van de verdiencapaciteit niet minder ontvangen dan het minimumloon.Eerder, bij brief van 24 maart (31 780, nr. 9), hebben de staatssecretaris en ik u gewezen op de samenloop van de nieuwe wajongregeling en de Wsw, die gelegen is in het feit dat jongeren op wie de nieuwe wajongregeling van toepassing is op hun verzoek geïndiceerd kunnen worden voor de Wsw en geplaatst kunnen worden op een wachtlijst. ...

Reactie op de amendementen die in de eerste termijn van de behandeling van het voor-stel tot wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie door werk en arbeidsondersteuning zijn ingediend (31 780). (Dossier 31780)
Reactie op de amendementen die in de eerste termijn van de behandeling van het voor-stel tot wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie door werk en arbeidsondersteuning zijn ingediend (31 780). ...

Stand van zaken met betrekking tot de aangenomen moties en de toezeggingen gedaan tijdens de plenaire behandeling over het wetsvoorstel Wajong op 7 en 16 april 2009 (Dossier 31780)
Stand van zaken met betrekking tot de aangenomen moties en de toezeggingen gedaan tijdens de plenaire behandeling over het wetsvoorstel Wajong op 7 en 16 april 2009 Brief regering 31 780Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuningnr. 46BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 13 oktober 2009Hierbij bied ik u de stand van zaken met betrekking tot de aangenomen moties en de toezeggingen die ik heb gedaan tijdens de plenaire behandeling over het wetsvoorstel Wajong op 7 en 16 april jl. aan (Handelingen der Kamer II, vergaderjaar 2008–2009, nr. 73, blz. 5769–5813 en nr. 78, blz. 6076–6096).De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,J. ...

Nota van wijziging (Dossier 31811)
Nota van wijziging Brief regering bestuur organisatie en beleid rijksoverheid sociale zekerheid werk 31 811Wijziging van een aantal wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetgeving 2009)nr. 8NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 16 februari 2009Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:1In artikel III wordt na onderdeel F een onderdeel ingevoegd, luidende:FaIn artikel 32, tweede lid, vervalt:, voor een bij die regeling te bepalen maximale periode,.2In artikel X wordt na onderdeel B een onderdeel ingevoegd, luidende:BaAan artikel 50, tweede lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel b door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:c. ...

Voorgestelde wijziging van de Pensioenwet inzake het “shoppen” met nabestaandenpensioen (Dossier 31811)
Voorgestelde wijziging van de Pensioenwet inzake het “shoppen” met nabestaandenpensioen Brief regering arbeidsvoorwaarden bestuur organisatie en beleid rijksoverheid sociale zekerheid werk 31 811Wijziging van een aantal wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetgeving 2009)nr. 16BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 21 april 2009In vervolg op het op 15 april jl. gehouden plenaire debat naar aanleiding van het wetsvoorstel Verzamelwet SZW-wetgeving 2009 (Kamerstukken II 2008/09, 31 811), waarbij onder meer gesproken is over de voorgestelde wijziging van de Pensioenwet inzake het «shoppen» met nabestaandenpensioen, wil ik u het volgende berichten.Aan de orde kwam de vraag in hoeverre het mogelijk is om de in artikel XIX, onderdeel D tot en met G en artikel XX, onderdeel E tot en met H voorgestelde wijzigingen terugwerkende kracht te geven, omdat het hier gaat om het herintroduceren van de mogelijkheid tot shoppen met nabestaandenpensioen die onder de Pensioen- en spaarfondsenwet reeds bestond. ...

Ontwerpbesluit houdende aanwijzing principes goed bestuur bedrijfslichamen (Dossier 31419)
Ontwerpbesluit houdende aanwijzing principes goed bestuur bedrijfslichamen Brief regering bestuur economie organisatie en beleid 31 419Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie in verband met verdere modernisering van het stelsel van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatienr. 16BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 23 februari 2009Ontvangen ter Griffie van de Tweede Kamer op 23 februari 2009. ...

Klachten en meldingen over discriminatie in 2010 geregistreerd door gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen en door gemeenten (Dossier 31439)
Klachten en meldingen over discriminatie in 2010 geregistreerd door gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen en door gemeenten Brief regering bestuur gemeenten recht staatsrecht Nr. 19 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 december 2011 Hierbij bied ik uw Kamer een overzicht van de klachten en meldingen over discriminatie die in 2010 zijn geregistreerd door gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen en door gemeenten aan mij zijn gerapporteerd.1 Met dit overzicht wordt voldaan aan de toezegging om de Kamer te informeren over de discriminatierapportage van gemeenten in het kader van de Wet gemeentelijke antidiscrimatievoorzieningen.2 De minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, J. ...

Stand van zaken rapportage gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen 2010 (Dossier 31439)
Stand van zaken rapportage gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen 2010 Brief regering bestuur gemeenten recht staatsrecht Nr. 18 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 17 december 2010Hierbij bied ik u een stand van zaken rapportage inzake de gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen in 2010 aan1 . ...

Kabinetsreactie op de Handreiking Cliëntenparticipatie van de RWI (Dossier 31514)
Kabinetsreactie op de Handreiking Cliëntenparticipatie van de RWI Brief regering organisatie en beleid sociale zekerheid 31 514Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enkele andere wetten in verband met de evaluatie van deze wet, de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en dereguleringnr. 34BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 5 november 2009Hierbij ontvangt u de kabinetsreactie op de door de eerder door de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) aan u aangeboden Handreiking Cliëntenparticipatie Werkpleinen.1Bij gelegenheid van de behandeling van het wetsvoorstel wijziging Wet SUWI (Kamerstukken II, 31 514) in de Tweede Kamer en de daaropvolgende stemming d.d. 4 november 2008 is de motie Vermeij en Van Gent (31 514, nr. ...

Update stand van zaken arbeidsvoorwaarden fusie UWV/CWI (Dossier 31514)
Update stand van zaken arbeidsvoorwaarden fusie UWV/CWI Brief regering organisatie en beleid sociale zekerheid 31 514Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enkele andere wetten in verband met de evaluatie van deze wet, de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en dereguleringnr. 30BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 3 februari 2009De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft mij op 17 december jl. (31 514, nr. 29/2008D22662) verzocht de Tweede Kamer te informeren over de laatste stand van zaken betreffende de arbeidsvoorwaarden die voortvloeien uit de fusie UWV/CWI. ...

Reactie op verzoek commissie inzake Arbeidsvoorwaarden CWI-medewerkers bij fusie UWV/CWI (Dossier 31514)
Reactie op verzoek commissie inzake Arbeidsvoorwaarden CWI-medewerkers bij fusie UWV/CWI Brief regering organisatie en beleid sociale zekerheid 31 514Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enkele andere wetten in verband met de evaluatie van deze wet, de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en dereguleringnr. 27BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 29 oktober 2008Ten behoeve van de plenaire behandeling van het wetsvoorstel SUWI in de week van 27–31 oktober, heeft de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid ons op 22 oktober jl. verzocht te reageren op een brief van een deel van de CWI-medewerkers betreffende de harmonisatie arbeidsvoorwaarden van de CWI-medewerkers in het kader van de overgang naar UWV. ...

Beantwoording Motie Vermeij c.s. over het regionale arbeidsmarktbeleid (Dossier 31514)
Beantwoording Motie Vermeij c.s. over het regionale arbeidsmarktbeleid Brief regering 31 514Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enkele andere wetten in verband met de evaluatie van deze wet, de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en dereguleringnr. 33BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 18 september 2009Bij gelegenheid van de behandeling van het wetsvoorstel wijziging Wet SUWI (Kamerstukken II, 31 514) in de Tweede Kamer en de daaropvolgende stemming d.d. 4 november 2008 is de motie Vermeij c.s. (31 514, nr. ...

Stand van zaken arbeidsvoorwaarden fusie UWV/CWI (Dossier 31514)
Stand van zaken arbeidsvoorwaarden fusie UWV/CWI Brief regering organisatie en beleid sociale zekerheid werk 31 514Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enkele andere wetten in verband met de evaluatie van deze wet, de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en dereguleringnr. 29BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 28 november 2008Op 29 oktober jl. hebben de Staatssecretaris en ik u geïnformeerd over de arbeidsvoorwaarden van CWI-medewerkers bij de fusie UWV/CWI (Kamerstukken II, 2007/08, 31 514, nr. 27). ...

Uitvoering aangenomen moties en toezegging behandeling wijziging Wet SUWI (Dossier 31514)
Uitvoering aangenomen moties en toezegging behandeling wijziging Wet SUWI Brief regering financiën inkomensbeleid jongeren organisatie en beleid sociale zekerheid zorg en gezondheid 31 514Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enkele andere wetten in verband met de evaluatie van deze wet, de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en dereguleringnr. 32BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 26 juni 2009Bij gelegenheid van de behandeling van het wetsvoorstel wijziging Wet SUWI (Kamerstukken II, 31 514) in de Tweede Kamer en de daaropvolgende stemming d.d. 4 november jl. is een aantal moties aangenomen. ...

Informatie betreffende initiatiefwetsvoorstel van de leden Koser Kaya/Blok over de positie van pensioengerechtigden in pensioenfondsbesturen (Dossier 31537)
Informatie betreffende initiatiefwetsvoorstel van de leden Koser Kaya/Blok over de positie van pensioengerechtigden in pensioenfondsbesturen Brief regering ouderen sociale zekerheid 31 537Voorstel van wet van de leden Koşer Kaya en Blok tot wijziging van de Pensioenwet met betrekking tot een evenwichtige samenstelling van en de medezeggenschap in pensioenfondsbesturennr. 17BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 23 maart 2010In het licht van de hoorzitting pensioenen op 22 maart jl. en de wens van uw Kamer om het initiatiefwetsvoorstel van de leden Koşer Kaya en Blok verder te behandelen (Kamerstukken II 2007/08, 31 537), heb ik de behoefte om u te wijzen op de nauwe samenhang tussen de besluitvorming over de governance en de gevolgen die de wetgever zal moeten geven aan de uitkomsten van de commissie Goudswaard (toekomstbestendigheid van het stelsel van aanvullende pensioenen) en de commissie Frijns (beleggingsbeleid en risicobeheer van pensioenfondsen). ...