Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

232 resultaten

Overzicht subsidiëring politieke partijen 2009 (#:-)
Overzicht subsidiëring politieke partijen 2009 Brief regering begroting financiën Nr. 79 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 14 januari 2011Ter uitvoering van artikel 17 van de Wet subsidiëring politieke partijen treft u onderstaand het overzicht van de subsidies die aan politieke partijen zijn verstrekt voor het jaar 2009. ...

Reactie op de motie van het lid Van Raak (32500-VII, nr. 28) over invoering van een ‘wethoudersnorm’ (#:-)
Reactie op de motie van het lid Van Raak (32500-VII, nr. 28) over invoering van een ‘wethoudersnorm’ Brief regering begroting financiën Nr. 78 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 5 januari 2011In de motie van het lid Van Raak (32 500 VII, nr. ...

Kabinetsreactie inzake onderzoek Fethüllah Gülenbeweging (#:-)
Kabinetsreactie inzake onderzoek Fethüllah Gülenbeweging Brief regering begroting financiën Nr. 71 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 14 december 2010Naar aanleiding van het verzoek van uw Kamer tijdens een Algemeen Overleg (31 700 XVIII, nr. 64) op 3 februari 2009 heeft de toenmalige minister voor Wonen, Wijken en Integratie aangekondigd een onafhankelijk onderzoek te laten verrichten naar internaten en huiswerkbegeleidingsinstellingen verbonden aan (het gedachtegoed van) Fethüllah Gülen. ...

Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken m.b.t. de herindeling van de gemeenten Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer (#:-)
Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken m.b.t. de herindeling van de gemeenten Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer Brief regering begroting financiën Nr. 82 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 28 januari 2011Bij brief van 17 januari 2011 (kenmerk 2010Z20225/2011D01777) verzoekt de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken mij haar te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de herindeling van de gemeenten Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer. ...

Externe contacten van ambtenaren (#:-)
Externe contacten van ambtenaren Brief regering begroting financiën Nr. 105 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 10 mei 2011De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft vragen gesteld en opmerkingen gemaakt over de brief van de minister-president, minister van Algemene Zaken, van 13 januari 2011 over externe contacten van ambtenaren met Kamerleden (Kamerstuk 29 692, nr. ...

Evaluatie en jaarverslag Wet bevordering eigenwoningbezit (#:-)
Evaluatie en jaarverslag Wet bevordering eigenwoningbezit Brief regering begroting financiën Nr. 92 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 12 april 2011De Wet bevordering eigenwoningbezit (BEW) stelt mensen die tot de lagere- en middeninkomensgroepen behoren en die drie jaar of langer geen eigenaar-bewoner van een woning zijn geweest, in staat door middel van een inkomensafhankelijke maandelijkse belastingvrije bijdrage een eigen woning te kopen. ...

Evaluatie van de levensloopregeling (#:-)
Evaluatie van de levensloopregeling Brief regering begroting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 14 oktober 2010Naar aanleiding van uw verzoek van 30 september 2010 (nr. 2010Z1367/2010D33790), deel ik u mede dat de toezending van de evaluatie van de levensloopregeling aan een volgend kabinet wordt overgelaten. ...

Reactie op de motie Karabulut (32500-XV, nr. 32) om ook oud-politici met een wachtgeldregeling te verplichten tegenprestaties te leveren (#:-)
Reactie op de motie Karabulut (32500-XV, nr. 32) om ook oud-politici met een wachtgeldregeling te verplichten tegenprestaties te leveren Brief regering begroting financiën Nr. 78 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 28 maart 2011Bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft mevrouw Karabulut (SP) op 9 december 2010 een motie ingediend (32 500-XV, nr. ...

Beantwoording nog openstaande vragen inzake wetsvoorstel Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (32600) (Dossier 32600)
Beantwoording nog openstaande vragen inzake wetsvoorstel Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (32600) Brief regering arbeidsvoorwaarden bestuur organisatie en beleid werk Nr. 27 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 november 2011 Op 11 en 12 oktober heeft het debat in eerste termijn met de Kamer over het wetsvoorstel Regels inzake de normering van bezoldigingen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector) (32 600) plaatsgevonden. ...

Nadere toelichting inzake het wetsvoorstel Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (Dossier 32600)
Nadere toelichting inzake het wetsvoorstel Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector Brief regering arbeidsvoorwaarden bestuur organisatie en beleid werk Nr. 44 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 december 2011 Op 1 december jl. heeft het debat in tweede termijn met de Kamer over het wetsvoorstel Regels inzake de normering van bezoldigingen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector) (32 600) plaatsgevonden (Handelingen II 2011/12, nr. ...

Brief houdende intrekking van het voorstel van rijkswet tot regeling van het Solidariteitsfonds (Dossier 22594-(R1434))
Brief houdende intrekking van het voorstel van rijkswet tot regeling van het Solidariteitsfonds Brief regering bestuur de nederlandse antillen en aruba Nr. 10 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET WETSVOORSTEL Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 26 oktober 2010 In 1995 is in het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden een grondslag opgenomen voor het instellen bij Rijkswet van een fonds ten behoeve van het handhaven van een behoorlijk bestuursniveau in de eilandgebieden Bonaire, Saba en Sint Eustatius van de Nederlandse Antillen. ...

Vervolgproces van het onderzoek naar de herverdeling van het gemeentefonds (Dossier 33000-B)
Vervolgproces van het onderzoek naar de herverdeling van het gemeentefonds Brief regering begroting financiën Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 december 2011 Conform mijn toezeggingen van 15 februari 2011 (Kamerstuk 32 500 C, nr. ...

Verwerking efficiencykorting Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD) in begroting (Dossier 33000-B)
Verwerking efficiencykorting Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD) in begroting Brief regering begroting financiën Nr. 3 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 september 2011 Tijdens het Algemeen Overleg Bestuursakkoord, op 7 september jl., heb ik toegezegd uw Kamer na Prinsjesdag te informeren hoe de efficiencykorting op de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD), die was opgenomen in het Regeerakkoord en die oploopt tot structureel 100 miljoen euro, verwerkt is in de begrotingsstukken. ...

Onderzoek cluster Educatie van het gemeentefonds (Dossier 33000-B)
Onderzoek cluster Educatie van het gemeentefonds Brief regering begroting financiën Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 november 2011 In de beantwoording van vragen van uw Kamer aan de minister van OCW (Aanhangsel Handelingen II 2010/11, nr. 2817) is aangegeven dat ik de Tweede Kamer zal informeren over het onderzoek naar zowel de bouwtechnische kwaliteit van onderwijshuisvesting alsmede het verschil tussen feitelijke gemeentelijke uitgaven op het gebied van educatie en het normatieve bedrag in het subcluster onderwijshuisvesting van het gemeentefonds. ...

Decembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2011 (Dossier 33000-B)
Decembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2011 Brief regering begroting financiën Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 december 2011 Hierbij doe ik u een afschrift toekomen van de decembercirculaire 2011 van het gemeentefonds respectievelijk het provinciefonds1. ...

Reactie op amendement Van Dam (33000 VII nr. 35) over het vrijmaken van gelden voor gemeenten die te maken hebben met grote aantallen MOE-landers die op grote schaal gehuisvest worden in panden die in particulier bezit zijn (Dossier 33000-VII)
Reactie op amendement Van Dam (33000 VII nr. 35) over het vrijmaken van gelden voor gemeenten die te maken hebben met grote aantallen MOE-landers die op grote schaal gehuisvest worden in panden die in particulier bezit zijn Brief regering begroting financiën Nr. 101 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 november 2011 Naar aanleiding van de begrotingsbehandeling van Binnenlandse Zaken op 17 november 2011 is door lid van Dam (PVDA) het amendement 33 000 VII nr. ...

Invoering 'wethoudersnorm' en salarisgebouw gemeenten (Dossier 33000-VII)
Invoering 'wethoudersnorm' en salarisgebouw gemeenten Brief regering begroting financiën Nr. 105 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 december 2011 Op 5 januari 2011 heb ik de Kamer per brief mijn reactie gegeven (32 500 VII, nr. ...

Werkprogramma 2012 van de Raad voor het openbaar bestuur (Dossier 33000-VII)
Werkprogramma 2012 van de Raad voor het openbaar bestuur Brief regering begroting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 september 2011 Hierbij bied ik u het Werkprogramma 2012 van de Raad voor het openbaar bestuur aan.1 In het Werkprogramma 2012 zijn vijf adviesonderwerpen opgenomen, waarvan drie voortkomen uit het Werkprogramma 2011, plus twee nieuwe onderwerpen. ...

Reactie op de aangenomen moties die tijdens de begrotingsbehandeling BZK zijn ingediend (Dossier 33000-VII)
Reactie op de aangenomen moties die tijdens de begrotingsbehandeling BZK zijn ingediend Brief regering begroting financiën Nr. 108 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES EN VAN IMMIGRATIE EN ASIEL Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 december 2011 Met deze brief en bijlagen informeer ik uw Kamer over de wijze waarop ik de moties, aangenomen tijdens de plenaire behandeling van het begrotingshoofdstuk Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII), ten uitvoer zal brengen. ...

Toezegging WGO begroting Binnenlandse Zaken over online raadpleegbare reisdocumentenadministratie en over het aantal aangevraagde jeugd-NIK’s in 2010 en 2011 (Dossier 33000-VII)
Toezegging WGO begroting Binnenlandse Zaken over online raadpleegbare reisdocumentenadministratie en over het aantal aangevraagde jeugd-NIK’s in 2010 en 2011 Brief regering begroting financiën Nr. 94 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 november 2011 In het wetgevingsoverleg van 14 november 2011 over de begroting Binnenlandse Zaken (Hoofdstuk VII) heb ik toegezegd: – nadere informatie te zullen geven over de bedragen in de begroting (artikel 6) voor de online raadpleegbare reisdocumentenadministratie (ORRA); – een overzicht te zullen geven van het aantal jeugd-NIK's dat in voorgaande jaren is uitgeven en welk bedragen daarmee waren gemoeid. ...