Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

232 resultaten

Stand van zaken van het onderzoek naar de staat van bestuur op Aruba (#:-)
Stand van zaken van het onderzoek naar de staat van bestuur op Aruba Brief regering begroting financiën Nr. 37 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 18 april 2011Bij brief van 31 maart 2011 (kenmerk 2011Z06638/2011D16666) heb ik van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties het verzoek gekregen om inzicht te geven in de stand van zaken van het onderzoek naar de staat van bestuur op Aruba. ...

Monitor Onderwijs- en Jongerenprogramma en stand van zaken Sociale Vormingsplicht op Curaçao en Sint Maarten (#:-)
Monitor Onderwijs- en Jongerenprogramma en stand van zaken Sociale Vormingsplicht op Curaçao en Sint Maarten Brief regering begroting financiën Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 24 november 2010Mijn ambtsvoorganger heeft de Tweede Kamer toegezegd de resultaten van de monitor van het Onderwijs- en Jongerensamenwerkingsprogramma (OJSP), dat wordt uitgevoerd op Curaçao en Sint Maarten, toe te zenden. ...

Screening bewindspersonen Curaçao (#:-)
Screening bewindspersonen Curaçao Brief regering begroting financiën Nr. 29 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 8 februari 2011U heeft vorige week, bij de regeling van werkzaamheden, een brief gevraagd over de waarborgfunctie van het Koninkrijk. ...

Omvang van de Rijksoverheid in Caribisch Nederland (#:-)
Omvang van de Rijksoverheid in Caribisch Nederland Brief regering begroting financiën Nr. 38 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 29 april 2011Op 10 oktober 2010 is het land Nederlandse Antillen opgehouden te bestaan. ...

Informatie n.a.v. het overleg van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met de minister van Curaçao over de Isla raffinaderij te Curaçao (#:-)
Informatie n.a.v. het overleg van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met de minister van Curaçao over de Isla raffinaderij te Curaçao Brief regering begroting financiën Nr. 46 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 juli 2011 Naar aanleiding van mijn bezoek aan Curaçao op 20 juni 2011 informeer ik u hierbij over het overleg dat ik met de Minister-president van Curaçao heb gevoerd betreffende de Isla raffinaderij. ...

Halfjaarlijkse rapportage van het College financieel toezicht voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (#:-)
Halfjaarlijkse rapportage van het College financieel toezicht voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba Brief regering begroting financiën Nr. 45 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 juli 2011 Hierbij doe ik toekomen de halfjaarlijkse rapportage van het College financieel toezicht voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba1. ...

Kennismakingsbezoek Koninkrijksrelaties (#:-)
Kennismakingsbezoek Koninkrijksrelaties Brief regering begroting financiën Nr. 30 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 8 februari 2011Van 6 tot 14 januari heb ik een kennismakingsbezoek gebracht aan het Caribisch deel van Koninkrijk. ...

Verslag van het bezoek van de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voor Immigratie en Asiel aan Sint Maarten, Aruba en Curacao van 2 tot 8 april 2011. Tevens toezending van de eerste rapportage van de Voortgangscommissie en de Overeenkomst inzake de ondersteuning van de samenwerkingsregeling waarborging uitvoering Landstaken Sint Maarten en Curacao (meerkostenregeling). (#:-)
Verslag van het bezoek van de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voor Immigratie en Asiel aan Sint Maarten, Aruba en Curacao van 2 tot 8 april 2011. ...

Screening ministers Curacao (#:-)
Screening ministers Curacao Brief regering begroting financiën Nr. 26 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 19 januari 2011Tijdens mijn bezoek aan Curaçao op 12 en 13 januari jongstleden heb ik onder meer gesprekken gevoerd over de mate waarin een aantal van de ministers die sinds 10-10-10 deel uitmaken van de regering van Curaçao ministeriabel geacht kan worden. ...

Begroting van Sint Maarten (#:-)
Begroting van Sint Maarten Brief regering begroting financiën Nr. 36 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 26 april 2011Op 4 april 2011 heb ik uw Kamer geïnformeerd over de stand van zaken van dat moment met betrekking tot de begroting 2011 van Sint Maarten. ...

Situatie op Curaçao (#:-)
Situatie op Curaçao Brief regering begroting financiën Nr. 40 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 juni 2011 Tijdens het algemeen overleg d.d. 26 mei jl. met de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties heb ik toegezegd de Tweede Kamer zo spoedig als mogelijk en verantwoord te informeren over de situatie op Curaçao. ...

Tweede rapportage Voortgangscommissie Sint Maarten (#:-)
Tweede rapportage Voortgangscommissie Sint Maarten Brief regering begroting financiën Nr. 48 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 augustus 2011 Hierbij bied ik u de tweede rapportage van de Voortgangscommissie Sint Maarten aan1 die de commissie met de bijbehorende uitvoeringsrapportage van het ministerie van Justitie van Sint Maarten, de uitvoeringsrapportage van het ministerie van Algemene Zaken van Sint Maarten en de uitvoeringsrapportage van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur, aan de minister-president van Sint Maarten en mij heeft aangeboden. ...

Reactie op verzoek om een afschrift van de brief van de Minister-President van Curaçao, de heer G.F. Schotte, m.b.t een onderzoek naar de Centrale Bank van Curaçao (#:-)
Reactie op verzoek om een afschrift van de brief van de Minister-President van Curaçao, de heer G.F. ...

Kabinetsreactie op publicaties (Wikileaks) en berichtgeving vermeende ambtsberichten Amerikaanse ambassade (#:-)
Kabinetsreactie op publicaties (Wikileaks) en berichtgeving vermeende ambtsberichten Amerikaanse ambassade Brief regering begroting financiën Nr. 145 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 7 februari 2011De afgelopen weken zijn met enige regelmaat publicaties verschenen in Nederlandse en buitenlandse dag- en weekbladen waarin wordt bericht over documenten die zijn gepubliceerd via «Wikileaks» dat stelt door anonieme bronnen gelekte vertrouwelijke documenten te publiceren. ...

Begrotingsbehandeling Ministerie van Veiligheid & Justitie en Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (#:-)
Begrotingsbehandeling Ministerie van Veiligheid & Justitie en Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Brief regering begroting financiën Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE EN VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 27 oktober 2010 Met deze brief verzoeken wij u de behandelingen van onze begrotingen aan te laten sluiten op de portefeuilleverdeling zoals overeengekomen in het Regeerakkoord. ...

Gebruik van dienstauto's met chauffeur bij uitvoerende diensten (#:-)
Gebruik van dienstauto's met chauffeur bij uitvoerende diensten Brief regering begroting financiën Nr. 94 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 19 april 2011In mijn brief van 3 december 2010 (TK 32 500 VII, nr. ...

Algemeen beleidskader indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing (#:-)
Algemeen beleidskader indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing Brief regering begroting financiën Nr. 85 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 7 maart 2011Bijgaand zend ik u namens het kabinet het algemeen beleidskader indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing.1 Dit beleidskader wordt van kracht als het wetsvoorstel revitalisering generiek toezicht door de Staten-Generaal is aangenomen en in werking treedt. ...

Nadere informatie over de inburgeringsplicht van vluchtelingen n.a.v. de behandeling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2011 (#:-)
Nadere informatie over de inburgeringsplicht van vluchtelingen n.a.v. de behandeling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2011 Brief regering begroting financiën Nr. 68 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 7 december 2010Naar aanleiding van de moties 47 en 48 die zijn ingediend tijdens de behandeling van de begroting van Binnenlandse Zaken op 2 december 20101 informeer ik u nader over de inburgeringsplicht van vluchtelingen. ...

Reactie op de aangenomen motie van het lid Koopmans (32500 VII, nr. 29) over aanpassing van de gedragsregels voor oud-bewindslieden (#:-)
Reactie op de aangenomen motie van het lid Koopmans (32500 VII, nr. 29) over aanpassing van de gedragsregels voor oud-bewindslieden Brief regering begroting financiën Nr. 102 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 26 april 2011Met de motie Koopmans heeft de Kamer het kabinet uitgenodigd zich te bezinnen op gedragsregels voor oud-bewindspersonen (motie nr. 29, 32500-VII). ...

Jaarverslag 2010 Hoge Raad van Adel (#:-)
Jaarverslag 2010 Hoge Raad van Adel Brief regering begroting financiën Nr. 106 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 16 mei 2011Hierbij zend ik u het verslag van de Hoge Raad van Adel over het jaar 20101. ...