Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

232 resultaten

Voorhangprocedure Ontwerpbesluit onderstand BES (Dossier 31957)
Voorhangprocedure Ontwerpbesluit onderstand BES Brief regering bestuur de nederlandse antillen en aruba D/ nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Ter griffie van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ontvangen op 17 mei 2010.De wens dat het in de maatregel te regelen onderwerp bij de wet wordt geregeld kan door of namens een der Kamers of door ten minste een vijfde van het grondwettelijk aantal leden van een der Kamers te kennen worden gegeven uiterlijk op 14 juni 2010. ...

Brief n.a.v. de motie van het lid Omtzigt om alle Europese en internationale bedreigingen in kaart te brengen en aan te geven hoe het Nederlandse pensioenstelsel hiertegen kan worden beschermd (motie 31 990, nr. 11) (Dossier 31990)
Brief n.a.v. de motie van het lid Omtzigt om alle Europese en internationale bedreigingen in kaart te brengen en aan te geven hoe het Nederlandse pensioenstelsel hiertegen kan worden beschermd (motie 31 990, nr. 11) Brief regering belasting financiën ouderen sociale zekerheid Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 2 april 2010Met deze brief ga ik, mede namens de Minister van Financiën, in op het verzoek in de motie van het lid Omtzigt om alle Europese en internationale bedreigingen in kaart te brengen en aan te geven hoe het Nederlandse pensioenstelsel hiertegen kan worden beschermd. ...

Uitgebreide inhoudelijke reactie over de motieven voor intrekken wetsvoorstel initiatiefrecht huurders (Dossier 31992)
Uitgebreide inhoudelijke reactie over de motieven voor intrekken wetsvoorstel initiatiefrecht huurders Brief regering huisvesting huren en verhuren Nr. 9 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 31 maart 2011De Commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft mij verzocht om haar voor de procedurevergadering van 31 maart 2011 een uitgebreide inhoudelijke reactie over de motieven voor de intrekking van het wetsvoorstel initiatiefrecht huurders (31992) te verstrekken. ...

Verzoek om toezending van de resultaten van het onderzoek ketenbepaling vóór de plenaire behandeling van het wetsvoorstel 32 058 (Dossier 32058)
Verzoek om toezending van de resultaten van het onderzoek ketenbepaling vóór de plenaire behandeling van het wetsvoorstel 32 058 Brief regering arbeidsvoorwaarden jongeren werk werkgelegenheid zorg en gezondheid 32 058Tijdelijke verruiming van de mogelijkheid in artikel 668a van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek om arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aan te gaan in verband met het bevorderen van de arbeidsparticipatie van jongerennr. 8BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 4 december 2009Naar aanleiding van uw bovengenoemd verzoek van 13 november 2009 doe ik u hierbij toekomen de voorlopige resultaten van het cao-onderzoek naar de ketenbepaling en de vraag in welke bedrijfstakken op grond van cao-afspraken ten nadele van de werknemer is afgeweken van de ketenbepaling.1Op grond van artikel 7:668a lid 5 BW kan bij cao ten nadele van de werknemer worden afgeweken van de ketenbepaling. ...

Jaarverslagen van DNB en de AFM (Dossier 32123-IXB)
Jaarverslagen van DNB en de AFM Brief regering begroting financiën Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN FINANCIËN EN VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 18 mei 2010Onder verwijzing naar artikel 1:36, sub 2, van de Wet op het financieel toezicht alsmede artikel 214 van de Pensioenwet doen wij u hierbij toekomen: • het jaarverslag van De Nederlandsche Bank over 2009;1• de ZBO-verantwoording van De Nederlandsche Bank over 2009;1• het jaarverslag van de Autoriteit Financiële Markten over 2009.1De minister van Financiën,J. ...

Rapport AFM Kostentransparantie bij premieovereenkomsten en de motie Omtzigt c.s. (32 123 XV, nr. 22) (Dossier 32123-XV)
Rapport AFM Kostentransparantie bij premieovereenkomsten en de motie Omtzigt c.s. (32 123 XV, nr. 22) Brief regering arbeidsvoorwaarden begroting financiën organisatie en beleid sociale zekerheid werk 32 123 XVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2010nr. 50BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 21 december 2009Bij deze ontvangt u het rapport1 van het onderzoek door de Autoriteit Financiële Markten naar de kostentransparantie bij premieovereenkomsten.Bij beantwoording van de Kamervragen van het lid Omtzigt over torenhoge kosten bij pensioenen (Aanhangsel der Handelingen II, vergaderjaar 2007–2008, nr. 2320) heb ik u dit toegezegd.De uitkomsten van dit onderzoek zijn al aan de orde geweest tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 9 en 10 december jl. en zijn aanleiding geweest voor de leden Omtzigt, Linhard en Ortega-Martijn om een motie in te dienen (Kamerstukken II 2009/10, 32 123 XV, nr. 22), welke op 15 december 2009 door uw Kamer is aangenomen.Ik ben nog in afwachting van de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de advisering door adviseurs aan werkgevers over rechtstreeks verzekerde regelingen. ...

Eerste voortgangsrapportage herzieningsoperatie vanuit de WW gestarte zelfstandigen (Dossier 32123-XV)
Eerste voortgangsrapportage herzieningsoperatie vanuit de WW gestarte zelfstandigen Brief regering begroting financiën Nr. 66 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 18 augustus 2010In het Algemeen Overleg van 20 mei 2010 heb ik met de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid gesproken over de herbeoordeling van dossiers van vanuit de WW gestarte zelfstandigen door UWV. ...

Toezegging met betrekking tot marginale druk van meer dan 52% (Dossier 32123-XV)
Toezegging met betrekking tot marginale druk van meer dan 52% Brief regering begroting financiën Nr. 59 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 29 april 2010InleidingOp 10 december 2009 (Handelingen der Kamer II, vergaderjaar 2009–2010, nr. 36, blz. 3436–3455 en blz. 3458–3487) is naar aanleiding van een voorgestelde motie van de heer Omtzigt (kamerstuk 32 123 XV, nr. ...

Ontwikkelingswerkers en de vrijwillige verzekering AOW (Dossier 32123-XV)
Ontwikkelingswerkers en de vrijwillige verzekering AOW Brief regering begroting financiën Nr. 63 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 9 juni 2010Tijdens het debat over de 2010-begroting van mijn ministerie (Handelingen der Kamer II, vergaderjaar 2009–2010, nr. 36, blz. 3458–3487) heeft Kamerlid Ortega Martijn c.s. een motie (Vergaderjaar 2009/2010, Kamerstukken II, 32 123 XV, nr. 33) ingediend die betrekking heeft op de situatie van ontwikkelingswerkers en zendelingen (in het vervolg hebben we het steeds over ontwikkelingswerkers) ten aanzien van de vrijwillige verzekering AOW. ...

Samenstelling Sociaal-Economische Raad 2010-2012 (Dossier 32123-XV)
Samenstelling Sociaal-Economische Raad 2010-2012 Brief regering begroting financiën Nr. 58 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 12 april 2010Tijdens de behandeling van de begroting van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 10 december 2009 (Handelingen der Kamer II, vergaderjaar 2009–2010, nr. 36, blz. 3458-3487) is door de leden Blok en Koşer Kaya een motie ingediend waarmee de regering wordt verzocht de organisaties van zzp-ers een plaats te geven in de Sociaal-Economische Raad (SER) (TK 2009-2010, 32 123 XV, nr. 23). ...

Reactie op het amendement van het lid Spekman inzake de onderbouwing van de kosten van 100 fte’s aan extra inspecteurs en over de motie van de leden Van Gent en Spekman inzake "Vazalo" (begroting SZW) (Dossier 32123-XV)
Reactie op het amendement van het lid Spekman inzake de onderbouwing van de kosten van 100 fte’s aan extra inspecteurs en over de motie van de leden Van Gent en Spekman inzake "Vazalo" (begroting SZW) Brief regering arbeidsomstandigheden begroting financiën openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten werk 32 123 XVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2010nr. 49BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 14 december 2009Tijdens het plenaire debat over de SZW-begroting op donderdag 11 december heb ik – in reactie op het amendement van de heer Spekman (Kamerstuk 32 123 XV, nr. ...

Reactie op motie Ortega/Spekman (32123-XV, nr. 35) (Dossier 32123-XV)
Reactie op motie Ortega/Spekman (32123-XV, nr. 35) Brief regering begroting bestuur financiën organisatie en beleid recht rijksoverheid staatsrecht werk 32 123 XVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2010nr. 48DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 14 december 2009Tijdens de begrotingsbehandeling van mijn ministerie is een motie ingediend door mevrouw Ortega-Martijn en de heer Spekman die de regering vraagt een quick scan te ontwikkelen die expliciet gericht is op het in beeld brengen van de transparantie van het wervings-, selectie- en promotiebeleid bij de Rijksoverheid (kamerstuk 32 123 XV, nr. ...

Recht op een aanbod voor WW-gerechtigden (Dossier 32123-XV)
Recht op een aanbod voor WW-gerechtigden Brief regering begroting financiën 32 123 XVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2010nr. 41BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 8 december 2009Mevrouw Hamer (PvdA) heeft bij gelegenheid van de Algemene politieke beschouwingen Begroting 2010, verzocht om een recht op een aanbod ook van WW-gerechtigden, waardoor alle werklozen uiterlijk na een jaar gegarandeerd een aanbod krijgen. ...

Uitwerking ombuigingsmaatregel vangnet Ziektewet (Plenaire behandeling SZW-begroting) (Dossier 32123-XV)
Uitwerking ombuigingsmaatregel vangnet Ziektewet (Plenaire behandeling SZW-begroting) Brief regering begroting financiën sociale zekerheid ziekte en arbeidsongeschiktheid 32 123 XVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2010nr. 47BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 14 december 2009Tijdens het plenaire debat over de SZW-begroting op donderdag 11 december had ik een gedachtewisseling met mevrouw Vermeij over de uitwerking van de ombuigingsmaatregel vangnet Ziektewet. ...

Reactie op twee amendementen van Spekman c.s. m.b.t. de Arbeidsinspectie. (Dossier 32123-XV)
Reactie op twee amendementen van Spekman c.s. m.b.t. de Arbeidsinspectie. Brief regering arbeidsomstandigheden begroting bestuur financiën organisatie en beleid werk 32 123 XVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2010 nr. 53 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 maart 2010 Bij de behandeling van de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor 2010 zijn twee amendementen van Spekman c.s. aangenomen die betrekking hebben op de Arbeidsinspectie. ...

Ontwikkelingen vangnet-Ziektewet (Dossier 32123-XV)
Ontwikkelingen vangnet-Ziektewet Brief regering begroting financiën Nr. 67 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 6 september 2010Met deze brief informeer ik u over een aantal ontwikkelingen in het kader van het vangnet-Ziektewet (ZW). ...

SER scan jaarverslagen bedrijfslichamen 2008 en monitor financiële relaties 2008 en 2009 (Dossier 32123-XV)
SER scan jaarverslagen bedrijfslichamen 2008 en monitor financiële relaties 2008 en 2009 Brief regering begroting bestuur financiën organisatie en beleid 32 123 XVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2010nr. 45BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 14 december 2009Vanuit mijn verantwoordelijkheid voor de Wet op de bedrijfsorganisatie informeer ik u jaarlijks over de jaarverslagen van de product- en bedrijfschappen (hierna: schappen). ...

Uitvoering van pilots in het kader van markt voor persoonlijke dienstverlening (Dossier 32123-XV)
Uitvoering van pilots in het kader van markt voor persoonlijke dienstverlening Brief regering begroting financiën Nr. 55 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 6 april 2010In de motie van Kamerlid Van Hijum van 17 juni 2009 (Kamerstuk 31 924 XV, nr. 9) is de regering verzocht financiële middelen beschikbaar te stellen voor het ondersteunen van pilotprojecten in Tilburg/Eindhoven en Friesland (Te Plak). ...

Toezichtverslag PBO SER 2009 (Dossier 32123-XV)
Toezichtverslag PBO SER 2009 Brief regering begroting financiën Nr. 61 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 21 mei 2010Op 1 april 2010 heeft de SER zijn eerste (afzonderlijke) Toezichtverslag PBO over het jaar 2009 gepubliceerd. ...

Informatie inzake herbeoordelingsoperatie vanuit de WW gestarte zelfstandigen (Dossier 32123-XV)
Informatie inzake herbeoordelingsoperatie vanuit de WW gestarte zelfstandigen Brief regering begroting financiën Nr. 60 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 11 mei 2010In het algemeen overleg van 22 april 2010 met de vaste commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heb ik toegezegd nader in te zullen gaan op een aantal zaken bij de op handen zijnde herbeoordeling van gevallen in de startersregeling WW. ...