Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

232 resultaten

(inkomens)positie alleenstaanden (Dossier 31700-XV)
(inkomens)positie alleenstaanden Brief regering begroting financiën inkomensbeleid organisatie en beleid zorg en gezondheid 31 700 XVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009nr. 45BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 25 november 2008Tijdens de algemene politieke beschouwingen heeft de heer Pechtold zijn zorgen geuit over de inkomenspositie van alleenstaanden. ...

Kerngegevens maatschappelijke situatie 2008 (Dossier 31700-XV)
Kerngegevens maatschappelijke situatie 2008 Brief regering 31 700 XVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009nr. 74BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 2 september 2009Hierbij stuur ik u mede namens de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het rapport «Kerngegevens Maatschappelijke situatie 2008» van het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg)1. ...

Informatie deeltijdval (Dossier 31700-XV)
Informatie deeltijdval Brief regering arbeidsvoorwaarden begroting financiën werk 31 700 XVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009nr. 52BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 12 januari 2009Hierbij zend ik u de gevraagde informatie over de deeltijdval naar aanleiding van de toezegging bij het wetgevingsoverleg van 19 november 2008 (kamerstuk 31 700 XV, nr. 51).In de bijgevoegde tabel is de inkomensvooruitgang niet uitgedrukt in een percentage van het gezinsinkomen (zoals in de begroting van SZW) maar in een percentage van het inkomen van de minstverdienende partner. ...

Verslag Najaarsoverleg 7 oktober jl (Dossier 31700-XV)
Verslag Najaarsoverleg 7 oktober jl Brief regering begroting financiën werk werkgelegenheid 31 700 XVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009nr. 5BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 8 oktober 2008Op 7 oktober 2008 heeft het kabinet het zogenoemde Najaarsoverleg gevoerd met centrale werkgevers- en werknemersorganisaties, verenigd in de Stichting van de Arbeid. ...

Eindrapportages van twee onderzoeken die in opdracht van SZW zijn verricht, Onderzoeksrapport 'Gebruik, niet-gebruik of onderbenutting?' en Onderzoeksrapport 'Naleving van de WOR: stand van zaken 2008' (Dossier 31700-XV)
Eindrapportages van twee onderzoeken die in opdracht van SZW zijn verricht, Onderzoeksrapport 'Gebruik, niet-gebruik of onderbenutting? ...

Reacties op aangenomen moties en amendementen SZW begroting 2009 (Dossier 31700-XV)
Reacties op aangenomen moties en amendementen SZW begroting 2009 Brief regering begroting financiën 31 700 XVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009nr. 53BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 15 januari 2009Hierbij bied ik u, mede namens de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een overzicht aan van onze reacties op de aangenomen moties en amendementen die zijn ingediend bij de behandeling van de begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor 2009.Motie Spekman c.s. over een extra inzet om Wajong’ers aan het werk te helpen (31 700 XV, nr. ...

Koopkracht APB 2009 (Dossier 31700-XV)
Koopkracht APB 2009 Brief regering begroting financiën inkomensbeleid 31 700 XVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009nr. 4BRIEF VAN DE MINISTERS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID, EN VAN FINANCIËNAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 16 september 2008Het Kabinet hecht er aan bij de toezending van het wetsvoorstel BU/Wtcg in te gaan op de talrijke berichten die in de afgelopen week in de media zijn verschenen over de koopkrachteffecten van de kabinetsvoornemens voor het begrotingsjaar 2009. ...

Samenloop doorwerkbonus en levensloopregeling (Dossier 31700-XV)
Samenloop doorwerkbonus en levensloopregeling Brief regering begroting financiën 31 700 XVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009nr. 69BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID EN STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËNAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 18 juni 2009Op 13 oktober 2008 heeft het lid Koşer Kaya (D66) schriftelijke vragen gesteld over de samenloop tussen de doorwerkbonus en de levensloopregeling. ...

SER Scan jaarverslagen bedrijfslichamen 2007 (Dossier 31700-XV)
SER Scan jaarverslagen bedrijfslichamen 2007 Brief regering begroting financiën 31 700 XVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009nr. 49BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 12 december 2008Vanuit mijn verantwoordelijkheid voor de Wet op de bedrijfsorganisatie informeer ik u jaarlijks over de jaarverslagen van de product- en bedrijfschappen (hierna: schappen). ...

Transparantie cao-fondsen (Dossier 31700-XV)
Transparantie cao-fondsen Brief regering begroting financiën organisatie en beleid sociale zekerheid 31 700 XVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009nr. 62BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 29 april 2009Naar aanleiding van de motie Blok, Van Hijum en Spekman (Kamerstukken II, 2007/08, 31 444 XV, nr. ...

Reactie op amendement op stuk nummer 16 bij wetsvoorstel 31 862 (volgens het amendement dient de rechter bij het bepalen van de ontslagvergoeding expliciet rekening te houden met de verrichte scholingsinspanningen) (Dossier 31862)
Reactie op amendement op stuk nummer 16 bij wetsvoorstel 31 862 (volgens het amendement dient de rechter bij het bepalen van de ontslagvergoeding expliciet rekening te houden met de verrichte scholingsinspanningen) Brief regering organisatie en beleid werk 31 862Wijziging van Boek 7, titel 10, van het Burgerlijk Wetboek in verband met het limiteren van de hoogte van de vergoeding bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:685 van het Burgerlijk Wetboek voor personen met een jaarsalaris van € 75 000 of hogernr. 18BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 11 februari 2010Bij de behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van Boek 7, titel 10, van het Burgerlijk Wetboek in verband met het limiteren van de hoogte van de vergoeding bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:685 van het Burgerlijk Wetboek voor personen met een jaarsalaris van € 75 000 of hoger (31 862), is mij verzocht aan uw Kamer een brief te sturen waarin ik mijn oordeel geef over het door het lid Van Hijum ingediende amendement op stuk nummer 16 en hoe ik om wil gaan met het verzoek om de Raad van State advies te vragen over dat amendement.Ingevolge het door de heer Van Hijum ingediende amendement op stuk nummer 16 dient de rechter bij het bepalen van de ontslagvergoeding expliciet rekening te houden met de verrichte scholingsinspanningen. ...

Reactie op verzoek Van der Ham om een reactie op het bericht in De Pers van 9 maart jongstleden getiteld “Iedereen een ontslagvergoeding" (Dossier 31862)
Reactie op verzoek Van der Ham om een reactie op het bericht in De Pers van 9 maart jongstleden getiteld “Iedereen een ontslagvergoeding" Brief regering organisatie en beleid werk 31 862Wijziging van Boek 7, titel 10, van het Burgerlijk Wetboek in verband met het limiteren van de hoogte van de vergoeding bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:685 van het Burgerlijk Wetboek voor personen met een jaarsalaris van € 75 000 of hogernr. 6BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 12 maart 2009Bij de regeling van werkzaamheden van 10 maart 2009 heeft de heer Van der Ham namens mevrouw Koşer Kaya gevraagd om een reactie op het bericht in De Pers van 9 maart jongstleden getiteld «Iedereen een ontslagvergoeding». ...

Reactie op brief van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) te Den Haag inzake maximering ontslagvergunning (Dossier 31862)
Reactie op brief van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) te Den Haag inzake maximering ontslagvergunning Brief regering 31 862Wijziging van Boek 7, titel 10, van het Burgerlijk Wetboek in verband met het limiteren van de hoogte van de vergoeding bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:685 van het Burgerlijk Wetboek voor personen met een jaarsalaris van € 75 000 of hogernr. 8BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 22 september 2009De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft mij een reactie gevraagd op een brief van de Adviescommissie Arbeidsrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) inzake het wetsvoorstel tot wijziging van Boek 7, titel 10, van het Burgerlijk Wetboek in verband met het limiteren van de hoogte van de vergoeding bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:685 van het Burgerlijk Wetboek voor personen met een jaarsalaris van € 75 000 of hoger (31 862). ...

Wetsvoorstel limitering ontbindingsvergoeding (Dossier 31862)
Wetsvoorstel limitering ontbindingsvergoeding Brief regering organisatie en beleid werk 31 862Wijziging van Boek 7, titel 10, van het Burgerlijk Wetboek in verband met het limiteren van de hoogte van de vergoeding bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:685 van het Burgerlijk Wetboek voor personen met een jaarsalaris van € 75 000 of hogernr. 7BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 16 juli 2009In het interpellatiedebat van 19 maart jongstleden (Handelingen der Kamer II, vergaderjaar 2008–2009, nr. ...

SEO rapport Participatie-effect kinderopvangtoeslag (Dossier 31874)
SEO rapport Participatie-effect kinderopvangtoeslag Brief regering organisatie en beleid werk 31 874Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een herziening van het stelsel van gastouderopvangnr. 64BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID, EN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 9 december 20091. ...

Vooruitlopen op reparatiewetgeving m.b.t. de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) en de Algemene nabestaandenwet (Anw) (Dossier 31890)
Vooruitlopen op reparatiewetgeving m.b.t. de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) en de Algemene nabestaandenwet (Anw) Brief regering gezin en kinderen nabestaanden sociale zekerheid Nr. 20 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 20 mei 2010De laatste wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) en de Algemene nabestaandenwet (Anw), die gepubliceerd is in het Staatsblad van 2 maart 2010, nr. 74, kan tot gevolg hebben dat de kinderbijslag voor 16- en 17-jarigen wordt ingetrokken. ...

Aanpak derde fase van de invoering van de Algemene Pensioeninstelling (API) (Dossier 31891)
Aanpak derde fase van de invoering van de Algemene Pensioeninstelling (API) Brief regering arbeidsvoorwaarden werk Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 3 september 2010Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel introductie premiepensioen-instellingen (Kamerstukken II 2009/10, 31 891) heeft de minister van Financiën u toegezegd dat u geïnformeerd zal worden over de planning van de derde fase van de invoering van een Algemene Pensioeninstelling (API). ...

Jaarverslag Spaarfonds AOW 2008 (Dossier 31924-E)
Jaarverslag Spaarfonds AOW 2008 Brief regering begroting financiën 31 924 EJaarverslag en slotwet van het Spaarfonds AOW 2008nr. 1JAARVERSLAG VAN HET SPAARFONDS AOW (E)Aangeboden 20 mei 20092. ...

Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2008 (Dossier 31924-XV)
Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2008 Brief regering begroting financiën 31 924 XVJaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2008nr. 1JAARVERSLAG VAN HET MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID (XV)Aangeboden 20 mei 2009Gerealiseerde uitgaven 2008 (€ 21,9 mrd) naar artikel (bedragen x € 1 mrd)Gerealiseerde ontvangsten 2008 (€ 715,9 mln) naar artikel (bedragen x € 1 mln)Gerealiseerde premieuitgaven 2008 (€ 43,9 mrd) naar regeling (bedragen in € 1 mrd)Inhoudsopgave A.Algemeen61.Aanbieding en dechargeverlening62.Leeswijzer9   B.Beleidsverslag113.Beleidsprioriteiten114.Beleidsartikelen27 Artikel 41 Inkomensbeleid27 Cluster Arbeidsmarkt33 Artikel 42 Arbeidsparticipatie34 Artikel 43 Arbeidsverhoudingen43 Artikel 44 Arbeidsomstandigheden en verzuim53 Artikel 45 Pensioenbeleid58 Cluster Activerende sociale zekerheid64 Artikel 46 Inkomensbescherming met activering65 Artikel 47 Re-integratie84 Artikel 48 Sociale werkvoorziening95 Cluster Overige sociale zekerheid100 Artikel 49 Overige inkomensbescherming101 Artikel 50 Tegemoetkoming specifieke kosten108 Artikel 51 Rijksbijdragen aan sociale fondsen1125.Niet-beleidsartikelen115 Artikel 97 Aflopende regelingen115 Artikel 98 Algemeen116 Artikel 99 Nominaal en onvoorzien1256.Bedrijfsvoeringsparagraaf126   C.Jaarrekening1297.Verantwoordingsstaat1298.Saldibalans met toelichting1309.Baten-lastendiensten13710.Topinkomens152   D.Bijlagen153Bijlage 1: Toezichtsrelaties153Bijlage 2: Toezichthouders in het kader van de Pensioenwet155Bijlage 3: ZBO’s en RWT’s161Bijlage 4: Aanbevelingen Algemene Rekenkamer166Bijlage 5: Inhuur externen169Bijlage 6: Subsidies170Bijlage 7: Budgetdiscipline SZA-kader en sociale fondsen172Bijlage 8: Organogram177Bijlage 9: Lijst van gebruikte afkortingen178Bijlage 10: Trefwoordenregister182ONDERDEEL A. ...

Intrekking van de wetsvoorstellen tot gemeentelijke herindeling van Bergen, Gennep en Mook en Middelaar (32240) en tot gemeentelijke herindeling van Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg (32241) (Dossier 32240)
Intrekking van de wetsvoorstellen tot gemeentelijke herindeling van Bergen, Gennep en Mook en Middelaar (32240) en tot gemeentelijke herindeling van Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg (32241) Brief regering bestuur gemeenten Nr. 6 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN DE WETSVOORSTELLEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 juli 2011 Op 20 april 2011 is het kabinetsstandpunt inzake de drie controversieel verklaarde wetsvoorstellen tot gemeentelijke herindeling aan uw Kamer kenbaar gemaakt (Kamerstukken II 2010/11, 28 750, nr. ...