Zoeken


Dossier
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Partij
Datum
Van:
Tot:

39 resultaten

De ontslaggolf in de jeugdzorg
Vragen van het lid Kooiman (SP) aan de Staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie over de ontslaggolf in de jeugdzorg (ingezonden 16 april 2014). ...

De brief van de gemeente Alphen aan den Rijn over de fiscale consequenties van de inkoop van jeugdhulp
Vragen van het lid Kooiman (SP) aan de Staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie over de brief van de gemeente Alphen aan den Rijn over de fiscale consequenties van de inkoop van jeugdhulp (ingezonden 22 mei 2014). ...

Het bericht dat gemeenten in de biblebelt fors minder geld per jongere krijgen dan andere gemeenten
Vragen van de leden Voordewind (ChristenUnie) en Van der Staaij (SGP) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat gemeenten in de biblebelt fors minder geld per jongere krijgen dan andere gemeenten (ingezonden 26 mei 2014). ...

Het bericht ‘Noodplan moet leegloop bij jeugdzorg voorkomen’
Vragen van het lid Agema (PVV) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Noodplan moet leegloop bij jeugdzorg voorkomen» (ingezonden 5 juni 2014). ...

De brandbrief van de gemeente Zaanstad
Vragen van het lid Leijten (SP) aan de Staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie over de brandbrief van de gemeente Zaanstad (ingezonden 23 juli 2014). ...

Het bericht ‘Jeugdklinieken in nood door overheveling zorg’
Vragen van de leden Segers (ChristenUnie) en Siderius (SP) aan de Minister van Veiligheid en Justitie en de Staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport over het bericht «Jeugdklinieken in nood door overheveling zorg» (ingezonden 11 augustus 2014). ...

De chaos in de jeugdzorg
Vragen van het lid Siderius (SP) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de chaos in de jeugdzorg (ingezonden 4 september 2014). ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 33983)
Wijzigingen van een aantal wetten met het oog op de inwerkingtreding van de Jeugdwet (Invoeringswet Jeugdwet); Nota van wijziging; Tweede nota van wijziging Kamerstuk jongeren zorg en gezondheid Nr. 8 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 8 oktober 2014 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel 1.34 komt de aanhef van het eerste lid te luiden: 1. ...

Nota van wijziging (Dossier 33983)
Wijzigingen van een aantal wetten met het oog op de inwerkingtreding van de Jeugdwet (Invoeringswet Jeugdwet); Nota van wijziging; Nota van wijziging Kamerstuk jongeren zorg en gezondheid Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 26 september 2014 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel 1.3 komt in onderdeel C de laatste zinsnede te luiden: Jeugdwet: artikel 2.3 en paragraaf 8.1. ...

Verslag (Dossier 33983)
Wijzigingen van een aantal wetten met het oog op de inwerkingtreding van de Jeugdwet (Invoeringswet Jeugdwet); Verslag (nader, tweede nader etc.); Verslag Kamerstuk jongeren zorg en gezondheid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 12 september 2014 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, belast met het voorbereidend onderzoek van voorliggend wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 33983)
Wijzigingen van een aantal wetten met het oog op de inwerkingtreding van de Jeugdwet (Invoeringswet Jeugdwet); Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag Kamerstuk jongeren zorg en gezondheid Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG INVOERINGSWET JEUGDWET Ontvangen 26 september 2014 De regering is de leden van de fracties erkentelijk voor de snelheid waarmee de Kamer na indiening van het wetsvoorstel het verslag heeft uitgebracht. ...

Voorstel van wet (Dossier 33983)
Wijzigingen van een aantal wetten met het oog op de inwerkingtreding van de Jeugdwet (Invoeringswet Jeugdwet); Voorstel van wet; Voorstel van wet Kamerstuk jongeren zorg en gezondheid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 33983)
Wijzigingen van een aantal wetten met het oog op de inwerkingtreding van de Jeugdwet (Invoeringswet Jeugdwet); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap Kamerstuk jongeren zorg en gezondheid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende wijzigingen van een aantal wetten met het oog op de inwerkingtreding van de Jeugdwet (Invoeringswet Jeugdwet). ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 33983)
Wijzigingen van een aantal wetten met het oog op de inwerkingtreding van de Jeugdwet (Invoeringswet Jeugdwet); Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport; Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Kamerstuk jongeren zorg en gezondheid Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT 1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 22 mei 2014 en het nader rapport d.d. 24 juni 2014, aangeboden aan de Koning door de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. ...

Memorie van toelichting (Dossier 33983)
Wijzigingen van een aantal wetten met het oog op de inwerkingtreding van de Jeugdwet (Invoeringswet Jeugdwet); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting Kamerstuk jongeren zorg en gezondheid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN DEEL 1. ...

Derde nota van wijziging (Dossier 33684)
Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet); Nota van wijziging; Derde nota van wijziging Kamerstuk bestuur gemeenten gezin en kinderen jongeren sociale zekerheid zorg en gezondheid Nr. 108 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 16 oktober 2013 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Aan artikel 2.6 wordt een lid toegevoegd, luidende: 5. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 33684)
Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet); Nota van wijziging; Tweede nota van wijziging Kamerstuk bestuur gemeenten gezin en kinderen jongeren sociale zekerheid zorg en gezondheid Nr. 76 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 15 oktober 2013 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 1.1 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Toegezegde brief naar aanleiding van parlementaire behandeling Jeugdwet (Dossier 33684)
Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet); Brief regering; Toegezegde brief naar aanleiding van parlementaire behandeling Jeugdwet Kamerstuk bestuur gemeenten gezin en kinderen jongeren sociale zekerheid zorg en gezondheid Nr. 75 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARISSEN VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT EN VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 oktober 2013 Zoals toegezegd tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Jeugdwet op 9 en 10 oktober jl. doen wij u hierbij op verzoek van uw Kamer toekomen een reactie op een aantal vragen dat bij de behandeling in de eerste termijn naar voren is gekomen en op een aantal amendementen. ...

Reactie op de amendementen inzake de Jeugdwet (Kamerstuk 33 684) (Dossier 33684)
Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet); Brief regering; Reactie op de amendementen inzake de Jeugdwet (Kamerstuk 33 684) Kamerstuk bestuur gemeenten gezin en kinderen jongeren sociale zekerheid zorg en gezondheid Nr. 78 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARISSEN VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT EN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 september 2013 Met belangstelling hebben wij kennis genomen van de ingediende amendementen bij het wetsvoorstel Jeugdwet. ...

Nota naar aanleiding van het nader verslag (Dossier 33684)
Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet); Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het nader verslag Kamerstuk bestuur gemeenten gezin en kinderen jongeren sociale zekerheid zorg en gezondheid Nr. 45 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG JEUGDWET Ontvangen 9 oktober 2013 Algemeen De regering is de leden van de fracties erkentelijk voor de voortvarendheid waarmee de Kamer na indiening van het wetsvoorstel het verslag respectievelijk het nader verslag heeft uitgebracht. ...