Zoeken


Dossier
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Partij
Datum
Van:
Tot:

32 resultaten

Transitie Jeugdzorg (Dossier 31839)
Jeugdzorg; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 27 juni 2013, over Transitie Jeugdzorg Kamerstuk jongeren zorg en gezondheid Nr. 310 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 7 augustus 2013 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 27 juni 2013 overleg gevoerd met Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie over: − de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 15 mei 2013 inzake het Transitieplan jeugd (Kamerstuk 31 839, nr. 290); − de brief van de president van de Algemene Rekenkamer d.d. 18 juni 2013 met de aanbieding van het rapport «Budget decentralisatie jeugdzorg; Toets op de berekening» (Kamerstuk 31 839, nr. 293); − de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, d.d. 21 juni 2013 met de reactie op de brieven van de Opvoedpoli aan de NZa en aan de grote koepels van verzekeraars (Kamerstuk 29 689, nr. 454); − de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 20 juni 2013 met de aanbieding van de tweede rapportage van de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (Kamerstuk 31 839, nr. 295). ...

Seksueel misbruik in de Jeugdzorg (Dossier 33435)
Seksueel misbruik in de jeugdzorg; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 19 december 2013, over seksueel misbruik in de Jeugdzorg Kamerstuk jongeren organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 15 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 18 februari 2014 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 19 december 2013 overleg gevoerd met Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie over: – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 1 augustus 2013 inzake informatie over het pakket van hulp en steun en over de financiële regelingen voor slachtoffers van seksueel misbruik in de jeugdzorg voor deze slachtoffers en slachtoffers van seksueel misbruik in de Rooms-katholieke kerk (Kamerstuk 33 435, nr. 12); – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 3 oktober 2013 inzake standpunten van organisaties van slachtoffers van seksueel misbruik over de wettelijke bewaartermijnen van dossiers in de jeugdzorg (Kamerstuk 31 839, nr. 317). ...

Stelselherziening/Transitie Jeugdzorg (Dossier 31839)
Jeugdzorg; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 3 april 2014, over Stelselherziening/Transitie Jeugdzorg Kamerstuk jongeren zorg en gezondheid Nr. 378 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 27 mei 2014 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 3 april 2014 overleg gevoerd met Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie over de Stelselherziening/Transitie Jeugdzorg. ...

Vechtscheidingen (Dossier 33836)
Personen- en familierecht; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 mei 2014, over Vechtscheidingen Kamerstuk burgerlijk recht recht Nr. 5 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 29 juli 2014 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie en de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben op 14 mei 2014 overleg gevoerd met Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie en Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en over: − de brief van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie d.d. 31 maart 2014 inzake de positie van kinderen in een vechtscheiding verbeteren (Kamerstuk 33 836, nr. ...

Verslag van een verzamel algemeen overleg, gehouden op 11 juni 2014, over Jeugdzorg (Dossier 31839)
Jeugdzorg; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een verzamel algemeen overleg, gehouden op 11 juni 2014, over Jeugdzorg Kamerstuk jongeren zorg en gezondheid Nr. 404 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 6 augustus 2014 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 11 juni 2014 overleg gevoerd met Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie over jeugdzorg. ...

Jeugdzorg (Dossier 31839)
Jeugdzorg; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 22 januari 2015, over jeugdzorg Kamerstuk jongeren zorg en gezondheid Nr. 463 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 11 maart 2015 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie hebben op 22 januari 2015 overleg gevoerd met Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie over jeugdzorg. ...

Decentralisatie Jeugdzorg (Dossier 31839)
Jeugdzorg; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 29 april 2015, over Decentralisatie Jeugdzorg Kamerstuk jongeren zorg en gezondheid Nr. 471 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 16 juni 2015 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 29 april 2015 overleg gevoerd met Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en met Staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie over: – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 17 december 2014 met de aanbieding van de vijfde rapportage van de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ) (Kamerstuk 31 839, nr. 450); – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 28 januari 2015 met de aanbieding van de voortgangsrapportages inzake de hervorming langdurige zorg en decentralisatie Jeugdstelsel (Kamerstuk 34 104, nr. 17); – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 16 februari 2015 inzake de beleidsdoorlichting Jeugd op het gebied van laagdrempelige ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien (subartikel 5.1 begroting VWS) (Kamerstuk 32 772, nr. 3); – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 14 april 2015 inzake de stand van zaken eerste maanden van het nieuwe Jeugdstelsel (Kamerstuk 31 839, nr. 465); – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 20 april 2015 inzake onderzoeken naar de toegang tot jeugdhulp (Kamerstuk 31 839, nr. 466); – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 28 april 2015 inzake de stand van zaken verdeling en budgetten Wmo 2015 en Jeugdwet (Kamerstuk 29 538, nr. 185). ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 33983)
Wijzigingen van een aantal wetten met het oog op de inwerkingtreding van de Jeugdwet (Invoeringswet Jeugdwet); Nota van wijziging; Tweede nota van wijziging Kamerstuk jongeren zorg en gezondheid Nr. 8 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 8 oktober 2014 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel 1.34 komt de aanhef van het eerste lid te luiden: 1. ...

Nota van wijziging (Dossier 33983)
Wijzigingen van een aantal wetten met het oog op de inwerkingtreding van de Jeugdwet (Invoeringswet Jeugdwet); Nota van wijziging; Nota van wijziging Kamerstuk jongeren zorg en gezondheid Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 26 september 2014 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel 1.3 komt in onderdeel C de laatste zinsnede te luiden: Jeugdwet: artikel 2.3 en paragraaf 8.1. ...

Verslag (Dossier 33983)
Wijzigingen van een aantal wetten met het oog op de inwerkingtreding van de Jeugdwet (Invoeringswet Jeugdwet); Verslag (nader, tweede nader etc.); Verslag Kamerstuk jongeren zorg en gezondheid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 12 september 2014 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, belast met het voorbereidend onderzoek van voorliggend wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 33983)
Wijzigingen van een aantal wetten met het oog op de inwerkingtreding van de Jeugdwet (Invoeringswet Jeugdwet); Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag Kamerstuk jongeren zorg en gezondheid Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG INVOERINGSWET JEUGDWET Ontvangen 26 september 2014 De regering is de leden van de fracties erkentelijk voor de snelheid waarmee de Kamer na indiening van het wetsvoorstel het verslag heeft uitgebracht. ...

Voorstel van wet (Dossier 33983)
Wijzigingen van een aantal wetten met het oog op de inwerkingtreding van de Jeugdwet (Invoeringswet Jeugdwet); Voorstel van wet; Voorstel van wet Kamerstuk jongeren zorg en gezondheid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 33983)
Wijzigingen van een aantal wetten met het oog op de inwerkingtreding van de Jeugdwet (Invoeringswet Jeugdwet); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap Kamerstuk jongeren zorg en gezondheid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende wijzigingen van een aantal wetten met het oog op de inwerkingtreding van de Jeugdwet (Invoeringswet Jeugdwet). ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 33983)
Wijzigingen van een aantal wetten met het oog op de inwerkingtreding van de Jeugdwet (Invoeringswet Jeugdwet); Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport; Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Kamerstuk jongeren zorg en gezondheid Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT 1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 22 mei 2014 en het nader rapport d.d. 24 juni 2014, aangeboden aan de Koning door de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. ...

Memorie van toelichting (Dossier 33983)
Wijzigingen van een aantal wetten met het oog op de inwerkingtreding van de Jeugdwet (Invoeringswet Jeugdwet); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting Kamerstuk jongeren zorg en gezondheid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN DEEL 1. ...

Derde nota van wijziging (Dossier 33684)
Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet); Nota van wijziging; Derde nota van wijziging Kamerstuk bestuur gemeenten gezin en kinderen jongeren sociale zekerheid zorg en gezondheid Nr. 108 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 16 oktober 2013 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Aan artikel 2.6 wordt een lid toegevoegd, luidende: 5. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 33684)
Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet); Nota van wijziging; Tweede nota van wijziging Kamerstuk bestuur gemeenten gezin en kinderen jongeren sociale zekerheid zorg en gezondheid Nr. 76 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 15 oktober 2013 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 1.1 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Toegezegde brief naar aanleiding van parlementaire behandeling Jeugdwet (Dossier 33684)
Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet); Brief regering; Toegezegde brief naar aanleiding van parlementaire behandeling Jeugdwet Kamerstuk bestuur gemeenten gezin en kinderen jongeren sociale zekerheid zorg en gezondheid Nr. 75 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARISSEN VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT EN VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 oktober 2013 Zoals toegezegd tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Jeugdwet op 9 en 10 oktober jl. doen wij u hierbij op verzoek van uw Kamer toekomen een reactie op een aantal vragen dat bij de behandeling in de eerste termijn naar voren is gekomen en op een aantal amendementen. ...

Reactie op de amendementen inzake de Jeugdwet (Kamerstuk 33 684) (Dossier 33684)
Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet); Brief regering; Reactie op de amendementen inzake de Jeugdwet (Kamerstuk 33 684) Kamerstuk bestuur gemeenten gezin en kinderen jongeren sociale zekerheid zorg en gezondheid Nr. 78 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARISSEN VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT EN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 september 2013 Met belangstelling hebben wij kennis genomen van de ingediende amendementen bij het wetsvoorstel Jeugdwet. ...

Nota naar aanleiding van het nader verslag (Dossier 33684)
Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet); Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het nader verslag Kamerstuk bestuur gemeenten gezin en kinderen jongeren sociale zekerheid zorg en gezondheid Nr. 45 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG JEUGDWET Ontvangen 9 oktober 2013 Algemeen De regering is de leden van de fracties erkentelijk voor de voortvarendheid waarmee de Kamer na indiening van het wetsvoorstel het verslag respectievelijk het nader verslag heeft uitgebracht. ...