Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

8 resultaten

Tweede nota van wijziging (Dossier 33983)
Wijzigingen van een aantal wetten met het oog op de inwerkingtreding van de Jeugdwet (Invoeringswet Jeugdwet); Nota van wijziging; Tweede nota van wijziging Kamerstuk jongeren zorg en gezondheid Nr. 8 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 8 oktober 2014 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel 1.34 komt de aanhef van het eerste lid te luiden: 1. ...

Nota van wijziging (Dossier 33983)
Wijzigingen van een aantal wetten met het oog op de inwerkingtreding van de Jeugdwet (Invoeringswet Jeugdwet); Nota van wijziging; Nota van wijziging Kamerstuk jongeren zorg en gezondheid Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 26 september 2014 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel 1.3 komt in onderdeel C de laatste zinsnede te luiden: Jeugdwet: artikel 2.3 en paragraaf 8.1. ...

Verslag (Dossier 33983)
Wijzigingen van een aantal wetten met het oog op de inwerkingtreding van de Jeugdwet (Invoeringswet Jeugdwet); Verslag (nader, tweede nader etc.); Verslag Kamerstuk jongeren zorg en gezondheid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 12 september 2014 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, belast met het voorbereidend onderzoek van voorliggend wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 33983)
Wijzigingen van een aantal wetten met het oog op de inwerkingtreding van de Jeugdwet (Invoeringswet Jeugdwet); Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag Kamerstuk jongeren zorg en gezondheid Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG INVOERINGSWET JEUGDWET Ontvangen 26 september 2014 De regering is de leden van de fracties erkentelijk voor de snelheid waarmee de Kamer na indiening van het wetsvoorstel het verslag heeft uitgebracht. ...

Voorstel van wet (Dossier 33983)
Wijzigingen van een aantal wetten met het oog op de inwerkingtreding van de Jeugdwet (Invoeringswet Jeugdwet); Voorstel van wet; Voorstel van wet Kamerstuk jongeren zorg en gezondheid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 33983)
Wijzigingen van een aantal wetten met het oog op de inwerkingtreding van de Jeugdwet (Invoeringswet Jeugdwet); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap Kamerstuk jongeren zorg en gezondheid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende wijzigingen van een aantal wetten met het oog op de inwerkingtreding van de Jeugdwet (Invoeringswet Jeugdwet). ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 33983)
Wijzigingen van een aantal wetten met het oog op de inwerkingtreding van de Jeugdwet (Invoeringswet Jeugdwet); Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport; Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Kamerstuk jongeren zorg en gezondheid Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT 1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 22 mei 2014 en het nader rapport d.d. 24 juni 2014, aangeboden aan de Koning door de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. ...

Memorie van toelichting (Dossier 33983)
Wijzigingen van een aantal wetten met het oog op de inwerkingtreding van de Jeugdwet (Invoeringswet Jeugdwet); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting Kamerstuk jongeren zorg en gezondheid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN DEEL 1. ...