Zoeken


Dossier
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Partij
Datum
Van:
Tot:

22 resultaten

Het bericht dat verpleegkundigen vrezen voor hun baan
Vragen van het lid Wolbert (PvdA) aan de minister en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat verpleegkundigen vrezen voor hun baan (ingezonden 20 juni 2013). ...

Informatie en ontwikkelingen inzake het Wetsvoorstel kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en Wmo (Dossier 32402)
Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg); Brief regering; Informatie en ontwikkelingen inzake het Wetsvoorstel kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en Wmo Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 71 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 december 2015 Tijdens de plenaire behandeling in de Eerste Kamer van het wetsvoorstel kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) op 29 september 2015 is door de fracties van SP en PvdA erop aangedrongen de bepalingen van de Wkkgz van toepassing te doen zijn op aanbieders van ondersteuning als bedoeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). ...

De Beleidsdoorlichting artikel 4.1 Positie van de cliënt (Dossier 32772)
Beleidsdoorlichting Volksgezondheid, Welzijn en Sport ; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 16 juni 2016, over de Beleidsdoorlichting artikel 4.1 Positie van de cliënt Kamerstuk bestuur rijksoverheid Nr. 15 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 24 augustus 2016 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 16 juni 2016 overleg gevoerd met mevrouw Schippers, Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over: − de brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 29 maart 2016 met de antwoorden op vragen van de commissie over de Beleidsdoorlichting artikel 4.1 Positie van de cliënt (Kamerstuk 32 772, nr. ...

Zorgfraude (Dossier 28828)
Fraudebestrijding in de zorg; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 2 november 2016, over zorgfraude Kamerstuk criminaliteit openbare orde en veiligheid organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 99 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 16 november 2016 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 2 november 2016 overleg gevoerd met mevrouw Schippers, Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over: – de brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 27 maart 2015 met het programma Rechtmatige Zorg: aanpak fouten en fraude in de zorg (Kamerstuk 28 828, nr. ...

Deltaplan Dementie (Dossier 25424)
Geestelijke gezondheidszorg; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 22 mei 2013, over Deltaplan Dementie Kamerstuk ziekten en behandelingen zorg en gezondheid Nr. 217 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 26 juni 2013 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 22 mei 2013 overleg gevoerd met minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over: – de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 4 april 2013 over het Deltaplan Dementie (Kamerstuk 25 424, nr. ...

Preventiebeleid (Dossier 32793)
Preventief gezondheidsbeleid; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 december 2016, over preventiebeleid Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 252 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 5 januari 2017 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 14 december 2016 overleg gevoerd met de heer Van Rijn, Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en mevrouw Schippers, Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over: – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 9 mei 2016 inzake de RIVM-monitor «de voedingsomgeving op scholen» (Kamerstuk 31 899, nr. ...

Informatie inzake toezending regeringsstukken (Dossier 34000)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 april 2015, over Informatie inzake toezending regeringsstukken Kamerstuk begroting financiën Nr. 110 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 18 juni 2015 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 14 april 2015 overleg gevoerd met Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Staatssecretaris van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over: – de brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 26 januari 2015 houdende informatie inzake de toezending van regeringsstukken (Kamerstuk 34 000 XVI, nr. 100); – de brief van de van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 12 maart 2015 met een reactie op het verzoek van de vaste commissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake de ontvangst van conceptwerkplannen van toezichthouders en adviesorganen op het beleidsterrein van Volksgezondheid, Welzijn en Sport teneinde suggesties van de kant van de Tweede Kamer in te kunnen brengen (Kamerstuk 34 000 XVI, nr. 105). ...

Governance in de zorg (Dossier 32012)
Governance in de zorgsector; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 11 juni 2015, over Governance in de zorg Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 33 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 6 augustus 2015 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 11 juni 2015 overleg gevoerd met Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over: − de brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 15 februari 2012 over de code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling (Kamerstuk 33 000 XVI, nr. ...

Uitwerking van het Herfstakkoord en positie wetsvoorstel Wtcg (Dossier 33726)
Afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten en de tegemoetkoming specifieke zorgkosten en wijziging van de grondslag van de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten; Brief regering; Uitwerking van het Herfstakkoord en positie wetsvoorstel Wtcg Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid zorg en gezondheid Nr. 6 HERDRUK1 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 oktober 2013 Tijdens de procedurevergadering d.d. 17 oktober jl. heeft de Vaste commissie voor VWS gevraagd om een feitelijke toelichting op (1) de in het Herfstakkoord genoemde structurele gevolgen voor de zorgsector en (2) in dat verband de positie van het aanhangige wetsvoorstel Wtcg (Kamerstukken 33 726) uiteen te zetten. 1. ...

Nota van wijziging (Dossier 34797)
Wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie jeugdzorg tot de Inspectie gezondheidszorg en jeugd; Nota van wijziging; Nota van wijziging Kamerstuk jongeren organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 22 januari 2018 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel V, onderdeel D, eerste onderdeel, vervallen aan het slot de aanhalingstekens. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34797)
Wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie jeugdzorg tot de Inspectie gezondheidszorg en jeugd; Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag Kamerstuk jongeren organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 22 januari 2018 I. ...

Voorstel van wet (Dossier 34797)
Wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie jeugdzorg tot de Inspectie gezondheidszorg en jeugd; Voorstel van wet; Voorstel van wet Kamerstuk jongeren organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Verslag (Dossier 34797)
Wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie jeugdzorg tot de Inspectie gezondheidszorg en jeugd; Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader); Verslag Kamerstuk jongeren organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 10 november 2017 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, belast met het voorbereidend onderzoek van voorliggend wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34797)
Wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie jeugdzorg tot de Inspectie gezondheidszorg en jeugd; Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap Kamerstuk jongeren organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie jeugdzorg tot de Inspectie gezondheidszorg en jeugd. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34797)
Wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie jeugdzorg tot de Inspectie gezondheidszorg en jeugd; Memorie van toelichting; Memorie van toelichting Kamerstuk jongeren organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inleiding Deze memorie van toelichting is mede namens de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 34797)
Wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie jeugdzorg tot de Inspectie gezondheidszorg en jeugd; Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport; Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Kamerstuk jongeren organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 8 juni 2017 en het nader rapport d.d. 26 september 2017, aangeboden aan de Koning door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. ...

Preventiebeleid / Alcohol- en tabaksbeleid / Infectiepreventie / Verslavingszorg/drugsbeleid (Dossier 32793)
Preventief gezondheidsbeleid; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 17 mei 2018, over Preventiebeleid / Alcohol- en tabaksbeleid / Infectiepreventie / Verslavingszorg/drugsbeleid Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 312 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 8 juni 2018 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 17 mei 2018 overleg gevoerd met de heer Blokhuis, Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over: – de brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 8 februari 2017 ter aanbieding van het overzicht van de activiteiten op het gebied van preventie en gezondheid via het Ministerie van VWS (Kamerstuk 32 793, nr. ...

Innovatiebeleid in de zorg (Dossier 27529)
Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 27 januari 2016, over Innovatiebeleid in de zorg Kamerstuk economie ict organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 137 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 23 maart 2016 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 27 januari 2016 overleg gevoerd met Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over: – de brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 26 november 2012 houdende een verslag van een schriftelijk overleg inzake eHealth in de zorg (Kamerstuk 27 529, nr. ...

Preventiebeleid (Dossier 32793)
Preventief gezondheidsbeleid; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 31 maart 2016, over preventiebeleid Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 220 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 11 mei 2016 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 31 maart 2016 overleg gevoerd met de heer Van Rijn, Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en mevrouw Schippers, Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over: – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 2 maart 2015 inzake antwoorden op vragen van de commissie over het RIVM-rapport Index SES-verschillen in (gezonde) levensverwachting (Kamerstuk 32 620, nr. 148); – de brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 31 maart 2015 inzake het verslag van de tweede conferentie Alles is gezondheid op 4 februari 2015 te Oegstgeest (Kamerstuk 32 793, nr. 172); – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 20 april 2015 inzake de voortgangsrapportage van het Convenant Gezond Gewicht 2014 (Kamerstuk 31 899, nr. 25); – de brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 26 mei 2016 inzake de zorgmonitor Krimpgebieden (Kamerstuk 33 578, nr. 15); – de brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 4 mei 2015 inzake q-support in beeld (Kamerstuk 32 793, nr. 186); – de brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 15 juni 2015 inzake beleidsdoorlichting ziektepreventie (Kamerstuk 32 772, nr. 5); – de brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 23 juni 2015 inzake de reactie op het verzoek van de commissie om het kabinetsstandpunt toe te sturen bij het onderzoek van ZonMw over financiering van preventie door gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars (Kamerstuk 32 793, nr. 190); – de brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 8 juli 2015 inzake de monitor bevolkingsonderzoek darmkanker (Kamerstuk 32 793, nr. 195); – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 10 juli 2015 inzake stand van zaken van het convenant «preventie gehoorschade muzieksector» (Kamerstuk 32 793, nr. 196); – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 6 juli 2015 inzake de reactie op aanscherping Reclamecode voor Voedingsmiddelen artikel 8 e.v. ...

IGZ (Dossier 33149)
Inspectie voor de Gezondheidzorg (IGZ) ; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 7 april 2016, over IGZ Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 44 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 13 mei 2016 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 7 april 2016 overleg gevoerd met mevrouw Schippers, Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over: − de brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 27 november 2014 met de reactie op twee onderzoeken van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) (Kamerstuk 33 149, nr. ...