Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

14 resultaten

Decentralisatie Jeugdzorg (Dossier 31839)
Jeugdzorg; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 29 april 2015, over Decentralisatie Jeugdzorg Kamerstuk jongeren zorg en gezondheid Nr. 471 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 16 juni 2015 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 29 april 2015 overleg gevoerd met Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en met Staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie over: – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 17 december 2014 met de aanbieding van de vijfde rapportage van de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ) (Kamerstuk 31 839, nr. 450); – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 28 januari 2015 met de aanbieding van de voortgangsrapportages inzake de hervorming langdurige zorg en decentralisatie Jeugdstelsel (Kamerstuk 34 104, nr. 17); – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 16 februari 2015 inzake de beleidsdoorlichting Jeugd op het gebied van laagdrempelige ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien (subartikel 5.1 begroting VWS) (Kamerstuk 32 772, nr. 3); – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 14 april 2015 inzake de stand van zaken eerste maanden van het nieuwe Jeugdstelsel (Kamerstuk 31 839, nr. 465); – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 20 april 2015 inzake onderzoeken naar de toegang tot jeugdhulp (Kamerstuk 31 839, nr. 466); – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 28 april 2015 inzake de stand van zaken verdeling en budgetten Wmo 2015 en Jeugdwet (Kamerstuk 29 538, nr. 185). ...

Jeugdzorg (Dossier 31839)
Jeugdzorg; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 22 januari 2015, over jeugdzorg Kamerstuk jongeren zorg en gezondheid Nr. 463 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 11 maart 2015 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie hebben op 22 januari 2015 overleg gevoerd met Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie over jeugdzorg. ...

Jeugdhulp (Dossier 31839)
Jeugdzorg; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 23 februari 2017, over Jeugdhulp Kamerstuk jongeren zorg en gezondheid Nr. 571 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 23 maart 2017 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 23 februari 2017 overleg gevoerd met de heer Van Rijn, Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over: – de brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 30 juni 2016 inzake Subsidieregeling Nader Onderzoek naar de DoodsOorzaak van Kinderen (NODOK) (Kamerstuk 34 300 XVI, nr. 164); – de brief van de Minister van Veiligheid en Justitie d.d. 23 augustus 2016 met een reactie op de motie van het lid Klein over bevorderen dat een direct betrokken gezinsvoogd bij rechtszittingen aanwezig is en over de motie over het instellen van een eed voor medewerkers van de RvdK en GI's (Kamerstuk 31 839, nr. 536); – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 24 augustus 2016 met het voortgangsbericht «Beoordeling plaatsingen gesloten jeugdhulp zonder machtiging kinderrechter» van de Inspectie Jeugdzorg (IJZ) (Kamerstuk 31 839, nr. 538); – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 12 september 2016 ter aanbieding van het rapport van de Inspectie Jeugdzorg over «verantwoorde hulp voor jeugd in gezinshuizen» (Kamerstuk 31 839, nr. 541); – de brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 3 november 2016 inzake resultaten IGZ onderzoeken GGD's (Kamerstukken 32 620 en 32 793, nr. 182); – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 26 oktober 2016 met de evaluatie Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (Kamerstuk 32 793, nr. 244); – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 28 november 2016 ter aanbieding van de rapportage Kwetsbare jongeren op weg naar zelfstandigheid (Kamerstuk 31 839, nr. 555); – de verzamelbrief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 16 januari 2017 naar aanleiding van toezeggingen, gedaan tijdens het wetgevingsoverleg Jeugd, op 14 november 2016 (Kamerstuk 31 839, nr. 557); – de brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 24 januari 2017 inzake de voorgenomen fusie tussen Inspectie Jeugdzorg (IJZ) en Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) (Kamerstukken 31 839 en 33 149, nr. ...

Jeugdhulp (Dossier 31839)
Jeugdzorg; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 8 juni 2017, over Jeugdhulp Kamerstuk jongeren zorg en gezondheid Nr. 599 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 12 juli 2017 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 8 juni 2017 overleg gevoerd met de heer Van Rijn, Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over: – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 31 maart 2017 inzake de derde jaarrapportage Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) (Kamerstuk 31 839, nr. 572); – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 21 april 2017 inzake rapporten van de Inspectie Jeugdzorg/Toezicht Sociaal Domein (Kamerstukken 34 477 en 31839, nr. 19); – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 17 mei 2017 inzake het voortbestaan van Kindertelefoon, Stichting Sensoor en het AKJ (vertrouwenspersonen in de jeugdhulp) (Kamerstuk 31 839, nr. 576); – de brief van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie d.d. 15 mei 2017 inzake het rapport van de Inspectie Jeugdzorg over de certificering van Jeugdbescherming en Jeugdreclassering door het Keurmerkinstituut (Kamerstuk 31 839, nr. 577); – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 30 mei 2017 inzake het Actieplan pleegzorg (Kamerstuk 31 839, nr. 580); – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 19 mei 2017 met de kabinetsreactie op rapporten «Kinderrechtenmonitor 2016» en «Als je het ons vraagt De Kinderombudsman op Kinderrechtentour» (Kamerstuk 31 839, nr. 578); – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 2 juni 2017 inzake informatie over de laatste ontwikkelingen binnen de jeugdhulp (Kamerstuk 31 839, nr. ...

Stelselherziening/Transitie Jeugdzorg (Dossier 31839)
Jeugdzorg; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 3 april 2014, over Stelselherziening/Transitie Jeugdzorg Kamerstuk jongeren zorg en gezondheid Nr. 378 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 27 mei 2014 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 3 april 2014 overleg gevoerd met Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie over de Stelselherziening/Transitie Jeugdzorg. ...

Verslag van een verzamel algemeen overleg, gehouden op 11 juni 2014, over Jeugdzorg (Dossier 31839)
Jeugdzorg; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een verzamel algemeen overleg, gehouden op 11 juni 2014, over Jeugdzorg Kamerstuk jongeren zorg en gezondheid Nr. 404 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 6 augustus 2014 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 11 juni 2014 overleg gevoerd met Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie over jeugdzorg. ...

Slachtoffers van loverboys (Dossier 31839)
Jeugdzorg; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 17 juni 2014, over slachtoffers van loverboys Kamerstuk jongeren zorg en gezondheid Nr. 408 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 14 augustus 2014 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie hebben op 17 juni 2014 overleg gevoerd met Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over: − de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, d.d. 6 mei 2014, Rapport effectiviteit van behandelmethoden voor slachtoffers van loverboys, (Kamerstuk 31 839, nr. ...

Stelselherziening/Transitie Jeugdzorg (Dossier 31839)
Jeugdzorg; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 25 juni 2014, over Stelselherziening/Transitie Jeugdzorg Kamerstuk jongeren zorg en gezondheid Nr. 411 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 23 september 2014 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 25 juni 2014 overleg gevoerd met Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie over: − de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 15 mei 2014 inzake aanbieding rapport over gezinnen met geringe sociale redzaamheid (Kamerstuk 31 839, nr. 377); − de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 30 mei 2014 inzake financiële duidelijkheid voor gemeenten op de macrobudgetten van de Jeugdwet en Wmo 2015 (Kamerstuk 31 839, nr. 384); − de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 26 mei 2014 inzake reactie van de Staatssecretaris inzake het bericht dat het budget jeugdzorg in de regio Zuidoost tekort is; − de brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 10 juni 2014 inzake voorhangbrief afkoop verplichtingen Rijk die verband houden met de overgangsregeling kapitaallasten in relatie tot de curatieve jeugd-ggz (Kamerstuk 25 424, nr. 247); − de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 17 juni 2014 inzake verslag van een schriftelijk overleg over reactie op verzoek van het lid Agema over de dekking van de frictiekosten (300 mln.) die met de transitie van de jeugdhulp samenhangen en over de zorgen van huisartsen over de kwaliteit van de jeugdwet (Kamerstuk 33 750 XVI, nr. 97) (Kamerstuk 33 750 XVI, nr. 107); − de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 17 juni 2014 inzake Voortgang Transitie Jeugdstelsel (Kamerstuk 31 839, nr. 387); − de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d.19 juni 2014 met de stand van zaken kwaliteitskader jeugd (Kamerstuk 31 839, nr. 391); − de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 20 juni 2014 inzake samenhang kwaliteitskader jeugd en samenhang transitie jeugdzorg en invoering passend onderwijs (Kamerstuk 31 839, nr. 392). ...

Stelselherziening/Transitie Jeugdzorg (Dossier 31839)
Jeugdzorg; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 24 september 2014, over Stelselherziening/Transitie Jeugdzorg Kamerstuk jongeren zorg en gezondheid Nr. 419 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 6 november 2014 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 24 september 2014 overleg gevoerd met Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie over: − de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 3 juli 2014 inzake toezegging stand van zaken om de privacy bij de decentralisatie van de jeugdzorg te borgen met de bijbehorende planning (Kamerstuk 31 839, nr. ...

Slachtoffers loverboys (Dossier 31839)
Jeugdzorg; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 7 oktober 2015, over slachtoffers loverboys Kamerstuk jongeren zorg en gezondheid Nr. 498 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 24 november 2015 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie hebben op 7 oktober 2015 overleg gevoerd met Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over: – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 8 december 2014 inzake aanbieding van het actieplan van de commissie-Azough: «Hun verleden is niet hun toekomst. ...

Jeugdhulp (Dossier 31839)
Jeugdzorg; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 31 maart 2016, over Jeugdhulp Kamerstuk jongeren zorg en gezondheid Nr. 514 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 18 mei 2016 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie hebben op 31 maart 2016 overleg gevoerd met de heer Van Rijn, Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over: − de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 9 februari 2015 inzake de verbeterde vgb-procedure (verklaring van geen bezwaar) voor aspirant-pleegouders (Kamerstuk 31 839, nr. 457); − de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 24 februari 2015 inzake de toezeggingen over de ouderbijdrage (Kamerstuk 31 839, nr. 461); − de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 27 februari 2015 met de reactie op de Kinderrechtenmonitor 2014 (Kamerstuk 31 839, nr. 462); − de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 26 mei 2015 inzake het Jaarbericht 2014 van de Inspectie Jeugdzorg (IJZ) (Kamerstuk 31 839, nr. 469); − de brief van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie d.d. 22 juli 2015 inzake de voortgang van het uitvoeringsplan Verbeteren situatie kinderen in een «vechtscheiding» (Kamerstuk 33 836, nr. 7); − de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 13 november 2015 inzake de aanbevelingen van het VN-Kinderrechtencomité (Kamerstuk 26 150, nr. 147); − de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 28 januari 2016 inzake het Jaarwerkprogramma Toezicht Jeugd 2016 en de Meerjarenvisie 2016–2019 Samenwerkend Toezicht Jeugd (Kamerstuk 31 839, nr. 502); − de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 2 maart 2016 inzake diverse rapporten over jeugd van de gezamenlijke inspecties (Kamerstuk 31 839, nr. ...

De Rapportage van de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (Dossier 31839)
Jeugdzorg; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 maart 2013, over de Rapportage van de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd Kamerstuk jongeren zorg en gezondheid Nr. 287 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 13 mei 2013 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 21 maart 2013 overleg gevoerd met staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie over: – de brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, d.d. 28 februari 2013 inzake de aanbieding van de eerste rapportage van de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (Kamerstuk 31 839, nr. ...

Jeugdzorg (Dossier 31839)
Jeugdzorg; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 11 april 2013, over Jeugdzorg Kamerstuk jongeren zorg en gezondheid Nr. 291 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 4 juni 2013 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 11 april 2013 overleg gevoerd met staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over: − de brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 30 november 2012 ter aanbieding van het inspectierapport Casusonderzoek Rotterdam (Kamerstuk 31 839, nr. ...

Transitie Jeugdzorg (Dossier 31839)
Jeugdzorg; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 27 juni 2013, over Transitie Jeugdzorg Kamerstuk jongeren zorg en gezondheid Nr. 310 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 7 augustus 2013 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 27 juni 2013 overleg gevoerd met Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie over: − de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 15 mei 2013 inzake het Transitieplan jeugd (Kamerstuk 31 839, nr. 290); − de brief van de president van de Algemene Rekenkamer d.d. 18 juni 2013 met de aanbieding van het rapport «Budget decentralisatie jeugdzorg; Toets op de berekening» (Kamerstuk 31 839, nr. 293); − de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, d.d. 21 juni 2013 met de reactie op de brieven van de Opvoedpoli aan de NZa en aan de grote koepels van verzekeraars (Kamerstuk 29 689, nr. 454); − de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 20 juni 2013 met de aanbieding van de tweede rapportage van de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (Kamerstuk 31 839, nr. 295). ...