Zoeken


Partij
Vraag gesteld aan
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 296
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 73
Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Veiligheid en Justitie 27
Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 12
Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 9
Datum
Van:
Tot:

Partij
Vraag gesteld aan
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 296
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 73
Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Veiligheid en Justitie 27
Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 12
Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 9
Datum
Van:
Tot:

1160 resultaten

Schriftelijke beantwoording van vragen gesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 november 2015 over de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) (Dossier 34304)
Tegemoetkomingen in de loonkosten van specifieke groepen (Wet tegemoetkomingen loondomein); Brief regering; Schriftelijke beantwoording van vragen gesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 november 2015 over de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) Kamerstuk belasting financiën Nr. 7 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN EN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 november 2015 Aan uw Kamer is bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) tijdens het WGO van 2 november jl. toegezegd de doelgroep van het lage-inkomensvoordeel (LIV) meer inzichtelijk te maken. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34273)
Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2016); Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 19 oktober 2015 1. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 34273)
Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2016); Nota van wijziging; Tweede nota van wijziging Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk Nr. 8 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 19 oktober 2015 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 In artikel II, onderdeel A, wordt in het voorgestelde artikel 17, zevende lid, onderdeel d, «bij aanvang van» telkens vervangen door: op enig moment tijdens. 2 Na artikel VI wordt een artikel ingevoegd, luidende: ARTIKEL VIa. ...

Verslag (Dossier 34273)
Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2016); Verslag (nader, tweede nader etc.); Verslag Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 24 september 2015 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Nota van wijziging (Dossier 34273)
Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2016); Nota van wijziging; Nota van wijziging Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk Nr. 5 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 8 september 2015 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 In artikel VI wordt na onderdeel C een onderdeel ingevoegd, luidende: Ca In artikel 671, derde lid, wordt «binnen» vervangen door: uiterlijk. 2 Artikel VI, onderdelen G en H, komen te luiden: G Artikel 673a wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34273)
Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2016); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2016). ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 34273)
Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2016); Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport; Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 26 augustus 2015 en het nader rapport d.d. 4 september 2015, aangeboden aan de Koning door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ...

Voorstel van wet (Dossier 34273)
Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2016); Voorstel van wet; Voorstel van wet Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34273)
Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2016); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 25 juni 2015, over o.a. de Slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2014 (Dossier 34210)
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2014; Verslag van een wetgevingsoverleg; Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 25 juni 2015, over o.a. de Slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2014 Kamerstuk begroting financiën Nr. 16 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 18 augustus 2015 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 25 juni 2015 overleg gevoerd met de heer Asscher, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Vice-Minister-President over de Voorjaarsnota en de jaarverslagen 2014. ...

Antwoorden op vragen, gesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 25 juni 2015 over de Voorjaarsnota en Jaarverslagen 2014 Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Dossier 34210)
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2014; Brief regering; Antwoorden op vragen, gesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 25 juni 2015 over de Voorjaarsnota en Jaarverslagen 2014 Sociale Zaken en Werkgelegenheid Kamerstuk begroting financiën Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 juli 2015 Op 25 juni jl. was het WGO over de verantwoordingsstukken van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34794)
Implementatie van de wijzigingen van de Code en aanhangsels bij het Maritiem Arbeidsverdrag 2006, die door de Internationale Arbeidsconferentie zijn goedgekeurd op 11 juni 2014 (Trb. 2016, 85); Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag Kamerstuk arbeidsvoorwaarden verkeer water werk Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 20 november 2017 Met belangstelling heb ik kennis genomen van de vragen en opmerkingen van de leden van de fracties van VVD en D66. ...

Verslag (Dossier 34794)
Implementatie van de wijzigingen van de Code en aanhangsels bij het Maritiem Arbeidsverdrag 2006, die door de Internationale Arbeidsconferentie zijn goedgekeurd op 11 juni 2014 (Trb. 2016, 85); Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader); Verslag Kamerstuk arbeidsvoorwaarden verkeer water werk Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 25 oktober 2017 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34794)
Implementatie van de wijzigingen van de Code en aanhangsels bij het Maritiem Arbeidsverdrag 2006, die door de Internationale Arbeidsconferentie zijn goedgekeurd op 11 juni 2014 (Trb. 2016, 85); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting Kamerstuk arbeidsvoorwaarden verkeer water werk Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK I ALGEMEEN In oktober 1991 werd al binnen de Internationale Arbeidsorganisatie (verder IAO) aandacht gevraagd voor het waarborgen van de rechten van achtergelaten zeevarenden, wanneer dit te wijten was aan de insolventie van de reder (the shipowner). ...

Voorstel van wet (Dossier 34794)
Implementatie van de wijzigingen van de Code en aanhangsels bij het Maritiem Arbeidsverdrag 2006, die door de Internationale Arbeidsconferentie zijn goedgekeurd op 11 juni 2014 (Trb. 2016, 85); Voorstel van wet; Voorstel van wet Kamerstuk arbeidsvoorwaarden verkeer water werk Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34794)
Implementatie van de wijzigingen van de Code en aanhangsels bij het Maritiem Arbeidsverdrag 2006, die door de Internationale Arbeidsconferentie zijn goedgekeurd op 11 juni 2014 (Trb. 2016, 85); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap Kamerstuk arbeidsvoorwaarden verkeer water werk Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende implementatie van de wijzigingen van de Code en aanhangsels bij het Maritiem Arbeidsverdrag 2006, die door de Internationale Arbeidsconferentie zijn goedgekeurd op 11 juni 2014 (Trb. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 34794)
Implementatie van de wijzigingen van de Code en aanhangsels bij het Maritiem Arbeidsverdrag 2006, die door de Internationale Arbeidsconferentie zijn goedgekeurd op 11 juni 2014 (Trb. 2016, 85); Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport; Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Kamerstuk arbeidsvoorwaarden verkeer water werk Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 29 juni 2017 en het nader rapport d.d. 22 september 2017, aangeboden aan de Koning door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mede namens de Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister van Infrastructuur en Milieu. ...

Vijfde nota van wijziging (Dossier 34766)
Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2018); Nota van wijziging; Vijfde nota van wijziging Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 13 VIJFDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 3 november 2017 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Na onderdeel A van artikel XXI worden twee onderdelen ingevoegd, luidende: Aa Aan artikel 7 wordt een lid toegevoegd, luidende: 6. ...

Nota naar aanleiding van het nader verslag (Dossier 34766)
Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2018); Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het nader verslag Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 11 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Ontvangen 10 oktober 2017 1. ...

Vierde nota van wijziging (Dossier 34766)
Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2018); Nota van wijziging; Vierde nota van wijziging Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 12 VIERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 26 oktober 2017 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Artikel XXVI wordt als volgt gewijzigd: 1 Na onderdeel A wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: Aa In artikel 2.1 wordt «uiterlijk op 1 mei» vervangen door: uiterlijk op de in artikel 4.1, tweede of zevende lid, bedoelde datum. 2 Onderdeel H komt te luiden: H Artikel 4.1 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...