Zoeken


Dossier
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Datum
Van:
Tot:

1043 resultaten

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 2 november 2015, over het Belastingplan 2016 (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Verslag van een wetgevingsoverleg; Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 2 november 2015, over het Belastingplan 2016 Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 107 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 9 december 2015 De vaste commissie voor Financiën heeft op 2 november 2015 vervolgoverleg gevoerd met de heer Asscher, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Vice-Minister-President en de heer Wiebes, Staatssecretaris van Financiën over: – het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016) (Kamerstuk 34 302); – het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2016) (Kamerstuk 34 305); – het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Wet op de dividendbelasting 1965 in verband met de implementatie van aanpassingen in de Moeder-dochterrichtlijn (Wet implementatie wijzigingen Moeder-dochterrichtlijn 2015) (Kamerstuk 34 306); – het wetsvoorstel Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met het oog op een vrijstelling van bepaalde periodieke uitkeringen aan specifieke groepen oorlogsslachtoffers (Wet vrijstelling uitkeringen Artikel 2-Fonds) (Kamerstuk 34 303); – het wetsvoorstel Tegemoetkomingen in de loonkosten van specifieke groepen (Wet tegemoetkomingen loondomein) (Kamerstuk 34 304); – het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen en de Belastingwet BES in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/107/EU van de Raad van 9 december 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied (PbEU 2014, L 359) en om uitvoering te geven aan de door de OESO ontwikkelde Common Reporting Standard (Wet uitvoering Common Reporting Standard) (Kamerstuk 34 276). ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 26 oktober 2015, over het Belastingplan 2016 (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Verslag van een wetgevingsoverleg; Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 26 oktober 2015, over het Belastingplan 2016 Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 94 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 18 november 2015 De vaste commissie voor Financiën heeft op 26 oktober 2015 overleg gevoerd met de heer Wiebes, Staatssecretaris van Financiën over: − het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016) (Kamerstuk 34 302); − het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2016) (Kamerstuk 34 305); − het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Wet op de dividendbelasting 1965 in verband met de implementatie van aanpassingen in de Moeder-dochterrichtlijn (Wet implementatie wijzigingen Moeder-dochterrichtlijn 2015) (Kamerstuk 34 306); − het wetsvoorstel Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met het oog op een vrijstelling van bepaalde periodieke uitkeringen aan specifieke groepen oorlogsslachtoffers (Wet vrijstelling uitkeringen Artikel 2-Fonds) (Kamerstuk 34 303); − het wetsvoorstel Tegemoetkomingen in de loonkosten van specifieke groepen (Wet tegemoetkomingen loondomein) (Kamerstuk 34 304); − het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen en de Belastingwet BES in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/107/EU van de Raad van 9 december 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied (PbEU 2014, L 359) en om uitvoering te geven aan de door de OESO ontwikkelde Common Reporting Standard (Wet uitvoering Common Reporting Standard) (Kamerstuk 34 276). ...

Vierde nota van wijziging (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Nota van wijziging; Vierde nota van wijziging Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 79 VIERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 16 november 2015 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 Artikel I wordt als volgt gewijzigd: a. ...

Derde nota van wijziging (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Nota van wijziging; Derde nota van wijziging Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 22 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 10 november 2015 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 In het in artikel XXXIII, onderdeel J, opgenomen artikel 47, tweede lid, onderdeel a, van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen wordt «S&O-inhoudinsplichtige» vervangen door: S&O-inhoudingsplichtige. 2 Artikel XXXV wordt als volgt gewijzigd: a. ...

Nota van wijziging (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Nota van wijziging; Nota van wijziging Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 12 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 20 oktober 2015 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 Na artikel I wordt een artikel ingevoegd, luidende: ARTIKEL IA Artikel 3.52a van de Wet inkomstenbelasting 2001 en de op dat artikel gebaseerde bepalingen, zoals dat artikel en die bepalingen luidden op 31 december 2015, blijven van toepassing ter zake van aanvragen die betrekking hebben op een periode vóór 1 januari 2016. 2 In het in artikel II, onderdeel J, opgenomen artikel 10.6bis, vierde lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001 wordt «de beleggingsindex voor Europa (bruto in lokale valuta), zoals gepubliceerd door Morgan Stanley Capital International,» vervangen door: de MSCI Europe Standard Gross Local Index. 3 In het in artikel XXXIII, onderdeel J, opgenomen artikel 47, tweede lid, van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen wordt «uigaven» vervangen door: uitgaven. 4 Aan artikel LII, eerste lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel j door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende: k. artikel XLVII eerst toepassing vindt nadat artikel 8.1 van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II bij het begin van het kalenderjaar 2016 is toegepast. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 11 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 20 oktober 2015 Inhoudsopgave         1. ...

Verslag (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Verslag (nader, tweede nader etc.); Verslag Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 9 VERSLAG Vastgesteld 8 oktober 2015 De vaste commissie voor Financiën belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Brief van het Presidium inzake de overdracht van de taken van de commissie voor de Rijksuitgaven aan de vaste commissie voor Financiën (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport; Brief van het Presidium inzake de overdracht van de taken van de commissie voor de Rijksuitgaven aan de vaste commissie voor Financiën Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 7 september 2015 en het nader rapport d.d. 11 september 2015, aangeboden aan de Koning door de Staatssecretaris van Financiën, mede namens de Minister van Financiën. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016). ...

Voorstel van wet (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Voorstel van wet; Voorstel van wet Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave blz. ...

Uitvoering van de motie van de leden Ronnes en Aukje de Vries over modelmatige onderbouwing van de woningwaarde bij minder risicovolle hypotheken (Kamerstuk 34 292, nr. 8) (Dossier 34292)
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek ter implementatie van richtlijn nr. 2014/17/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 februari 2014 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten met betrekking tot voor bewoning bestemde onroerende goederen en tot wijziging van de Richtlijnen 2008/48/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 (PbEU 2014, L 60/34); Brief regering; Uitvoering van de motie van de leden Ronnes en Aukje de Vries over modelmatige onderbouwing van de woningwaarde bij minder risicovolle hypotheken (Kamerstuk 34 292, nr. 8) Kamerstuk financieel toezicht financiën huisvesting kopen en verkopen Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 april 2016 Tijdens het plenair debat op 2 maart jongstleden (Handelingen II 2015/16, nr. 59, item 3) over de wet ter implementatie van de hypothekenrichtlijn1 is de motie Ronnes en Aukje de Vries2 aangenomen over het toestaan van modelmatige onderbouwing van de woningwaarde bij minder risicovolle hypotheken in een algemene maatregel van bestuur. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de uitvoering van de motie van de leden Ronnes en Aukje de Vries over modelmatige onderbouwing van de woningwaarde bij minder risicovolle hypotheken (Dossier 34292)
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek ter implementatie van richtlijn nr. 2014/17/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 februari 2014 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten met betrekking tot voor bewoning bestemde onroerende goederen en tot wijziging van de Richtlijnen 2008/48/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 (PbEU 2014, L 60/34); Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over de uitvoering van de motie van de leden Ronnes en Aukje de Vries over modelmatige onderbouwing van de woningwaarde bij minder risicovolle hypotheken Kamerstuk financieel toezicht financiën huisvesting kopen en verkopen Nr. 13 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 29 juni 2016 De vaste commissie voor Financiën heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over de brief van 18 april 2016 over de uitvoering van de motie van de leden Ronnes en Aukje de Vries over modelmatige onderbouwing van de woningwaarde bij minder risicovolle hypotheken (Kamerstuk 34 292, nr. 12). ...

Nota van wijziging (Dossier 34292)
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek ter implementatie van richtlijn nr. 2014/17/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 februari 2014 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten met betrekking tot voor bewoning bestemde onroerende goederen en tot wijziging van de Richtlijnen 2008/48/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 (PbEU 2014, L 60/34); Nota van wijziging; Nota van wijziging Kamerstuk financieel toezicht financiën huisvesting kopen en verkopen Nr. 11 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 7 maart 2016 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: In artikel II vervalt in artikel 121, tweede lid, onderdeel a, en worden de onderdelen b en c verletterd tot onderdelen a en b. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34292)
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek ter implementatie van richtlijn nr. 2014/17/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 februari 2014 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten met betrekking tot voor bewoning bestemde onroerende goederen en tot wijziging van de Richtlijnen 2008/48/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 (PbEU 2014, L 60/34); Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag Kamerstuk financieel toezicht financiën huisvesting kopen en verkopen Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 13 januari 2016 Inhoudsgave     Blz. ...

Verslag (Dossier 34292)
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek ter implementatie van richtlijn nr. 2014/17/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 februari 2014 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten met betrekking tot voor bewoning bestemde onroerende goederen en tot wijziging van de Richtlijnen 2008/48/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 (PbEU 2014, L 60/34); Verslag (nader, tweede nader etc.); Verslag Kamerstuk financieel toezicht financiën huisvesting kopen en verkopen Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 20 november 2015 De vaste commissie voor Financiën belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34292)
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek ter implementatie van richtlijn nr. 2014/17/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 februari 2014 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten met betrekking tot voor bewoning bestemde onroerende goederen en tot wijziging van de Richtlijnen 2008/48/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 (PbEU 2014, L 60/34); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap Kamerstuk financieel toezicht financiën huisvesting kopen en verkopen Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek ter implementatie van richtlijn nr. 2014/17/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 februari 2014 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten met betrekking tot voor bewoning bestemde onroerende goederen en tot wijziging van de Richtlijnen 2008/48/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 (PbEU 2014, L 60/34). ...

Voorstel van wet (Dossier 34292)
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek ter implementatie van richtlijn nr. 2014/17/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 februari 2014 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten met betrekking tot voor bewoning bestemde onroerende goederen en tot wijziging van de Richtlijnen 2008/48/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 (PbEU 2014, L 60/34); Voorstel van wet; Voorstel van wet Kamerstuk financieel toezicht financiën huisvesting kopen en verkopen Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau enz. enz. enz. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 34292)
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek ter implementatie van richtlijn nr. 2014/17/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 februari 2014 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten met betrekking tot voor bewoning bestemde onroerende goederen en tot wijziging van de Richtlijnen 2008/48/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 (PbEU 2014, L 60/34); Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport; Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Kamerstuk financieel toezicht financiën huisvesting kopen en verkopen Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 21 augustus 2015 en het nader rapport d.d. 18 september 2015, aangeboden aan de Koning door de Minister van Financiën, mede namens de Minister van Veiligheid en Justitie. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34292)
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek ter implementatie van richtlijn nr. 2014/17/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 februari 2014 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten met betrekking tot voor bewoning bestemde onroerende goederen en tot wijziging van de Richtlijnen 2008/48/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 (PbEU 2014, L 60/34); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting Kamerstuk financieel toezicht financiën huisvesting kopen en verkopen Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN 1. ...