Zoeken


Datum
Van:
Tot:

Datum
Van:
Tot:

2469 resultaten

Voorhangprocedure t.b.v. het ontwerpbesluit houdende regels ter uitvoering van artikel 36 van de Politiewet 2012 (Besluit verdeling sterkte en middelen politie). (Dossier 30880)
Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.); Brief regering; Voorhangprocedure t.b.v. het ontwerpbesluit houdende regels ter uitvoering van artikel 36 van de Politiewet 2012 (Besluit verdeling sterkte en middelen politie). ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 28 november 2011, inzake Wet herziening gerechtelijke kaart en de wetsvoorstellen Politiewet (Dossier 30880)
Wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling, de Wet op de rechterlijke organisatie en diverse andere wetten in verband met de vermindering van het aantal arrondissementen en ressorten (Wet herziening gerechtelijke kaart); Verslag van een wetgevingsoverleg; Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 28 november 2011, inzake Wet herziening gerechtelijke kaart en de wetsvoorstellen Politiewet Kamerstuk recht rechtspraak Nr. 20 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 6 januari 2012 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie1 heeft op 28 november 2011 overleg gevoerd met minister Opstelten van Veiligheid en Justitie over het wetsvoorstel Wet herziening gerechtelijke kaart (32 891) en de wetsvoorstellen inzake de nieuwe Politiewet (30 880 en 32 822). ...

Schriftelijk oordeel over amendementen en moties bij het wetsvoorstel tot invoering van een nieuwe Politiewet alsmede de Invoerings- en aanpassingswet (Dossier 30880)
Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.); Brief regering; Schriftelijk oordeel over amendementen en moties bij het wetsvoorstel tot invoering van een nieuwe Politiewet alsmede de Invoerings- en aanpassingswet Kamerstuk openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten Nr. 72 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 december 2011 Tijdens het wetgevingsoverleg van 28 november jl. heb ik een schriftelijk oordeel over de tijdens (en eventueel nog na) het overleg ingediende amendementen en moties aangekondigd. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 30880)
Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.); Nota van wijziging; Tweede nota van wijziging Kamerstuk openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten Nr. 15 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 31 oktober 2011 Artikel 1 van het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 1, eerste lid, onder h, komt te luiden: h. politiechef: het hoofd van een regionale of landelijke eenheid. ...

Nota van wijziging (Dossier 30880)
Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.); Nota van wijziging; Nota van wijziging Kamerstuk openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten Nr. 11 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 23 juni 2011 Het voorstel van wet wordt gewijzigd als volgt: 1. ...

Verwachte datum van indiening van de nota van wijziging op het wetsvoorstel nationale politie (30880) (Dossier 30880)
Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.); Brief regering; Verwachte datum van indiening van de nota van wijziging op het wetsvoorstel nationale politie (30880) Kamerstuk openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 juni 2011 In de brief van 30 mei jl. van de griffier van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie met kenmerk 2011Z10005/2011D28095 is gevraagd naar de (verwachte) datum van indiening van de nota van wijziging op het wetsvoorstel nationale politie (30 880). ...

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 30880)
Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.); Advies Raad van State en nader rapport; Advies Raad van State en nader rapport Kamerstuk openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten Nr. 12 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 13 mei 2011 en het nader rapport d.d. 17 juni bij de nota van wijziging (Kamerstuk 30 880, nr. ...

Voortgang wetsvoorstel inzake nationale politie, de nieuwe landelijke prioriteiten van de politie en operationele sterkte van de politie (Dossier 30880)
Politie; Brief regering; Voortgang wetsvoorstel inzake nationale politie, de nieuwe landelijke prioriteiten van de politie en operationele sterkte van de politie Kamerstuk openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten Nr. 237 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 18 februari 2011Dit kabinet maakt werk van het veiliger maken van Nederland. ...

Reactie op verzoek Heijnen en Van Raak en het verzoek van de cie BiZa over de benoeming van de nieuwe vice-president van de Raad van State (Dossier 30585)
Wijziging van de Wet op de Raad van State in verband met de herstructurering van de Raad van State; Brief regering; Reactie op verzoek Heijnen en Van Raak en het verzoek van de cie BiZa over de benoeming van de nieuwe vice-president van de Raad van State Kamerstuk bestuursrecht recht Nr. 29 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 januari 2012 Bij de regeling van werkzaamheden van 20 december 2011 vroegen de leden Heijnen en Van Raak om een brief van het kabinet over de benoeming van de nieuwe vice-president van de Raad van State. ...

Afschrift van het advies van het College van procureurs-generaal m.b.t. initiatiefswetsvoorstel Recourt, Oskam en Segers inzake het opheffen van de strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers (30538) (Dossier 30538)
Voorstel van wet van de leden Recourt, Oskam en Segers tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met het opheffen van de strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers; Brief regering; Afschrift van het advies van het College van procureurs-generaal m.b.t. initiatiefswetsvoorstel Recourt, Oskam en Segers inzake het opheffen van de strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers (30538) Kamerstuk recht strafrecht Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 april 2013 Tijdens de voortzetting van de plenaire behandeling van het initiatiefvoorstel in eerste termijn, die plaatsvond op 17 januari jongstleden, heb ik toegezegd het College van procureurs-generaal om zijn opvatting over het initiatiefvoorstel te vragen en om de Tweede Kamer van deze opvatting in kennis te stellen. ...

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Implementatie van het kaderbesluit 2003/80/JBZ van de Raad inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht (PbEG L 29) (Kamerstukken II 2004/05, 30 037) (Dossier 30037)
Implementatie van het kaderbesluit nr. 2003/80/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 27 januari 2003 inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht (PbEG L 29); Brief regering; Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Implementatie van het kaderbesluit 2003/80/JBZ van de Raad inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht (PbEG L 29) (Kamerstukken II 2004/05, 30 037) Kamerstuk natuur en milieu organisatie en beleid recht strafrecht Nr. 11 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET WETSVOORSTEL Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 oktober 2012 Op 13 september 2005 heeft het Hof van Justitie het kaderbesluit tot implementatie waarvan het bovengenoemde voorstel van wet strekt (kaderbesluit 2003/80/JBZ van de Raad inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht, PbEG L 29) nietig verklaard (zaak C-176/03). ...

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met enkele aanvullingen op de regeling inzake de nevenbetrekkingen van rechterlijke ambtenaren en rechterlijke ambtenaren in opleiding gedurende de binnenstage (Dossier 29937)
Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met enkele aanvullingen op de regeling inzake de nevenbetrekkingen van rechterlijke ambtenaren en rechterlijke ambtenaren in opleiding gedurende de binnenstage; Brief regering; Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met enkele aanvullingen op de regeling inzake de nevenbetrekkingen van rechterlijke ambtenaren en rechterlijke ambtenaren in opleiding gedurende de binnenstage Kamerstuk arbeidsvoorwaarden recht rechtspraak werk Nr. 18 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Ontvangen ter Griffie op 10 oktober 2012. ...

Herroeping aankondiging intrekking wetsvoorstel bevoorrechting vorderingen (22 942) (Dossier 22942)
Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Faillissementswet en enige andere wetten in verband met de bevoorrechting van vorderingen, het verbinden van een bijzonder verhaalsrecht aan bepaalde vorderingen en de invoering van de mogelijkheid van een vereenvoudigde afwikkeling van faillissement; Brief regering; Herroeping aankondiging intrekking wetsvoorstel bevoorrechting vorderingen (22 942) Kamerstuk burgerlijk recht recht Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 23 november 2010Bij brief van 25 oktober 2010 (Kamerstukken II 32 417, nr. ...

Verslag (Dossier 33982)
Implementatie van de Richtlijn 2013/11/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG en uitvoering van de Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG (Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten); Verslag (nader, tweede nader etc.); Verslag Kamerstuk burgerlijk recht recht Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 3 oktober 2014 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 33982)
Implementatie van de Richtlijn 2013/11/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG en uitvoering van de Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG (Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten); Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag Kamerstuk burgerlijk recht recht Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 2 december 2014 1. ...

Memorie van Toelichting (Dossier 33982)
Implementatie van de Richtlijn 2013/11/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG en uitvoering van de Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG (Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten); Memorie van toelichting; Memorie van Toelichting Kamerstuk burgerlijk recht recht Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1. ...

Nota van wijziging (Dossier 33982)
Implementatie van de Richtlijn 2013/11/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG en uitvoering van de Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG (Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten); Nota van wijziging; Nota van wijziging Kamerstuk burgerlijk recht recht Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 2 december 2014 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: In artikel 9, eerste lid, wordt na «tegengeworpen» ingevoegd:, indien die overeenkomst tot gevolg heeft dat de consument het recht wordt ontnomen zich voor de beslechting van het geschil tot de rechter te wenden. ...

Voorstel van wet (Dossier 33982)
Implementatie van de Richtlijn 2013/11/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG en uitvoering van de Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG (Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten); Voorstel van wet; Voorstel van wet Kamerstuk burgerlijk recht recht Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 33982)
Implementatie van de Richtlijn 2013/11/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG en uitvoering van de Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG (Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap Kamerstuk burgerlijk recht recht Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot implementatie van de Richtlijn 2013/11/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG en uitvoering van de Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG (Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten). ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 33982)
Implementatie van de Richtlijn 2013/11/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG en uitvoering van de Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG (Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten); Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport; Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Kamerstuk burgerlijk recht recht Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 4 april 2014 en het nader rapport d.d. 26 juni 2014, aangeboden aan de Koning door de Minister van Veiligheid en Justitie. ...