Zoeken


Status
Datum
Van:
Tot:

Status
Datum
Van:
Tot:

96 resultaten

Motie van het lid Van Tongeren c.s. over het halen van de energieakkoorddoelen (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Van Tongeren c.s. over het halen van de energieakkoorddoelen Motie begroting financiën Nr. 122 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN C.S. ...

Motie van de leden Dik-Faber en Van Tongeren over hanteren van het principe "voorrang voor duurzaam" (Dossier 34058)
Motie van de leden Dik-Faber en Van Tongeren over hanteren van het principe "voorrang voor duurzaam" Motie energie natuur en milieu Nr. 27 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN TONGEREN Voorgesteld 25 maart 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat prioriteit moet worden gegeven aan de transitie van fossiele energie naar schone energie; van mening dat winning van fossiele brandstoffen, zoals olie- en gaswinning, de uitrol van windenergie op zee niet in de weg mag zitten; verzoekt de regering, het principe «voorrang voor duurzaam» te hanteren bij het ruimtegebruik op zee in het Nationaal Waterplan, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van Tongeren en Dik-Faber over de kostenverdeling tussen klein- en grootgebruikers (Dossier 34058)
Motie van de leden Van Tongeren en Dik-Faber over de kostenverdeling tussen klein- en grootgebruikers Motie energie natuur en milieu Nr. 32 MOTIE VAN DE LEDEN VAN TONGEREN EN DIK-FABER Voorgesteld 25 maart 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de rekening voor wind op zee vooral bij huishoudens lijkt neer te slaan en de Minister energie-intensieve bedrijven wil ontzien; overwegende dat grootverbruikers naar verbruik en vermogen zouden moeten bijdragen aan de energietransitie; verzoekt de regering, de Kamer te informeren ten aanzien van een aantal representatieve voorbeeldgebruikers over de verdeling van de kosten voor het elektriciteitsnet tussen kleinverbruikers en grootverbruikers, de invloed van de kostenverdeling van het net op zee, de volumecorrectie nettarieven en het afschaffen van de kolenbelasting voor elektriciteitscentrales op deze verdeling, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Tongeren c.s. over de totale kosten van het net op zee (Dossier 34058)
Motie van het lid Van Tongeren c.s. over de totale kosten van het net op zee Motie energie natuur en milieu Nr. 33 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN C.S. ...

Motie van het lid Van Veldhoven c.s. over een overzicht van de gevolgen van de voorgenomen kostenverrekening (Dossier 34058)
Motie van het lid Van Veldhoven c.s. over een overzicht van de gevolgen van de voorgenomen kostenverrekening Motie energie natuur en milieu Nr. 31 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S. ...

Motie van het lid Van Tongeren c.s. over een herberekeningscheck voor de Big Five-asfaltprojecten (Dossier 33750-A)
Motie van het lid Van Tongeren c.s. over een herberekeningscheck voor de Big Five-asfaltprojecten Motie begroting financiën Nr. 41 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN C.S. ...

Motie van het lid Van Veldhoven c.s. over een quickscan voor grote projecten waarover volgend jaar een besluit wordt genomen (Dossier 33750-A)
Motie van het lid Van Veldhoven c.s. over een quickscan voor grote projecten waarover volgend jaar een besluit wordt genomen Motie begroting financiën Nr. 34 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 november 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in het rapport «Review van het gebruik van economische scenario's bij doorrekening van MIRT-projecten» van CE Delft wordt gesteld dat we op dit moment onder het laagste groeiscenario zitten, terwijl bij sommige projecten is gerekend met het hoogste groeiscenario; overwegende dat het budget voor infrastructuur doelmatig moet worden uitgegeven; verzoekt de regering, een quickscan uit te laten voeren voor de grote projecten waarover komend jaar een besluit wordt genomen, om te zien of er knelpunten ontstaan wanneer het laagste groeiscenario nog lager zou uitvallen, en de besluiten over deze projecten uit te stellen tot de nieuwe WLO-scenario's beschikbaar zijn; verzoekt de regering voorts, wanneer de nieuwe WLO-scenario's er zijn, alle infrastructurele projecten in de planfase opnieuw tegen het licht te houden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Veldhoven c.s. over hotspots van zeer slechte luchtkwaliteit in de regio (Dossier 34300-XII)
Motie van het lid Van Veldhoven c.s. over hotspots van zeer slechte luchtkwaliteit in de regio Motie begroting financiën Nr. 39 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S. ...

Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over voorkomen van interpretatieverschillen bij het testen van nieuwe automodellen (Dossier 34300-XII)
Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over voorkomen van interpretatieverschillen bij het testen van nieuwe automodellen Motie begroting financiën Nr. 24 MOTIE VAN HET LID AGNES MULDER C.S. ...

Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over het opschorten van frackingswerkzaamheden (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over het opschorten van frackingswerkzaamheden Motie begroting financiën Nr. 30 MOTIE VAN HET LID AGNES MULDER C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Jan Vos c.s. (t.v.v. 34300-XIII, nr. 33) over het niet winnen van gas bij Terschelling (Dossier 34300-XIII)
Gewijzigde motie van het lid Jan Vos c.s. (t.v.v. 34300-XIII, nr. 33) over het niet winnen van gas bij Terschelling Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 64 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID JAN VOS C.S. ...

Amendement van Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 13 dat regelt dat een mijnbouwbedrijf moet voorkomen dat schade optreedt aan gebouwen infrastructurele werken niet slechts 'ernstige' schade (Dossier 34348)
Amendement van Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 13 dat regelt dat een mijnbouwbedrijf moet voorkomen dat schade optreedt aan gebouwen infrastructurele werken niet slechts 'ernstige' schade Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) economie overige economische sectoren Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Amendement van het lid Van Tongeren c.s. waarmee de met de tweede nota van wijziging geïntroduceerde mogelijkheid de leveringszekerheid mee te wegen wordt teruggedraaid (Dossier 34348)
Amendement van het lid Van Tongeren c.s. waarmee de met de tweede nota van wijziging geïntroduceerde mogelijkheid de leveringszekerheid mee te wegen wordt teruggedraaid Amendement economie overige economische sectoren Nr. 21 AMENDEMENT VAN HET LID VAN TONGEREN C.S. ...

Amendement van het lid Van Tongeren ter vervanging van nr. 12 dat expliciet maakt dat grondeigenaren zowel schade door aardbevingen ten gevolge van gaswinning als schade door bodemdaling ten gevolge van gaswinning vergoed krijgen (Dossier 34348)
Amendement van het lid Van Tongeren ter vervanging van nr. 12 dat expliciet maakt dat grondeigenaren zowel schade door aardbevingen ten gevolge van gaswinning als schade door bodemdaling ten gevolge van gaswinning vergoed krijgen Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) economie overige economische sectoren Nr. 19 AMENDEMENT VAN HET LID VAN TONGEREN C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Veldhoven c.s. ter vervanging van nr. 34 dat regelt dat het onder de grond brengen van productiewater (eventueel samen met hulpstoffen of andere stoffen) onder de mijnbouwwet moet gaan vallen, waardoor deze activiteit aan de vergunningsvoorwaarden van die wet moet gaan voldoen (Dossier 34348)
Gewijzigd amendement van het lid Van Veldhoven c.s. ter vervanging van nr. 34 dat regelt dat het onder de grond brengen van productiewater (eventueel samen met hulpstoffen of andere stoffen) onder de mijnbouwwet moet gaan vallen, waardoor deze activiteit aan de vergunningsvoorwaarden van die wet moet gaan voldoen Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) economie overige economische sectoren Nr. 60 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S. ...

Amendement van het lid Van Tongeren c.s. dat regelt dat in de Mijnbouwwet wordt verankerd dat een MER verplicht is bij de verlening van een opsporingsvergunning en een winningsvergunning voor delfstoffen in een provincie waar sprake is van grootschalige mijnbouwactiviteiten, het Waddengebied en werelderfgoedgebied (Dossier 34348)
Amendement van het lid Van Tongeren c.s. dat regelt dat in de Mijnbouwwet wordt verankerd dat een MER verplicht is bij de verlening van een opsporingsvergunning en een winningsvergunning voor delfstoffen in een provincie waar sprake is van grootschalige mijnbouwactiviteiten, het Waddengebied en werelderfgoedgebied Amendement economie overige economische sectoren Nr. 28 AMENDEMENT VAN HET LID VAN TONGEREN C.S. ...

Amendement van het lid Van Tongeren ter vervanging van nr. 9 dat regelt dat mijnbouwbedrijven alvorens het afvalwater wordt geïnjecteerd in de geologische formaties van herkomst hun afval- en productiewater dienen te zuiveren tot het niveau vastgesteld krachtens de Wet milieubeheer en de Waterwet voor het lozen op oppervlaktewater (Dossier 34348)
Amendement van het lid Van Tongeren ter vervanging van nr. 9 dat regelt dat mijnbouwbedrijven alvorens het afvalwater wordt geïnjecteerd in de geologische formaties van herkomst hun afval- en productiewater dienen te zuiveren tot het niveau vastgesteld krachtens de Wet milieubeheer en de Waterwet voor het lozen op oppervlaktewater Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) economie overige economische sectoren Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID VAN TONGEREN C.S. ...

Amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 15 dat regelt dat een mijnbouwbedrijf moet voorkomen dat schade optreedt aan gebouwen en infrastructurele werken en niet slechts 'ernstige' schade (Dossier 34348)
Amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 15 dat regelt dat een mijnbouwbedrijf moet voorkomen dat schade optreedt aan gebouwen en infrastructurele werken en niet slechts 'ernstige' schade Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) economie overige economische sectoren Nr. 64 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 14 dat regelt dat gedeputeerde staten bij het advies m.b.t. een vergunning en instemming met een winningsplan drinkwaterbedrijven moeten betrekken (Dossier 34348)
Amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 14 dat regelt dat gedeputeerde staten bij het advies m.b.t. een vergunning en instemming met een winningsplan drinkwaterbedrijven moeten betrekken Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) economie overige economische sectoren Nr. 30 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Amendement van het lid Van Tongeren c.s. ter vervanging van nr. 28, dat regelt dat in de Mijnbouwwet wordt verankerd dat een MER verplicht is bij de verlening van een opsporingsvergunnning en een winningsvergunning voor delfstoffen in een provincie war sprake is van grootschalige mijnbouwactiviteiten, het Waddengebied en werelderfgoedgebied (Dossier 34348)
Amendement van het lid Van Tongeren c.s. ter vervanging van nr. 28, dat regelt dat in de Mijnbouwwet wordt verankerd dat een MER verplicht is bij de verlening van een opsporingsvergunnning en een winningsvergunning voor delfstoffen in een provincie war sprake is van grootschalige mijnbouwactiviteiten, het Waddengebied en werelderfgoedgebied Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) economie overige economische sectoren Nr. 50 AMENDEMENT VAN HET LID VAN TONGEREN C.S. ...