Zoeken


Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

40 resultaten

Tweede nader gewijzigd amendement van het lid Ronnes c.s. tvv nr. 62 over toegankelijkheid van de heffingsvermindering verhuurderheffing (Dossier 35302)
Tweede nader gewijzigd amendement van het lid Ronnes c.s. tvv nr. 62 over toegankelijkheid van de heffingsvermindering verhuurderheffing Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) belasting financiën Nr. 64 TWEEDE NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID RONNES C.S. ...

gewijzigd amendement van het lid Ronnes c.s. ter vervanging van nr. 34 over toegankelijkheid van de heffingsvermindering verhuurderheffing (Dossier 35302)
gewijzigd amendement van het lid Ronnes c.s. ter vervanging van nr. 34 over toegankelijkheid van de heffingsvermindering verhuurderheffing Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) belasting financiën Nr. 36 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID RONNES C.S. ...

Amendement van het lid Ronnes c.s. over toegankelijkheid van de heffingsvermindering verhuurderheffing (Dossier 35302)
Amendement van het lid Ronnes c.s. over toegankelijkheid van de heffingsvermindering verhuurderheffing Amendement belasting financiën Nr. 34 AMENDEMENT VAN HET LID RONNES C.S. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Ronnes c.s. tvv nr. 36 over toegankelijkheid van de heffingsvermindering verhuurderheffing (Dossier 35302)
Nader gewijzigd amendement van het lid Ronnes c.s. tvv nr. 36 over toegankelijkheid van de heffingsvermindering verhuurderheffing Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) belasting financiën Nr. 62 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID RONNES C.S. ...

Amendement van het lid Dik-Faber c.s. over opkoopbescherming (Dossier 35517)
Amendement van het lid Dik-Faber c.s. over opkoopbescherming Amendement huisvesting organisatie en beleid Nr. 28 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 28 over opkoopbescherming (Dossier 35517)
Gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 28 over opkoopbescherming Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) huisvesting organisatie en beleid Nr. 53 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Motie van de leden Van Eijs en Dik-Faber over aanzienlijke vergroting van het aandeel innovatief gebouwde woningen (Dossier 35570-VII)
Motie van de leden Van Eijs en Dik-Faber over aanzienlijke vergroting van het aandeel innovatief gebouwde woningen Motie begroting financiën Nr. 55 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN EIJS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 9 november 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er een tekort aan woningen is; constaterende dat met prefab-, modulaire bouw en andere innovatieve bouwmethodes met een veel grotere snelheid woningen worden gebouwd dan met traditionele methoden; overwegende dat er alles op alles gezet moet worden door het Rijk en decentrale overheden om de woningtekorten terug te dringen; verzoekt de regering, in samenwerking met decentrale overheden en betrokken partijen een concreet plan uit te werken waarin staat hoe het aandeel innovatief gebouwde woningen de komende jaren aanzienlijk kan worden vergroot, en de Kamer hierover uiterlijk in het voorjaar van 2021 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over meer ruimte voor gemeenschappelijke woonvormen (Dossier 35570-VII)
Motie van het lid Dik-Faber c.s. over meer ruimte voor gemeenschappelijke woonvormen Motie begroting financiën Nr. 66 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Motie van de leden Dik-Faber en Van Eijs over uitwerken van regelgeving voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (Dossier 35570-XII)
Motie van de leden Dik-Faber en Van Eijs over uitwerken van regelgeving voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid Motie begroting financiën Nr. 48 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN EIJS Voorgesteld 19 november 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de textielketen zoals die op dit moment functioneert een grote belasting voor het milieu en het klimaat betekent; constaterende dat in april 2020 het Beleidsprogramma circulair textiel is gepubliceerd, met daarin voornemens voor vrijwillige uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV); overwegende het belang dat textiel onderdeel wordt van de circulaire economie; overwegende dat de trend van fast fashion door de coronacrisis extra duidelijk is geworden; verzoekt de regering, regelgeving uit te werken voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid van de textielbranche, waarin in ieder geval aan bod komen: – doelstellingen op het gebied van inzameling & recycling, – productontwerp gericht op recycling, – gedifferentieerde transitiebijdrage, en na te streven om in het eerste kwartaal 2021 te beslissen over invoering hiervan als vrijwillige UPV onvoldoende voortgang op deze punten laat zien, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van Eijs en Dik-Faber over het voorkomen van het verbranden van textiel (Dossier 35570-XII)
Motie van de leden Van Eijs en Dik-Faber over het voorkomen van het verbranden van textiel Motie begroting financiën Nr. 42 MOTIE VAN DE LEDEN VAN EIJS EN DIK-FABER Voorgesteld 19 november 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat verbranding van textiel zo veel mogelijk moet worden voorkomen; constaterende dat in het Landelijk Afvalbeheerplan recycling is opgenomen als minimumstandaard voor textiel, maar dat hiervan kan worden afgeweken indien textiel niet meer geschikt is voor recycling en/of er geen toepassingsmogelijkheden beschikbaar zijn; verzoekt de regering, om toe te werken naar een verbod op verbranden van afval door de gronden waarop textiel geschikt is voor recycling explicieter te bepalen en vervolgens vast te leggen in het Landelijk Afvalbeheerplan, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Dik-Faber en Van Eijs over proeftuinen voor innovatie en een impuls voor prefab (Dossier 35300-VII)
Motie van de leden Dik-Faber en Van Eijs over proeftuinen voor innovatie en een impuls voor prefab Motie begroting financiën Nr. 69 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN EIJS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 13 november 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er met de energietransitie een grote opgave ligt voor woningcorporaties als aanjagers van de verduurzaming van woningen; overwegende dat de productiecapaciteit op dit moment onvoldoende is om het afgesproken aantal corporatiewoningen te verduurzamen; overwegende dat innovatie van groot belang is om de benodigde versnelling te bereiken en dat prefab bouwvormen hierin een oplossing kunnen bieden; verzoekt de regering, in overleg met woningcorporaties en de bouwsector te komen tot proeftuinen voor innovatie en een impuls voor prefab, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber c.s. over een nieuwe sloopregeling voor krimpgebieden (t.v.v. 35300-VII-70) (Dossier 35300-VII)
Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber c.s. over een nieuwe sloopregeling voor krimpgebieden (t.v.v. 35300-VII-70) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 81 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Gewijzigde motie van de leden Van Eijs en Dik-Faber over versnellen van het proces van digitalisering van de bouw (t.v.v. 35300-VII-65) (Dossier 35300-VII)
Gewijzigde motie van de leden Van Eijs en Dik-Faber over versnellen van het proces van digitalisering van de bouw (t.v.v. 35300-VII-65) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 79 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN EIJS EN DIK-FABER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 65 Voorgesteld 19 november 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de bouwsector een van de minst innoverende sectoren is; constaterende dat er een ambitieus plan vanuit alle gelederen van de bouwsector, de Bouwagenda, ligt, dat moet leiden tot een innovatieve, duurzame en circulaire bouw; overwegende dat de huidige stikstofproblematiek en de duurzaamheidsambities vragen om een inperking van de uitstoot van stikstofoxides en CO2 in de bouwsector, ook op korte termijn; verzoekt de regering, om met de sector samen te kijken hoe het proces van digitalisering van de bouw versneld kan worden, bijvoorbeeld via de Bouwagenda, en de Kamer hierover in het voorjaar van 2020 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over eenzelfde traject voor blik als voor plastic flesjes (Dossier 35300-XII)
Motie van het lid Dik-Faber c.s. over eenzelfde traject voor blik als voor plastic flesjes Motie begroting financiën Nr. 39 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Amendement van de leden Dik-Faber en Van Eijs over betere infrastructuur voor reparatie als onderdeel van de circulaire economie (Dossier 35300-XII)
Amendement van de leden Dik-Faber en Van Eijs over betere infrastructuur voor reparatie als onderdeel van de circulaire economie Amendement begroting financiën Nr. 10 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN EIJS Ontvangen 16 oktober 2019 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 21 Duurzaamheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 100 (x € 1.000). ...

Motie van het lid Paternotte c.s. over vergelijkbare doelen voor blik als voor kleine plastic flesjes (Dossier 35300-XII)
Motie van het lid Paternotte c.s. over vergelijkbare doelen voor blik als voor kleine plastic flesjes Motie begroting financiën Nr. 33 MOTIE VAN HET LID PATERNOTTE C.S. ...

Nota van wijziging (Dossier 34562)
Nota van wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) cultuur cultuur en recreatie Nr. 16 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 21 september 2020 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Artikel 9 komt te luiden: Artikel 9. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34562)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag cultuur cultuur en recreatie Nr. 9 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 27 mei 2020 Inhoudsopgave blz. ...

Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State (Dossier 34562)
Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) cultuur cultuur en recreatie Nr. 7 MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE I. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers (Dossier 34562)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) cultuur cultuur en recreatie Nr. 5 ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INITIATIEFNEMERS Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 23 januari 2017 No.W04.16.0304/I en de reactie van de initiatiefnemer d.d. 27 september 2019, aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. ...