Zoeken


Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

126 resultaten

Amendement van de leden Dik-Faber en Van der Staaij dat beoogt een impuls voor landelijk werkende vrijwilligersorganisaties te realiseren. (Dossier 34000-XVI)
Amendement van de leden Dik-Faber en Van der Staaij dat beoogt een impuls voor landelijk werkende vrijwilligersorganisaties te realiseren. ...

Amendement van de leden Van der Staaij en Dik-Faber over het beschikbaar stellen van geld voor suïcidepreventie. (Dossier 34000-XVI)
Amendement van de leden Van der Staaij en Dik-Faber over het beschikbaar stellen van geld voor suïcidepreventie. ...

Amendement van de leden Dik-Faber en Van der Staaij dat regelt dat de stichting Joods Maatschappelijk Werk een subsidie ontvangt van 150.000,- (Dossier 34000-XVI)
Amendement van de leden Dik-Faber en Van der Staaij dat regelt dat de stichting Joods Maatschappelijk Werk een subsidie ontvangt van 150.000,- Amendement begroting financiën Nr. 34 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN DER STAAIJ Ontvangen 17 november 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met 150 (x € 1.000). ...

Gewijzigde motie van het lid De Rouwe c.s (t.v.v. 33400-A, nr.17) over de gevolgen van de extra bezuiniging op infrastructuur (Dossier 33400-A)
Gewijzigde motie van het lid De Rouwe c.s (t.v.v. 33400-A, nr.17) over de gevolgen van de extra bezuiniging op infrastructuur Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 19 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DE ROUWE C.S. ...

Motie van het lid De Rouwe c.s. over gevolgen van de extra bezuiniging op infrastructuur (Dossier 33400-A)
Motie van het lid De Rouwe c.s. over gevolgen van de extra bezuiniging op infrastructuur Motie begroting financiën Nr. 17 MOTIE VAN HET LID DE ROUWE C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber c.s. over verduurzaming van de scheepvaart (t.v.v. 34775-XII-45) (#:-)
Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber c.s. over verduurzaming van de scheepvaart (t.v.v. 34775-XII-45) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 59 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over verduurzaming van de scheepvaart (#:-)
Motie van het lid Dik-Faber c.s. over verduurzaming van de scheepvaart Motie begroting financiën Nr. 45 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Motie van het lid Bisschop c.s. over levering van gegevens ten behoeve van de teeltonderzoeken (#:-)
Motie van het lid Bisschop c.s. over levering van gegevens ten behoeve van de teeltonderzoeken Motie begroting financiën Nr. 41 MOTIE VAN HET LID BISSCHOP C.S. ...

Motie van het lid De Groot c.s. over een definitie van kringlooplandbouw (#:-)
Motie van het lid De Groot c.s. over een definitie van kringlooplandbouw Motie begroting financiën Nr. 33 MOTIE VAN HET LID DE GROOT C.S. ...

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over een pilot gebiedsgerichte maatregelen (#:-)
Motie van het lid Dik-Faber c.s. over een pilot gebiedsgerichte maatregelen Motie begroting financiën Nr. 38 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Motie van het lid Van der Staaij c.s. over standaardisatie van inkoop-, kwaliteits- en facturatievoorwaarden (#:-)
Motie van het lid Van der Staaij c.s. over standaardisatie van inkoop-, kwaliteits- en facturatievoorwaarden Motie begroting financiën Nr. 109 MOTIE VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S. ...

Motie van het lid Van den Berg c.s. over standaardisatie van het totale polisaanbod (#:-)
Motie van het lid Van den Berg c.s. over standaardisatie van het totale polisaanbod Motie begroting financiën Nr. 76 MOTIE VAN HET LID VAN DEN BERG C.S. ...

Motie van de leden Dik-Faber en Van der Staaij over specialistische begeleiding en opvang van jonge moeders tot 23 jaar (Dossier 34300-XVI)
Motie van de leden Dik-Faber en Van der Staaij over specialistische begeleiding en opvang van jonge moeders tot 23 jaar Motie begroting financiën Nr. 69 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN DER STAAIJ Voorgesteld 5 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat tienermoeders vaak veel hulp nodig hebben; zij lopen meer dan anderen risico op problemen bij opgroeien en opvoeden; constaterende dat specialistische begeleiding en opvang van jonge moeders vanuit verschillende financieringsstromen wordt betaald en het hulpaanbod per gemeente verschilt, omdat er geen landelijke afspraken zijn gemaakt over het aanbod van specialistische begeleiding en opvang; constaterende dat het gemeenten en instellingen ontbreekt aan cijfers over de vraag naar specialistische begeleiding en opvang van jonge moeders en het bereik en de effectiviteit van hun aanbod; verzoekt de regering, als stelselverantwoordelijke de omvang en effectiviteit van specialistische begeleiding en opvang van jonge moeders tot 23 jaar te borgen door waar nodig landelijke afspraken te maken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Potters c.s. over persoonsvolgende bekostiging als volwaardig alternatief voor zorg in natura (Dossier 34300-XVI)
Motie van het lid Potters c.s. over persoonsvolgende bekostiging als volwaardig alternatief voor zorg in natura Motie begroting financiën Nr. 43 MOTIE VAN HET LID POTTERS C.S. ...

Motie van de leden Dik-Faber en Van der Staaij over een multidisciplinaire richtlijn voor volwassenen met het Downsyndroom (Dossier 34300-XVI)
Motie van de leden Dik-Faber en Van der Staaij over een multidisciplinaire richtlijn voor volwassenen met het Downsyndroom Motie begroting financiën Nr. 68 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN DER STAAIJ Voorgesteld 5 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er een multidisciplinaire richtlijn bestaat voor de medische begeleiding van kinderen met het Downsyndroom, vanwege hun specifieke zorgvraag; overwegende dat de beroepsgroep het van belang acht dat er ook een multidisciplinaire richtlijn komt voor de medische begeleiding van volwassenen met het Downsyndroom; verzoekt de regering om, door de relevante beroepsgroep en het Kwaliteitsinstituut Zorg een multidisciplinaire richtlijn te laten opstellen voor de medische begeleiding van volwassenen met het Downsyndroom en die uiterlijk in de zomer van 2016 naar de Kamer te sturen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van der Staaij en Dik-Faber over bevorderen dat palliatieve zorg thuis ontzien wordt bij ombuigingen in de wijkverpleging (Dossier 34300-XVI)
Motie van de leden Van der Staaij en Dik-Faber over bevorderen dat palliatieve zorg thuis ontzien wordt bij ombuigingen in de wijkverpleging Motie begroting financiën Nr. 80 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN DIK-FABER Voorgesteld 5 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de bezuiniging op de wijkverpleging deels is ingegeven door de verwachting dat er meer informele zorg ingezet kan worden en er gewerkt kan worden aan het versterken van de zelfredzaamheid; overwegende dat er binnen de palliatieve zorg – in tegenstelling tot de gewone wijkverpleging – al maximaal gebruik wordt gemaakt van vrijwilligers en mantelzorgers en het argument van zelfredzaamheid voor palliatieve patiënten ook niet meer van toepassing is; verzoekt de regering, in overleg met zorgverzekeraars te bevorderen dat de palliatieve zorg thuis ontzien wordt bij de ombuigingen op de wijkverpleging, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van de leden Dik-Faber en Van der Staaij (t.v.v. 34 300-XVI, nr. 68) over een multidisciplinaire richtlijn voor volwassenen met het Downsyndroom (Dossier 34300-XVI)
Gewijzigde motie van de leden Dik-Faber en Van der Staaij (t.v.v. 34 300-XVI, nr. 68) over een multidisciplinaire richtlijn voor volwassenen met het Downsyndroom Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 97 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN DER STAAIJ TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 68 Voorgesteld 10 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er een multidisciplinaire richtlijn bestaat voor de medische begeleiding van kinderen met het Downsyndroom, vanwege hun specifieke zorgvraag; overwegende dat de beroepsgroep het van belang acht dat er ook een multidisciplinaire richtlijn komt voor de medische begeleiding van volwassenen met het Downsyndroom; verzoekt de regering om, het Kwaliteitsinstituut te verzoeken, in overleg te treden met de beroepsgroep over de multidisciplinaire richtlijn voor de medische begeleiding van volwassenen met het Downsyndroom teneinde zo snel mogelijk een dergelijke richtlijn in te kunnen schrijven in het register van het Kwaliteitsinstituut, en de Kamer hierover een stand van zaken voor de zomer van 2016 te geven, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van de leden Dik-Faber en Van der Staaij ter vervanging van nr. 21 waarmee budget vrijgemaakt wordt voor een multidisciplinaire richtlijn voor de medische begeleiding van volwassenen met het Downsyndroom (Dossier 34300-XVI)
Amendement van de leden Dik-Faber en Van der Staaij ter vervanging van nr. 21 waarmee budget vrijgemaakt wordt voor een multidisciplinaire richtlijn voor de medische begeleiding van volwassenen met het Downsyndroom Amendement begroting financiën Nr. 59 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER VAN DER STAAIJ TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 211 Ontvangen 5 november 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 2 Curatieve Zorg worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 200 (x € 1.000). ...

Motie van het lid Ploumen c.s. over het continueren van de tweejaarlijkse screening op borstkanker (Dossier 35570-XVI)
Motie van het lid Ploumen c.s. over het continueren van de tweejaarlijkse screening op borstkanker Motie begroting financiën Nr. 139 MOTIE VAN HET LID PLOUMEN C.S. ...

Motie van het lid Van Gerven c.s. over een backpay-regeling voor weduwen van ambtenaren of militairen die tijdens de Japanse bezetting een dienstverband hadden met het Nederlands-Indisch Gouvernement (Dossier 35570-XVI)
Motie van het lid Van Gerven c.s. over een backpay-regeling voor weduwen van ambtenaren of militairen die tijdens de Japanse bezetting een dienstverband hadden met het Nederlands-Indisch Gouvernement Motie begroting financiën Nr. 125 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN C.S. ...