Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

1376 resultaten

Verslag (Dossier 34294)
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht met het oog op het verbeteren van de mogelijkheden tot bestrijding van het verwerven en voorhanden hebben van uit misdrijf afkomstige voorwerpen (aanpassing witwaswetgeving); Verslag (nader, tweede nader etc.); Verslag Kamerstuk recht strafrecht Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 18 november 2015 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34294)
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht met het oog op het verbeteren van de mogelijkheden tot bestrijding van het verwerven en voorhanden hebben van uit misdrijf afkomstige voorwerpen (aanpassing witwaswetgeving); Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag Kamerstuk recht strafrecht Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 5 februari 2016 1. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34294)
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht met het oog op het verbeteren van de mogelijkheden tot bestrijding van het verwerven en voorhanden hebben van uit misdrijf afkomstige voorwerpen (aanpassing witwaswetgeving); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap Kamerstuk recht strafrecht Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot Wijziging van het Wetboek van Strafrecht met het oog op het verbeteren van de mogelijkheden tot bestrijding van het verwerven en voorhanden hebben van uit misdrijf afkomstige voorwerpen (aanpassing witwaswetgeving). ...

Voorstel van wet (Dossier 34294)
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht met het oog op het verbeteren van de mogelijkheden tot bestrijding van het verwerven en voorhanden hebben van uit misdrijf afkomstige voorwerpen (aanpassing witwaswetgeving); Voorstel van wet; Voorstel van wet Kamerstuk recht strafrecht Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 34294)
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht met het oog op het verbeteren van de mogelijkheden tot bestrijding van het verwerven en voorhanden hebben van uit misdrijf afkomstige voorwerpen (aanpassing witwaswetgeving); Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport; Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Kamerstuk recht strafrecht Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 24 juni 2015 en het nader rapport d.d. 22 september 2015, aangeboden aan de Koning door de Minister van Veiligheid en Justitie. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34294)
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht met het oog op het verbeteren van de mogelijkheden tot bestrijding van het verwerven en voorhanden hebben van uit misdrijf afkomstige voorwerpen (aanpassing witwaswetgeving); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting Kamerstuk recht strafrecht Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34289)
Regels met betrekking tot het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven (Wet precursoren voor explosieven); Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag Kamerstuk defensie internationaal openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 31 maart 2016 Deze nota wordt mede uitgebracht namens de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. ...

Nota van wijziging (Dossier 34289)
Regels met betrekking tot het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven (Wet precursoren voor explosieven); Nota van wijziging; Nota van wijziging Kamerstuk defensie internationaal openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 31 maart 2016 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Aan artikel 10, eerste lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende: Onze Minister kan aan deze ambtenaren algemene en bijzondere aanwijzingen geven omtrent de uitvoering van het toezicht. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 34289)
Regels met betrekking tot het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven (Wet precursoren voor explosieven); Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport; Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Kamerstuk defensie internationaal openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT 1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 18 juni 2015 en het nader rapport d.d. 11 september 2015, aangeboden aan de Koning door de Minister van Veiligheid en Justitie, mede namens de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. ...

Voorstel van wet (Dossier 34289)
Regels met betrekking tot het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven (Wet precursoren voor explosieven); Voorstel van wet; Voorstel van wet Kamerstuk defensie internationaal openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Verslag (Dossier 34289)
Regels met betrekking tot het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven (Wet precursoren voor explosieven); Verslag (nader, tweede nader etc.); Verslag Kamerstuk defensie internationaal openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 9 november 2015 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34289)
Regels met betrekking tot het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven (Wet precursoren voor explosieven); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting Kamerstuk defensie internationaal openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN DEEL 1. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34289)
Regels met betrekking tot het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven (Wet precursoren voor explosieven); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap Kamerstuk defensie internationaal openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende regels met betrekking tot het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven (Wet precursoren voor explosieven). ...

Nota van wijziging (Dossier 34262)
Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen in verband met deponering van bescheiden in het handelsregister langs elektronische weg; Nota van wijziging; Nota van wijziging Kamerstuk burgerlijk recht recht Nr. 6 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 19 oktober 2015 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: In het in artikel I voorgestelde artikel 19a, eerste lid, wordt «kan voor daarbij aangewezen rechtspersonen worden bepaald» vervangen door «wordt voor daarbij aangewezen rechtspersonen bepaald» en wordt «kunnen regels worden gesteld» vervangen door: worden regels gesteld. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34262)
Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen in verband met deponering van bescheiden in het handelsregister langs elektronische weg; Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap Kamerstuk burgerlijk recht recht Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Handelsregisterwet 2007, het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen in verband met deponering van bescheiden in het handelsregister langs elektronische weg. ...

Verslag (Dossier 34262)
Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen in verband met deponering van bescheiden in het handelsregister langs elektronische weg; Verslag (nader, tweede nader etc.); Verslag Kamerstuk burgerlijk recht recht Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 10 september 2015 De vaste commissie voor Economische Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34262)
Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen in verband met deponering van bescheiden in het handelsregister langs elektronische weg; Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag Kamerstuk burgerlijk recht recht Nr. 5 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 19 oktober 2015 I. ...

Voorstel van wet (Dossier 34262)
Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen in verband met deponering van bescheiden in het handelsregister langs elektronische weg; Voorstel van wet; Voorstel van wet Kamerstuk burgerlijk recht recht Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34262)
Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen in verband met deponering van bescheiden in het handelsregister langs elektronische weg; Memorie van toelichting; Memorie van toelichting Kamerstuk burgerlijk recht recht Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING1 Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt/uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 26, vijfde lid, van de Wet op de Raad van State) I. ...

Nota van wijziging (Dossier 34257)
Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van affectieschade mogelijk te maken en het verhaal daarvan alsmede het verhaal van verplaatste schade door derden in het strafproces te bevorderen; Nota van wijziging; Nota van wijziging Kamerstuk burgerlijk recht recht strafrecht Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 16 februari 2016 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Na Artikel IV worden drie artikelen ingevoegd, luidende: ARTIKEL IVA Artikel IV is van toepassing indien het geweldsmisdrijf, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdelen a en b, van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven, is gepleegd na inwerkingtreding van deze wet. ...