Zoeken


Dossier
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Datum
Van:
Tot:

4668 resultaten

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 30 januari 2012, inzake BES aangelegenheden met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (herdruk) (Dossier 33000)
Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2012; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 30 januari 2012, inzake BES aangelegenheden met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (herdruk) Kamerstuk begroting financiën Nr. 58 HERDRUK1 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 13 februari 2012 De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties2 en de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid3 hebben op 30 januari 2012 overleg gevoerd met minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over: – BES-aangelegenheden op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; – de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 15 december 2011 over de stand van zaken met betrekking tot de aangenomen moties in de begrotingsbehandeling van het BES-fonds (33 000-IV) op 25 en 26 oktober 2011 en over de consultatie met de eilandbesturen (33 000-IV, nr. ...

Leraren (afronding termijn minister Slob en tweede termijn) (Dossier 27923)
Werken in het onderwijs; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 maart 2018, over Leraren (afronding termijn minister Slob en tweede termijn) Kamerstuk onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 301 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 13 april 2018 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 14 maart 2018 overleg gevoerd met de heer Slob, Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, over: – de brief van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 28 november 2017 over kiezen voor de klas: Voldoende en toegeruste leraren – Stand van zaken Lerarenagenda 2013–2020 (Kamerstuk 27 923, nr. ...

Democratische vernieuwing (Dossier 34775)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018 ; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 maart 2018, over Democratische vernieuwing Kamerstuk begroting financiën Nr. 66 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 13 april 2018 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft op 14 maart 2018 overleg gevoerd met mevrouw Ollongren, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Vice-Minister-President, over: – de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 12 april 2017 over de uitvoering van de motie van het lid Fokke c.s. over een actieplan om jongeren meer bij de politiek te betrekken (Kamerstuk 34 550 VII, nr. ...

Pensioenonderwerpen (Dossier 32043)
Toekomst pensioenstelsel; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 maart 2018, over Pensioenonderwerpen Kamerstuk ouderen sociale zekerheid Nr. 405 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 13 april 2018 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 14 maart 2018 overleg gevoerd met de heer Koolmees, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over: – de brief van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 13 juni 2017 over de evaluatie Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Kamerstuk 32 043, nr. ...

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 maart 2018 over de Landbouw- en Visserijraad op 19 maart 2018 (Dossier 21501)
Landbouw- en Visserijraad; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 maart 2018 over de Landbouw- en Visserijraad op 19 maart 2018 Kamerstuk europese zaken internationaal landbouw organisatie en beleid Nr. 1101 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 13 april 2018 De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de vaste commissie voor Europese Zaken hebben op 14 maart 2018 overleg gevoerd met mevrouw Schouten, Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Vice-Minister-President, over: – de brief van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Vice-Minister-President d.d. 9 maart 2018 inzake de geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 19 maart 2018 (Kamerstuk 21 501-32, nr. ...

Verzameloverleg: Wmo / Mantelzorg / Hulpmiddelenbeleid (Herdruk) (Dossier 29538)
Zorg en maatschappelijke ondersteuning; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 15 maart 2018, over verzameloverleg: Wmo / Mantelzorg / Hulpmiddelenbeleid (Herdruk) Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 259 HERDRUK1 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 17 april 2018 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 15 maart 2018 overleg gevoerd met de heer De Jonge, Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Vice-Minister-President, over: – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 8 maart 2017 met kabinetsreactie op het onderzoek harmonisatie doventolkvoorziening (Kamerstuk 32 805, nr. 51); – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 20 maart 2017 inzake besluit reële prijs (Kamerstuk 29 538, nr. 238); – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 6 april 2017 inzake antwoorden op vragen commissie over informatie en ontwikkelingen inzake het Wetsvoorstel kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en Wmo (Kamerstuk 32 402, nr. 72); – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 21 april 2017 inzake voortgangsrapportage Wmo: openstaande moties en toezeggingen (Kamerstuk 29 538, nr. ...

Politie (Dossier 29628)
Politie; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 15 maart 2018, over Politie Kamerstuk openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten Nr. 774 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 17 april 2018 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft op 15 maart 2018 overleg gevoerd met de heer Grapperhaus, Minister van Justitie en Veiligheid, over: – de brief van de Minister van Veiligheid en Justitie d.d. 20 december 2016 met een reactie op het verzoek van de commissie over het artikel «Diep door het stof» in de Telegraaf van 20 oktober 2016 (Kamerstuk 28 844, nr. ...

Raad Algemene Zaken van 20 maart 2018 (Dossier 21501)
Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken ; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 15 maart 2018, over Raad Algemene Zaken van 20 maart 2018 Kamerstuk europese zaken internationaal Nr. 1858 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 18 april 2018 De vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken hebben op 15 maart 2018 overleg gevoerd met de heer Blok, Minister van Buitenlandse Zaken, over: – de brief van de Minister van Buitenlandse Zaken d.d. 9 maart 2018 inzake geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken inclusief Art. 50 van 20 maart 2018 (Kamerstuk 21 501-02, nr. 1852); – de brief van de Minister van Buitenlandse Zaken d.d. 15 maart 2018 inzake aanvulling geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 20 maart 2018 (Kamerstuk 21 501–02, nr. 1855); – de brief van de Minister van Buitenlandse Zaken d.d. 8 maart 2018 inzake verslag Raad Algemene Zaken inclusief Art. 50 van 27 februari 2018 (Kamerstuk 21 501–02, nr. 1838); – de brief van de Minister van Buitenlandse Zaken d.d. 14 maart 2018 met een reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 6 en 14 maart 2018, over de aanstelling van een EU-ambtenaar (Kamerstuk 21 501-20, nr. 1315). ...

Benoemingsproces voorzitter raad van commissarissen ABN AMRO (Dossier 31789)
Staatsdeelnemingen Fortis en ABN AMRO ; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 15 maart 2018, over benoemingsproces voorzitter raad van commissarissen ABN AMRO Kamerstuk economie financiën organisatie en beleid overige economische sectoren Nr. 94 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 18 april 2018 De vaste commissie voor Financiën heeft op 15 maart 2018 overleg gevoerd met de heer Hoekstra, Minister van Financiën, over: – de brief van de Minister van Financiën d.d. 16 februari 2018 over het benoemingsproces voorzitter raad van commissarissen ABN AMRO (Kamerstuk 31 789, nr. ...

IVD-aangelegenheden (Dossier 30977)
AIVD; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 15 maart 2018, over IVD-aangelegenheden Kamerstuk openbare orde en veiligheid staatsveiligheid Nr. 152 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 18 april 2018 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de vaste commissie voor Defensie hebben op 15 maart 2018 overleg gevoerd met mevrouw Ollongren, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Vice-Minister-President, over: – de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 18 maart 2016 over het gebruik van ambtsbericht AIVD in het strafrecht (Kamerstukken 29 279 en 30977, nr. 309); – de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 21 april 2016 ter aanbieding van openbare jaarverslag van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) over 2015 (Kamerstuk 30 977, nr. 145); – de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 30 juni 2016 over de toezichtsrapporten van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (nrs. 48 en 49) over internationale samenwerking tussen inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Kamerstuk 29 924, nr. 142); – de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 4 november 2016 met een reactie op de motie van de leden Van Oosten en Recourt over monitoren van de aanwijzing van vertrouwensfuncties (Kamerstuk 30 977, nr. ...

Circulaire Economie (Dossier 32852)
Grondstoffenvoorzieningszekerheid; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 15 maart 2018, over Circulaire Economie Kamerstuk energie natuur en milieu Nr. 56 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 18 april 2018 De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft op 15 maart 2018 overleg gevoerd met mevrouw Van Veldhoven, Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, over: – de brief van het lid Cegerek d.d. 16 februari 2017 ter aanbieding van het eindverslag rapporteur EU-pakket Circulaire Economie; – de brief van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu d.d. 22 maart 2017 met een reactie op het verzoek commissie over handhaving van ILT bij producenten en importeurs van elektronica (Kamerstuk 30 872, nr. ...

Kinderopvang (Dossier 31322)
Kinderopvang; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 22 maart 2018, over Kinderopvang Kamerstuk onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 351 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 19 april 2018 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 22 maart 2018 overleg gevoerd met mevrouw Van Ark, Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over: − de brief van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Vice-Minister-President d.d. 12 juli 2017 over uitkomst gesprek sectorpartijen kinderopvang over eisen buitenspeelruimte en communicatie harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk (Kamerstuk 31 322, nr. ...

Achterstandenbeleid (Dossier 27020)
Aanpak onderwijsachterstanden; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 15 maart 2018, over Achterstandenbeleid Kamerstuk onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs Nr. 87 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 19 april 2018 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 15 maart 2018 overleg gevoerd met de heer Slob, Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, over: – de brief van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media d.d. 13 februari 2018 over de controles gewichtenregeling (Kamerstuk 34 775 VIII, nr. 124); – de brief van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media d.d. 7 maart 2018 met de beantwoording van vragen commissie over investeren in onderwijskansen (Kamerstuk 27 020, nr. ...

Visserij (Dossier 29664)
Binnenvisserij; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 27 maart 2018, over Visserij Kamerstuk economie overige economische sectoren Nr. 190 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 19 april 2018 De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft op 27 maart 2018 overleg gevoerd met mevrouw Schouten, Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Vice-Minister-President, over: – de brief van de Staatssecretaris van Economische Zaken d.d. 17 februari 2017 inzake uitvoering van de motie van het lid Dijkgraaf c.s. over aanpassing van het visstandonderzoek in het IJsselmeer (Kamerstuk 29 664, nr. ...

Raad Buitenlandse Zaken (Dossier 21501)
Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken ; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 15 maart 2018, over Raad Buitenlandse Zaken Kamerstuk europese zaken internationaal Nr. 1860 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 19 april 2018 De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken en de vaste commissie voor Europese Zaken hebben op 15 maart 2018 overleg gevoerd met de heer Blok, Minister van Buitenlandse Zaken, over: – de brief van de Minister van Buitenlandse Zaken d.d. 9 maart 2018 met de geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 19 maart 2018 (Kamerstuk 21 501-02, nr. 1849); – de brief van de Minister van Buitenlandse Zaken d.d. 6 maart 2018 met het verslag Raad Buitenlandse Zaken van 26 februari 2018 (Kamerstuk 21 501-02, nr. 1837); – de brief van de Minister van Buitenlandse Zaken d.d. 16 februari 2018 met het fiche: Mededeling EU-Irakstrategie (Kamerstuk 22 112, nr. 2487); – de brief van de Minister van Buitenlandse Zaken d.d. 14 februari 2018 met de beantwoording van vragen commissie over de ontwikkelingen bilaterale relatie met Turkije (Kamerstuk 34 775 V, nr. ...

Circulaire Economie (tweede termijn) (Dossier 32852)
Grondstoffenvoorzieningszekerheid; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 22 maart 2018, over Circulaire Economie (tweede termijn) Kamerstuk energie natuur en milieu Nr. 57 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 19 april 2018 De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft op 22 maart 2018 overleg gevoerd met mevrouw Van Veldhoven, Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, over: – de brief van het lid Cegerek d.d. 16 februari 2017 ter aanbieding van het eindverslag rapporteur EU-pakket Circulaire Economie; – de brief van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu d.d. 22 maart 2017 met een reactie op verzoek commissie over handhaving van ILT bij producenten en importeurs van elektronica (Kamerstuk 30 872, nr. ...

Wlz / PGB / Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten (Dossier 34104)
Langdurige zorg; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 28 maart 2018, over Wlz / PGB / Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 219 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 25 april 2018 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 28 maart 2018 overleg gevoerd met de heer Blokhuis, Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en de heer De Jonge, Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Vice-Minister-President, over: – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 20 december 2016 over het gezamenlijk advies van de NZa en het Zorginstituut Nederland over het maatwerkprofiel (Kamerstuk 34 104, nr. ...

Exportkredietverzekering, -garanties en investeringsverzekering (Dossier 31935)
Beleidsdoorlichting Financiën; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 28 maart 2018, over Exportkredietverzekering, -garanties en investeringsverzekering Kamerstuk economie handel Nr. 47 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 25 april 2018 De vaste commissie voor Financiën en de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking hebben op 28 maart 2018 overleg gevoerd met de heer Snel, Staatssecretaris van Financiën, over: – de brief van de Staatssecretaris van Financiën d.d. 14 oktober 2016 over beleidsdoorlichting artikel 5 begroting IX: Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekering (Kamerstuk 31 935, nr. ...

Opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring (Dossier 19637)
Vreemdelingenbeleid; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 28 maart 2018, over Opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring Kamerstuk immigratie migratie en integratie recht staatsrecht Nr. 2383 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 25 april 2018 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft op 28 maart 2018 overleg gevoerd met de heer Harbers, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, over: – de brief van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid d.d. 30 januari 2018 over inbewaringstelling door de Dienst Terugkeer en Vertrek (Kamerstuk 19 637, nr. ...

Omgevingsrecht (Dossier 33118)
Omgevingsrecht; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 28 maart 2018, over Omgevingsrecht Kamerstuk natuur en milieu organisatie en beleid Nr. 107 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 25 april 2018 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat hebben op 28 maart 2018 overleg gevoerd met mevrouw Ollongren, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Vice-Minister-President, over: – de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Vice-Minister-President d.d. 8 maart 2018 over stelselherziening omgevingsrecht, Nationale Omgevingsvisie en taakverdeling bewindspersonen BZK en IenW (Kamerstukken 33 118 en 34 682, nr. ...