Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

189 resultaten

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 april 2016, over Evaluatie van de innovatiebox van 2010 tot 2012 (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 april 2016, over Evaluatie van de innovatiebox van 2010 tot 2012 Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 120 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 8 juni 2016 De vaste commissie voor Financiën heeft op 21 april 2016 overleg gevoerd met de heer Wiebes, Staatssecretaris van Financiën, over: – de brief van de Staatssecretaris van Financiën d.d. 19 februari 2016 inzake de evaluatie van de innovatiebox van 2010 tot 2012 (Kamerstuk 34 302, nr. 111); – de brief van de Staatssecretaris van Financiën d.d. 15 april 2016 met de beantwoording van vragen van de commissie over de evaluatie van de innovatiebox van 2010 tot 2012 (Kamerstuk 34 302, nr. 111) (Kamerstuk 34 302, nr. 116). ...

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 23 maart 2016, over Oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer; oudedagssparen in eigen beheer of uitfaseren van PEB (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 23 maart 2016, over Oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer; oudedagssparen in eigen beheer of uitfaseren van PEB Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 117 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 3 mei 2016 De vaste commissie voor Financiën en de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben op 23 maart 2016 overleg gevoerd met de heer Wiebes, Staatssecretaris van Financiën, over: – de brief van de Staatssecretaris van Financiën d.d. 17 december 2015 inzake oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer; oudedagssparen in eigen beheer of uitfaseren van PEB? ...

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 20 juni 2018, over Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) en sociaal belang behartigende instellingen (SBBI's) (Dossier 34785)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2018); Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 20 juni 2018, over Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) en sociaal belang behartigende instellingen (SBBI's) Kamerstuk belasting financiën Nr. 98 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 5 juli 2018 De vaste commissie voor Financiën heeft op 20 juni 2018 overleg gevoerd met de heer Snel, Staatssecretaris van Financiën, over: – de brief van de Staatssecretaris van Financiën d.d. 27 mei 2016 inzake uitvoering fiscale moties en toezeggingen Tweede Kamer (Kamerstuk 34 300 IX, nr. ...

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 11 maart 2015, over Toegelaten instellingen volkshuisvesting en Autoriteit woningcorporaties (Dossier 33966)
Integrale visie op de woningmarkt; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 11 maart 2015, over Toegelaten instellingen volkshuisvesting en Autoriteit woningcorporaties Kamerstuk huisvesting organisatie en beleid Nr. 167 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 april 2015 De algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst heeft op 11 maart 2015 overleg gevoerd met Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst en waarnemend Minister van Veiligheid en Justitie over: − de brief van de Minister voor Wonen en Rijksdienst d.d. 6 februari 2015 over het Ontwerpbesluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (Kamerstuk 32 847, nr. ...

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 29 april 2015, over Ruimtelijke Ordening (Dossier 33962)
Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet); Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 29 april 2015, over Ruimtelijke Ordening Kamerstuk ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 179 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 6 juli 2015 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft op 29 april 2015 overleg gevoerd met Minister Schultz van Haegen-Maas Geesteranus van Infrastructuur en Milieu over: − de brief van de Staatssecretaris van Economische Zaken d.d. 29 januari 2015 ter aanbieding van het rapport «Evaluatie landinrichtingsinstrumentarium Wet inrichting landelijk gebied» (Kamerstuk 33 962, nr. ...

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 27 oktober 2016, over de voortgangsrapportage heffing box 3 op basis van werkelijk rendement (Dossier 34552)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2017) ; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 27 oktober 2016, over de voortgangsrapportage heffing box 3 op basis van werkelijk rendement Kamerstuk belasting financiën Nr. 28 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 9 november 2016 De vaste commissie voor Financiën heeft op 27 oktober 2016 overleg gevoerd met de heer Wiebes, Staatssecretaris van Financiën, over: − de brief van de Staatssecretaris van Financiën d.d. 20 september 2016 met de voortgangsrapportage over heffing box 3 op basis van werkelijk rendement (Kamerstuk 34 552, nr. 6). ...

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 31 maart 2016, over Belastingdienst (Dossier 34196)
Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten in verband met een regeling voor het elektronische berichtenverkeer (Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst); Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 31 maart 2016, over Belastingdienst Kamerstuk belasting financiën Nr. 28 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 18 mei 2016 De vaste commissie voor Financiën heeft op 31 maart 2016 overleg gevoerd met de heer Wiebes, Staatssecretaris van Financiën, over: – de brief van de Staatssecretaris van Financiën d.d. 22 december 2015 ter aanbieding van het afschrift van de reactie op de brief van N.G. te R. over het artikel «fiscus verstuurt berekening toeslagen alleen digitaal»; – de brief van de Staatssecretaris van Financiën d.d. 26 januari 2016 met informatie over het tijdpad en de gedurende dit tijdpad te nemen stappen bij invoering van de Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst (EBV) (Kamerstuk 34 196, nr. 26); – de brief van de Staatssecretaris van Financiën d.d. 17 december 2015 met antwoorden op vragen van de commissie over het bericht dat de Nationale ombudsman onderzoek doet naar het verdwijnen van de «blauwe envelop» (Kamerstuk 34 196, nr. 21); – de brief van het Ministerie van Financiën d.d. 8 maart 2016 met het afschrift antwoord Ministerie van Financiën op brief met betrekking tot Belastingwet voorlopige aanslag d.d. 13 januari 2016. ...

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 24 november 2016, over Gerechtsdeurwaarders (Dossier 34145)
Wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet in verband met de evaluatie van het functioneren van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, alsmede de regeling van enkele andere onderwerpen in die wet; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 24 november 2016, over Gerechtsdeurwaarders Kamerstuk recht rechtspraak Nr. 19 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 14 december 2016 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft op 24 november 2016 overleg gevoerd met de heer Van der Steur, Minister van Veiligheid en Justitie, over: – de brief van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie d.d. 8 juli 2015 met de reactie op het bericht «Deurwaarders incasseren miljoenen te veel» (Kamerstuk 34 000 VI, nr. ...

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 8 september 2011, inzake straattoezicht en handhaving in de openbare ruimte (Dossier 32459)
Wijziging van de Gemeentewet in verband met de versteviging van de regierol van de gemeente ten aanzien van het lokaal veiligheidsbeleid; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 8 september 2011, inzake straattoezicht en handhaving in de openbare ruimte Kamerstuk bestuur gemeenten openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 11 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 20 september 2011 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie1 heeft op 8 september 2011 overleg gevoerd met minister Opstelten van Veiligheid en Justitie over: – de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 25 maart 2011 over straattoezicht en handhaving in de openbare ruimte (32 459, nr. ...

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 22 december 2011, inzake Ganzenbeleid en wildbeheer (Dossier 32372)
Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met de implementatie van Europese regelgeving op het gebied van het op de markt brengen en het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 22 december 2011, inzake Ganzenbeleid en wildbeheer Kamerstuk landbouw organisatie en beleid Nr. 87 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 1 februari 2012 De vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie1 en de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu2 hebben op 22 december 2011 overleg gevoerd met staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu over: – de brief van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie d.d. 5 oktober 2011 over het Besluit beheer en schadebestrijding dieren (32 372, nr. ...

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 7 september 2011, inzake Gewasbeschermingsmiddelen en bijensterfte (Dossier 32372)
Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met de implementatie van Europese regelgeving op het gebied van het op de markt brengen en het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 7 september 2011, inzake Gewasbeschermingsmiddelen en bijensterfte Kamerstuk landbouw organisatie en beleid Nr. 70 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 3 oktober 2011 De vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie1 heeft op 7 september 2011 overleg gevoerd met staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu over gewasbeschermingsmiddelen en bijensterfte. ...

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 juni 2016, over de diagnostische tussentijdse toets (Dossier 33661)
Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES, de Wet college voor toetsen en examens alsmede de Wet op de expertisecentra in verband met onder meer de invoering in het voortgezet onderwijs van een leerlingvolgsysteem, een diagnostische tussentijdse toets en verplichte deelname aan internationaal vergelijkend onderzoek (leerlingvolgsysteem en diagnostische tussentijdse toets voortgezet onderwijs); Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 juni 2016, over de diagnostische tussentijdse toets Kamerstuk onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 11 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 17 augustus 2016 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 14 juni 2016 overleg gevoerd met de heer Dekker, Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over: − de brief van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 4 april 2016 inzake de stand van zaken pilot dtt (diagnostische tussentijdse toets) (Kamerstuk 33 661, nr. ...

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 26 september 2018, over Belasting en sociale zekerheidspositie van de grensarbeider (Dossier 33615)
Socialeverzekeringspositie van grensarbeiders; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 26 september 2018, over Belasting en sociale zekerheidspositie van de grensarbeider Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk Nr. 41 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 19 oktober 2018 De vaste commissie voor Financiën, de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben op 26 september 2018 overleg gevoerd met mevrouw Van Ark, Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer Knops, Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en de heer Snel, Staatssecretaris van Financiën, over: – de brief van de Staatssecretaris van Financiën d.d. 19 april 2018 inzake reactie op verzoek commissie over de brief van de AOb m.b.t. belasting en sociale zekerheidspositie van de grensarbeider; – de brief van de Staatssecretaris van Financiën d.d. 3 februari 2016 inzake antwoorden op vragen van de commissie over de Rapportage fiscale knelpunten grensarbeiders (Kamerstukken 26 834 en 33 615, nr. ...

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 26 september 2018, over Orgaandonatie (Dossier 33506)
Voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 26 september 2018, over Orgaandonatie Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 32 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 19 oktober 2018 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 26 september 2018 overleg gevoerd met de heer Bruins, Minister voor Medische Zorg en Sport, over: – de brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 19 september 2016 inzake evaluatie van de wijziging van de Wet op de orgaandonatie (WOD) van 2013 (Kamerstuk 34 547, nr. ...

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 28 juni 2012, inzake MIRT (Dossier 33000)
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2012; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 28 juni 2012, inzake MIRT Kamerstuk begroting financiën Nr. 92 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 15 augustus 2012 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft op 28 juni 2012 overleg gevoerd met minister Schultz van Haegen-Maas Geesteranus van Infrastructuur en Milieu over het MIRT. ...

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 juni 2012, inzake Advies "Slagen in Cultuur - culturele basisinfrastructuur 2013-2016" van Raad voor Cultuur (Dossier 33000)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 juni 2012, inzake Advies "Slagen in Cultuur - culturele basisinfrastructuur 2013-2016" van Raad voor Cultuur Kamerstuk begroting financiën Nr. 224 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 6 augustus 2012 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 21 juni 2012 overleg gevoerd met staatssecretaris Zijlstra van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over: – de brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 30 mei 2012 met het Advies «Slagen in Cultuur – culturele basisinfrastructuur 2013–2016» van de Raad voor Cultuur (2012Z10790); – de brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 12 juni 2012 over de voortgang inzake de uitvoering van de motie van Biskop en Van der Ham over een private doorstart van de Cultuurkaart (33 000 VIII, nr. ...

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 28 juni 2012, inzake SCP-rapport "Waar voor ons belastinggeld?" (Dossier 33000)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 28 juni 2012, inzake SCP-rapport "Waar voor ons belastinggeld? ...

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 20 juni 2012, inzake personeel (Dossier 33000)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2012; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 20 juni 2012, inzake personeel Kamerstuk begroting financiën Nr. 102 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 30 juli 2012 De vaste commissie voor Defensie heeft op 20 juni 2012 overleg gevoerd met minister Hillen van Defensie over Personeel. ...

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 13 juni 2012, over de Kustwacht Caribisch gebied (Dossier 33000)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2012; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 13 juni 2012, over de Kustwacht Caribisch gebied Kamerstuk begroting financiën Nr. 100 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 20 juli 2012 De vaste commissie voor Defensie en de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties hebben op 13 juni 2012 overleg gevoerd met minister Hillen van Defensie over: – de brief van de minister van Defensie d.d. 27 december 2011 ter aanbieding van het Jaarplan 2012 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caraïbisch gebied (33 000 X, nr. ...

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 25 juni 2012, inzake Personeel (Dossier 33000)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2012; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 25 juni 2012, inzake Personeel Kamerstuk begroting financiën Nr. 98 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 18 juli 2012 De vaste commissie voor Defensie heeft op 25 juni 2012 het overleg van 20 juni 2012 voortgezet met minister Hillen van Defensie over: – de brief van de minister van Defensie d.d. 20 juni 2012 met de beantwoording vragen tijdens het AO Personeel over beoordeling van militaire invaliditeit (33 000-X, nr. ...