Zoeken


Soort
Datum
Van:
Tot:

Soort
Datum
Van:
Tot:

5815 resultaten

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de vaststelling van de begrotingsstaat van de begroting van Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 2009 (Dossier 31700-XVII)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de vaststelling van de begrotingsstaat van de begroting van Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 2009 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën 31 700 XVIIVaststelling van de begrotingsstaat van de begroting van Jeugd en Gezin (XVII)voor het jaar 2009nr. 5VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 4 november 2008De algemene commissie voor Jeugd en Gezin1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden.Met de vaststelling van het verslag acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.De voorzitter van de commissie,HeijnenDe griffier van de commissie,Teunissen1Stand van zaken «Doe normaal contracten». ...

Verslag van een wetgevingsoverleg over begrotingsonderzoek Wonen, Wijken en Integratie 2009 (Dossier 31700-XVIII)
Verslag van een wetgevingsoverleg over begrotingsonderzoek Wonen, Wijken en Integratie 2009 Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën 31 700 XVIIIVaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2009nr. 59VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEGVastgesteld 2 december 2008De algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie1 heeft op 27 november 2008 overleg gevoerd met minister Van der Laan voor Wonen, Wijken en Integratie over het begrotingsonderzoek Wonen, Wijken en Integratie 2009.Van het overleg brengt de commissie bijgaand stenografisch verslag uit.De voorzitter van de algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie,Van GentDe griffier van de algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie,Van der LeedenStenografisch verslag van een wetgevingsoverleg van de algemene commissie voor Wonen, Wijken en IntegratieDonderdag 27 november 2008 14.00 uurDe voorzitter: Van BochoveAanwezig zijn 5 leden der Kamer, te weten:Van Bochove, Van der Burg, Depla, Jansen en Van Toorenburg,en de heer Van der Laan, minister voor Wonen, Wijken en Integratie.Aan de orde is de behandeling van:de brief van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie d.d. 15 september 2008 over de privaatrechtelijke mogelijkheden in de verbetering van naleving van de brandveiligheidseisen (28325, nr. 86);de brief van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie d.d. 9 september 2008 over de verbrede leerplicht (31143, nr. 22);de brief van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie d.d. 22 september 2008 over de handreiking ruimte voor arbeidsmigranten (31700-XVIII, nr. 3);de brief van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer d.d. 12 september 2008 met de beantwoording van de vraag van de algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie inzake het SEV-advies over waterwonen (31200-XVIII, nr. 74);de brief van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie d.d. 17 oktober 2008 met de reactie op het RPB-advies "Stedelijke transformatie en grondeigendom" (27562, nr. 17);de brief van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie d.d. 12 november 2008 met het antwoord op de vraag van het lid Depla over de afgifte van de splitsingsvergunning op naam in plaats van op de woning (28325, nr. 93).De voorzitter:Ik open dit wetgevingsoverleg van de algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2009 (Dossier 31700-XVIII)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2009 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën 31 700 XVIIIVaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2009nr. 7VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 31 oktober 2008De algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden.Met de vaststelling van het verslag acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.De voorzitter van de commissie,Van GentDe griffier van de commissie,Van der Leeden1Hoe staat het met de uitvoering van het Actieplan Brandveiligheid? ...

Verslag van een schriftelijk overleg over zowel woonschepen als woonwagens (Dossier 31700-XVIII)
Verslag van een schriftelijk overleg over zowel woonschepen als woonwagens Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën huisvesting organisatie en beleid verkeer water 31 700 XVIIIVaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2009nr. 86VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEGVastgesteld 11 mei 2009In de commissie voor Wonen, Wijken en Integratie1, bestond de behoefte de minister van Wonen, Wijken en Integratie een aantal vragen en opmerkingen voor te leggen over zowel woonwagens als woonschepen naar aanleiding van de brief van 25 februari 2009 over de inventarisatie van woonwagenlocaties (kamerstuk 31 700, XVIIII nr. 75).De minister heeft de vragen bij brief van 8 mei 2009 beantwoord. ...

Verslag (Dossier 31705)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) belasting financiën 31 705Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2009)nr. 6VERSLAGVastgesteld 10 oktober 2008De vaste commissie voor Financiën1, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen.Onder het voorbehoud dat de regering de vragen en opmerkingen in dit verslag afdoende zal beantwoorden, acht de commissie hiermee de openbare behandeling van het voorstel van wet voldoende voorbereid.InhoudsopgaveBlz. ...

Verslag van het wetgevingsoverleg van 7 movember 2008 (Dossier 31705)
Verslag van het wetgevingsoverleg van 7 movember 2008 Verslag van een wetgevingsoverleg ...

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de fiscale positie van de directeur-grootaandeelhouder (Dossier 31705)
Verslag van een schriftelijk overleg inzake de fiscale positie van de directeur-grootaandeelhouder Verslag van een schriftelijk overleg 31 705Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2009)nr. 23VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEGVastgesteld 5 oktober 2009Binnen de vaste commissies voor Financiën1 hebben enkele fracties de behoefte om de staatssecretaris van Financiën over de fiscale positie van de directeur-grootaandeelhouder enkele vragen en opmerkingen voor te leggen.De vragen en opmerkingen zijn op 4 juni 2009 aan de staatssecretaris van Financiën voorgelegd. ...

Verslag van het wetgevingsoverleg van 7 movember 2008 (Dossier 31717)
Verslag van het wetgevingsoverleg van 7 movember 2008 Verslag van een wetgevingsoverleg ...

Verslag (Dossier 31717)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) belasting financiën 31 717Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale Onderhoudswet 2009)nr. 5VERSLAGVastgesteld 10 oktober 2008De vaste commissie voor Financiën1, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen.Onder het voorbehoud dat de regering de vragen en opmerkingen in dit verslag afdoende zal beantwoorden, acht de commissie hiermee de openbare behandeling van het voorstel van wet voldoende voorbereid.InhoudsopgaveBlz. ...

Verslag (Dossier 31832)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) recht staatsrecht Nr. 8 VERSLAG Vastgesteld 16 december 2010De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (Dossier 34543)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) cultuur en recreatie sport Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 17 februari 2017 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, belast met het voorbereidend onderzoek van voorliggend wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 16 januari 2017, over de Wet uitvoering antidopingbeleid (Dossier 34543)
Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 16 januari 2017, over de Wet uitvoering antidopingbeleid Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek cultuur en recreatie sport Nr. 5 VERSLAG VAN EEN RONDETAFELGESPREK Vastgesteld 1 februari 2017 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 16 januari 2017 gesprekken gevoerd over Wet uitvoering antidopingbeleid. ...

Verslag (Dossier 31896)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) verkeer weg 31 896Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de aanpassing van de vorderingsprocedure en de invoering van het alcoholslotprogrammanr. 6VERSLAGVastgesteld op 18 mei 2009De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (Dossier 31904)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) energie natuur en milieu 31 904Wijziging van de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998, tot versterking van de werking van de gasmarkt, verbetering van de voorzieningszekerheid en houdende regels met betrekking tot de voorrang voor duurzame elektriciteit, alsmede enkele andere wijzigingen van deze wettennr. 6VERSLAGVastgesteld, 18 juni 2009De vaste commissie voor Economische Zaken1, belast met het voorbereidend onderzoek van bovengenoemd wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen.Onder het voorbehoud dat de regering de vragen en opmerkingen in dit verslag afdoende zal beantwoorden, acht de commissie hiermee de openbare behandeling van het voorstel van wet voldoende voorbereid.Inhoudsopgave IALGEMEEN3   1.WETSVOORSTEL31.1 Inleiding31.2 Doel, aanleiding en inhoud4 1.3 Europees perspectief5    2.GASMARKTMAATREGELEN62.1 Integratie gaskwaliteiten6 2.2Balanceringsregime7    3.VERHANDELBAARHEID VAN GAS93.1 Algemeen9 3.2 Title Transfer Facility (TTF)9 3.3 Flexibiliteit11 3.4Programmaverantwoordelijkheid12   4.ENERGIE-INFRASTRUCTUUR154.1Algemeen15 4.2 Importcapaciteit17 4.3Tariefregulering energienetbeheer17 4.4Investeringen19 4.5 Beoordeling van nut en noodzaak20 4.6 Doorwerking in de tarieven21 4.7Doelmatigheidsbepaling door de NMa22 4.8 Kleine velden22 4.9 Kwaliteit van de netten22   5.VOORRANG VOOR DUURZAME ELEKTRICITEIT235.1 Europese regelgeving23 5.2 Definitie van duurzame elektriciteit23 5.3 Toegang van duurzame elektriciteit tot het net24 5.4 Voorrang bij transport25 5.5 Systeem van congestiemanagement275.6 Tarieven31 5.7 Stroomlijning bezwaar- en beroepsprocedures31 5.8 Consultatie, uitvoering en handhaving31    IIARTIKELSGEWIJS32I ALGEMEEN1. ...

Verslag (Dossier 31923)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) dieren landbouw Nr. 11 VERSLAG Vastgesteld 6 april 2011De vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie1, belast met het voorbereidend onderzoek van bovengenoemd wetsvoorstel, heeft de eer als volgt een verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag van een schriftelijk overleg inzake handhavingstrategie legbatterijverbod (Dossier 31923)
Verslag van een schriftelijk overleg inzake handhavingstrategie legbatterijverbod Verslag van een schriftelijk overleg dieren landbouw Nr. 27 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 18 januari 2012 Binnen de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie1 hebben enkele fracties de behoefte enkele vragen en opmerkingen voor te leggen over de brief van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 19 december 2011 inzake handhavingsstrategie van de overheid m.b.t. het legbatterijverbod voor legkippen per 1 januari 2012 (Kamerstuk 31 923, nr. 26). ...

Verslag van een schriftelijk overleg inzake AMvB houdende wijziging van het Legkippenbesluit 2003 (31923, nr. 1) (Dossier 31923)
Verslag van een schriftelijk overleg inzake AMvB houdende wijziging van het Legkippenbesluit 2003 (31923, nr. 1) Verslag van een schriftelijk overleg dieren landbouw 31 923Wijziging van het Legkippenbesluit 2003nr. 2VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEGVastgesteld 16 juni 2009De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit1 heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit naar aanleiding van de brief van 10 april 2009 inzake de aanbieding Besluit houdende wijziging van het Legkippenbesluit 2003 (verbod op het houden van legkippen in verrijkte kooien en vaststelling minimumnormen voor het houden van legkippen) (Kamerstuk 31 923, nr. ...

Nader verslag (Dossier 31930)
Nader verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 11NADER VERSLAGVastgesteld 8 september 2009De vaste commissie voor Financiën1, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft naar aanleiding van de nota naar aanleiding van het verslag en de nota van wijziging d.d. 21 augustus 2009 besloten tot het uitbrengen van een nader verslag over het wetsvoorstel.Onder het voorbehoud dat de regering de vragen en opmerkingen in dit nader verslag afdoende zal beantwoorden, acht de commissie hiermee de openbare behandeling van het voorstel van wet voldoende voorbereid.Vragen en opmerkingen van de leden van de fractie van het CDAALGEMEENDe leden van de CDA-fractie hebben in de eerste inbreng voor het verslag reeds hun bijzondere belangstelling uitgedrukt voor het voorstel van de regering tot wijziging van de Successiewet 1956. ...

Verslag (Dossier 31930)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 7VERSLAGVastgesteld 8 juli 2009De vaste commissie voor Financiën1, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen.Onder het voorbehoud dat de regering de vragen en opmerkingen in dit verslag afdoende zal beantwoorden, acht de commissie hiermee de openbare behandeling van het voorstel van wet voldoende voorbereid.Inhoudsopgave blz.Algemeen deel memorie van toelichting   • Inleiding3• Vereenvoudiging5• Tarieven en vrijstellingen5 • Rente papieren schenking9• Bedrijfsopvolgingsregeling10• Partnerbegrip15 • Vereenvoudiging fictiebepalingen19 • Recht van overgang22• Afgezonderd particulier vermogen22 • Sociaal belang behartigende instellingen (SBBI)27 • Algemeen nut beogende instellingen (ANBI)28 • Herroepelijke schenking35• Aanpassing tabel in Uitvoeringsbesluit35• Overgangsrecht36 • Europese aspecten36• Budgettaire effecten, verdelingseffecten en nalevingseffecten37 • Overig39  Artikelsgewijze toelichting40  • Artikel I, onderdeel A (artikel 1 van de Successiewet)40 • Artikel I, onderdeel A (artikel 1a en 1b van de Successiewet)40 • Artikel I, onderdeel C (artikel 2 van de Successiewet 1956)41 • Artikel I, onderdeel F (artikel 7 van de Successiewet 1956)41 • Artikel I, onderdeel I (artikel 10 van de Successiewet 1956)41• Artikel I, onderdeel J (artikel 11 van de Successiewet 1956)41 • Artikel I, onderdeel K (artikel 12 van de Successiewet 1956)42 • Artikel I, onderdeel L (artikel 13 van de Successiewet 1956)42 • Artikel I, onderdeel M (artikel 13a van de Successiewet 1956)42 • Artikel I, onderdeel N (artikel 15 van de Successiewet 1956)42• Artikel I, onderdeel O (artikel 16 van de Successiewet 1956)43 • Artikel I, onderdeel P (artikel 17 van de Successiewet 1956)43 • Artikel I, onderdeel R (artikel 20 van de Successiewet 1956)43 • Artikel I, onderdeel S (artikel 21 van de Successiewet 1956)43 • Artikel I, onderdeel X (artikel 26a van de Successiewet 1956)45• Artikel I, onderdeel AC (artikel 32 van de Successiewet 1956)45 • Artikel I, onderdeel AH46 • Artikel 35b van de Successiewet 195646 • Artikel 35c van de Successiewet 195646 • Artikel 35d van de Successiewet 195648• Artikel 35e van de Successiewet 195648 • Artikel 35f van de Successiewet 195648 • Artikel I, onderdeel AN (artikel 53 van de Successiewet 1956)49 • Artikel II, onderdeel A (artikel 2.14a Wet inkomstenbelasting 2001)49• Artikel II, onderdeel B (artikel 6.33 van de Wet Inkomstenbelasting 2001)50 • Artikel II, onderdeel C (artikel 10a.7 Wet inkomstenbelasting 2001)51• Artikel III (artikel 8 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969)52 • Artikel V, onderdeel B (artikel 23a van de Invorderingswet 1990)52• Artikel VII (artikel 7, eerste lid, van de Natuurschoonwet 1928)52InleidingDe leden van de CDA-fractie hebben met bijzondere belangstelling kennisgenomen van het voorstel van de regering tot wijziging van de Successiewet 1956. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 12 oktober 2009, over wijziging van de Successiewet 1956 (Dossier 31930)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 12 oktober 2009, over wijziging van de Successiewet 1956 Verslag van een wetgevingsoverleg 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 40VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG15 oktober 2009De vaste commissie voor Financiën1 heeft op 12 oktober 2009 overleg gevoerd met staatssecretaris De Jager van Financiën over wijziging van de Successiewet 1956.Van het overleg brengt de commissie bijgaand stenografisch verslag uit.De voorzitter van de vaste commissie voor Financiën,BlokDe griffier van de vaste commissie voor Financiën,BerckStenografisch verslag van een wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor FinanciënMaandag 12 oktober 2009 14.00 uurDe voorzitter: BlokAanwezig zijn 10 leden der Kamer, te weten:Bashir, Blok, Cramer, Tony van Dijck, Koşer Kaya, Omtzigt, Remkes, Sap, Van der Vlies en Vos,en de heer De Jager, staatssecretaris van Financiën.Aan de orde is de behandeling van:het wetsvoorstel Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956) (31930).De voorzitter:Ik heet de staatssecretaris en de aanwezige ambtenaren van harte welkom, evenals de belangstellenden op de publieke tribune. ...