Zoeken


Soort
Datum
Van:
Tot:

Soort
Datum
Van:
Tot:

210 resultaten

Memorie van toelichting (#:-)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën 32 360 BJaarverslag en slotwet gemeentefonds 2009 nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ...

Memorie van toelichting (#:-)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën 32 360 CJaarverslag en slotwet provinciefonds 2009 nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ...

Memorie van toelichting (#:-)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën 32 360 IVJaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties 2009 nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ...

Memorie van toelichting (#:-)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting bestuur gemeenten provincies Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Algemeen1. ...

Koninklijke boodschap (#:-)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap bestuur gemeenten provincies Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Provinciewet, de Gemeentewet en enige andere wetten in verband met de revitalisering van het generiek interbestuurlijk toezicht (Wet revitalisering generiek toezicht). ...

Advies Raad van State en nader rapport (#:-)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport bestuur gemeenten provincies Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT 1Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 24 februari 2010 en het nader rapport d.d. 7 mei 2010, aangeboden aan de Koningin door de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. ...

Memorie van toelichting (#:-)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting bestuur financiën gemeenten Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ...

Memorie van toelichting (#:-)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting bestuur financiën provincies Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ...

Memorie van toelichting (#:-)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave    A.Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel1   B.Begrotingstoelichting2    1. ...

Memorie van toelichting (Dossier 35350-X)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ...

Memorie van toelichting (Dossier 35570-K)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Ontvangen 15 september 2020 Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTINGVergaderjaar 2020–2021 GERAAMDE UITGAVEN EN ONTVANGSTENGeraamde uitgaven begrotingshoofdstuk K 2021 (bedragen x € 1.000). ...

Memorie van toelichting (Dossier 35210-X)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ...

Memorie van toelichting (Dossier 35242)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Algemene toelichting 1. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 35242)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 21 februari 2019 en het nader rapport d.d. 26 juni 2019, aangeboden aan de Koning door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mede namens de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, de Minister van Defensie en de Minister van Justitie en Veiligheid. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 35242)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 35258-(R2130))
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap internationaal organisatie en beleid recht staatsrecht Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Aan de Staten van Aruba Aan de Staten van Curaçao Aan de Staten van Sint Maarten Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van rijkswet houdende goedkeuring van de op 14 december 2017 te New York aanvaarde wijziging van artikel 8 van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. ...

Memorie van toelichting (Dossier 35258-(R2130))
Memorie van toelichting Memorie van toelichting internationaal organisatie en beleid recht staatsrecht Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader rapport (Dossier 35258-(R2130))
Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport internationaal organisatie en beleid recht staatsrecht Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE VAN HET KONINKRIJK EN NADER RAPPORT Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk d.d. 5 juni 2019 en het nader rapport d.d. 11 juni 2019, aangeboden aan de Koning door de Minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister van Defensie. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 35259)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport internationaal organisatie en beleid recht strafrecht Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 5 juni 2019 en het nader rapport d.d. 18 juli 2019, aangeboden aan de Koning door de Minister van Justitie en Veiligheid. ...

Memorie van toelichting (Dossier 35259)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting internationaal organisatie en beleid recht strafrecht Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN DEEL 1. ...