Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

140 resultaten

Motie van het lid Aartsen over ondersteuning van volkscultuur en immaterieel erfgoed (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Aartsen over ondersteuning van volkscultuur en immaterieel erfgoed Motie begroting financiën Nr. 94 MOTIE VAN HET LID AARTSEN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 19 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het de ambitie is van het regeerakkoord om het behoud en de ontwikkeling van volkscultuur te waarborgen; constaterende dat de Minister voornemens is 1 miljoen ter beschikking te stellen voor volkscultuur en immaterieel erfgoed; verzoekt de regering, om binnen het Fonds voor Cultuurparticipatie een regeling te ontwikkelen ter ondersteuning van volkscultuur en immaterieel erfgoed met daarin meer aandacht voor allerlei soorten immaterieel erfgoed zoals verenigingen, schutterijen en gildes, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van den Hul c.s. over inzicht in de financiële ruimte voor alle sociale partners (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Van den Hul c.s. over inzicht in de financiële ruimte voor alle sociale partners Motie begroting financiën Nr. 71 MOTIE VAN HET LID VAN DEN HUL C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Van den Hul c.s. over de ruimtebrieven inzichtelijk maken voor alle sociale partners (t.v.v. 35000-VIII-169) (Dossier 35000-VIII)
Gewijzigde motie van het lid Van den Hul c.s. over de ruimtebrieven inzichtelijk maken voor alle sociale partners (t.v.v. 35000-VIII-169) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 173 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN DEN HUL C.S. ...

Motie van het lid Van Meenen over het toezicht op het speciaal (basis)onderwijs beter laten aansluiten op de praktijk (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Van Meenen over het toezicht op het speciaal (basis)onderwijs beter laten aansluiten op de praktijk Motie begroting financiën Nr. 224 MOTIE VAN HET LID VAN MEENEN Voorgesteld 5 september 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het toezichtskader op het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs niet aansluit op de praktijk; overwegende dat deze scholen van de inspectie ieder kind apart moeten verantwoorden al naar gelang het speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs volgt; overwegende dat dit de zorg voor kinderen in de weg staat, aangezien leraren veel tijd kwijt zijn met verantwoorden; verzoekt de regering om, in samenspraak met de sector te bezien hoe het toezicht op het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs beter kan aansluiten bij de praktijk op de scholen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van den Hul c.s. over de ruimtebrieven inzichtelijk maken voor alle sociale partners (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Van den Hul c.s. over de ruimtebrieven inzichtelijk maken voor alle sociale partners Motie begroting financiën Nr. 169 MOTIE VAN HET LID VAN DEN HUL C.S. ...

Motie van de leden Kuzu en Azarkan over meer hoogleraren met een niet-westerse migratieachtergrond (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Kuzu en Azarkan over meer hoogleraren met een niet-westerse migratieachtergrond Motie begroting financiën Nr. 80 MOTIE VAN DE LEDEN KUZU EN AZARKAN Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de regering in 2017 terecht beleid heeft gevoerd om te stimuleren dat 100 extra vrouwelijke hoogleraren werden benoemd en dat dit beleid succes heeft gehad; constaterende dat niet alleen vrouwelijke hoogleraren maar ook hoogleraren met een niet-westerse migratieachtergrond ondervertegenwoordigd zijn; verzoekt de regering, het succesvolle beleid voor de benoeming van extra vrouwelijke hoogleraren ook in te zetten om te stimuleren dat er meer hoogleraren met een niet-westerse migratieachtergrond komen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Rog en Bisschop over door het bevoegd gezag laten bepalen wie als gesprekspartner optreedt (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Rog en Bisschop over door het bevoegd gezag laten bepalen wie als gesprekspartner optreedt Motie begroting financiën Nr. 144 MOTIE VAN DE LEDEN ROG EN BISSCHOP Voorgesteld 5 december 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat schoolleiders een belangrijke gesprekspartner kunnen zijn in het inspectietoezicht maar dat in de praktijk nogal eens de gedachte lijkt te bestaan dat zij met de bestuursgerichte aanpak buitenspel staan; overwegende dat de wet als het bestuur van de school het bevoegd gezag benoemt; verzoekt de regering, als uitgangspunt in het inspectietoezicht actief uit te dragen dat het aan het bevoegd gezag is om te bepalen wie als gesprekspartners optreden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Bergkamp en Asscher over behoud, beheer en toegankelijk maken van de collecties (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Bergkamp en Asscher over behoud, beheer en toegankelijk maken van de collecties Motie begroting financiën Nr. 105 MOTIE VAN DE LEDEN BERGKAMP EN ASSCHER Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 19 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de collecties van het Theater Instituut Nederland, Muziek Centrum Nederland en het Nederlands Archief Grafisch Ontwerpers in 2013 zijn ondergebracht bij de Universiteit van Amsterdam (Bijzondere Collecties) maar zonder structurele financiering; van mening dat het toegankelijk houden van collecties uit het verleden van belang is voor regisseurs, acteurs, componisten, musici, dansers en vormgevers van de toekomst, omdat deze kunnen dienen als inspiratiebron, en als basis voor reflectie en deskundigheidsbevordering; verzoekt de regering om, samen met betrokkenen te bezien wat er op de korte termijn nodig is om de huidige collectie in stand te houden met de intentie om tot 2021 een tijdelijke oplossing te vinden; verzoekt de regering tevens, de Raad voor Cultuur om advies te vragen om voor de lange termijn de functie van behoud, beheer en toegankelijk maken van de collecties een plek te geven in de basisinfrastructuur (periode 2021–2024), en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van der Molen en Futselaar over de term "studievoorschot" (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Van der Molen en Futselaar over de term "studievoorschot" Motie begroting financiën Nr. 56 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER MOLEN EN FUTSELAAR Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat na het afschaffen van de basisbeurs de Minister de term studievoorschot heeft geïntroduceerd; constaterende dat met deze term onder andere voor studenten niet duidelijk is dat het om een lening gaat; overwegende dat studenten baat hebben bij tijdige en volledige informatie om verstandige keuzes te kunnen maken bij het aangaan van een studielening; verzoekt de regering, om de term studievoorschot vanaf heden in geen enkele communicatieuiting meer te gebruiken (dit gaat dan in ieder geval over de websites van DUO en het ministerie en publieke uitingen als brieven naar de Kamer); verzoekt de regering tevens, om de informatievoorziening voor studenten die (starten met) lenen op de website van DUO te verbeteren waaronder het opnemen van een banner «geld lenen kost geld», en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Bergkamp c.s. over stimuleren van kunstbeoefening door mensen met een beperking (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Bergkamp c.s. over stimuleren van kunstbeoefening door mensen met een beperking Motie begroting financiën Nr. 103 MOTIE VAN HET LID BERGKAMP C.S. ...

Motie van het lid Futselaar over een wettelijke huisvestingsplicht (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Futselaar over een wettelijke huisvestingsplicht Motie begroting financiën Nr. 58 MOTIE VAN HET LID FUTSELAAR Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat studentenhuisvesting, specifiek de huisvesting van meer kwetsbare internationale studenten, een hardnekkig en groeiend probleem is in een aantal steden; constaterende dat ondanks bovengenoemde problematiek de internationale studentenaantallen in deze steden blijven stijgen en dat er geen enkele aanleiding is om aan te nemen dat de betrokken instellingen hun buitenlandse werving hebben verminderd; van mening dat het onjuist is internationale studenten te werven zonder hiervoor enige verantwoordelijkheid te willen nemen; verzoekt de regering, te komen met een voorstel voor een wettelijke huisvestingsplicht voor universiteiten en hogescholen met betrekking tot buitenlandse studenten, bijvoorbeeld door middel van een minimumpercentage aan door de instellingen gegarandeerde huisvesting ten opzichte van het aantal buitenlandse studenten per collegejaar, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Kwint over een draagvlakonderzoek over de curriculumherziening (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Kwint over een draagvlakonderzoek over de curriculumherziening Motie begroting financiën Nr. 63 MOTIE VAN HET LID KWINT Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat uit signalen van leraren blijkt dat er geen draagvlak is voor de huidige curriculumherziening en de manier waarop deze is vormgegeven; verzoekt de regering, na oplevering van de eindresultaten van Curriculum.nu een groot draagvlakonderzoek onder leraren te houden en de resultaten hiervan gelijktijdig met de voorstellen van Curriculum.nu met de Kamer te delen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Beertema en De Graaf over de islam uitsluiten van de vrijheid van onderwijs (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Beertema en De Graaf over de islam uitsluiten van de vrijheid van onderwijs Motie begroting financiën Nr. 37 MOTIE VAN DE LEDEN BEERTEMA EN DE GRAAF Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat onderwijs aan de basis ligt van een gemeenschap van gedeelde waarden; overwegende dat bij uitstek het onderwijs de plaats is waar gedeelde democratische waarden van gelijkheid en respect zoals die in de Grondwet zijn verankerd, zouden moeten worden doorgegeven van de ene naar de volgende generatie; verzoekt de regering om de islam, die de eigen ideologische voorschriften stelt boven de Nederlandse seculiere wetgeving ten aanzien van gelijkheid van man en vrouw, homo en hetero, en gelovige en apostaat, uit te sluiten van de vrijheid van onderwijs zoals die is vormgegeven in artikel 23 van de Grondwet, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Bruins c.s. over maatwerk in regelgeving voor kleine scholen (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Bruins c.s. over maatwerk in regelgeving voor kleine scholen Motie begroting financiën Nr. 74 MOTIE VAN HET LID BRUINS C.S. ...

Motie van het lid Tielen over een overzicht van de verdeling van alle OCW-rijksmiddelen (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Tielen over een overzicht van de verdeling van alle OCW-rijksmiddelen Motie begroting financiën Nr. 39 MOTIE VAN HET LID TIELEN Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het Nederlands hoger onderwijs wordt gefinancierd door rijksmiddelen, aangevuld met middelen uit de derde geldstroom; constaterende dat de verdeling van deze financiering afhankelijk is van het studenttype; overwegende dat de aangenomen motie-Bruins/Duisenberg oproept om de omvang van de alfa-, bèta-, gamma- en technische wetenschappen te monitoren en hierover periodiek te rapporteren (Kamerstuk 33 009, nr. 25); overwegende dat de bekostigingssystematiek om de financiering te verdelen over de hogeronderwijsinstellingen voor de zomer van 2019 wordt herzien; overwegende dat de Tweede Kamer nu geen eenduidig overzicht noch inzicht heeft in de feitelijke verdeelratio's tussen de studenttypen en daardoor de verhoudingen niet kan beoordelen; verzoekt de regering, een overzicht te geven van de verdeling van alle OCW-rijksmiddelen (onderwijs en onderzoek, eerste en tweede geldstroom) over de verschillende studenttypen, zowel voor de totale studentpopulatie als de ratio per student per jaar voor de jaren 2014 tot en met 2019; verzoekt de regering tevens, dit overzicht compleet te maken met de aanvullingen uit de derde geldstroom, ook over de verschillende studenttypen, en de Kamer hierover voor de zomer van 2019 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Azarkan over het optimaal kunnen ontplooien van talenten voor elk kind (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Azarkan over het optimaal kunnen ontplooien van talenten voor elk kind Motie begroting financiën Nr. 152 MOTIE VAN HET LID AZARKAN Voorgesteld 17 januari 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, spreekt uit dat elk kind, ongeacht herkomst, religie, beroep of opleiding van zijn of haar ouders of de wijk waar het opgroeit, zijn of haar talent optimaal moet kunnen ontplooien en dat elke leerling het niveau onderwijs volgt dat bij hem of haar past; spreekt tevens uit dat bij advisering voor het voortgezet onderwijs subjectieve oordelen en vooroordelen geen rol mogen spelen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Tielen c.s. over de subsidieregeling praktijkleren meerjarig vastleggen (t.v.v. 35000-VIII-40) (Dossier 35000-VIII)
Gewijzigde motie van het lid Tielen c.s. over de subsidieregeling praktijkleren meerjarig vastleggen (t.v.v. 35000-VIII-40) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 86 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID TIELEN C.S. ...

Motie van het lid Bruins c.s. over laagdrempelige psychische hulpverlening voor studenten (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Bruins c.s. over laagdrempelige psychische hulpverlening voor studenten Motie begroting financiën Nr. 75 MOTIE VAN HET LID BRUINS C.S. ...

Motie van het lid Van den Hul c.s. over kinderen maximale kansen bieden (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Van den Hul c.s. over kinderen maximale kansen bieden Motie begroting financiën Nr. 153 MOTIE VAN HET LID VAN DEN HUL C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Beertema over een verbod op mobiele telefoons in de klas (t.v.v. 35000-VIII-33) (Dossier 35000-VIII)
Gewijzigde motie van het lid Beertema over een verbod op mobiele telefoons in de klas (t.v.v. 35000-VIII-33) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 85 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BEERTEMA TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 33 Voorgesteld 6 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de aanwezigheid van mobiele telefoons in de klas een negatieve uitwerking heeft op het onderwijsleerproces; constaterende dat leraren daardoor onevenredig veel tijd kwijt zijn aan het bewaken van de orde en het genereren van aandacht voor de lesinhoud; verzoekt de regering, om een verbod op mobiele telefoons in de klas in te stellen in het primair en voortgezet onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs, en gaat over tot de orde van de dag. ...