Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

140 resultaten

Motie van de leden Ellemeet en Bergkamp over het budget voor ensembles (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Ellemeet en Bergkamp over het budget voor ensembles Motie begroting financiën Nr. 96 MOTIE VAN DE LEDEN ELLEMEET EN BERGKAMP Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 19 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de beloning van ensemblemusici erg laag is; constaterende dat het Fonds Podiumkunsten een regeling heeft getroffen om het verdienvermogen van de middelgrote ensembles te vergroten en dat voor deze regeling € 600.000 beschikbaar is gesteld en hiervan nog maar € 100.000 is besteed; constaterende dat daarboven voor deze regeling in 2019 en 2020 elk jaar € 300.000 beschikbaar is; overwegende dat de ensembles voor wie deze regeling in het leven is geroepen, zich daardoor onvoldoende gefaciliteerd weten; verzoekt de regering, het Fonds Podiumkunsten te vragen de regeling aan te passen zodat het budget ter beschikking komt van de ensembles, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van de leden Kwint en Rudmer Heerema over een niet functionerende onderwijsbestuurder direct van zijn taak ontheffen (t.v.v. 35000-VIII-220) (Dossier 35000-VIII)
Gewijzigde motie van de leden Kwint en Rudmer Heerema over een niet functionerende onderwijsbestuurder direct van zijn taak ontheffen (t.v.v. 35000-VIII-220) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 228 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN KWINT EN RUDMER HEEREMA TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 220 Voorgesteld 10 september 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat als een onderwijsbestuurder niet functioneert en de interne governance hier niet mee om kan gaan, pas na een aanwijzing het schoolbestuur wordt gedwongen een niet functionerende onderwijsbestuurder te ontslaan; van mening dat in noodgevallen veroorzaakt door niet functionerende onderwijsbestuurders de Minister direct moet kunnen handelen om de continuïteit van het onderwijs te kunnen waarborgen zodat erger wordt voorkomen; verzoekt de regering, het mogelijk te maken dat de Minister direct een niet functionerende onderwijsbestuurder van zijn taak kan ontheffen als blijkt dat er sprake is van wanbeleid, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van der Molen en Aartsen over de kosten van signaaldoorgifte van NLPO/lokale omroepen (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Van der Molen en Aartsen over de kosten van signaaldoorgifte van NLPO/lokale omroepen Motie begroting financiën Nr. 126 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER MOLEN EN AARTSEN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 3 december 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende het wenselijk te vinden dat bij de Media Gateway de must-deliververplichting stopt en de must-carryverplichting start; overwegende dat onduidelijkheid bestaat of dit het geval is waardoor de NLPO/lokale omroepen soms dubbele kosten moet betalen; verzoekt de regering bij een volgende wijziging van de Mediawet mee te nemen dat volstrekt helder wordt gemaakt dat de kosten van signaaldoorgifte van NLPO/lokale omroepen beperkt zijn tot de doorgiftekosten aan de Mediahub, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Kwint c.s. over kunst- en cultuuronderwijs door gediplomeerde vakdocenten (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Kwint c.s. over kunst- en cultuuronderwijs door gediplomeerde vakdocenten Motie begroting financiën Nr. 101 MOTIE VAN HET LID KWINT C.S. ...

Motie van het lid Kwint c.s. over het landelijk registreren van het lerarentekort (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Kwint c.s. over het landelijk registreren van het lerarentekort Motie begroting financiën Nr. 192 MOTIE VAN HET LID KWINT C.S. ...

Motie van het lid Rog over lesgeven in het vmbo door docenten met een pedagogisch-didactisch getuigschrift (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Rog over lesgeven in het vmbo door docenten met een pedagogisch-didactisch getuigschrift Motie begroting financiën Nr. 50 MOTIE VAN HET LID ROG Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat middels een pedagogisch-didactisch getuigschrift docenten bevoegd lesgeven in het mbo; constaterende dat met deze bevoegdheid docenten in het vmbo geen les mogen geven en dit voor beroepsgerichte vakken waar te weinig leraren voor zijn, een probleem is; constaterende dat er een verkenning gaande is naar het bevoegdhedenstelsel; verzoekt de regering, om bij deze verkenning naar het bevoegdhedenstelsel expliciet te onderzoeken hoe de Wet op het voortgezet onderwijs aangepast kan worden zodat docenten die hun bevoegdheid in een beroepsgericht vak middels een pedagogisch-didactisch getuigschrift behaald hebben, ook in het vmbo voor hetzelfde vak les kunnen geven; verzoekt de regering tevens, hier in het voorjaar van 2019 de Kamer over te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Geluk-Poortvliet c.s. over behoud en ontsluiting van het muzikaal erfgoed (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Geluk-Poortvliet c.s. over behoud en ontsluiting van het muzikaal erfgoed Motie begroting financiën Nr. 99 MOTIE VAN HET LID GELUK-POORTVLIET C.S. ...

Motie van de leden Asscher en Ellemeet over de toegankelijkheid van concerten voor mensen met een beperking (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Asscher en Ellemeet over de toegankelijkheid van concerten voor mensen met een beperking Motie begroting financiën Nr. 107 MOTIE VAN DE LEDEN ASSCHER EN ELLEMEET Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 19 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat iedereen zeker moet zijn van een eerlijke toegankelijkheid van concerten; van mening dat een fysieke beperking er niet toe mag leiden dat je minder mogelijkheden hebt om een concert bij te wonen, bijvoorbeeld door beperkte voorzieningen of gebrek aan speciale kaarten voor mensen met een beperking, zoals rolstoelplaatsen; constaterende dat de mate waarin er voldoende kaarten te koop zijn voor mensen met een beperking, de toegankelijkheid van voorzieningen en de concertlocatie nogal lijkt te verschillen; verzoekt de regering, in kaart te brengen in hoeverre deze problematiek van toepassing is bij concerten in Nederland, hoe hier een eenduidige oplossing voor gevonden kan worden en hierover ook in gesprek te gaan met belangenorganisaties voor mensen met een beperking en kaartverkopers en/of concertzalen; verzoekt de regering voorts, de Kamer hierover voor 1 april a.s. te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Kuzu en Azarkan over het tegengaan van onderadvisering en vooroordelen (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Kuzu en Azarkan over het tegengaan van onderadvisering en vooroordelen Motie begroting financiën Nr. 82 MOTIE VAN DE LEDEN KUZU EN AZARKAN Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat: • onderadvisering van leerlingen met een migrantenachtergrond een bekend en veelvoorkomend fenomeen is; • als het over leerlingen met een migrantenachtergrond gaat, soms de zorg valt te beluisteren dat de adviezen van deze groep lager liggen dan het competentieniveau zou doen verwachten en achterblijft bij adviezen van autochtone leerlingen met een vergelijkbaar prestatieniveau; • schoolbesturen aan hebben gegeven dat er sprake is van goede bedoelingen bij advisering maar dat vooroordelen soms kunnen zorgen voor een onwenselijk resultaat; overwegende dat: • de overgang naar het voortgezet onderwijs een belangrijke schakel is in de schoolloopbaan en het advies van de basisschool daarbij een belangrijke rol speelt; • goede bedoelingen vermengd met vooroordelen over leerlingen met een migrantenachtergrond een rol kunnen spelen bij onderadvisering; verzoekt de regering, te onderzoeken op welke wijze scholen ondersteund kunnen worden om onderadvisering en vooroordelen tegen te gaan, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Kwint c.s. over kunst- en cultuuronderwijs door gediplomeerde vakdocenten (t.v.v. 35000-VIII-101) (Dossier 35000-VIII)
Gewijzigde motie van het lid Kwint c.s. over kunst- en cultuuronderwijs door gediplomeerde vakdocenten (t.v.v. 35000-VIII-101) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 116 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KWINT C.S. ...

Motie van de leden Kuzu en Azarkan over voorstellen van de sportwereld meenemen in het beleid (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Kuzu en Azarkan over voorstellen van de sportwereld meenemen in het beleid Motie begroting financiën Nr. 81 MOTIE VAN DE LEDEN KUZU EN AZARKAN Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de KNVB en de sportwereld alarm slaan omdat jongeren gemiddeld ruim tien uur per dag zitten en onvoldoende bewegen, hetgeen niet goed is voor hun motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling; constaterende dat de KNVB concrete voorstellen doet: • minimaal twee uur lichamelijke opvoeding door een vakleerkracht of bevoegde leerkracht; • monitoren motorische ontwikkeling van alle kinderen; • aandacht voor bewegen in pauzes en andere lesuren, bijvoorbeeld door uitnodigende buitenruimtes, schoolpleinen en klaslokalen; • een naschools beweegaanbod in de schoolomgeving; verzoekt de regering, te bezien of de voorstellen van de KNVB en de sportwereld in haar beleid kan worden meegenomen (voor zover dat nu nog niet het geval is), en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Rog en Van Meenen over budget voor het LerarenOntwikkelFonds (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Rog en Van Meenen over budget voor het LerarenOntwikkelFonds Motie begroting financiën Nr. 51 MOTIE VAN DE LEDEN ROG EN VAN MEENEN Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het LerarenOntwikkelFonds (LOF) zich heeft bewezen als een waardevol laboratorium, van, voor en door leraren met impact op het gebied van onderwijsvernieuwing, ontwikkeling en innovatie; constaterende dat de subsidieregeling voor LOF na 2019 onzeker is, terwijl er sprake is van breed draagvlak en slechts 60% van de LOF-subsidieaanvragen gehonoreerd kan worden; voorts constaterende dat er voor de jaren 2019 tot en met 2023 een bedrag van 2,945 miljoen euro is opgenomen in de begroting van OCW ten behoeve van de Onderwijscoöperatie, terwijl deze ontmanteld wordt, behoudens de verantwoordelijkheid voor het lerarenregister; verzoekt de regering, het deel van het budget dat begroot is voor de Onderwijscoöperatie, maar dat daar niet meer voor wordt ingezet, beschikbaar te stellen voor LOF, en de Kamer over de hoogte van dat bedrag alsmede over de uitwerking daarvan voor het zomerreces van 2019 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van Meenen en Westerveld over het onderzoeken van de relatie tussen jeugdzorg en passend onderwijs (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Van Meenen en Westerveld over het onderzoeken van de relatie tussen jeugdzorg en passend onderwijs Motie begroting financiën Nr. 203 MOTIE VAN DE LEDEN VAN MEENEN EN WESTERVELD Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 17 juni 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat passend onderwijs volgens de inspectie niet goed werkt en de beloftes niet inlost; daarnaast constaterende dat inmiddels maar liefst 425.000 jongeren in jeugdzorg zitten; overwegende dat mogelijk eerder naar diagnose dan naar didactiek gegrepen wordt om bepaalde problemen het hoofd te bieden; verzoekt de Minister, in de evaluatie van passend onderwijs na te gaan of de groei van jeugdzorg een relatie heeft met het niet goed werken van passend onderwijs, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Kwint en Van den Hul over kleinere klassen op scholen met de meeste achterstandsleerlingen (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Kwint en Van den Hul over kleinere klassen op scholen met de meeste achterstandsleerlingen Motie begroting financiën Nr. 65 MOTIE VAN DE LEDEN KWINT EN VAN DEN HUL Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het lerarentekort het hardst voelbaar is op scholen met veel achterstandsleerlingen; overwegende dat juist op deze scholen kleinere klassen en goede en bevoegde leraren extra hard nodig zijn om de kwaliteit van onderwijs te waarborgen; verzoekt de regering, een begin te maken met kleinere klassen op 10% van de scholen met de meeste achterstandsleerlingen en hiervoor de noodzakelijke middelen vrij te maken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Asscher en Bergkamp over het verder vergroten van het bereik van "muziek in de klas" (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Asscher en Bergkamp over het verder vergroten van het bereik van "muziek in de klas" Motie begroting financiën Nr. 106 MOTIE VAN DE LEDEN ASSCHER EN BERGKAMP Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 19 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat ieder kind en iedere jongere de kans moet krijgen om zijn of haar passies, talenten en creativiteit te ontwikkelen; constaterende dat de subsidieregeling «impuls muziekonderwijs» in juni 2018 de laatste tranche heeft gehad en dat daarmee de mogelijkheden voor scholen voor deelname is beëindigd; constaterende dat er bijna 1.660 p.o. ...

Motie van het lid Van Raan over vermelding van het convenant over sponsoring in schoolplannen (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Van Raan over vermelding van het convenant over sponsoring in schoolplannen Motie begroting financiën Nr. 141 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN Voorgesteld 5 december 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de onderwijsinspectie geen onderzoek doet naar lesmaterialen door derden en dat onderwijsinstellingen zelf verantwoordelijk zijn voor het maken van afwegingen voor het onderhouden van banden met het bedrijfsleven; constaterende dat de Minister van OCW schrijft dat, met het oog op sponsoring in lesmaterialen door derden, alertheid geboden is bij ouders, medezeggenschapsraden, besturen, schoolleiding en leraren; constaterende dat, ondanks dat het convenant «Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring» in het schoolplan vermeld dient te worden, dit convenant niet bij alle leden van medezeggenschapsraden, besturen, schoolleiding, ouders en leraren bekend is; verzoekt de regering, zich maximaal in te spannen om te verzekeren dat de onderwijsinspectie de schoolplannen altijd checkt op de aanwezigheid van een vermelding naar het convenant «Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring», en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid van Meenen (t.v.v. 35000 VIII-223) over meer onaangekondigde bezoeken door de inspectie (Dossier 35000-VIII)
Gewijzigde motie van het lid van Meenen (t.v.v. 35000 VIII-223) over meer onaangekondigde bezoeken door de inspectie Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 226 HERDRUK1 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN MEENEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 223 Voorgesteld 5 september 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het van belang is dat de inspectie een zo reëel mogelijk beeld krijgt van een school; overwegende dat de huidige werkwijze van de inspectie tot extra werkdruk onder leraren leidt; overwegende dat de inspectie met aangekondigde bezoeken geen volledig beeld van de school krijgt; verzoekt de regering, de inspectie in het funderend onderwijs meer onaangekondigde bezoeken te laten afleggen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Nader gewijzigde motie van de leden Rog en Bisschop over als mogelijkheid bieden dat ook schoolleiders bij het bestuursgerichte toezicht gesprekpartner kunnen zijn (t.v.v. 35000-VIII-147) (Dossier 35000-VIII)
Nader gewijzigde motie van de leden Rog en Bisschop over als mogelijkheid bieden dat ook schoolleiders bij het bestuursgerichte toezicht gesprekpartner kunnen zijn (t.v.v. 35000-VIII-147) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 148 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN ROG EN BISSCHOP TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 147 Voorgesteld 20 december 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat schoolleiders een belangrijke gesprekspartner kunnen zijn in het inspectietoezicht maar dat in de praktijk nogal eens de gedachte lijkt te bestaan dat zij met de bestuursgerichte aanpak buitenspel staan; overwegende dat de wet als het bestuur van de school het bevoegd gezag benoemt en dat het bevoegd gezag bepaalt hoe de bestuurlijke taak wordt ingevuld en uitgevoerd; verzoekt de regering de mogelijkheid te bieden dat ook schoolleiders bij het bestuursgerichte toezicht gesprekpartner kunnen zijn, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van Meenen en Rog over verbetering van de salarispositie en carrièrepaden van basisschoolleerkrachten (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Van Meenen en Rog over verbetering van de salarispositie en carrièrepaden van basisschoolleerkrachten Motie begroting financiën Nr. 68 MOTIE VAN DE LEDEN VAN MEENEN EN ROG Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat uit de tussenevaluatie van het bestuursakkoord blijkt dat niet goed is vast te stellen of doelen worden gehaald; overwegende dat de doelen uitdagend onderwijs, onderwijsverbeteringen, professionele scholen en doorgaande ontwikkellijnen het beste worden bereikt met goede leraren voor de klas; constaterende dat er op dit moment te grote verschillen tussen salaris- en loopbaanperspectieven in verschillende onderwijssectoren zijn; overwegende dat in 2020 het bestuursakkoord afloopt en de prestatieboxmiddelen structureel staan ingeboekt op de OCW-begroting; verzoekt de regering, te onderzoeken of en op welke wijze verantwoord een deel van de middelen uit de prestatiebox p.o. per 2020 aangewend kan worden voor een verdere verbetering van de salarispositie en carrièrepaden van basisschoolleerkrachten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Futselaar en Özdil over een aanvullend lid in de commissie-Van Rijn (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Futselaar en Özdil over een aanvullend lid in de commissie-Van Rijn Motie begroting financiën Nr. 60 MOTIE VAN DE LEDEN FUTSELAAR EN ÖZDIL Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de Minister een adviescommissie financiering hoger onderwijs heeft ingesteld onder voorzitterschap van de heer Van Rijn; constaterende dat de commissie wel leden bevat die recente banden hadden of hebben met hogescholen en universiteiten, maar dat dit niet geldt voor studentenorganisaties; van mening dat studenten bij uitstek een belang hebben in het eindadvies van de commissie-Van Rijn; verzoekt de regering, op voorspraak van studentenorganisaties LSVb en ISO te komen tot een aanvullend lid van de commissie-Van Rijn, en gaat over tot de orde van de dag. ...