Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

94 resultaten

Motie van de leden Kooiman en Ellemeet over de ova-ruimte uitzonderen van de hoofdlijnenakkoorden (#:-)
Motie van de leden Kooiman en Ellemeet over de ova-ruimte uitzonderen van de hoofdlijnenakkoorden Motie begroting financiën Nr. 82 MOTIE VAN DE LEDEN KOOIMAN EN ELLEMEET Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in het regeerakkoord staat dat er via hoofdlijnenakkoorden in de zorg 1,9 miljard euro minder uitgegeven gaat worden; van mening dat het werken in de zorg juist meer waardering moet krijgen en dat de uitdaging al groot genoeg is om voldoende zorgpersoneel te werven; verzoekt de regering om, de ova-ruimte, de overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling, uit te zonderen van de hoofdlijnenakkoorden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Agema en Gerbrands over fysiotherapie bij reumatische aandoeningen (#:-)
Motie van de leden Agema en Gerbrands over fysiotherapie bij reumatische aandoeningen Motie begroting financiën Nr. 58 MOTIE VAN DE LEDEN AGEMA EN GERBRANDS Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat het voorwaardelijk toelatingstraject (VT-traject) voor medisch geïndiceerde fysiotherapie bij circa 100 reumatische aandoeningen onhaalbaar is; verzoekt de regering om, samen met het reumaveld en het Zorginstituut te komen tot een werkwijze die wel haalbaar is, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Westerveld c.s. over praktisch geschoolde jongeren bereiken voor maatschappelijke diensttijd (#:-)
Motie van het lid Westerveld c.s. over praktisch geschoolde jongeren bereiken voor maatschappelijke diensttijd Motie begroting financiën Nr. 136 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. ...

Motie van het lid Arissen over een voorlichtingscampagne over minder vlees (#:-)
Motie van het lid Arissen over een voorlichtingscampagne over minder vlees Motie begroting financiën Nr. 102 MOTIE VAN HET LID ARISSEN Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat er een directe link bestaat tussen dierlijke-eiwitconsumptie en welvaartsziekten, zoals hart- en vaatziekten; verzoekt de regering om, een voorlichtingscampagne te starten over minder vlees voor een betere gezondheid, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Pia Dijkstra en Aukje de Vries over kennisinfrastructuur op het gebied van e-health (#:-)
Motie van de leden Pia Dijkstra en Aukje de Vries over kennisinfrastructuur op het gebied van e-health Motie begroting financiën Nr. 92 MOTIE VAN DE LEDEN PIA DIJKSTRA EN AUKJE DE VRIES Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat er in de zorg volop goede voorbeelden zijn die we beter zouden kunnen benutten; constaterende dat innovatie en het stimuleren van de inzet van e-health een belangrijk onderdeel zijn van de hoofdlijnenakkoorden die zijn gesloten met de medisch-specialistische zorg en met de geestelijke gezondheidszorg; constaterende dat het zorgveld lang niet altijd op de hoogte is van initiatieven die in andere regio's worden genomen en de resultaten hiervan; verzoekt de regering, een kennisinfrastructuur in te richten, die het mogelijk maakt om goede voorbeelden en initiatieven, ook op het gebied van e-health, te verzamelen, verspreiden en te verankeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Agema over intensivering van de fraude-opsporing (#:-)
Motie van het lid Agema over intensivering van de fraude-opsporing Motie begroting financiën Nr. 65 MOTIE VAN HET LID AGEMA Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, de fraude-opsporing te intensiveren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Slootweg c.s. over afspraken over kwaliteit en prijs in meerjarencontracten (#:-)
Motie van het lid Slootweg c.s. over afspraken over kwaliteit en prijs in meerjarencontracten Motie begroting financiën Nr. 79 MOTIE VAN HET LID SLOOTWEG C.S. ...

Motie van de leden Westerveld en Dijksma over vog's voor trainers, coaches en sportbestuurders (#:-)
Motie van de leden Westerveld en Dijksma over vog's voor trainers, coaches en sportbestuurders Motie begroting financiën Nr. 19 MOTIE VAN DE LEDEN WESTERVELD EN DIJKSMA Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 20 november 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat trainers en coaches een veilig sportklimaat moeten creëren voor jonge en kwetsbare sporters; overwegende dat een verklaring omtrent het gedrag (vog) recidive door trainers en coaches die eerder de fout in zijn gegaan kan worden voorkomen; constaterende dat de mogelijkheid om een gratis vog aan te vragen er niet toe heeft geleid dat alle trainers en coaches op sportverenigingen een vog hebben; verzoekt de regering om met sportverenigingen in gesprek te gaan over het hebben van een vog door trainers, coaches en sportbestuurders te vergroten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dijksma c.s. over verbieden van kloonpolissen (#:-)
Motie van het lid Dijksma c.s. over verbieden van kloonpolissen Motie begroting financiën Nr. 93 MOTIE VAN HET LID DIJKSMA C.S. ...

Motie van de leden Westerveld en Kooiman over altijd loon- en prijsbijstelling uitkeren (#:-)
Motie van de leden Westerveld en Kooiman over altijd loon- en prijsbijstelling uitkeren Motie begroting financiën Nr. 34 MOTIE VAN DE LEDEN WESTERVELD EN KOOIMAN Voorgesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 4 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat veel jeugdzorgaanbieders ontevreden zijn over de ontoereikendheid van de tarieven voor het bieden van jeugdzorg; constaterende dat door te lage tarieven sommige jeugdzorgaanbieders zich terugtrekken uit het aanbestedings- of tendersubsidieproces; constaterende dat vorig jaar de helft van de gemeenten geen loon- en prijsbijstelling bij jeugdzorgaanbieders heeft uitgekeerd, terwijl gemeenten hiervoor wel geld krijgen uitgekeerd door het Gemeentefonds; van mening dat jeugdzorgaanbieders altijd loon- en prijsbijstelling uitgekeerd moeten krijgen om een passende beloning voor de zorg die zij bieden te realiseren; verzoekt de regering, de gemeenten te verplichten altijd loon- en prijsbijstelling aan jeugdzorgaanbieders uit te keren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Peters c.s. over de best passende vorm van contractering (t.v.v. 34775-XVI-37) (#:-)
Gewijzigde motie van het lid Peters c.s. over de best passende vorm van contractering (t.v.v. 34775-XVI-37) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 52 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID PETERS C.S. ...

Motie van de leden Sazias en Ellemeet over meer medisch specialisten in loondienst (#:-)
Motie van de leden Sazias en Ellemeet over meer medisch specialisten in loondienst Motie begroting financiën Nr. 107 MOTIE VAN DE LEDEN SAZIAS EN ELLEMEET Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de nieuwe regering erop inzet om meer medisch specialisten in loondienst te brengen; overwegende dat het besparen op zorgkosten van groot belang is; verzoekt de regering, een concreet plan van aanpak hiertoe op te stellen en de Kamer daarover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Kooiman c.s. over het tegengaan van onderbesteding (#:-)
Motie van het lid Kooiman c.s. over het tegengaan van onderbesteding Motie begroting financiën Nr. 84 MOTIE VAN HET LID KOOIMAN C.S. ...

Motie van het lid Sazias c.s. over valpreventie bij ouderen (#:-)
Motie van het lid Sazias c.s. over valpreventie bij ouderen Motie begroting financiën Nr. 105 MOTIE VAN HET LID SAZIAS C.S. ...