Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

94 resultaten

Motie van het lid Kuzu over gezinnen met een migrantenachtergrond (#:-)
Motie van het lid Kuzu over gezinnen met een migrantenachtergrond Motie begroting financiën Nr. 43 MOTIE VAN HET LID KUZU Voorgesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 4 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering om, concrete maatregelen te nemen teneinde aanbevelingen om de jeugdzorggezinnen met een migrantenachtergrond vroeger en eerder te laten bereiken, zoals uit het rapport Diversiteit in transitie van FORUM, van implementatie te laten voorzien door gemeenten en de voortgang van deze implementatie te bewaken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Kooiman en Arissen over de premies substantieel verlagen (#:-)
Motie van de leden Kooiman en Arissen over de premies substantieel verlagen Motie begroting financiën Nr. 85 MOTIE VAN DE LEDEN KOOIMAN EN ARISSEN Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat zorgverzekeraars 1 miljard euro opstrijken doordat mensen niet overstappen naar een andere zorgverzekeraar; constaterende dat zorgverzekeraars daarnaast 11 miljard aan reserves op de plank hebben liggen, waarvan 4 miljard boven de wettelijk gestelde solvabiliteitseisen; verzoekt de regering, zorgverzekeraars te dwingen dit geld in te zetten om de premies substantieel te verlagen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Ellemeet en Dik-Faber over de huidige wanbetalersregeling (#:-)
Motie van de leden Ellemeet en Dik-Faber over de huidige wanbetalersregeling Motie begroting financiën Nr. 73 MOTIE VAN DE LEDEN ELLEMEET EN DIK-FABER Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de wanbetalersregeling voor een grote groep mensen geen oplossing biedt voor het niet betalen van de zorgpremie; van mening dat de huidige systematiek van de regeling in ieder geval voor een deel van de doelgroep niet tot het gewenste resultaat leidt; verzoekt de regering, de huidige regeling te onderzoeken op ongewenste effecten en mogelijke verbeteringen en daarbij de optie van uitstroom uit de regeling voor mensen onder bewind als (deel)oplossing mee te nemen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid El Yassini c.s. over inzicht in aspecten van de maatschappelijke diensttijd bij de evaluatie van de pilots (#:-)
Motie van het lid El Yassini c.s. over inzicht in aspecten van de maatschappelijke diensttijd bij de evaluatie van de pilots Motie begroting financiën Nr. 135 MOTIE VAN HET LID EL YASSINI C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid El Yassini c.s. over inzicht in aspecten van de maatschappelijke diensttijd bij de evaluatie van de pilots (t.v.v. 34 775 XVI-135) (#:-)
Gewijzigde motie van het lid El Yassini c.s. over inzicht in aspecten van de maatschappelijke diensttijd bij de evaluatie van de pilots (t.v.v. 34 775 XVI-135) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 145 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID EL YASSINI C.S. ...

Motie van het lid Bruins Slot c.s. over de buitensport onderdeel maken van het sportakkoord (#:-)
Motie van het lid Bruins Slot c.s. over de buitensport onderdeel maken van het sportakkoord Motie begroting financiën Nr. 27 MOTIE VAN HET LID BRUINS SLOT C.S. ...

Motie van het lid Kerstens c.s. over de risico's op verdringing van betaald werk (#:-)
Motie van het lid Kerstens c.s. over de risico's op verdringing van betaald werk Motie begroting financiën Nr. 143 MOTIE VAN HET LID KERSTENS C.S. ...

Motie van het lid Van Nispen c.s. over het bevorderen van schoolzwemmen (#:-)
Motie van het lid Van Nispen c.s. over het bevorderen van schoolzwemmen Motie begroting financiën Nr. 25 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN C.S. ...

Motie van de leden Kooiman en Marijnissen over kleinschalige opvang in de wijk (#:-)
Motie van de leden Kooiman en Marijnissen over kleinschalige opvang in de wijk Motie begroting financiën Nr. 81 MOTIE VAN DE LEDEN KOOIMAN EN MARIJNISSEN Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het een wens van velen is dat ouderen in hun eigen buurt in kleinschalige voorzieningen kunnen wonen en begeleid kunnen worden; constaterende dat initiatiefnemers van toegankelijke kleinschalige woonvormen met zorg voor ouderen oplopen tegen belemmerende regels, die een onwenselijke barrière vormen voor het opzetten van kleinschalige woonvormen met zorg; verzoekt de regering om, in reactie op de ingediende initiatiefnota over het Zorgbuurthuis (34 849), belemmerende regels te inventariseren en te komen met voorstellen hoe deze barrières weg te nemen om zo kleinschalige opvang in de wijk te kunnen realiseren en de Kamer in het eerste kwartaal van 2018 hierover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Sazias c.s. over ondervoeding in de zorg (#:-)
Motie van het lid Sazias c.s. over ondervoeding in de zorg Motie begroting financiën Nr. 104 MOTIE VAN HET LID SAZIAS C.S. ...

Motie van het lid Hermans c.s. over het verbeterprogramma (#:-)
Motie van het lid Hermans c.s. over het verbeterprogramma Motie begroting financiën Nr. 71 MOTIE VAN HET LID HERMANS C.S. ...

Motie van het lid Bergkamp c.s. over meer forensisch artsen kindermishandeling (#:-)
Motie van het lid Bergkamp c.s. over meer forensisch artsen kindermishandeling Motie begroting financiën Nr. 89 MOTIE VAN HET LID BERGKAMP C.S. ...

Motie van het lid Kooiman over de topinkomens van bestuurders (#:-)
Motie van het lid Kooiman over de topinkomens van bestuurders Motie begroting financiën Nr. 39 MOTIE VAN HET LID KOOIMAN Voorgesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 4 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat nog veel bestuurders in de jeugdzorg het maximum van het (individueel) vastgestelde tarief van de Wet normering topinkomens overschrijden; van mening dat geld voor zorg naar zorg toe moet; verzoekt de regering, gemeenten voldoende te ondersteunen of toe te rusten wanneer zij maatregelen willen treffen om de topinkomens van bestuurders bij publieke organisaties in hun gemeente te beperken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dijksma c.s. over de extra middelen voor huisartsen (#:-)
Motie van het lid Dijksma c.s. over de extra middelen voor huisartsen Motie begroting financiën Nr. 94 MOTIE VAN HET LID DIJKSMA C.S. ...

Motie van het lid Arissen over bedrijven die ongezonde producten op de markt brengen (#:-)
Motie van het lid Arissen over bedrijven die ongezonde producten op de markt brengen Motie begroting financiën Nr. 100 MOTIE VAN HET LID ARISSEN Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat bedrijven die ongezonde producten op de markt brengen onderdeel zijn van het probleem en daarom geen onderdeel kunnen zijn van de oplossing; overwegende dat de 170 miljoen die wordt uitgetrokken voor het preventieakkoord, niet bedoeld mag zijn om deze bedrijven een goede sier te laten maken met hun zogenaamde bijdrage aan het tegengaan van overgewicht; verzoekt de regering, geen bedrijven te laten aanschuiven bij de onderhandelingen over het preventieakkoord, indien zij geld verdienen met de verkoop van ongezonde producten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Agema over de best practices in de verpleeghuiszorg (#:-)
Motie van het lid Agema over de best practices in de verpleeghuiszorg Motie begroting financiën Nr. 64 MOTIE VAN HET LID AGEMA Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, conform de aangenomen motie-Agema (31 765, nr. ...

Motie van de leden Agema en Gerbrands over een dragerschapstest bij ivf-behandelingen (#:-)
Motie van de leden Agema en Gerbrands over een dragerschapstest bij ivf-behandelingen Motie begroting financiën Nr. 57 MOTIE VAN DE LEDEN AGEMA EN GERBRANDS Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat een dragerschapstest veel kan bijdragen aan het opsporen van erfelijke ziektes; verzoekt de regering, ervoor zorg te dragen dat de dragerschapstest meer bekendheid krijgt en deze standaard aan te bieden bij ivf-behandelingen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Kooiman en Westerveld over sluitende basistarieven (#:-)
Motie van de leden Kooiman en Westerveld over sluitende basistarieven Motie begroting financiën Nr. 38 MOTIE VAN DE LEDEN KOOIMAN EN WESTERVELD Voorgesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 4 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de eisen voor reële basistarieven voor de Wmo zijn aangescherpt, maar dat dit niet voor de jeugdhulp geldt; constaterende dat gemeenten geregeld onder het minimumtarief gaan zitten met hun zorginkoop; overwegende dat de verankering van de basistarieven in de Jeugdwet onvoldoende is opgenomen; verzoekt de regering te komen tot sluitende basistarieven en deze wettelijk te verankeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Westerveld over de voorkeur voor bovenregionale subsidierelaties (#:-)
Motie van het lid Westerveld over de voorkeur voor bovenregionale subsidierelaties Motie begroting financiën Nr. 32 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD Voorgesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 4 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in de JeugdzorgPlus dezelfde systematiek geldt als in de jeugdzorg; overwegende dat kinderen in de gesloten jeugdzorg belang hebben bij de continuïteit van zorg; overwegende dat aanbestedingen vooral voor onzekerheid zorgen; constaterende dat veel gemeentes vaak bovenregionaal samenwerken als zij bij dezelfde aanbieder inkopen, omdat het om een kleine groep jongeren gaat in vergelijking met de reguliere jeugdhulp; verzoekt de regering, de voorkeur voor bovenregionale subsidierelaties met JeugdzorgPlus-instellingen te faciliteren en hierover de Kamer te informeren; en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Aukje de Vries over de inkoop- en marktmacht bij hulpmiddelen (#:-)
Motie van het lid Aukje de Vries over de inkoop- en marktmacht bij hulpmiddelen Motie begroting financiën Nr. 69 MOTIE VAN HET LID AUKJE DE VRIES Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er signalen zijn dat de kosten voor hulpmiddelen in Nederland relatief hoog zijn, soms wel tot 30% hoger dan in Duitsland; constaterende dat de patiënten, premiebetalers en verzekerden uiteindelijk voor de hogere kosten opdraaien; van mening zijnde dat gekeken moet worden hoe we de zorg betaalbaar kunnen houden; van mening dat er een relatief zwakke inkoopmacht is en een sterke marktmacht vanuit de aanbieders van hulpmiddelen; verzoekt de regering, de Nederlandse Zorgautoriteit en de Autoriteit Consument en Markt te vragen een onderzoek te doen naar de inkoop- en marktmacht bij hulpmiddelen, waarbij wordt bezien welke belemmeringen en oplossingen er zijn en de Tweede Kamer daarover voor 1 juli 2018 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...