Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

103 resultaten

Motie van de leden Jan Vos en Van Tongeren over een duurzaam mobiliteitsakkoord (Dossier 34300-XIII)
Motie van de leden Jan Vos en Van Tongeren over een duurzaam mobiliteitsakkoord Motie begroting financiën Nr. 36 MOTIE VAN DE LEDEN JAN VOS EN VAN TONGEREN Voorgesteld 15 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat om de doelen van het energieakkoord te kunnen halen, de verduurzaming van de energievoorziening in Nederland in alle sectoren van de economie gestalte moet krijgen; overwegende dat dit ook geldt voor de sector transport en het verbruik van brandstoffen; overwegende dat er voor na 2020 geen duidelijke doelen zijn op het gebied van duurzame mobiliteit, en meer specifiek niet op het gebied van het aantal zero emission auto's, en als onderdeel hiervan het aantal zelfsturende auto's; verzoekt de regering, samen met alle relevante spelers in de transportsector, tot een duurzaam mobiliteitsakkoord te komen, met daarin concrete doelstellingen en middelen voor elektrisch vervoer en de bevordering van groen gas en waterstof als brandstoffen voor de transportsector, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dijkgraaf c.s. over overtreding van de randvoorwaarden voor inkomenssteun (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Dijkgraaf c.s. over overtreding van de randvoorwaarden voor inkomenssteun Motie begroting financiën Nr. 142 MOTIE VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. ...

Motie van de leden Grashoff en Leenders over het plan van aanpak weidevogels (Dossier 34300-XIII)
Motie van de leden Grashoff en Leenders over het plan van aanpak weidevogels Motie begroting financiën Nr. 138 MOTIE VAN DE LEDEN GRASHOFF EN LEENDERS Voorgesteld 3 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er een intensivering nodig is voor het weidevogelbeheer om de populatie weidevogels in stand te houden en te herstellen; constaterende dat de intensivering van de landbouw in belangrijke mate bijdraagt aan de daling van de weidevogelpopulatie; overwegende dat de effectiviteit van de vergroeningsmaatregelen in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) tot heden klein is, maar dat de EU-regels in redelijke mate flexibiliteit bieden ten aanzien van de inzet van de GLB-middelen; verzoekt de regering, in het reeds aangekondigde «plan van aanpak weidevogels» maatregelen op te nemen voor gerichte en effectieve inzet vanuit zowel de tweedepijlergelden alsook vanuit het vergroeningsdeel binnen de eerste pijler van het GLB ten behoeve van het weidevogelbeheer, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Graus en Dijkgraaf over het inzetten van speurhonden en paarden bij het opsporen van stropers (Dossier 34300-XIII)
Motie van de leden Graus en Dijkgraaf over het inzetten van speurhonden en paarden bij het opsporen van stropers Motie begroting financiën Nr. 119 MOTIE VAN DE LEDEN GRAUS EN DIJKGRAAF Voorgesteld 3 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de pakkans van stropers groter wordt indien boswachters gebruikmaken van (speur)honden en paarden; verzoekt de regering, (speur)honden en paarden in te zetten bij het opsporen van stropers, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Klever en Graus over afschaffen van alle fiscale innovatiefaciliteiten (Dossier 34300-XIII)
Motie van de leden Klever en Graus over afschaffen van alle fiscale innovatiefaciliteiten Motie begroting financiën Nr. 42 MOTIE VAN DE LEDEN KLEVER EN GRAUS Voorgesteld 15 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat alle in Nederland gevestigde bedrijven profiteren van lagere belastingen; overwegende dat lagere belastingen bijdragen aan een beter ondernemingsklimaat, waardoor ook meer buitenlandse bedrijven zich in Nederland willen vestigen, en deze maatregel dus meer banen oplevert bij zowel bestaande bedrijven als nieuw te vestigen bedrijven; verzoekt de regering, alle fiscale innovatiefaciliteiten af te schaffen en in plaats daarvan een generieke lastenverlichting voor alle bedrijven door te voeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Leenders en Koser Kaya over in ongewijzigde vorm behouden van de Vogel- en Habitatrichtlijn (Dossier 34300-XIII)
Motie van de leden Leenders en Koser Kaya over in ongewijzigde vorm behouden van de Vogel- en Habitatrichtlijn Motie begroting financiën Nr. 116 MOTIE VAN DE LEDEN LEENDERS EN KOŞER KAYA Voorgesteld 3 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Vogel- en Habitatrichtlijn in de samenleving wordt gezien als een goede richtlijn om Europese natuurdoelen te bereiken; constaterende dat de Europese Commissie in het kader van het programma «Betere regelgeving» een evaluatie uitvoert naar de Vogel- en Habitatrichtlijn; constaterende dat ministers van negen Europese lidstaten in een brief aan Eurocommissaris Vella, hebben gevraagd de Vogel- en Habitatrichtlijn ongewijzigd te laten en verbeteringen te realiseren in de implementatie van de richtlijn; constaterende dat zeven van de negen fracties in het Europees parlement inmiddels een soortgelijk verzoek hebben gedaan aan de Eurocommissarissen Timmermans en Vella; van mening dat ook Nederland de Vogel- en Habitatrichtlijn in de huidige vorm wil behouden en verbeteringen wil in de implementatie; verzoekt de regering, deze boodschap schriftelijk aan de Europese commissarissen Timmermans en Vella door te geven, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Thieme over systematisch monitoren van dierenwelzijnsrisico's door de NVWA (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Thieme over systematisch monitoren van dierenwelzijnsrisico's door de NVWA Motie begroting financiën Nr. 144 MOTIE VAN HET LID THIEME Voorgesteld 3 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het Bureau Risicobeoordeling en Onderzoeksprogrammering heeft geconcludeerd dat de informatie over dierenwelzijnsrisico's ontbreekt doordat er niet systematisch gemonitord en geregistreerd wordt; constaterende dat dit de toezichthoudende taak van de NVWA bemoeilijkt; overwegende dat toezicht effectief moet zijn; verzoekt de regering, te komen met een plan van aanpak zodat de NVWA dierenwelzijnsrisico's systematisch kan gaan monitoren en registreren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dik-Faber over een nieuwe doelstelling voor het reduceren van voedselverspilling (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Dik-Faber over een nieuwe doelstelling voor het reduceren van voedselverspilling Motie begroting financiën Nr. 132 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER Voorgesteld 3 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het kabinet zich tot doel heeft gesteld om de voedselverspilling in 2015 met 20% te verminderen ten opzichte van 2009, maar dat in de afgelopen jaren bijzonder weinig voortgang is geboekt bij het verminderen van voedselverspilling en dat er jaarlijks nog steeds voor ruim 4 miljard euro aan voedsel in Nederland wordt weggegooid; overwegende dat de Europese Commissie zich in het Actiepakket Circulaire Economie heeft gecommitteerd aan een halvering van de voedselverspilling en -verliezen in 2030; verzoekt de regering, een nieuwe doelstelling te formuleren voor de reductie van voedselverspilling in 2020 en de Kamer hierover binnen drie maanden te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Graus en Dijkgraaf over boswachters aansluiten op het communicatiesysteem van de politie (Dossier 34300-XIII)
Motie van de leden Graus en Dijkgraaf over boswachters aansluiten op het communicatiesysteem van de politie Motie begroting financiën Nr. 120 MOTIE VAN DE LEDEN GRAUS EN DIJKGRAAF Voorgesteld 3 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat boswachters steeds vaker te maken krijgen met agressie, geweld en bewapende bendes; verzoekt de regering, boswachters aan te sluiten op het communicatiesysteem gebruikt door de politie, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Dijkgraaf en Bosman over de voor- en nadelen van thoriumenergie (Dossier 34300-XIII)
Motie van de leden Dijkgraaf en Bosman over de voor- en nadelen van thoriumenergie Motie begroting financiën Nr. 57 MOTIE VAN DE LEDEN DIJKGRAAF EN BOSMAN Voorgesteld 15 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, de Kamer middels het Energierapport te informeren over het perspectief en de voor- en nadelen van thoriumenergie in overleg met de experts van de TU Delft en dat te betrekken bij de energiedialoog, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Koser Kaya en Thieme over het toezicht van de NVWA op de import van voedsel (Dossier 34300-XIII)
Motie van de leden Koser Kaya en Thieme over het toezicht van de NVWA op de import van voedsel Motie begroting financiën Nr. 128 MOTIE VAN DE LEDEN KOŞER KAYA EN THIEME Voorgesteld 3 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat consumenten zich steeds meer zorgen maken over voedselveiligheid; verzoekt de regering, te onderzoeken in hoeverre de risicoselectie bij het toezicht van de NVWA op import van levensmiddelen uit derde landen werkt in de zin dat er geen voedsel met verboden stoffen of foutieve etikettering op de Europese markt komt, en de Kamer binnen een half jaar hierover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van de leden Grashoff en Leenders (t.v.v. 34300-XIII, nr. 138) over het plan van aanpak weidevogels (Dossier 34300-XIII)
Gewijzigde motie van de leden Grashoff en Leenders (t.v.v. 34300-XIII, nr. 138) over het plan van aanpak weidevogels Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 164 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN GRASHOFF EN LEENDERS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 138 Voorgesteld 8 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er een intensivering nodig is voor het weidevogelbeheer om de populatie weidevogels in stand te stand te houden en te herstellen; constaterende dat de intensivering van de landbouw en schaalvergroting in de veehouderij bijdragen aan de daling van het weidevogelbeheer; overwegende dat thans de beschikbare middelen binnen het GLB-budget ten behoeve van vergroening niet altijd effectief worden ingezet; verzoekt de regering, in het reeds aangekondigde «plan van aanpak weidevogels» ook in te gaan op de mogelijkheden voor gerichter inzet van GLB-middelen, mede ten behoeve van het weidevogelbeheer, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Dikkers en Koser Kaya over dierenwelzijnseisen voor stalsystemen (Dossier 34300-XIII)
Motie van de leden Dikkers en Koser Kaya over dierenwelzijnseisen voor stalsystemen Motie begroting financiën Nr. 114 MOTIE VAN DE LEDEN DIKKERS EN KOŞER KAYA Voorgesteld 3 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat dierenwelzijn maatschappelijk van groot belang wordt gevonden; constaterende dat de subsidie- en garantstellingsinstrumenten voor de bouw van stallen betaald wordt uit belastingmiddelen; verzoekt de regering, aan de voorwaarden van het volledige subsidie- en garantstellingsinstrumentarium voor stalsystemen dierenwelzijnseisen toe te voegen vergelijkbaar met minimaal één ster Beter Leven keurmerk, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Koser Kaya en Lodders over verbetering van de huidige regelgeving voor landbouw, milieu en natuur (Dossier 34300-XIII)
Motie van de leden Koser Kaya en Lodders over verbetering van de huidige regelgeving voor landbouw, milieu en natuur Motie begroting financiën Nr. 127 MOTIE VAN DE LEDEN KOŞER KAYA EN LODDERS Voorgesteld 3 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat boeren te maken hebben met opeenvolgende en steeds wijzigende systemen van regelgeving ten aanzien van landbouw, milieu en natuur; overwegende dat de zorgen over het goed op elkaar aansluiten van deze systemen steeds groter worden en de administratielasten toenemen; verzoekt de regering, naar goed voorbeeld van de gemeente Eindhoven op basis van een designaanpak met een analyse van, en verbetervoorstellen voor, de huidige wet- en regelgeving te komen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dik-Faber over niet akkoord gaan met de liberalisatie van landbouwhandel binnen TTIP (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Dik-Faber over niet akkoord gaan met de liberalisatie van landbouwhandel binnen TTIP Motie begroting financiën Nr. 134 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER Voorgesteld 3 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat verduurzaming en regionalisering van de voedselproductie zich slecht verhouden tot liberalisering van de landbouwhandel tussen de EU en de VS; overwegende dat door TTIP de prijs de voornaamste drijvende kracht achter de productie wordt, waardoor milieu en dierenwelzijn, maar ook het verdienmodel voor boeren verder onder druk komen te staan; verzoekt de regering, niet akkoord te gaan met afspraken met de VS over liberalisatie van landbouwhandel binnen TTIP, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Thieme en Van Dekken over uitfasering van CO2-bedwelming van varkens (Dossier 34300-XIII)
Motie van de leden Thieme en Van Dekken over uitfasering van CO2-bedwelming van varkens Motie begroting financiën Nr. 151 MOTIE VAN DE LEDEN THIEME EN VAN DEKKEN Voorgesteld 3 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de Staatssecretaris van Economische Zaken heeft aangegeven dat, vanuit het oogpunt van dierenwelzijn, CO2-bedwelming vervangen moet worden door een betere methode; verzoekt de regering, in het aankomende plan van aanpak hieromtrent aandacht te geven aan alternatieven voor CO2-bedwelming bij varkens, en als alternatieven reëel blijken te zijn, hierbij een termijn te stellen waarbinnen de CO2-bedwelming wordt uitgefaseerd, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Dik-Faber en Jacobi over de financiering van de Marker Wadden (Dossier 34300-XIII)
Motie van de leden Dik-Faber en Jacobi over de financiering van de Marker Wadden Motie begroting financiën Nr. 135 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN JACOBI Voorgesteld 3 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat met de Marker Wadden een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan het verbeteren van de waterkwaliteit, het robuuster maken van het ecologisch systeem in het Markermeer en aan de economische en strategische ontwikkeling van de Metropool Regio Amsterdam en de Noordvleugel; overwegende dat het Rijk voor de Marker Wadden reeds een aanzienlijke financiële en personele bijdrage levert conform de gemaakte bestuurlijke afspraken; overwegende dat, zolang de bouwinfrastructuur en het baggermaterieel aanwezig zijn, het resterende deel van het project tegen relatief beperkte kosten kan worden aangelegd; verzoekt de regering om, bij vrijvallende middelen in de begroting voor waterkwaliteitsmaatregelen tot een maximum van 7 miljoen euro in overleg met Natuurmonumenten te overwegen deze middelen aan te wenden als aanjaagbedrag om de financiering van de volgende stap van de Marker Wadden rond te krijgen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Thieme over een einde maken aan paardenmarkten (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Thieme over een einde maken aan paardenmarkten Motie begroting financiën Nr. 149 MOTIE VAN HET LID THIEME Voorgesteld 3 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er op dorpsfeesten, zoals in Zuidlaren, Hedel en Elst, paardenmarkten worden gehouden waar regelmatig ernstige misstanden worden geconstateerd; constaterende dat het Protocol Welzijn Paardenmarkten nauwelijks tot verbetering heeft geleid en dat de Dierenbescherming hierdoor uit het protocol is gestapt; verzoekt de regering, een einde te maken aan paardenmarkten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Dikkers en Dik-Faber over stoppen met de verkoop van kiloknallers (Dossier 34300-XIII)
Motie van de leden Dikkers en Dik-Faber over stoppen met de verkoop van kiloknallers Motie begroting financiën Nr. 113 MOTIE VAN DE LEDEN DIKKERS EN DIK-FABER Voorgesteld 3 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de boer voor zijn product een eerlijke prijs dient te krijgen; constaterende dat de verkoop van vlees onder de kostprijs door supermarkten deze eerlijke prijs ondermijnt; verzoekt de regering, met supermarkten een convenant te sluiten over het stoppen met de verkoop van vlees onder de kostprijs en intussen te werken aan een wettelijk verbod als over één jaar nog steeds kiloknallers verkocht worden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Thieme over de maatschappelijke kosten van de huidige vlees-, vis- en zuivelproductie (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Thieme over de maatschappelijke kosten van de huidige vlees-, vis- en zuivelproductie Motie begroting financiën Nr. 146 MOTIE VAN HET LID THIEME Voorgesteld 3 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat steeds meer boeren in Nederland hun producten onder de kostprijs moeten verkopen; verzoekt de regering, de maatschappelijke kosten van de huidige vlees-, vis- en zuivelproductie en -consumptie opnieuw te meten en te verdisconteren in de kostprijs, en gaat over tot de orde van de dag. ...