Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

103 resultaten

Gewijzigde motie van het lid Jan Vos c.s. (t.v.v. 34300-XIII, nr. 33) over het niet winnen van gas bij Terschelling (Dossier 34300-XIII)
Gewijzigde motie van het lid Jan Vos c.s. (t.v.v. 34300-XIII, nr. 33) over het niet winnen van gas bij Terschelling Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 64 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID JAN VOS C.S. ...

Gewijzigde motie van de leden Dijkgraaf en Van Tongeren (t.v.v. 34300-XIII, nr. 55) over het financieel faciliteren van getijdenenergie (Dossier 34300-XIII)
Gewijzigde motie van de leden Dijkgraaf en Van Tongeren (t.v.v. 34300-XIII, nr. 55) over het financieel faciliteren van getijdenenergie Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 60 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN DIJKGRAAF EN VAN TONGEREN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 55 Voorgesteld 15 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat getijdenenergie veel potentie heeft, zowel wat betreft duurzame opwekking en als exportproduct; overwegende dat private investeerders willen investeren in het aantonen dat getijdenenergie ook op grote schaal kan werken; verzoekt de regering, dit binnen de bestaande regelingen financieel te faciliteren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Nader gewijzigde motie van de leden Van Tongeren en Jan Vos (t.v.v. 34300-XIII, nr. 67) over de gevolgen van klimaatverandering voor de waarde van fossiele investeringen (Dossier 34300-XIII)
Nader gewijzigde motie van de leden Van Tongeren en Jan Vos (t.v.v. 34300-XIII, nr. 67) over de gevolgen van klimaatverandering voor de waarde van fossiele investeringen Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 75 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN TONGEREN EN JAN VOS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 67 Voorgesteld 3 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat een aanzienlijk deel van de fossiele voorraden in de grond moet blijven om klimaatverandering tot maximaal 2 °C te beperken; overwegende dat de president van de Nederlandsche Bank waarschuwt voor de mogelijke gevolgen van klimaatverandering voor de waarde van fossiele investeringen; verzoekt de regering om, inzage te geven in de mogelijke gevolgen hiervan voor de Nederlandse economie via een relevante publicatie, bijvoorbeeld de begroting van het Ministerie van Economische Zaken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Veldhoven over terugsluizen van bespaarde middelen naar huishoudens en bedrijfsleven (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Van Veldhoven over terugsluizen van bespaarde middelen naar huishoudens en bedrijfsleven Motie begroting financiën Nr. 46 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN Voorgesteld 15 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering om met de partijen van het energieakkoord te bespreken hoe biostoom kan bijdragen aan het invullen van de afspraken over duurzame energie tegen lagere kosten; verzoekt de regering tevens, de bespaarde middelen terug te sluizen naar huishoudens en bedrijfsleven via een bijdrage aan isolatie en energie-innovatie, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Tongeren over de gevolgen van klimaatverandering voor de waarde van fossiele investeringen (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Van Tongeren over de gevolgen van klimaatverandering voor de waarde van fossiele investeringen Motie begroting financiën Nr. 52 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN Voorgesteld 15 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat een aanzienlijk deel van de fossiele voorraden in de grond moet blijven om de klimaatverandering tot maximaal 2°C te beperken; overwegende dat de president van de Nederlandsche Bank waarschuwt voor de gevolgen van klimaatverandering voor de waarde van fossiele investeringen; verzoekt de regering, inzage te geven in de gevolgen hiervan voor de Nederlandse economie via een relevante publicatie, bijvoorbeeld de begroting van het Ministerie van Economische Zaken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Graus over alleen slachten na irreversibele bedwelming (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Graus over alleen slachten na irreversibele bedwelming Motie begroting financiën Nr. 124 MOTIE VAN HET LID GRAUS Voorgesteld 3 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, enkel irreversibele bedwelming toe te staan voorafgaand aan de slacht, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van de leden Grashoff en Leenders (t.v.v. 34300-XIII, nr. 139) over langjarige natuurbeheercontracten (Dossier 34300-XIII)
Gewijzigde motie van de leden Grashoff en Leenders (t.v.v. 34300-XIII, nr. 139) over langjarige natuurbeheercontracten Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 165 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN GRASHOFF EN LEENDERS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 139 Voorgesteld 8 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in het kader van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer collectieven nu subsidies voor zes jaar worden vergeven; overwegende dat boeren en collectieven aangeven dat langjarige contracten een positieve stimulans kunnen geven om deel te nemen aan agrarisch natuurbeheer; overwegende dat financiers, zoals banken, van boerenbedrijven pas leningen verstrekken voor investeringen op basis van langdurige zekerheid; van mening dat de koplopers in het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer moeten worden behouden; verzoekt de regering, te onderzoeken of er behoefte is aan contracten met een langere looptijd, en in overleg met provincies te bekijken hoe hier invulling aan gegeven kan worden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Graus en Dijkgraaf over het borgen van de concurrenitepositie van boeren, tuinders en vissers (Dossier 34300-XIII)
Motie van de leden Graus en Dijkgraaf over het borgen van de concurrenitepositie van boeren, tuinders en vissers Motie begroting financiën Nr. 118 MOTIE VAN DE LEDEN GRAUS EN DIJKGRAAF Voorgesteld 3 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, de concurrentiepositie van onze boeren, tuinders en vissers te borgen en te zorgen voor een betere ketenstructuur, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Bosman over informatievoorziening over voortgang en toekenning van EFRO-middelen (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Bosman over informatievoorziening over voortgang en toekenning van EFRO-middelen Motie begroting financiën Nr. 25 MOTIE VAN HET LID BOSMAN Voorgesteld 15 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de Minister heeft toegezegd, 15 miljoen euro te zullen bijdragen aan de totstandkoming van field labs in het kader van de agenda Smart Industry; overwegende dat de Minister de ambitie heeft uitgesproken om in 2016 tien fieldlabs gerealiseerd te hebben; overwegende dat EFRO-middelen alleen op basis van private en/of publieke cofinanciering worden toegekend; verzoekt de regering om, ruim voor de begroting 2017 de Kamer te informeren over de voortgang, toekenning van EFRO-middelen en rijksfinanciering van de fieldlabs; en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Agnes Mulder over de stimulering van mkb-start-ups (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Agnes Mulder over de stimulering van mkb-start-ups Motie begroting financiën Nr. 28 MOTIE VAN HET LID AGNES MULDER Voorgesteld 15 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de regering per 2017 50 miljoen euro beschikbaar stelt voor de stimulering van mkb/start-ups; overwegende dat eigen vermogensversterking een belangrijke randvoorwaarde is voor het mkb om ook weer bankkrediet aan te kunnen trekken; overwegende dat het wenselijk is dat particuliere vermogens worden gemobiliseerd ten gunste van de Nederlandse economie; verzoekt de regering om, bij het ontwerp van de regeling rekening te houden met: • versterking van het eigen vermogen van het mkb waaronder start-ups; • mobiliseren van particuliere vermogens waarbij zowel directe investeringen als indirecte investeringen via fondsen of crowdfundingplatforms worden gefaciliteerd; en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Tongeren over het heroverwegen van investeringen in fossiele energie (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Van Tongeren over het heroverwegen van investeringen in fossiele energie Motie begroting financiën Nr. 53 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN Voorgesteld 15 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat een aanzienlijk deel van de fossiele voorraden in de grond moet blijven vanwege klimaatverandering; overwegende dat de president van de Nederlandsche Bank waarschuwt voor de gevolgen van klimaatverandering voor de waarde van fossiele investeringen; verzoekt de regering, haar investeringen in fossiel te heroverwegen en nu met name schaliegas niet mee te nemen in de energievisie, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Agnes Mulder (t.v.v. 34300-XIII, nr. 26) over de gevolgen van btw voor publiek-private samenwerkingsverbanden (Dossier 34300-XIII)
Gewijzigde motie van het lid Agnes Mulder (t.v.v. 34300-XIII, nr. 26) over de gevolgen van btw voor publiek-private samenwerkingsverbanden Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 63 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID AGNES MULDER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 26 Voorgesteld 27 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat zodra bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen met elkaar gaan samenwerken er een organisatie ontstaat die te maken krijgt met verschillende btw-regels, wat in veel gevallen leidt tot een hogere btw-druk dan zonder de samenwerking; overwegende dat samenwerking tussen bedrijven, overheden of onderwijsinstellingen van belang is vanwege de innovatie-impuls van dergelijke samenwerkingsverbanden; constaterende dat reeds tien jaar geleden door de toenmalige Minister van Financiën in een brief aan de Kamer (28 753, nr. 7) werd geschreven dat de gevolgen van btw niet in de weg zouden mogen staan bij een keuze voor publieke investeringen via publiek-private samenwerkingsverbanden (pps); verzoekt de regering om, zich tot het uiterste in te spannen opdat de btw geen kostprijsverhogende en dus belemmerende factor meer is voor publieke investeringen via pps op het gebied van onderwijs en onderzoek en de Kamer over de uitwerking te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van de leden Koser Kaya en De Liefde (t.v.v. 34300-XIII, nr. 125) over een eensluidend kader voor keurmerken (Dossier 34300-XIII)
Gewijzigde motie van de leden Koser Kaya en De Liefde (t.v.v. 34300-XIII, nr. 125) over een eensluidend kader voor keurmerken Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 158 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN KOŞER KAYA EN DE LIEFDE TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 125 Voorgesteld 3 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat keurmerken tot doel hebben, consumenten in staat te stellen een bewuste keuze te maken op basis van objectieve informatie; constaterende dat consumenten met een onoverzichtelijk woud aan keurmerken te maken hebben op het gebied van gezondheid, duurzaamheid en dierenwelzijn; verzoekt de regering, samen met de producenten-, keten- en consumentenorganisaties een eensluidend kader te ontwikkelen waaraan keurmerken moeten voldoen op het gebied van gezondheid, duurzaamheid en dierenwelzijn; verzoekt de regering, samen met de producenten-, keten- en consumentenorganisaties en deskundigen te komen tot een eenduidiger keurmerksysteem, waarbij fors wordt gesnoeid in het woud aan keurmerken, en daarbij de Britse ervaringen op het gebied van een vrijwillig systeem te betrekken; verzoekt de regering, de Kamer ruim voor het debat over het WRR-rapport «Naar een voedselbeleid» over de resultaten te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Gerven over laten toenemen van de hoeveelheid natuurgrond (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Van Gerven over laten toenemen van de hoeveelheid natuurgrond Motie begroting financiën Nr. 106 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN Voorgesteld 3 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat in het regeerakkoord staat: «de ecologische hoofdstructuur wordt uitgevoerd, inclusief de verbindingszones, maar we nemen er meer tijd voor»; overwegende dat uit de zevende voortgangsrapportage EHS blijkt dat het aantal hectare natuur voor het eerst sinds er natuurbeleid is, gekrompen is met 1.384 hectare; verzoekt de regering, er met krachtig beleid zorg voor te dragen dat de hoeveelheid natuurgrond niet afneemt, maar toeneemt teneinde de afspraken van het regeerakkoord na te komen; verzoekt de regering tevens, in overleg met de provincies jaarlijkse doelstellingen aan te geven betreffende het te verwerven en in te richten aantal hectare natuur om zo op een gestructureerde en controleerbare manier de realisatie van het Nationaal Natuurnetwerk Nederland te bereiken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Geurts en Dijkgraaf over de financiering van het groen onderwijs (Dossier 34300-XIII)
Motie van de leden Geurts en Dijkgraaf over de financiering van het groen onderwijs Motie begroting financiën Nr. 112 MOTIE VAN DE LEDEN GEURTS EN DIJKGRAAF Voorgesteld 3 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er een forse financiële achterstand ontstaan is voor het groen onderwijs ten opzichte van het overige onderwijs; verzoekt de regering, objectief onderzoek te laten doen naar het belang van bekostiging groen onderwijs in het kader van onze economie en in een visiebrief op het groen onderwijs de Kamer hierover te informeren; verzoekt de regering tevens, nader in te vullen op welke wijze het groenonderwijsbudget in de komende jaren zal worden bijgesteld, waarbij expliciet wordt gewaarborgd dat bekostiging van groene en niet groene opleidingen gelijk getrokken wordt, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dijkgraaf c.s. over aanpassing van de meststoffenregelgeving (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Dijkgraaf c.s. over aanpassing van de meststoffenregelgeving Motie begroting financiën Nr. 141 MOTIE VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. ...

Motie van het lid Van Tongeren over het sluiten van groene-gemeentendeals (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Van Tongeren over het sluiten van groene-gemeentendeals Motie begroting financiën Nr. 54 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN Voorgesteld 15 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er gemeenten zijn met vergaande plannen en projecten op klimaat- en energiegebied die vastlopen op regelgeving; verzoekt de regering, groene-gemeentendeals te sluiten over het inventariseren en wegnemen van knelpunten in regelgeving, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Verhoeven (t.v.v. 34300-XIII, nr.45) over erkennen van de digitale infrastructuur als derde mainport (Dossier 34300-XIII)
Gewijzigde motie van het lid Verhoeven (t.v.v. 34300-XIII, nr.45) over erkennen van de digitale infrastructuur als derde mainport Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 66 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VERHOEVEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 45 Voorgesteld 27 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat Nederland een uitstekende uitgangspositie heeft op het gebied van ICT, dankzij AMS-IX, de snelle internetverbindingen en de snelle omarming van nieuwe internetdiensten; overwegende dat Nederland moet blijven investeren in de digitale infrastructuur om deze uitgangspositie te behouden; constaterende dat de rijksoverheid investeert in de economische positie van Mainport Rotterdam en in het vinden van innovatieve oplossingen voor de duurzame ontwikkeling van Mainport Schiphol; verzoekt de regering om, de digitale infrastructuur (AMS-IX, hosters en housing) te erkennen als derde mainport; verzoekt de regering tevens om, samen met relevante belanghebbenden een economische visie te ontwikkelen om de positie van de digitale mainport te versterken en te investeren in de uitvoering van die visie, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Gerven over uitfaseren van snelgroeiende kippenrassen met een hoog antibioticagebruik (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Van Gerven over uitfaseren van snelgroeiende kippenrassen met een hoog antibioticagebruik Motie begroting financiën Nr. 107 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN Voorgesteld 3 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het antibioticagebruik bij vleeskuikens in 2014, 21% hoger was dan in 2013; overwegende dat bij het antibioticumgebruik bij vleeskuikens slechts ongeveer 15% van de koppels niet behandeld is met antibiotica; overwegende dat daarentegen ongeveer 95% van de langzamer groeiende vleeskippenrassen antibioticavrij is; verzoekt de regering, in overleg met de sector de snelgroeiende kippenrassen met een hoog antibioticagebruik zo snel mogelijk uit te faseren en te vervangen door de gezondere langzamer groeiende variant, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Dijkgraaf en Van Tongeren over het financieel faciliteren van getijdenenergie (Dossier 34300-XIII)
Motie van de leden Dijkgraaf en Van Tongeren over het financieel faciliteren van getijdenenergie Motie begroting financiën Nr. 55 MOTIE VAN DE LEDEN DIJKGRAAF EN VAN TONGEREN Voorgesteld 15 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat getijdenenergie veel potentie heeft, zowel wat betreft duurzame opwekking en als exportproduct; overwegende dat private investeerders willen investeren in het aantonen dat getijdenenergie ook op grote schaal kan werken; verzoekt de regering, dit financieel te faciliteren, en gaat over tot de orde van de dag. ...