Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

100 resultaten

Motie van het lid Thieme over een einddatum voor het couperen van biggenstaartjes (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Thieme over een einddatum voor het couperen van biggenstaartjes Motie begroting financiën Nr. 84 MOTIE VAN HET LID THIEME Voorgesteld 30 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Verklaring van Dalfsen als ambitie heeft om het couperen van biggenstaartjes definitief te beëindigen, zonder dat er een einddatum genoemd is; constaterende dat het couperen van biggenstaartjes in beginsel verboden is; verzoekt de regering, een einddatum vast te stellen waarop het couperen van biggenstaartjes in Nederland beëindigd moet zijn, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Gesthuizen (t.v.v. 34000-XIII, nr. 20) over de diensten van TenderNed (Dossier 34000-XIII)
Gewijzigde motie van het lid Gesthuizen (t.v.v. 34000-XIII, nr. 20) over de diensten van TenderNed Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 54 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID GESTHUIZEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 20 Voorgesteld 28 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat niet alle door TenderNed uitgevoerde taken bij wet verplicht zijn gesteld, waarbij zogenaamde aanvullende diensten op vrijwillige basis door aanbestedende diensten gebruikt kunnen worden; overwegende dat de wettelijke taken van TenderNed thans bestaan uit het publiceren van aanbestedingen, het voorlichten van het parlement en het voldoen aan de Europese statistiekverplichtingen; constaterende dat door het met behulp van veel belastinggeld gratis aanbieden van diensten door TenderNed, welke diensten al eerder door Nederlandse bedrijven werden aangeboden maar uiteraard tegen betaling, bedrijven een ernstig concurrentienadeel ondervinden; voorts constaterende dat TenderNed een factor 10 meer kost dan het eerder door het bedrijfsleven geëxploiteerde systeem en dat dit geld, te weten 4,5 miljoen euro, derhalve ten laste komt van de begroting van het Ministerie van Economische Zaken en dat ook uit een internationale vergelijking blijkt dat TenderNed ronduit onnodig te duur is qua onderhoud en operationele kosten; van mening dat het redelijk is om de wettelijk verplichte taken gratis aan te bieden maar dat het niet redelijk is om overige diensten gratis aan te bieden, aangezien dit enerzijds tot oneerlijke concurrentie leidt, anderzijds tot onredelijk hoge kosten; verzoekt de regering om, TenderNed vanaf begin 2015 niet langer meer diensten gratis aan te laten bieden dan wettelijk, limitatief verplicht is en er hierbij bovendien voor te zorgen dat TenderNed niet langer buitensporig veel kosten aan operatie en onderhoud maakt welke ten laste komen van de begroting, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Gesthuizen over een conceptgedragscode (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Gesthuizen over een conceptgedragscode Motie begroting financiën Nr. 19 MOTIE VAN HET LID GESTHUIZEN Voorgesteld 16 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat franchisenemers en franchisegevers een ongelijke machtspositie hebben, waarbij franchisenemers een achterstandspositie hebben – waaronder een informatieachterstand – en dat dit leidt tot problemen op de franchisemarkt; van mening dat deze problemen moeten worden aangepakt door de oorzaak ervan weg te nemen en dat dus de genoemde achterstandspositie van franchisenemers dient te worden verholpen; voorts van mening dat de door het Vakcentrum en FANed opgestelde conceptgedragscode een goede voorzet is om tot een oplossing te komen; verzoekt de regering, deze conceptgedragscode uiterst serieus te nemen en de Kamer op korte termijn een reactie op het document te doen ontvangen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Thieme over Het Loo als een afschotvrije zone voor wilde zwijnen (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Thieme over Het Loo als een afschotvrije zone voor wilde zwijnen Motie begroting financiën Nr. 88 MOTIE VAN HET LID THIEME Voorgesteld 30 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat wilde zwijnen een beschermde en niet-bejaagbare diersoort zijn; constaterende dat zowel grote terreinbeheerders als Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer als dieren- en natuurbeschermingsorganisaties een proef met een afschotvrije zone voor wilde zwijnen toejuichen; overwegende dat alleen zo'n proef zicht zou kunnen bieden op de natuurlijke draagkracht van de Veluwe voor wilde zwijnen; constaterende dat het Kroondomein Het Loo een omrasterd gebied van 10.000 ha omvat waar niet wordt gejaagd op bejaagbare diersoorten en geen noodzaak geldt om te schieten op grote hoefdieren; constaterende dat binnen het Kroondomein vrijwel geen landbouw bedreven wordt en verkeersproblemen beperkt en reguleerbaar zijn; verzoekt de regering, er bij de Koninklijke houtvester en het Koninklijk Jachtdepartement op aan te dringen het Kroondomein aan te wijzen als proefgebied waarin wilde zwijnen niet geschoten worden voor een periode van vijf jaar, welke proef gemonitord wordt door onafhankelijke deskundigen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dijkgraaf c.s. over uitvoering van de motie stromest (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Dijkgraaf c.s. over uitvoering van de motie stromest Motie begroting financiën Nr. 82 MOTIE VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. ...

Motie van het lid Agnes Mulder over vermindering regeldruk ministeries (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Agnes Mulder over vermindering regeldruk ministeries Motie begroting financiën Nr. 22 MOTIE VAN HET LID AGNES MULDER Voorgesteld 16 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de regeldruk voor inwoners, ondernemers en professionals daadwerkelijk en merkbaar moet worden verminderd; overwegende dat alleen het Ministerie van Economische Zaken verantwoordelijk is voor de kabinetsdoelstelling; overwegende dat de Minister van Economische Zaken geen doorzettingsmacht heeft wanneer collega-ministers onvoldoende vaart maken met het verminderen van de regeldruk; verzoekt de regering om, elk ministerie zelf verantwoordelijk te maken voor de aanpak van de regeldruk op hun departement met bijbehorende kwantitatieve doelstelling per ministerie, waarbij de Minister van Economische Zaken een coördinerende taak krijgt met doorzettingsmacht; verzoekt de regering tevens om, elk jaar per ministerie in één overzicht de daadwerkelijke vermeerdering of vermindering regeldruk te rapporteren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Veldhoven over onderzoek naar de mogelijkheden en baten van gelijkstroom (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Van Veldhoven over onderzoek naar de mogelijkheden en baten van gelijkstroom Motie begroting financiën Nr. 132 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN Voorgesteld 27 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het elektriciteitsnet om historische redenen op wisselstroom gaat, maar dat met de huidige stand der techniek steeds meer op gelijkstroom gedaan kan worden; overwegende dat hiermee een energiebesparing van 5% tot 10% bereikt kan worden; verzoekt de regering, onderzoek te laten doen naar de mogelijkheden en baten van gelijkstroom en de uitkomst hiervan met de Kamer te delen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Tongeren over vergroening van de economie (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Van Tongeren over vergroening van de economie Motie begroting financiën Nr. 40 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN Voorgesteld 16 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in het EZ-kaderbesluit een bepaling is opgenomen dat een subsidieregeling alleen wordt vastgesteld indien de subsidiabele activiteiten tevens op enigerlei wijze bijdragen aan een aspect van duurzaamheid; overwegende dat volgens de Bedrijvenmonitor slechts een beperkt deel van de innovatiesubsidies bijdragen aan vergroening van de economie; verzoekt de regering, te onderzoeken hoe het aandeel innovatiesubsidies dat bijdraagt aan de verduurzaming vergroot kan worden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Veldhoven over subsidiëring van biomassabijstook (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Van Veldhoven over subsidiëring van biomassabijstook Motie begroting financiën Nr. 113 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 17 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in het energieakkoord afgesproken is biomassabijstook te subsidiëren; overwegende dat de businesscase van kolencentrales positief beïnvloed kan worden door de subsidie op biomassabijstook, waarmee dit een perverse prikkel kan zijn voor verduurzaming van de energievoorziening; verzoekt de regering, geen subsidieovereenkomsten voor biomassabijstook aan te gaan die langer lopen dan 2023, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Öztürk over mislukte bedrijfsovernames (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Öztürk over mislukte bedrijfsovernames Motie begroting financiën Nr. 26 MOTIE VAN HET LID ÖZTÜRK Voorgesteld 16 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat, volgens onderzoek uit 2011, mislukte bedrijfsoverdrachten leiden tot een verlies van naar schatting 50.000 banen, 3 miljard aan omzet en meer dan 1 miljard euro aan kapitaal; constaterende dat onderzoek van Panteia van 2013 aangeeft dat het aantal succesvolle overdrachten in Nederland slechts ongeveer de helft is van het gemiddelde in de EU en de OESO, en het niveau van beleidsondersteuning in Nederland relatief laag is; constaterende dat 25% van de bedrijven sluit zonder opvolging, omdat om diverse redenen er geen opvolger gevonden kan worden, terwijl er heel veel mensen een eigen bedrijf willen beginnen en/of willen overnemen; overwegende dat er dus een mismatch is tussen vraag en aanbod, met name bij de kleinere overnemingen; verzoekt de regering, aan de hand daarvan een kwantificeerbare doelstelling te formuleren, waarbij het verlies veroorzaakt door mislukte bedrijfsovernames binnen een aantal jaren substantieel wordt gereduceerd, tenminste 10% in 2016; verzoekt de regering tevens, daarbij niet alleen gebruik te maken van de module op Ondernemersplein.nl, maar ook van andere mogelijkheden van de Kamer van Koophandel, de RVO, en TenderNed, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Geurts over besteding van de interne begrotingsreserves (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Geurts over besteding van de interne begrotingsreserves Motie begroting financiën Nr. 64 MOTIE VAN HET LID GEURTS Voorgesteld 30 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de besteding van interne begrotingsreserves van artikel 16 van de begroting van het Ministerie van Economische Zaken beter te herleiden zouden moeten zijn; verzoekt de regering, de besteding van interne begrotingsreserves van artikel 16 voor 2014 en volgende jaren inzichtelijk te maken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Klever over stoppen met het plaatsen van windturbines op zee (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Klever over stoppen met het plaatsen van windturbines op zee Motie begroting financiën Nr. 111 MOTIE VAN HET LID KLEVER Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 17 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de maatschappelijke kosten-batenanalyse Wind op zee en het Centraal Planbureau concluderen dat het plaatsen van windmolens op zee zorgt voor 5 miljard euro aan maatschappelijke schade, zelfs indien rekening wordt gehouden met de opbrengsten en verminderde CO2-uitstoot; overwegende dat de onrendabele windmolens op zee zorgen voor verdringing van andere rendabele economische activiteiten en banen; voorts overwegende dat windmolens op zee zorgen voor vermalen vogels, versnipperde vleermuizen en verdoofde bruinvissen; verzoekt de regering om te stoppen met het plaatsen van windturbines op zee, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Leenders over een visie op voedsel (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Leenders over een visie op voedsel Motie begroting financiën Nr. 65 MOTIE VAN HET LID LEENDERS Voorgesteld 30 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het Ministerie van Economische Zaken het accent in zijn beleid op voedselveiligheid legt en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op goede voeding; constaterende dat deze beleidsmatige scheiding historisch zo is gegroeid; constaterende dat de WRR aanbevelingen doet in het rapport Naar een voedselbeleid; constaterende dat de beleidsverantwoordelijkheid voor voedsel bij zowel het Ministerie van Economische Zaken als bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ligt; verzoekt de regering, te komen met een voedselvisie en daar het WRR- rapport Naar een voedselbeleid bij te betrekken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Agnes Mulder over windenergie buiten de 12-mijlszone (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Agnes Mulder over windenergie buiten de 12-mijlszone Motie begroting financiën Nr. 104 MOTIE VAN HET LID AGNES MULDER Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 17 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat voor de Hollandse kust een langgerekte opstelling wordt voorzien van windmolens, onder meer binnen de twaalfmijlszone; overwegende dat duurzame energie gerealiseerd moet worden met draagvlak en dat deze er niet is bij kustgemeenten en provincies; verzoekt de regering om, windenergie op zee in het kader van het energieakkoord te realiseren buiten de twaalfmijIszone, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Veldhoven over het behalen van de 2050-doelen (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Van Veldhoven over het behalen van de 2050-doelen Motie begroting financiën Nr. 115 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 17 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er een grote innovatie-opgave ligt om de energietransitie na 2023 te kunnen versnellen; verzoekt de regering om, een inschatting te maken van de hoeveelheid geld voor fundamenteel en toegepast onderzoek die de komende tien jaar nodig is voor het behalen van de 2050-doelstellingen, en dat af te zetten tegen huidige geldstromen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van Veldhoven en Jan Vos over duurzaamheidscriteria voor biomassa (Dossier 34000-XIII)
Motie van de leden Van Veldhoven en Jan Vos over duurzaamheidscriteria voor biomassa Motie begroting financiën Nr. 114 MOTIE VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN JAN VOS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 17 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in het energieakkoord is afgesproken dat er voor biomassa die wordt bij- of meegestookt in een kolencentrale «verdergaande duurzaamheidseisen worden geformuleerd ten aanzien van koolstofschuld, indirecte landgebruikseffecten (IULC) en duurzaam bosbeheer (FSC), aanvullend op de NTA8080-eisen»; constaterende dat de regering van plan is om biomassameestook in aanmerking te laten komen voor de SDE+ 2015; constaterende dat de regering ervan uitgaat dat er voor 30 november overeenstemming komt tussen de partijen van het energieakkoord over de duurzaamheidscriteria; verzoekt de regering, de Kamer te informeren over de duurzaamheidscriteria zodra deze akkoord zijn bevonden door alle partijen die bij de gesprekken hierover betrokken zijn, en er hoe dan ook zorg voor te dragen dat er voor de SDE+ 2015 voor biomassa duurzaamheidscriteria zullen gelden en de Kamer hierover tijdig te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Klaver over de Marker Wadden (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Klaver over de Marker Wadden Motie begroting financiën Nr. 81 MOTIE VAN HET LID KLAVER Voorgesteld 30 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Marker Wadden binnen de topsector water aangewezen is als voorbeeld hoe via learning by doing nieuwe waterbouwkundige kennis wordt gegenereerd; constaterende dat de criteria binnen het topsectorenbeleid zorgen dat bedrijven die willen investeren in de Marker Wadden aanspraak kunnen maken op daarvoor bestemde TKI-gelden maar dat deze niet direct ten goede kunnen komen aan de ontwikkeling van de Marker Wadden; overwegende dat de Marker Wadden een innovatief natuurproject is met een grote economische waarde; verzoekt de regering, de ontwikkelaars van de Marker Wadden te helpen bij de verdere realisatie van dit unieke project, bijvoorbeeld door te zorgen dat TKI-gelden gebruikt kunnen worden voor de ontwikkeling van de Marker Wadden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Schouten en Gesthuizen over de Commissie van Aanbestedingsexperts (Dossier 34000-XIII)
Motie van de leden Schouten en Gesthuizen over de Commissie van Aanbestedingsexperts Motie begroting financiën Nr. 37 MOTIE VAN DE LEDEN SCHOUTEN EN GESTHUIZEN Voorgesteld 16 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het aantal klachten over aanbestedingsprocedures bij de Commissie van Aanbestedingsexperts fors is gegroeid; overwegende dat klachten met een kritieke termijn voorrang krijgen, maar dat andere klachten vertraging oplopen; van mening dat een snelle, deskundige, zorgvuldige en laagdrempelige klachtenbehandeling van groot belang is, ook om te voorkomen dat ondernemers of aanbestedende diensten naar de rechter moeten stappen; verzoekt de regering, snelle en laagdrempelige toegang tot onafhankelijk advies bij de Commissie van Aanbestedingsexperts te waarborgen en zo nodig extra financiële middelen in te zetten om de capaciteit te kunnen uitbreiden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Graus en Klever over het energieakkoord van tafel vegen (Dossier 34000-XIII)
Motie van de leden Graus en Klever over het energieakkoord van tafel vegen Motie begroting financiën Nr. 28 MOTIE VAN DE LEDEN GRAUS EN KLEVER Voorgesteld 16 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het energieakkoord zorgt voor lastenverzwaring bij zowel burgers als bedrijven; voorts constaterende dat het energieakkoord de koopkracht vermindert waardoor ondernemers dubbel worden getroffen; verzoekt de regering, het energieakkoord van tafel te vegen en over te gaan tot lastenverlichting voor burgers en bedrijven, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dijkgraaf c.s. over de rol van de mededingingsautoriteit (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Dijkgraaf c.s. over de rol van de mededingingsautoriteit Motie begroting financiën Nr. 42 MOTIE VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. ...