Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

100 resultaten

Motie van het lid Van Tongeren over de opkomst van de deeleconomie (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Van Tongeren over de opkomst van de deeleconomie Motie begroting financiën Nr. 39 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN Voorgesteld 16 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de opkomst van de deeleconomie substantiële invloed heeft op de arbeidsmarkt; overwegende dat de overheid moet anticiperen op de opkomst van de deeleconomie; verzoekt de regering, een arbeidsmarktverkenning naar de deeleconomie te laten uitvoeren, bijvoorbeeld door de sociaaleconomische Raad te vragen, dit mee te nemen in de al aangevraagde studie naar de circulaire economie, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Van Veldhoven (t.v.v. 34000-XIII, nr.117) over het vrijkomende bedrag van 230 miljoen investeren in innovatieve technologieën (Dossier 34000-XIII)
Gewijzigde motie van het lid Van Veldhoven (t.v.v. 34000-XIII, nr.117) over het vrijkomende bedrag van 230 miljoen investeren in innovatieve technologieën Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 136 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 117 Voorgesteld 27 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, de bijstook van duurzaam geproduceerde biomassa tot 25 PJ verplicht te stellen, en het basisbedrag hiervoor in de SDE+ gelijk te stellen aan dat voor Wind op Land voor windluwe gebieden; verzoekt de regering tevens om, de ongeveer 230 miljoen euro die hierdoor vrijkomt, te investeren in innovatieve technologieën, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Agnes Mulder over branche-overstijgende regelhulpen (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Agnes Mulder over branche-overstijgende regelhulpen Motie begroting financiën Nr. 23 MOTIE VAN HET LID AGNES MULDER Voorgesteld 16 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat regelgeving nog onnodig complex is vanuit het perspectief van ondernemers; overwegende dat met behulp van slimme ICT-hulpmiddelen kleine en middelgrote ondernemingen beter geïnformeerd worden over de praktische toepassing van regelgeving; overwegende dat regelhulpen wetgeving begrijpelijker maken, wat kan leiden tot betere naleving en lagere toezichtslasten; verzoekt de regering om, voor het kerstreces met voorstellen te komen over welke branche-overstijgende regelhulpen de regering zal maken in 2015 en ook in beheer zal nemen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van Veldhoven en Schouw over een eenduidig keurmerk (Dossier 34000-XIII)
Motie van de leden Van Veldhoven en Schouw over een eenduidig keurmerk Motie begroting financiën Nr. 73 MOTIE VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN SCHOUW Voorgesteld 30 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat consumenten in staat gesteld moeten worden om bewuste en objectieve keuzes te maken; overwegende dat de huidige wildgroei aan keurmerken niet bijdraagt aan het maken van bewuste en objectieve keuzes; verzoekt de regering om, uitvoering te geven aan het WRR-advies om in overleg te treden met de producenten- en consumentenorganisaties om te komen tot een eenduidig keurmerk op basis van een stoplichtensysteem, waarin diverse elementen worden gescoord, waarbij de verantwoordelijkheid voor dat keurmerk bij de sectoren belegd blijft, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Geurts en Dijkgraaf over de agenda van de top over dierenwelzijn (Dossier 34000-XIII)
Motie van de leden Geurts en Dijkgraaf over de agenda van de top over dierenwelzijn Motie begroting financiën Nr. 63 MOTIE VAN DE LEDEN GEURTS EN DIJKGRAAF Voorgesteld 30 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat Nederland een dierenwelzijnstop wil gaan organiseren; verzoekt de regering, de volgende onderwerpen ook op de agenda te zetten bij deze top: – omgaan met vlees van gevaccineerde dieren en de financiële gevolgen voor individuele veehouders bij dierziekte-uitbraken; – en de toelating van eieren uit derde landen in de Europese Unie met lagere dierenwelzijnseisen dan minimaal vereist in de Europese Unie, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Gesthuizen over de diensten van TenderNed (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Gesthuizen over de diensten van TenderNed Motie begroting financiën Nr. 20 MOTIE VAN HET LID GESTHUIZEN Voorgesteld 16 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat niet alle door TenderNed uitgevoerde taken bij wet verplicht zijn gesteld; overwegende dat de wettelijke taken van TenderNed thans bestaan uit het publiceren van aanbestedingen, het voorlichten van het parlement en het voldoen aan de Europese statistiekverplichtingen en dat TenderNed na implementatie van de nieuwe richtlijn ook het faciliteren van digitaal inschrijven mogelijk moet maken; constaterende dat door het met behulp van veel belastinggeld gratis aanbieden van diensten door TenderNed, welke diensten al eerder door Nederlandse bedrijven werden aangeboden maar uiteraard tegen betaling, bedrijven een ernstig concurrentienadeel ondervinden; voorts constaterende dat TenderNed een factor tien meer kost dan het eerder door het bedrijfsleven geëxploiteerde systeem en dat dit geld, te weten vierenhalf miljoen euro, derhalve ten laste komt van de begroting van het Ministerie van Economische Zaken en dat ook uit een internationale vergelijking blijkt dat TenderNed ronduit onnodig duur is qua onderhoud en operationele kosten; van mening dat het redelijk is om de wettelijk verplichte taken gratis aan te bieden, maar dat het niet redelijk is om overige diensten gratis aan te bieden, aangezien dit enerzijds tot oneerlijke concurrentie leidt en anderzijds tot onredelijk hoge kosten; verzoekt de regering, TenderNed vanaf begin 2015 niet langer meer diensten gratis aan te laten bieden dan wettelijk, limitatief verplicht is en er hierbij bovendien voor te zorgen dat TenderNed niet langer buitensporig veel kosten aan operatie en onderhoud maakt, welke ten laste komen van de begroting, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Graus en Dijkgraaf over niet rigide toepassen van EU-richtlijnen (Dossier 34000-XIII)
Motie van de leden Graus en Dijkgraaf over niet rigide toepassen van EU-richtlijnen Motie begroting financiën Nr. 71 MOTIE VAN DE LEDEN GRAUS EN DIJKGRAAF Voorgesteld 30 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat lidstaten zelf mogen bepalen hoe ze een richtlijn van de Europese Unie uitwerken, rekening houdend met de specifieke situatie, belangen en tradities in hun eigen land; verzoekt de regering, richtlijnen niet rigide toe te passen doch vorm en uitvoerbare middelen te kiezen die rekening houden met de nationale belangen van onze boeren, tuinders en vissermannen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Ouwehand over ongedaan maken van de bezuinigingen op het natuurbudget (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Ouwehand over ongedaan maken van de bezuinigingen op het natuurbudget Motie begroting financiën Nr. 89 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND Voorgesteld 30 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat natuur de basis is van ons bestaan en bovendien een intrinsieke waarde heeft; constaterende dat er nog steeds 50% van het natuurbudget is wegbezuinigd ten opzichte van 2010; constaterende dat het huidige beperkte natuurbudget niet voldoende is om ons natuurlijk kapitaal in Nederland goed te onderhouden en door te geven aan volgende generaties; verzoekt de regering, op zoek te gaan naar voldoende aanvullende middelen om de bezuinigingen op het natuurbudget van de afgelopen jaren ongedaan te maken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Thieme over vermindering van de vlees- en zuivelconsumptie (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Thieme over vermindering van de vlees- en zuivelconsumptie Motie begroting financiën Nr. 83 MOTIE VAN HET LID THIEME Voorgesteld 30 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat onder meer de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en het Planbureau voor de Leefomgeving pleiten voor een noodzakelijke afname van de vlees- en zuivelconsumptie; constaterende dat de regering de noodzaak van een verschuiving van dierlijk naar plantaardig consumeren onderschrijft; verzoekt de regering, met een plan van aanpak te komen voor de vermindering van de vlees- en zuivelconsumptie, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Lodders over het experiment "Regels wieden" (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Lodders over het experiment "Regels wieden" Motie begroting financiën Nr. 60 MOTIE VAN HET LID LODDERS Voorgesteld 30 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de ambitie in het regeerakkoord is opgenomen dat de regeldruk fors verminderd wordt ten behoeve van lagere kosten voor ondernemers en meer ruimte voor de samenleving; overwegende dat er veel ideeën in de samenleving zijn om de regeldruk te verminderen en regels te vereenvoudigen ten aanzien van land- en tuinbouw en visserij; verzoekt de regering, het experiment «Regels wieden» te starten waar belangenorganisaties, maar bovenal de individuele ondernemers, in een platform hun suggesties voor verbeteringen van overbodige regels, conflicterende regelgeving of onpraktische procedures in de land- en tuinbouw en visserij kunnen melden; verzoekt de regering tevens, de uitkomsten en concrete suggesties van het experiment «Regels wieden» binnen een jaar met de Kamer te delen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Dik-Faber en Van Tongeren over afzien van besteding van de SDE+-regeling in het buitenland (Dossier 34000-XIII)
Motie van de leden Dik-Faber en Van Tongeren over afzien van besteding van de SDE+-regeling in het buitenland Motie begroting financiën Nr. 120 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN TONGEREN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 17 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat kleinverbruikers, boeren, zzp'ers en mkb'ers gezamenlijk een substantiële bijdrage leveren vanaf januari 2014 aan de gelden bestemd voor uitvoering van de SDE+-regeling vanaf 2014 en de komende jaren; overwegende dat de Nederlandse economie behoefte heeft aan economische impulsen, bedrijvigheid en werkgelegenheid in Nederland; overwegende dat in het SER-energieakkoord is afgesproken in 2016 te evalueren of het op dat moment alsnog nodig is om de SDE+ in te zetten in projecten in het buitenland; verzoekt de regering, af te zien van besteding of voorbereidende activiteiten voor besteding van SDE+ in het buitenland, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven over 100% verantwoorde soja in de varkens- en veehouderij (Dossier 34000-XIII)
Motie van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven over 100% verantwoorde soja in de varkens- en veehouderij Motie begroting financiën Nr. 78 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN VELDHOVEN Voorgesteld 30 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat is afgesproken dat in 2015 100% van de aangekochte soja die in Nederland als veevoer wordt gebruikt, verantwoord geproduceerd moet zijn; overwegende dat volgens de veevoersector de doelstelling slechts voor een derde wordt gehaald; overwegende dat de melkveehouderij er wel in geslaagd is om de doelstelling binnen bereik te halen, maar dat de varkens- en pluimveehouderij achterblijven; verzoekt de regering, met een plan van aanpak te komen hoe de varkens- en pluimveehouderij kunnen worden gestimuleerd om op korte termijn ook 100% verantwoorde soja te gebruiken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Jan Vos en Van Tongeren over benutting van het Nationaal Energiebespaarfonds (Dossier 34000-XIII)
Motie Jan Vos en Van Tongeren over benutting van het Nationaal Energiebespaarfonds Motie begroting financiën Nr. 107 MOTIE VAN DE LEDEN JAN VOS EN VAN TONGEREN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 17 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de Minister voor Wonen en Rijksdienst in zijn brief van 28 oktober over het Nationaal Energiebespaarfonds niet met concrete voorstellen komt voor een betere benutting van het fonds; overwegende dat in het energieakkoord is vastgelegd dat energieleveranciers het administratief mogelijk willen maken dat leningen voor energiebesparende maatregelen via de energierekening kunnen worden terugbetaald en dat het Ministerie van Financiën in overleg met de relevante toezichthouders en energieleveranciers zal verduidelijken hoe marktpartijen, dus energieleveranciers en bouw-, technologie- en installatiebedrijven, op de meest eenvoudige manier en zonder zware administratieve lasten, klanten van meerdere financieringsopties kunnen voorzien ter bevordering van energiebesparing; overwegende dat energieleveranciers bereik hebben tot vrijwel alle huishoudens in Nederland en daarmee wezenlijk kunnen bijdragen aan versnelling van het benutten van het NEF; verzoekt de regering, het bestuur van het NEF aan te sporen om spoedig afspraken te maken met energieleveranciers zoals bedoeld in het energieakkoord; verzoekt de regering tevens om, spoedig de beloofde verduidelijking te geven ten aanzien van de financiële regelgeving waarmee belemmeringen voor energieleveranciers ten aanzien van het NEF worden weggenomen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Thieme over openstellen van het Kroondomein Het Loo (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Thieme over openstellen van het Kroondomein Het Loo Motie begroting financiën Nr. 87 MOTIE VAN HET LID THIEME Voorgesteld 30 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende de breed gedeelde wens om de natuur in Nederland aantrekkelijker en toegankelijker te maken; constaterende dat het zogenoemde eigenlijke Kroondomein Het Loo meer dan drie maanden per jaar niet toegankelijk is voor de Nederlandse burgers; verzoekt de regering om, het eigenlijke Kroondomein Het Loo gedurende het gehele jaar open te stellen voor het publiek, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Ouwehand over validatie van alternatieven voor dierproeven (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Ouwehand over validatie van alternatieven voor dierproeven Motie begroting financiën Nr. 91 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND Voorgesteld 30 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat op dit moment de acceptatie van alternatieven voor dierproeven door Europese regels belemmerd wordt en tot wel 30 jaar kan duren; constaterende dat de Kamer via motie-Heerema/Ouwehand (33 692, nr. ...

Motie van het lid Smaling over maximaal draagvlak voor de ontwikkeling van Wind op Land (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Smaling over maximaal draagvlak voor de ontwikkeling van Wind op Land Motie begroting financiën Nr. 98 MOTIE VAN HET LID SMALING Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 17 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat maximaal draagvlak rond de ontwikkeling van wind op land cruciaal is; constaterende dat verschillende partijen betrokken bij de ontwikkeling van wind op land thans verschillende gedragscodes hanteren; verzoekt de regering, processen die geleid hebben tot maximaal draagvlak zoals bij «Fryslan foar de wyn» als leidraad te nemen bij verdere ontwikkeling van wind op land, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven (t.v.v. 34000-XIII, nr. 78) over 100% verantwoorde soja in de varkens- en pluimveehouderij (Dossier 34000-XIII)
Gewijzigde motie van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven (t.v.v. 34000-XIII, nr. 78) over 100% verantwoorde soja in de varkens- en pluimveehouderij Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 95 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN VELDHOVEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 78 Voorgesteld 4 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat is afgesproken dat in 2015 100% van de aangekochte soja die in Nederland als veevoer wordt gebruikt, verantwoord geproduceerd moet zijn; overwegende dat volgens de veevoersector de doelstelling slechts voor een derde wordt gehaald; overwegende dat de melkveehouderij er wel in geslaagd is om de doelstelling binnen bereik te halen, maar dat de varkens- en pluimveehouderij achterblijven; spreekt uit dat ook van de varkens- en pluimveehouderij mag worden verwacht dat zij de gemaakte afspraken nakomen; verzoekt de regering, in gesprek te gaan met de varkens- en pluimveehouderij en deze sectoren indringend te wijzen op hun verantwoordelijkheid om de doelstelling van 100% verantwoorde soja op korte termijn te halen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Tongeren over een goede toegang tot de deeleconomiemarkt (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Van Tongeren over een goede toegang tot de deeleconomiemarkt Motie begroting financiën Nr. 38 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN Voorgesteld 16 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de deeleconomie veel kansen biedt voor lokale initiatieven; overwegende dat grote platformen voor de deeleconomie uit kunnen groeien tot monopolies door overstapdrempels op te werpen; verzoekt de regering, advies te vragen aan de Autoriteit Consument & Markt hoe kan worden gezorgd voor een goede toegang voor allen op de deeleconomiemarkt, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Veldhoven over het vrijkomende bedrag van 230 miljoen investeren in innovatieve technologieën (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Van Veldhoven over het vrijkomende bedrag van 230 miljoen investeren in innovatieve technologieën Motie begroting financiën Nr. 117 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 17 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, de bijstook van duurzaam geproduceerde biomassa tot 25 petajoule verplicht te stellen, en het basisbedrag hiervoor in de SDE+ gelijk te stellen aan dat voor wind op land voor windluwe gebieden; verzoekt de regering tevens om, de ongeveer 230 miljoen euro die hierdoor vrijkomt, te investeren in innovatie en innovatieve technologieën, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Graus over het nationale belang boven dat van de EU stellen (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Graus over het nationale belang boven dat van de EU stellen Motie begroting financiën Nr. 30 MOTIE VAN HET LID GRAUS Voorgesteld 16 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de mainports Schiphol en de Rotterdamse haven, bouwvakkers, vrachtwagenchauffeurs, schippers et cetera, steeds vaker de dupe worden van oneerlijke concurrentie vanuit de interne Europese markt; verzoekt de regering, het nationale belang boven dat van de EU te stellen, valse concurrentie uit de interne markt te voorkomen en alle mogelijkheden te benutten om de soevereiniteit van de Nederlandse bevolking te waarborgen, en gaat over tot de orde van de dag. ...