Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

121 resultaten

Motie Paulus Jansen/Wiegman-van Meppelen Scheppink over samenwerking met Duitsland (Dossier 33000-XIII)
Motie Paulus Jansen/Wiegman-van Meppelen Scheppink over samenwerking met Duitsland Motie begroting financiën Nr. 61 MOTIE VAN DE LEDEN PAULUS JANSEN EN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat: – de wisselwerking tussen de energiemarkten van Nederland en Duitsland toeneemt; – Duitsland een voortrekkersrol heeft op het gebied van technologiebeleid en de uitrol van duurzame energieproductie; – de Duitse Atomausstieg ook effecten zal hebben aan de Nederlandse zijde van de grens; van mening, dat samenwerking op het gebied van verduurzaming van de energievoorziening en het daaraan gerelateerd technologiebeleid in beider belang is; verzoekt de regering om in overleg te treden met de Duitse regering over een intensivering van de bilaterale samenwerking op deze terreinen, in de vorm van afstemming van wetgeving, financiële regelingen, onderzoeksprogramma's, netbeheer en dergelijke; verzoekt de regering om bij de Miljoenennota 2013 te rapporteren over de stand van zaken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie De Mos en Graus over afschot (Dossier 33000-XIII)
Motie De Mos en Graus over afschot Motie begroting financiën Nr. 119 MOTIE VAN DE LEDEN DE MOS EN GRAUS Voorgesteld 14 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat het overgrote deel van de bejaagbare diersoorten in Nederland geen problemen veroorzaakt; overwegende, dat er tientallen andere oplossingen beschikbaar zijn en afschot het allerlaatste redmiddel dient te zijn; verzoekt de regering afschot met ontheffing alleen als allerlaatste mogelijkheid toe te staan indien er gevaar is voor de bevolking en/of diersoortenpopulaties, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Dijksma over pilot voor regelvrije zone (Dossier 33000-XIII)
Motie Dijksma over pilot voor regelvrije zone Motie begroting financiën Nr. 13 MOTIE VAN HET LID DIJKSMA Voorgesteld 3 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat de komende jaren 150 000 vacatures vrijkomen voor jongeren met een technische mbo-opleiding; constaterende, dat de inspanningen van het huidige en het vorige kabinet ten spijt, deze vacatures niet opgevuld kunnen worden omdat jongeren op het mbo vaak kiezen voor andere dan technische opleidingen en voor sectoren waarin de werkgelegenheid veel lager is; van mening, dat er een grote gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en een groot gemeenschappelijk belang liggen voor overheid en bedrijfsleven om deze mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt aan te pakken; verzoekt de regering om met het bedrijfsleven een plan op te stellen voor een pilot voor een regelvrije zone op het terrein van onderwijs en arbeidsmarkt waarin mbo'ers die voor een opleiding in de techniek kiezen het aanbod wordt gedaan dat de helft van hun studiekosten wordt betaald en dat de garantie wordt gegeven dat deze jongeren zowel een stageplaats als een baan wordt aangeboden; verzoekt de regering tevens de Kamer in het voorjaar van 2012 over de voortgang van deze pilot te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Van Tongeren c.s. over een green deal board (Dossier 33000-XIII)
Motie Van Tongeren c.s. over een green deal board Motie begroting financiën Nr. 72 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN C.S. ...

Motie Jacobi over permanente bebouwing (Dossier 33000-XIII)
Motie Jacobi over permanente bebouwing Motie begroting financiën Nr. 104 MOTIE VAN HET LID JACOBI Voorgesteld 14 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat in tijden van financiële krapte aankoop van natuur moet worden uitgesteld; overwegende, dat het van belang blijft, op termijn, de natuur in Nederland te verbinden zodat alle eerder gedane investeringen in natuur ook echt gaan renderen; overwegende, dat het herijken er niet toe mag leiden dat de natuur nooit meer verbonden kan worden doordat er tussendoor gebouwd gaat worden; verzoekt de regering de gebieden die voorlopig niet als natuur gerealiseerd kunnen worden wel te vrijwaren van permanente bebouwing, zodat de mogelijkheid om deze in de toekomst te realiseren niet tenietgedaan wordt, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Dijkgraaf over de effectiviteit van de green deals (Dossier 33000-XIII)
Motie Dijkgraaf over de effectiviteit van de green deals Motie begroting financiën Nr. 83 MOTIE VAN HET LID DIJKGRAAF Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat de green deals een belangrijke pijler zijn onder de kabinetsinzet inzake verduurzaming van energievoorziening en energiegebruik; constaterende, dat bij de gesloten green deals weinig meetbare en afdwingbare afspraken en doelen opgenomen zijn; overwegende, dat onderzoek uitwijst dat convenanten vaak niet effectief zijn, omdat afspraken en doelen onvoldoende concreet en afdwingbaar zijn; overwegende, dat de Kamer via de motie Dijkgraaf c.s. (32 500 XII, nr. ...

Motie De Mos en Koopmans over vervanging van de Nitraatrichtlijn (Dossier 33000-XIII)
Motie De Mos en Koopmans over vervanging van de Nitraatrichtlijn Motie begroting financiën Nr. 121 MOTIE VAN DE LEDEN DE MOS EN KOOPMANS Voorgesteld 14 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat de Nitraatrichtlijn een verouderde en overbodige richtlijn is, die dezelfde doelen nastreeft als de reeds aanwezige en meer moderne en doelgerichte Kaderrichtlijn Water en de Grondwaterrichtlijn; constaterende, dat de Nitraatrichtlijn geen rekening houdt met de volgende aspecten: – het hergebruik van mineralen uit dierlijke mest; – negatieve milieueffecten van traditionele kunstmestproductie; – behoud van bodemvruchtbaarheid; – regionale verschillen in bijvoorbeeld weer, grondsoort en productieniveau; overwegende, dat regelgeving zo eenvoudig mogelijk en beperkt moet zijn; van mening, dat het doel, schoon oppervlakte- en grondwater, centraal moet staan en niet het middel; verzoekt de regering zich in Europees verband ervoor hard te maken dat de Nitraatrichtlijn rekening houdt met genoemde aspecten, in de periode heden tot 2017 en het eerstvolgende actieprogramma; verzoekt de regering tevens bij de Europese Commissie aan te dringen op integratie van richtlijnen welke hetzelfde doel beogen, zoals de Nitraatrichtlijn, de Kaderrichtlijn Water en de Grondwaterrichtlijn, tot één doelrichtlijn waarbij de genoemde aspecten centraal staan en die qua normstelling een versoepeling ten opzichte van de oude Nitraatrichtlijn moet inhouden; verzoekt de regering voorts middels een jaarlijkse voortgangsrapportage de Kamer te informeren over de stappen die zij zet in Europa ter uitvoering van deze motie, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Thieme en Ouwehand over opzeggen van het vertrouwen in de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (Dossier 33000-XIII)
Motie Thieme en Ouwehand over opzeggen van het vertrouwen in de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Motie begroting financiën Nr. 135 MOTIE VAN DE LEDEN THIEME EN OUWEHAND Voorgesteld 14 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat de staatssecretaris van Economische zaken, Landbouw en Innovatie de verhoudingen op scherp heeft gezet tussen de centrale overheid, decentrale overheden en maatschappelijke organisaties als het gaat om het Nederlandse natuurbeleid; constaterende, dat vooraanstaande wetenschappers en regeringsadviseurs herhaald hebben gewaarschuwd dat de Nederlandse natuurkwaliteit zal verslechteren met het ingezette beleid, dat de natuur- en biodiversiteitsdoelen nog verder buiten bereik komen en dat het beleid van de staatssecretaris op veel punten in strijd is met internationale verdragen waar Nederland zich aan heeft verbonden; constaterende, dat de staatssecretaris deze waarschuwingen en adviezen negeert en diskwalificeert als «een mening»; constaterende, dat de staatssecretaris de Kamer verschillende keren een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven van de kritische analyses van het Planbureau voor de Leefomgeving over de effecten van het door hem ingezette natuurbeleid; zegt het vertrouwen op in de staatssecretaris van Economische zaken, Landbouw en Innovatie, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie De Mos over een fusie tussen drie terreinbeherende organisaties (Dossier 33000-XIII)
Motie De Mos over een fusie tussen drie terreinbeherende organisaties Motie begroting financiën Nr. 120 MOTIE VAN HET LID DE MOS Voorgesteld 14 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat de grote drie terreinbeherende organisaties, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de 12 Landschappen, dezelfde doelen nastreven; overwegende, dat als gevolg van de financiële crisis, keuzes zijn gemaakt ter versobering van het natuurbeleid; van mening, dat het beheer van bestaande natuurgebieden zo veel mogelijk van goede kwaliteit moet blijven; overwegende, dat een fusie tussen de drie terreinbeherende organisaties wellicht winsten kunnen opleveren, die kunnen terugvloeien naar het beheer van bestaande natuurgebieden; verzoekt de regering in gesprek te gaan met de drie terreinbeherende organisaties om een fusie, met winst voor natuurbeheer als doel, te bespreken en te kijken of er gezamenlijk andere initiatieven ontplooid kunnen worden die het beheer van bestaande natuurgebieden ten goede komen, en de Kamer hierover te berichten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie El Fassed over de THT-datum (Dossier 33000-XIII)
Motie El Fassed over de THT-datum Motie begroting financiën Nr. 132 MOTIE VAN HET LID EL FASSED Voorgesteld 14 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat in Nederland per jaar minstens 9,5 miljoen ton aan voedsel wordt verspild en dat deze verspilling plaatsvindt in alle schakels van de keten; overwegende, dat verkeerde etikettering, te korte en verschillende «ten minste houdbaar tot»-termijnen (THT-termijnen) voor één type product en onduidelijkheid over wat is toegestaan na het verlopen van de THT-datum tot verspilling leiden; overwegende, dat bedrijven vanwege productaansprakelijkheid onnodig voedsel uit de schappen nemen; verzoekt de regering met ketenpartijen afspraken te maken over de THT-termijnen voor niet-bederfelijke producten en zeer lang houdbare producten; verzoekt de regering tevens de mogelijkheid te onderzoeken de THT-datum af te schaffen voor niet-bederfelijke producten onder vermelding van de productiedatum, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Van Tongeren over inbeslagname van gedode walvissen (Dossier 33000-XIII)
Motie Van Tongeren over inbeslagname van gedode walvissen Motie begroting financiën Nr. 183 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN Voorgesteld 25 april 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat ondersteunende handelingen aan iedere vorm van walvisjacht onwenselijk zijn; overwegende dat handel in alle walvisachtigen is verboden onder het Cites-verdrag, Nederland heeft daarop geen uitzondering gemaakt bij ondertekening; overwegende dat Nederland onder GATT art XX, lid g, over kan gaan tot inbeslagname van producten gemaakt van walvissen; verzoekt de regering, te handelen in de geest van het Cites-verdrag en geen gedode walvissen via Nederlandse (lucht)havens door te laten voeren en deze dus in beslag te nemen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

2e nader gew. motie Ziengs over de inhuur van zzp’ers (t.v.v. 33000-XIII, nr. 51) (Dossier 33000-XIII)
2e nader gew. motie Ziengs over de inhuur van zzp’ers (t.v.v. 33000-XIII, nr. 51) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 52 2E NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID ZIENGS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. ...

Motie Jacobi en Koopmans over mkb-bedrijven en streekproducten (Dossier 33000-XIII)
Motie Jacobi en Koopmans over mkb-bedrijven en streekproducten Motie begroting financiën Nr. 106 MOTIE VAN DE LEDEN JACOBI EN KOOPMANS Voorgesteld 14 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat streekproducten onderdeel zijn van het «Duurzaam Inkopen»-beleid; overwegende, dat formele regels hiertoe een belemmering blijken te zijn; overwegende, dat streekproducten een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het plattelandsbeleid en promotie van de eigen regio; overwegende, een aangenomen resolutie in het Europarlement waarin mkb-bedrijven toegang tot overheidsopdrachten kan worden verschaft door bijvoorbeeld aanbestedingen op te knippen in kleinere delen; overwegende, dat in deze zelfde resolutie staat dat de kostprijs alleen niet langer doorslaggevend is voor de uiteindelijke opdrachtverlening, maar dat de prijs-kwaliteitverhouding bepalend is; verzoekt de regering een veel actiever beleid te voeren om mkb-bedrijven toegang te geven tot overheidsopdrachten en overheden te stimuleren om eigen kwaliteitscriteria aan te leggen, zodat er meer streekproducten in de restaurants en kantines geserveerd worden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Van Gerven over kooihuisvesting van jonge konijnen (Dossier 33000-XIII)
Motie Van Gerven over kooihuisvesting van jonge konijnen Motie begroting financiën Nr. 113 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN Voorgesteld 14 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat babykonijntjes geregeld wel 48 uur zonder eten worden gelaten in konijnenfokkerijen waar konijnen in kleine gazen kooitjes worden gehouden; verzoekt de regering met de sector en de dierenbescherming een plan op te stellen waarmee eind 2012 de huisvestingssituatie voor een substantieel deel van de konijnen aantoonbaar verbeterd is, de praktijk dat jonge dieren zonder voeding zitten niet meer voorkomt en toe wordt gewerkt naar een spoedig eind aan de kooihuisvesting, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Van Bemmel c.s. over een tarief betaalde servicenummers (Dossier 33000-XIII)
Motie Van Bemmel c.s. over een tarief betaalde servicenummers Motie begroting financiën Nr. 35 MOTIE VAN HET LID VAN BEMMEL C.S. ...

Motie Schaart c.s. over het Innovatiefonds MKB+ (Dossier 33000-XIII)
Motie Schaart c.s. over het Innovatiefonds MKB+ Motie begroting financiën Nr. 16 MOTIE VAN HET LID SCHAART C.S. ...

Motie Ouwehand over vermindering van de vleesconsumptie (Dossier 33000-XIII)
Motie Ouwehand over vermindering van de vleesconsumptie Motie begroting financiën Nr. 85 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, de noodzaak van het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen; constaterende, dat in Nederland gebruikt krachtvoer in de vee-industrie jaarlijks 62PJ aan energie opslokt; overwegende, dat ruim de helft van dit energiegebruik in het buitenland plaatsvindt in de vorm van transport en het gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen; verzoekt de regering binnen vijf jaar de import van veevoer te beëindigen en de veestapel dienovereenkomstig in te krimpen, verzoekt de regering tevens in te zetten op vermindering van de vleesconsumptie in Nederland en Europa, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Van der Staaij c.s. over het mededingingsbeleid voor primaire producenten in de agri-nutriketen (Dossier 33000-XIII)
Motie Van der Staaij c.s. over het mededingingsbeleid voor primaire producenten in de agri-nutriketen Motie begroting financiën Nr. 136 MOTIE VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S. ...

Motie Graus over bestraffen van dierenmishandeling tijdens veetransporten (Dossier 33000-XIII)
Motie Graus over bestraffen van dierenmishandeling tijdens veetransporten Motie begroting financiën Nr. 127 MOTIE VAN HET LID GRAUS Voorgesteld 14 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering zowel niet gecertificeerde, binnenlandse freeriders als buitenlandse veetransporteurs welke keer op keer in opspraak komen met ontoelaatbare vormen van dierenmishandeling, te straffen door middel van een onmiddellijk transportverbod op Nederlandse bodem en inbeslagname van de transportdieren ter voorkoming van dierenleed, oneerlijke concurrentie voor de welwillenden en ter verkrijging van een gelijk speelveld, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Ouwehand over het uitfaseren van het gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen (Dossier 33000-XIII)
Motie Ouwehand over het uitfaseren van het gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen Motie begroting financiën Nr. 84 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat de productie van kunstmest en bestrijdingsmiddelen zeer veel energie kost, die makkelijk bespaard kan worden door biologisch te boeren en gebruik te maken van organische mest; verzoekt de regering binnen vijf jaar te komen tot een uitfasering van het gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen in de gehele landbouwketen, en gaat over tot de orde van de dag. ...