Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

121 resultaten

Motie Paulus Jansen/Wiegman-van Meppelen Scheppink over energiebesparing in de bestaande gebouwen (Dossier 33000-XIII)
Motie Paulus Jansen/Wiegman-van Meppelen Scheppink over energiebesparing in de bestaande gebouwen Motie begroting financiën Nr. 62 MOTIE VAN DE LEDEN PAULUS JANSEN EN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat energiebesparing in de bestaande gebouwen achterblijft bij de verwachting; overwegende, dat de green deals onvoldoende perspectief bieden dat dit op korte termijn gaat verbeteren; verzoekt de regering om binnen zes maanden met nadere voorstellen te komen die de investeringen in de bestaande gebouwenvoorraad stimuleren, zoals: – differentiatie van de onroerendezaakbelasting op basis van het energielabel; – fiscale prikkels gericht op collectieve aanpak van het eigen woningbezit; – gefaseerde invoering van een minimumenergielabel voor bestaande gebouwen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gew motie Dijksma over een pilot voor een regelvrije zone (t.v.v. 33000 XIII, nr. 13) (Dossier 33000-XIII)
Gew motie Dijksma over een pilot voor een regelvrije zone (t.v.v. 33000 XIII, nr. 13) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 48 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DIJKSMA TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 13 Voorgesteld 8 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat de komende jaren 150 000 vacatures vrij komen voor jongeren met een technische mbo-opleiding; constaterende, dat de inspanningen van het huidige en het vorige kabinet ten spijt deze vacatures niet opgevuld kunnen worden omdat jongeren op het mbo vaak kiezen voor andere dan technische opleidingen en in sectoren waar de werkgelegenheid veel lager is; van mening, dat er een grote gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en een groot gemeenschappelijk belang ligt voor overheid en bedrijfsleven om deze mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt aan te pakken; verzoekt de regering om met het bedrijfsleven een plan op te stellen voor een pilot voor een regelvrije zone op het terrein van onderwijs en arbeidsmarkt waarin mbo’ers die voor een opleiding in techniek kiezen een aanbod wordt gedaan waarbij gedacht kan worden aan een tegemoetkoming in de studiekosten en het bieden van een garantie aan deze jongeren dat hen zowel een stageplaats al een baan wordt aangeboden; verzoekt de regering voorts de Kamer in het voorjaar van 2012 over de voortgang van deze pilot te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Schouten c.s. over het voldoen aan OESO-richtlijnen (Dossier 33000-XIII)
Motie Schouten c.s. over het voldoen aan OESO-richtlijnen Motie begroting financiën Nr. 44 MOTIE VAN HET LID SCHOUTEN C.S. ...

Motie Koopmans en Snijder-Hazelhoff over de inzet van PAS-middelen (Dossier 33000-XIII)
Motie Koopmans en Snijder-Hazelhoff over de inzet van PAS-middelen Motie begroting financiën Nr. 117 MOTIE VAN DE LEDEN KOOPMANS EN SNIJDER-HAZELHOFF Voorgesteld 14 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat de kern van de Programmatische Aanpak van de Stikstofproblematiek (PAS) is het maken van bindende afspraken om het stikstofprobleem aan te pakken op verschillende niveaus (landelijk, provinciaal en per Natura 2000-gebied) en vanuit verschillende sectoren (landbouw, Industrie, verkeer en vervoer); overwegende, dat het regeerakkoord drie keer 40 mln. beschikbaar stelt voor het PAS om de stikstofbelasting terug te dringen zodat (economische) ontwikkeling in de omgeving van Natura 2000-gebieden mogelijk blijft en de natuur goed wordt beschermd; verzoekt de regering ter realisatie van stikstofreductie de PAS-middelen prioritair in te zetten voor stikstofreductiemaatregelen via veevoerspoor, huisvesting (zowel nieuwe integraal duurzame stallen als bestaande stallen) en mesttoedieningstechnieken en de resterende PAS-middelen alleen in te zetten voor herstelmaatregelen die aantoonbaar en noodzakelijk zijn voor de ontwikkelruimte, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Wiegman-van Meppelen Scheppink en Van Veldhoven over het Platform Verduurzaming Voedsel (Dossier 33000-XIII)
Motie Wiegman-van Meppelen Scheppink en Van Veldhoven over het Platform Verduurzaming Voedsel Motie begroting financiën Nr. 133 MOTIE VAN DE LEDEN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK EN VAN VELDHOVEN Voorgesteld 14 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat het Platform Verduurzaming Voedsel in 2011 belangrijke stappen heeft gezet in het versnellen en verbreden van verduurzaming van voedsel, wat in 2012 en de jaren daarna voortgang verdient; verzoekt de regering de samenwerkingsovereenkomst van het Platform Verduurzaming Voedsel ook na 2012 actief voort te zetten om ambities voortvarend uit te blijven voeren; verzoekt de regering tevens het platform te verbinden aan het topsectorenbeleid; verzoekt de regering voorts om de staatssecretaris van EL&I actief invulling te laten geven aan het voorzitterschap van de stuurgroep van dit platform en actief een faciliterende rol te laten spelen door bijvoorbeeld belemmerende regelgeving weg te nemen, en financiële dekking voor deze samenwerking te vinden in artikel 16 van de begroting Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, «Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens», en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Dijksma c.s. over budget fundamenteel onderzoek (Dossier 33000-XIII)
Motie Dijksma c.s. over budget fundamenteel onderzoek Motie begroting financiën Nr. 12 MOTIE VAN HET LID DIJKSMA C.S. ...

Motie Van Veldhoven over een integrale biomassa strategie (Dossier 33000-XIII)
Motie Van Veldhoven over een integrale biomassa strategie Motie begroting financiën Nr. 65 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat biomassa een steeds belangrijker rol zal gaan spelen op tal van terreinen ter vervanging van niet hernieuwbare grondstoffen en energie; overwegende, dat dit niet alleen in Nederland het geval is, maar dat de vraag naar biomassa naar verwachting wereldwijd sterk zal toenemen; overwegende, dat al het gebruik van biomassa in Nederland aan gelijkwaardige duurzaamheidscriteria dient te worden gebonden; overwegende, dat de cascadering van het gebruik van biomassa nog weinig handen en voeten heeft; verzoekt de regering om een integrale biomassastrategie voor de lange termijn op te stellen, aansluitend bij de kansen die de overgang naar een biobased economy Nederland biedt, de intentie tot grootschalige inzet van biomassa voor hernieuwbare energie (zowel brandstof als elektriciteit) en het nog altijd grote belang van de import van biomassa voor de veehouderij, vanuit de uitgangspunten duurzaamheid en voorrang aan hoogwaardig gebruik van biomassa (cascadering); verzoekt de regering in die strategie eveneens in te gaan op de internationale context waarin de Nederlandse vraag naar biomassa moet worden geplaatst, en de consequenties die daaruit getrokken moeten worden om aan bovenstaande uitgangspunten te voldoen, en op de mogelijkheden om cascadering van gebruik van biomassa te stimuleren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Verhoeven c.s. over Europese cofinanciering voor innovatie (Dossier 33000-XIII)
Motie Verhoeven c.s. over Europese cofinanciering voor innovatie Motie begroting financiën Nr. 30 MOTIE VAN HET LID VERHOEVEN C.S. ...

Motie Van Tongeren / Wiegman-van Meppelen Scheppink over de kosten en werkgelegenheidseffecten van kernenergie (Dossier 33000-XIII)
Motie Van Tongeren / Wiegman-van Meppelen Scheppink over de kosten en werkgelegenheidseffecten van kernenergie Motie begroting financiën Nr. 73 MOTIE VAN DE LEDEN VAN TONGEREN EN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat de regering vergunning wil verlenen voor de bouw van nieuwe kerncentrales als marktpartijen daarvoor een vergunning aanvragen; overwegende, dat uit studies van onder meer CE Delft, Ecofys en Spring Associates blijkt dat kernstroom duur is en weinig werkgelegenheid oplevert; verzoekt de regering om een onafhankelijke expert een review uit te laten voeren naar de kosten en werkgelegenheidseffecten van kernenergie in vergelijking met schone energie en energiebesparing, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gew motie Van Bemmel c.s. over cijfers kredietverlening mkb (t.v.v. 33000 XIII, nr. 36) (Dossier 33000-XIII)
Gew motie Van Bemmel c.s. over cijfers kredietverlening mkb (t.v.v. 33000 XIII, nr. 36) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 49 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN BEMMEL C.S. ...

Motie Van Vliet/Koppejan over invoeren van de RDA (Dossier 33000-XIII)
Motie Van Vliet/Koppejan over invoeren van de RDA Motie begroting financiën Nr. 33 MOTIE VAN DE LEDEN VAN VLIET EN KOPPEJAN Voorgesteld 3 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat de regering werk wil maken van het stimuleren van innovatie bij het Nederlandse bedrijfsleven; overwegende, dat de regering daarom van plan is per 1 januari 2012 een Research & Development Aftrek, de zogenaamde RDA, in te voeren in de vennootschapsbelasting; overwegende, dat deze aftrekregeling een plafond kent van 500 mln. maar op details nog moet worden uitgewerkt; overwegende, dat evenredige toegang tot de RDA voor innovatieve midden- en kleinbedrijven en startende ondernemingen met aanloopverliezen niet is gegarandeerd; constaterende, dat innovatiefaciliteiten zoals de RDA juist ook evenredig toegankelijk moeten zijn voor het mkb en startende ondernemingen met aanloopverliezen; verzoekt de regering om voor invoering van de RDA-maatregelen te nemen om evenredige toegang tot de regeling te verzekeren voor het mkb en voor startende ondernemingen met aanloopverliezen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Samsom over een wettelijke leveranciersverplichting (Dossier 33000-XIII)
Motie Samsom over een wettelijke leveranciersverplichting Motie begroting financiën Nr. 58 MOTIE VAN HET LID SAMSOM Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat het Nederlandse investeringsklimaat voor duurzame energie gebaat is bij langjarige zekerheid over de koers en ambities; overwegende, dat een spoedig wettelijk vastleggen van een leveranciersverplichting met doelen voor 2020 en verder, die zekerheid kan bieden en daarmee de nodige investeringen en innovatie kan aanjagen; overwegende, dat er in de energiesector brede consensus is over de wenselijkheid van deze verplichting; verzoekt de regering om de Kamer in 2012 een wettelijke leveranciersverplichting voor te leggen, gebaseerd op een doelstelling van 30–40% duurzame elektriciteit in 2020 en een voortzetting van de producentenverplichting om windfall-profits en te veel stijgende consumentenprijzen tegen te gaan, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Graus en Gerbrands over een onafhankelijke fosfaattest (Dossier 33000-XIII)
Motie Graus en Gerbrands over een onafhankelijke fosfaattest Motie begroting financiën Nr. 124 MOTIE VAN DE LEDEN GRAUS EN GERBRANDS Voorgesteld 14 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering gezien de slechte visstand en de situatie waarin de Nederlandse visserij verkeert, zo spoedig mogelijk een fosfaattest uit te laten voeren om zowel de positieve als negatieve effecten van fosfaten op de visstand vast te stellen door een onafhankelijkere partij dan IMARES, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Ouwehand over de inzet voor het IWC64 (Dossier 33000-XIII)
Motie Ouwehand over de inzet voor het IWC64 Motie begroting financiën Nr. 181 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND Voorgesteld 25 april 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat Nederland de jacht op walvissen principieel afkeurt; constaterende dat bij dit principiële standpunt een stevige inzet hoort voor de komende vergadering van de International Whaling Commission; constaterende dat de ambtelijke voorbereidingen voor die vergadering in Panama City, waaraan ook Nederland deelneemt, al van start gaan; verzoekt de regering, om voor het IWC64 een stevige inzet te formuleren en daarbij met een nieuw voorstel te komen om de beschermingsbevoegdheden van de IWC uit te breiden naar alle walvisachtigen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Verhoeven over de RDA+-regeling (Dossier 33000-XIII)
Motie Verhoeven over de RDA+-regeling Motie begroting financiën Nr. 31 MOTIE VAN HET LID VERHOEVEN Voorgesteld 3 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat de RDA+ nu in ontwikkeling is, maar bepaalde voorwaarden reeds bekend zijn; overwegende, dat de RDA+ een belastingkorting moet geven aan partijen die via Topconsortia voor Kennis en Innovatie investeren in publiek-private samenwerking tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen; overwegende, dat de onderzoekscomponent van een dergelijke samenwerking ook vervuld kan worden door een private onderzoeksinstelling, zodat sprake is van een privaat-private samenwerking; verzoekt de regering deze weeffout te herstellen en de RDA+-regeling open te stellen voor zowel publiek-private als privaat-private samenwerking, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Wiegman-van Meppelen Scheppink over duurzame houtproductie (Dossier 33000-XIII)
Motie Wiegman-van Meppelen Scheppink over duurzame houtproductie Motie begroting financiën Nr. 134 MOTIE VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK Voorgesteld 14 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat de doelstelling voor gecertificeerd hout tot 2011 is vastgesteld op 50%; constaterende, dat de houtoogst in Nederland ver onder het niveau ligt van wat onder duurzaamheidsvoorwaarden mogelijk is; overwegende, dat certificering van hout door het FSC-keurmerk en de nieuwe PEFC-standaard bijdraagt aan maatschappelijk draagvlak voor de productie van hout in Nederland; overwegende, dat de keuze om meer te produceren momenteel niet betekent dat het netto-inkomen van de bosbeheerder toeneemt; overwegende, dat decentralisatie en differentiatie van de SNL-middelen voor houtproducenten de houtmarkt binnen Nederland verstoort; verzoekt de regering de doelstelling voor het in Nederland gebruikte en geproduceerde hout met voornoemde keurmerken te verhogen naar 100% op 1 januari 2016 en afspraken te maken met de houtsector om de productie duurzaam en lonend te verhogen en de Kamer hierover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Schaart over het verkopen van de aandelen van de ROM's (Dossier 33000-XIII)
Motie Schaart over het verkopen van de aandelen van de ROM's Motie begroting financiën Nr. 17 MOTIE VAN HET LID SCHAART Voorgesteld 3 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat een groot deel van de aandelen van de regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's) in handen is van de rijksoverheid; constaterende, dat deze partijen concurreren met private partijen en er sprake is van een ongelijke verdeling van middelen over de verschillende regio's in Nederland; overwegende, dat de ROM's vooral een instrument zijn van en voor de regio met als doel regionaal economisch beleid; verzoekt de regering de verantwoordelijkheid daar te leggen waar die hoort, in de regio, en dus de aandelen van de ROM's te verkopen aan private partijen of aan publieke partijen in de regio's, zoals provincies, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Braakhuis over ketentransparantie (Dossier 33000-XIII)
Motie Braakhuis over ketentransparantie Motie begroting financiën Nr. 39 MOTIE VAN HET LID BRAAKHUIS Voorgesteld 3 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat in sommige opkomende economieën werknemers worden uitgebuit om arbeidskosten laag te houden en dit ertoe leidt dat de handelsbalans met opkomende economieën verstoord is; constaterende, dat niet alleen bedrijven uit het betreffende land, maar ook vestigingen van Nederlandse bedrijven zich daar schuldig aan maken; overwegende, dat Nederland op basis van het eigen waardensysteem alle mensenrechtenverdragen en de beginselen van de ILO heeft ondertekend en waar nodig geratificeerd; van mening, dat consumenten het recht hebben, te weten hoe producten tot stand gekomen zijn en dat bedrijven consumenten daarover zouden moeten informeren; roept de regering op voor het voorjaarsreces te komen met een voorstel om ketentransparantie te eisen van de gehele keten van al die bedrijven die leveren aan Nederland en van Nederlandse bedrijven die importeren uit deze landen, met als doel dat de consument goed geïnformeerd zijn aankopen kan doen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Verhoeven c.s. over een aanspreekpunt bij de Ombudsman (Dossier 33000-XIII)
Motie Verhoeven c.s. over een aanspreekpunt bij de Ombudsman Motie begroting financiën Nr. 28 MOTIE VAN HET LID VERHOEVEN C.S. ...

Motie Van Vliet over aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt (Dossier 33000-XIII)
Motie Van Vliet over aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt Motie begroting financiën Nr. 32 MOTIE VAN HET LID VAN VLIET Voorgesteld 3 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat het behoud van de Nederlandse maakindustrie van groot belang is voor de Nederlandse economie; overwegende, dat deze industrie zelf constant aangeeft zich grote zorgen te maken over het vinden van voldoende technisch geschoold personeel; overwegende, dat deze zorgen vooral betrekking hebben op het kleine aantal studerenden in technische vakken, de vergrijzing van het technische lerarenkorps en het relatief lage aanzien van technische vakken; constaterende, dat samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijswereld de juiste marsroute is om dit probleem aan te pakken; verzoekt de regering een actieve rol voor de minister van EL&I te initiëren op het dossier aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt en de Kamer hierover begin volgend jaar te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...