Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

121 resultaten

Gew. motie Koopmans c.s. over uitvoering van het onderhandelingsakkoord (t.v.v. nr. 116) (Dossier 33000-XIII)
Gew. motie Koopmans c.s. over uitvoering van het onderhandelingsakkoord (t.v.v. nr. 116) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 155 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KOOPMANS C.S. ...

Motie Graus en Gerbrands over een verruiming van de mededingingsregels (Dossier 33000-XIII)
Motie Graus en Gerbrands over een verruiming van de mededingingsregels Motie begroting financiën Nr. 125 MOTIE VAN DE LEDEN GRAUS EN GERBRANDS Voorgesteld 14 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering in overleg met retailers en verwerkende bedrijven tot een structuur te komen waarbij er meer ruimte wordt gecreëerd in mededingingsregels opdat boeren, tuinders en vissers een eerlijke, marktconforme prijs voor hun producten kunnen ontvangen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Van Bemmel over cijfers kredietverlening mkb (Dossier 33000-XIII)
Motie Van Bemmel over cijfers kredietverlening mkb Motie begroting financiën Nr. 36 MOTIE VAN HET LID VAN BEMMEL C.S. ...

Motie Hazekamp over toevoegingen aan de lijst met bejaagbare soorten c.q. wild (Dossier 33000-XIII)
Motie Hazekamp over toevoegingen aan de lijst met bejaagbare soorten c.q. wild Motie begroting financiën Nr. 173 MOTIE VAN HET LID HAZEKAMP Voorgesteld 22 maart 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de wet voldoende instrumenten biedt om schadebestrijding mogelijk te maken, ook bij niet bejaagbare soorten c.q. wild; constaterende dat het voor schadebestrijding zelfs onwenselijk is om ganzen in de wetgeving aan te merken als bejaagbare soorten c.q. wild; verzoekt de regering, om af te zien van haar voornemen om grauwe gans en kolgans toe te voegen aan de lijst met bejaagbare soorten c.q. wild, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Dijksma c.s. over het collectief verhalen van schade (Dossier 33000-XIII)
Motie Dijksma c.s. over het collectief verhalen van schade Motie begroting financiën Nr. 14 MOTIE VAN HET LID DIJKSMA C.S. ...

Motie Jacobi over licht-alcoholische dranken (Dossier 33000-XIII)
Motie Jacobi over licht-alcoholische dranken Motie begroting financiën Nr. 107 MOTIE VAN HET LID JACOBI Voorgesteld 14 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat alcoholgebruik onder jongeren moet worden tegengegaan maar dat de uitvoering van het alcoholverkoopbeleid soms ridicule vormen aanneemt; overwegende, dat de Voedsel en Waren Autoriteit een stringent beleid voert om de verkoop van licht-alcoholische dranken bij VVV-kantoren, streekwinkels en markten/braderieën te verbieden; overwegende, dat het hier gaat om streekproducten die een belangrijk deel van de couleur locale vormen en bijdragen aan de aantrekkelijkheid van de streek voor de toeristen; overwegende, dat in de ons omringende landen de verkoop van deze licht-alcoholische producten op streekmarkten en in toeristische winkels de gewoonste zaak van de wereld is; verzoekt de regering om te onderzoeken wat de effecten zijn van ons stringent beleid op de verkoop van licht-alcoholische streekproducten en op welke manier dit fatsoenlijk kan worden geregeld, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Dijkgraaf over verdubbeling van het maximale SDE-plusregelingbasisbedrag (Dossier 33000-XIII)
Motie Dijkgraaf over verdubbeling van het maximale SDE-plusregelingbasisbedrag Motie begroting financiën Nr. 82 MOTIE VAN HET LID DIJKGRAAF Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat voor een groot deel van de mestvergisters de MEP-subsidie afloopt en dat deze installaties nog niet rendabel kunnen draaien; overwegende, dat het maximale SDE-plusbasisbedrag voor warmtebenutting bij bestaande projecten wel toereikend is voor AVI's, maar voor de genoemde installaties minimaal een verdubbeling nodig is; overwegende, dat een verdubbeling van het maximale basisbedrag voor warmtebenutting bij bestaande projecten onder het maximale basisbedrag voor warmtebenutting in fase 1 blijft; verzoekt de regering het maximale SDE-plusbasisbedrag voor warmtebenutting bij bestaande installaties voor mestvergisting, in overleg met de betrokken partijen, minimaal te verdubbelen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Paulus Jansen over gaskwaliteit (Dossier 33000-XIII)
Motie Paulus Jansen over gaskwaliteit Motie begroting financiën Nr. 63 MOTIE VAN HET LID PAULUS JANSEN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat: – de minister van ELI stelt dat door het decentrale niveau van invoeding in Nederland en de lokaal wisselende afname de netbeheerders sprongen in de gaskwaliteit niet altijd kunnen voorkomen; – de minister het tankmanagement bij LNG-terminals wil gebruiken om fluctuaties in de gaskwaliteit te voorkomen; – fluctuaties een risico vormen voor de veiligheid en het milieu; van mening, dat de landelijke en regionale netbeheerders als publieke, onafhankelijke partijen verantwoordelijk dienen te zijn voor de levering van een homogeen, veilig product; verzoekt de regering om in overleg met grootverbruikers, gasleveranciers en netbeheerders te onderzoeken in hoeverre de Gaswet een aanpassing behoeft om de netbeheerders voldoende instrumenten te geven om ook op langere termijn de gasspecificaties binnen voor het gasgebruik aanvaardbare en verantwoorde normen te houden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Van Tongeren c.s. over duidelijkheid over wind op zee (Dossier 33000-XIII)
Motie Van Tongeren c.s. over duidelijkheid over wind op zee Motie begroting financiën Nr. 71 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN C.S. ...

Motie Schouten over betatechnisch onderzoek (Dossier 33000-XIII)
Motie Schouten over betatechnisch onderzoek Motie begroting financiën Nr. 43 MOTIE VAN HET LID SCHOUTEN Voorgesteld 3 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat het NWO-budget verdeeld wordt over verschillende wetenschapsgebieden; overwegende, dat bètatechnisch onderzoek naast private R&D-investeringen sterk afhankelijk is van de tweede geldstroom via NWO en TNO; van mening, dat bètatechnisch onderzoek een belangrijke bron van innovatie in Nederland vormt en dat onderzoeksgeld grotendeels gericht moet worden ingezet op wetenschapsgebieden die direct relevant zijn voor de topsectoren; verzoekt de regering een verschuiving richting bètatechnisch onderzoek binnen de tweede geldstroom te bewerkstelligen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Koppejan/Dijksma over maatschappelijk verantwoord ondernemen (Dossier 33000-XIII)
Motie Koppejan/Dijksma over maatschappelijk verantwoord ondernemen Motie begroting financiën Nr. 27 MOTIE VAN DE LEDEN KOPPEJAN EN DIJKSMA Voorgesteld 3 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat dit kabinet, net als zijn voorgangers, MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) wil stimuleren en belonen; constaterende, dat de wereldwijde richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties, ISO 26 000, opgesteld via een multistakeholderproces, een breed gedeelde interpretatie geeft van wat onder MVO-beleid verstaan dient te worden; van mening, dat van de topsectoren verwacht mag worden dat zij in hun plannen en activiteiten aangeven wat de ambities zijn op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen; verzoekt de regering te bevorderen dat bedrijven zo veel mogelijk verantwoording afleggen over hun maatschappelijke handelen door middel van jaarverslagen; verzoekt de regering tevens bij de toebedeling van middelen rekening te houden met mvo-aspecten; verzoekt de regering voorts in de af te sluiten innovatiecontracten expliciet te vermelden hoe de sectoren bijdragen aan duurzaamheid, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Graus over eenvoudige en heldere toetsingskaders (Dossier 33000-XIII)
Motie Graus over eenvoudige en heldere toetsingskaders Motie begroting financiën Nr. 126 MOTIE VAN HET LID GRAUS Voorgesteld 14 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering te komen tot eenvoudige en heldere toetsingskaders voor onze ondernemers inzake door de Europese Unie en/of ministeries opgelegde verplichtingen, wet- en regelgeving, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Jacobi over natuurbeleid als onderdeel van het MIRT (Dossier 33000-XIII)
Motie Jacobi over natuurbeleid als onderdeel van het MIRT Motie begroting financiën Nr. 102 MOTIE VAN HET LID JACOBI Voorgesteld 14 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat de staatssecretaris van EL&l, die nu nog verantwoordelijk is voor het natuurbeleid, een afbraakbeleid voert, getuige zijn grove manier van bezuinigen, zijn botte omgang met de provincies en zijn «weg-met-de-natuur-wet» die hij in voorbereiding heeft; overwegende, dat de rijksoverheid verantwoordelijk is en blijft voor de biodiversiteit en de zekerstelling van natuur op lange termijn, wat vraagt om een samenhangende, langdurige en structurele aanpak van investeringen, beheer en onderhoud op nationaal niveau; overwegende, dat er een sterke samenhang bestaat tussen projecten op het gebied van infrastructuur (zoals natuurcompensatie en ecoducten) en met name op het gebied van waterinvesteringen waarbij natuur in de uiterwaarden een grote component vormt; verzoekt de regering om het natuurbeleid onder te brengen bij het ministerie van I en M en een integraal onderdeel te laten zijn van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport, waarbij de financiering op meerjarige basis gebeurt vanuit het Infrastructuurfonds, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Van Vliet over geen verdere prijsstijgingen vanwege de green deal (Dossier 33000-XIII)
Motie Van Vliet over geen verdere prijsstijgingen vanwege de green deal Motie begroting financiën Nr. 70 MOTIE VAN HET LID VAN VLIET Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat de regering een green deal heeft gesloten met diverse partijen; overwegende, dat een dergelijk initiatief ook betrokkenheid van de overheid vergt; overwegende, dat een aanzienlijk deel van de kosten van een huishouden bestaat uit de energierekening; constaterende, dat Nederlandse huishoudens te maken hebben met nadelige financiële gevolgen van de huidige economische situatie en het daarom ongewenst is dat de kosten van de energierekening almaar verder stijgen; verzoekt de regering er maximaal naar te streven dat uitvoering van de green deal niet leidt tot verdere prijsstijgingen van energie voor huishoudens en de Kamer hierover jaarlijks te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gew motie Van der Staaij c.s. over een beperkte kwekersvrijstelling (t.v.v. 33000 XIII, nr. 137) (Dossier 33000-XIII)
Gew motie Van der Staaij c.s. over een beperkte kwekersvrijstelling (t.v.v. 33000 XIII, nr. 137) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 153 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S. ...

Motie Van Veldhoven c.s. over de biodiversiteit (Dossier 33000-XIII)
Motie Van Veldhoven c.s. over de biodiversiteit Motie begroting financiën Nr. 118 MOTIE VAN HET LID VELDHOVEN C.S. ...

Motie Van der Werf / Wiegman-van Meppelen Scheppink over voortzetting van (co)biovergisting (Dossier 33000-XIII)
Motie Van der Werf / Wiegman-van Meppelen Scheppink over voortzetting van (co)biovergisting Motie begroting financiën Nr. 67 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER WERF EN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat de doelstelling 14% duurzame energie in 2020 een internationale verplichting is waar het kabinet hard aan werkt om die te halen; constaterende, dat agrarische initiatieven zoals mestvergisters bijdragen aan het percentage duurzame energie; overwegende, dat zo'n 75 bestaande MEP-vergisters moeilijkheden kennen om overeind te blijven met de voorgestelde warmtevergoeding van € 6,30/ GJ binnen de SDE-plusregeling in 2012; constaterende, dat het uit de SDE-plusregeling goedkoper is om bestaande vergisters voldoende te financieren voor de productie van warmte dan om nieuwe (co)vergisting biogasprojecten op te zetten; verzoekt de regering om in gesprek te gaan met LTO en de bedrijven in kwestie om tot een oplossing te komen voor een rendabele en concurrerende voorzetting van (co)biovergisting, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gew motie De Mos over ontpoldering ten behoeve van natuurherstel (t.v.v. 33000 XIII, nr. 123) (Dossier 33000-XIII)
Gew motie De Mos over ontpoldering ten behoeve van natuurherstel (t.v.v. 33000 XIII, nr. 123) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 152 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DE MOS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 123 Voorgesteld 20 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat Nederland door middel van ontpoldering op moet draaien voor natuurherstel, ten gevolge van de eerdere verdiepingen van de Westerschelde; constaterende, dat iedere vorm van natuurherstel, als gevolg van de nieuwe verdieping van de Westerschelde, al snel leidt tot ontpoldering van Zeeuwse polders en daarmee valt te typeren als «Het verdriet van Zeeland»; van mening, dat het kenmerkende Zeeuwse polderlandschap niet mag sneuvelen door Europees opgelegd natuurherstel in welke vorm dan ook; verzoekt de regering alles op alles te zetten om Nederland in de toekomst niet meer verantwoordelijk te (laten) stellen voor natuurherstel dat wordt opgelegd als gevolg van een nieuwe verdieping van de Westerschelde, waardoor de op zee veroverde Zeeuwse polders, met vruchtbare landbouwgrond, worden behouden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Koppejan over ondernemingspleinen (Dossier 33000-XIII)
Motie Koppejan over ondernemingspleinen Motie begroting financiën Nr. 26 MOTIE VAN HET LID KOPPEJAN Voorgesteld 3 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat dit kabinet, de kamers van koophandel en Syntens laat opgaan in één zbo en hun functies opneemt in de nieuw te vormen ondernemingspleinen; overwegende, dat de bepaalde functies van de kamers van koophandel en Syntens, bijvoorbeeld informatie en ondersteuning voor startende ondernemers, advies bij innovatietrajecten en de schakelfunctie tussen onderwijs, overheid en ondernemerschap, van grote waarde zijn voor ondernemers in de regio; van mening, dat de huidige regionale functie van de KvK's en Syntens goed geborgd moeten worden in de nieuwe organisatie van de ondernemingspleinen; verzoekt de regering bij het inrichten van de nieuw op te richten ondernemingspleinen rekening te houden met de kracht van de regio en daarmee functies als startersbegeleiding en advisering op het gebied van innovatie door de KvK's en Syntens te waarborgen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Van Bemmel over een "naming and shaming"-register (Dossier 33000-XIII)
Motie Van Bemmel over een "naming and shaming"-register Motie begroting financiën Nr. 37 MOTIE VAN HET LID VAN BEMMEL Voorgesteld 3 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat er veel buitensporige bonussen worden uitgekeerd aan vertrekkende topmensen; overwegende, dat veel bedrijven hieraan meedoen; verzoekt de regering om een «naming and shaming»-register aan te leggen voor leden van de raad van commissarissen en raad van bestuur die vertrekkende topmensen meer dan een premiersalaris meegeven en dit register openbaar te maken voor iedere burger, en gaat over tot de orde van de dag. ...