Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

121 resultaten

Motie Verhoeven c.s. over de autonomie van KNAW en NWO (Dossier 33000-XIII)
Motie Verhoeven c.s. over de autonomie van KNAW en NWO Motie begroting financiën Nr. 29 MOTIE VAN HET LID VERHOEVEN C.S. ...

Motie Van der Werf / Wiegman-van Meppelen Scheppink over het decentraal opwekken van energie (Dossier 33000-XIII)
Motie Van der Werf / Wiegman-van Meppelen Scheppink over het decentraal opwekken van energie Motie begroting financiën Nr. 69 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER WERF EN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat het decentraal opwekken en leveren van energie, zowel voor als achter de meter, wettelijk niet verankerd is, terwijl een groeiend aantal (collectieven van) kleinverbruikers decentraal duurzame energie wil opwekken; verzoekt de regering te onderzoeken hoe (collectieven van) kleinverbruikers die decentraal duurzame energie willen produceren voor eigen gebruik, hiertoe in staat kunnen worden gesteld, door laagdrempelige modellen te ontwikkelen en waar nodig wet- en regelgeving aan te passen, binnen verantwoorde financiële kaders voor het Rijk; verzoekt de regering tevens de Kamer hierover voor 1 april 2012 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Jacobi en Van Dekken over een sterrensysteem (Dossier 33000-XIII)
Motie Jacobi en Van Dekken over een sterrensysteem Motie begroting financiën Nr. 108 MOTIE VAN DE LEDEN JACOBI EN VAN DEKKEN Voorgesteld 14 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat de intensieve veehouderij op een kruispunt staat, en dat nu het moment is voor de omslag naar een duurzame veehouderij; constaterende, dat het Beter Leven Keurmerk van de Dierenbescherming momenteel een stormachtige groei doormaakt en zorgt voor onafhankelijke controle en borging van de primaire bedrijven door middel van een sterrensysteem; van mening, dat door middel van een dergelijk sterrensysteem voor de bouw steeds duurzamere constructies geëist worden en hierdoor innovatie wordt uitgelokt en gestimuleerd; verzoekt de regering in samenspraak met de Dierenbescherming te komen tot een sterrensysteem op basis van het keurmerk Beter Leven waarbij ook de mate van grondgebondenheid en de milieukenmerken worden meegenomen, dat als toetssteen gebruikt kan worden om steeds hogere eisen te stellen aan nieuw te bouwen stallen in Nederland, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Dijkgraaf/Koppejan over het takenpakket van productschappen (Dossier 33000-XIII)
Motie Dijkgraaf/Koppejan over het takenpakket van productschappen Motie begroting financiën Nr. 47 MOTIE VAN DE LEDEN DIJKGRAAF EN KOPPEJAN Voorgesteld 3 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat het kabinet wil snijden in het takenpakket van productschappen; overwegende, dat de productschappen een belangrijke rol spelen bij het financieren van praktijkonderzoek en innovatieontwikkeling in de topsectoren agro en food en tuinbouw en uitgangsmaterialen; overwegende, dat in de genoemde topsectoren veel individuele ondernemers en kleine bedrijven actief zijn, die zelfstandig niet in staat zijn noodzakelijk praktijkonderzoek en innovatieontwikkeling te financieren; verzoekt de regering ervoor te zorgen dat het voor productschappen mogelijk blijft om, gesteund door de betreffende sectoren en ondernemers, praktijkonderzoek en innovatieontwikkeling te financieren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over het betrekken van wind op zee bij de leveranciersverplichting (Dossier 33000-XIII)
Motie Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over het betrekken van wind op zee bij de leveranciersverplichting Motie begroting financiën Nr. 79 MOTIE VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK C.S. ...

Motie Wiegman-van Meppelen Scheppink / Van Veldhoven over een businesscase voor splitconnectie (Dossier 33000-XIII)
Motie Wiegman-van Meppelen Scheppink / Van Veldhoven over een businesscase voor splitconnectie Motie begroting financiën Nr. 80 MOTIE VAN DE LEDEN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK EN VAN VELDHOVEN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat de regering heeft aangegeven TenneT verantwoordelijk te willen maken voor de elektriciteitsinfrastructuur op het Nederlandse deel van de Noordzee; constaterende, dat de rijksoverheid in de onlangs gesloten green deal met de Nederlandse Windenergie Associatie (NWEA) heeft afgesproken dat nieuwe wetgeving voor een net op zee wordt ontwikkeld, die moet leiden tot gelijke marktomstandigheden voor offshore windenergie ten opzichte van andere energieopwekking; verzoekt de regering TenneT op te dragen samen met de industrie de businesscase voor splitconnectie (interconnectie gecombineerd met elektriciteitsopwekking) te ontwikkelen en in te brengen in het North Sea Countries Offshore Grid Initiative en de Kamer hierover uiterlijk voor het zomerreces te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Gesthuizen c.s. over betaalbaarheid handelsmissies (Dossier 33000-XIII)
Motie Gesthuizen c.s. over betaalbaarheid handelsmissies Motie begroting financiën Nr. 23 MOTIE VAN HET LID GESTHUIZEN C.S. ...

Motie Schaart over het stopzetten van de rijksbijdrage aan MVO Nederland (Dossier 33000-XIII)
Motie Schaart over het stopzetten van de rijksbijdrage aan MVO Nederland Motie begroting financiën Nr. 15 MOTIE VAN HET LID SCHAART Voorgesteld 3 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat MVO Nederland tot en met 2014 jaarlijks in aanmerking komt voor een bijdrage vanuit de rijksoverheid; constaterende, dat de activiteiten van MVO Nederland concurreren met de activiteiten van bedrijven en andere kennisinstellingen; overwegende, dat MVO-beleid in de eerste plaats een taak is voor ondernemingen zelf en het kan worden ingezet om bedrijven te onderscheiden van hun concurrenten; overwegende, dat steeds meer commerciële bedrijven zich bezig houden met advieswerkzaamheden op MVO-beleid voor ondernemingen; verzoekt de regering de rijksbijdrage aan MVO Nederland zo snel mogelijk stop te zetten en MVO Nederland te privatiseren; verzoekt de regering voorts om de middelen die hierdoor vrijkomen in te zetten voor innovatie, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Ouwehand over voorwaarden voor een vrijhandelsakkoord met Japan (Dossier 33000-XIII)
Motie Ouwehand over voorwaarden voor een vrijhandelsakkoord met Japan Motie begroting financiën Nr. 179 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND Voorgesteld 25 april 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Europese Commissie in gesprek is met Japan over een vrijhandelsakkoord; verzoekt de regering, het naleven van mensenrechten-, milieu- en dierenwelzijnverdragen, waaronder het moratorium op de walvisjacht, als voorwaarde te stellen voor het aangaan van een eventueel vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en Japan, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Leegte over de zogenaamde deal 5 (Dossier 33000-XIII)
Motie Leegte over de zogenaamde deal 5 Motie begroting financiën Nr. 60 MOTIE VAN HET LID LEEGTE Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat de green deal zich primair richt op het weghalen van administratieve belemmeringen, het wegnemen van overbodige regels, en niet op financiële steun; overwegende, dat het kabinet-Rutte/Verhagen inzet op strenge milieuregels en klimaatnormering boven de keuze voor het stimuleren van specifieke technologieën; constaterende, dat in het Belastingplan langetermijnduidelijkheid wordt geboden aan alle bestaande en nog te ontdekken schone voertuigen en alternatieve brandstoffen; verzoekt de regering de zogenaamde deal 5 primair te richten op het weghalen van overbodige regels en administratieve lasten, voor schone auto's in het algemeen; verzoekt de regering om de tegenprestatie in de zin van sponsoring van een congres, om te zetten naar een financiële bijdrage aan een congres over schoon vervoer en niet primair in te zetten op een specifiek congres ter stimulering van slechts één techniek, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Van Tongeren / Van Veldhoven over het EU-doel voor schone energie (Dossier 33000-XIII)
Motie Van Tongeren / Van Veldhoven over het EU-doel voor schone energie Motie begroting financiën Nr. 75 MOTIE VAN DE LEDEN VAN TONGEREN EN VAN VELDHOVEN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat het regeerakkoord stelt dat de EU-doelen voor een duurzame energievoorziening leidend zijn en dat het EU-doel voor duurzame energie in Nederland 14% in 2020 is; overwegende, dat het Planbureau voor de Leefomgeving het regeringsbeleid, inclusief de green deal, heeft beoordeeld en dat daaruit blijkt dat de regering het bindende EU-doel voor schone energie met het huidige beleid niet haalt; verzoekt de regering uiterlijk voor 1 maart 2012 met voorstellen te komen waarmee Nederland het bindende EU-doel voor schone energie wel gaat halen en deze voorstellen door te laten rekenen door het Planbureau voor de Leefomgeving, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie Samsom/ Van Veldhoven over een wettelijke leveranciersverplichting (t.v.v. 33000-XII, nr. 58) (Dossier 33000-XIII)
Gewijzigde motie Samsom/ Van Veldhoven over een wettelijke leveranciersverplichting (t.v.v. 33000-XII, nr. 58) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 87 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN SAMSOM EN VAN VELDHOVEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 58 Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat het Nederlandse investeringsklimaat voor duurzame energie gebaat is bij langjarige zekerheid over de koers en ambities; overwegende, dat een spoedig wettelijk vastleggen van een leveranciersverplichting met doelen voor 2020 en verder, die zekerheid kan bieden en daarmee de nodige investeringen en innovatie kan aanjagen; overwegende, dat er in de energiesector brede consensus is over de wenselijkheid van deze verplichting; verzoekt de regering om de Kamer in 2012 een wettelijke leveranciersverplichting voor te leggen, gebaseerd op een doelstelling van 30–40% duurzame elektriciteit in 2020 en een voortzetting van de producentenverplichting om windfall-profits en te veel stijgende consumentenprijzen tegen te gaan, Samsom Van Veldhoven ...

Motie Schaart over de relatie tussen de ROM's en de rijksoverheid (Dossier 33000-XIII)
Motie Schaart over de relatie tussen de ROM's en de rijksoverheid Motie begroting financiën Nr. 18 MOTIE VAN HET LID SCHAART Voorgesteld 3 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat een groot deel van de aandelen van de regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's) in handen zijn van de rijksoverheid; constaterende, dat de ROM's een regionale functie invullen en dat het bestuur en de bedrijfsvoering primair een regionale verantwoordelijkheid zijn; overwegende, dat er al een aantal jaren onduidelijkheid is omtrent de omgang met het aandeelhouderschap in de ROM's vanuit de rijksoverheid; verzoekt de regering binnen een halfjaar met een plan te komen waarin wordt aangegeven hoe de relatie tussen de ROM's en de rijksoverheid moet worden vormgeven, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Kortenoeven over handhaving van de orde op zee (Dossier 33000-XIII)
Motie Kortenoeven over handhaving van de orde op zee Motie begroting financiën Nr. 182 MOTIE VAN HET LID KORTENOEVEN Voorgesteld 25 april 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het recht op vreedzame demonstraties op zee de veiligheid niet in gevaar mag brengen; verzoekt de regering, om de handhaving van de orde op zee aanhangig te maken bij de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) met als doel te komen tot een sanctiepakket voor milieu- en dierenrechtenorganisaties zoals Sea Shepherd en Greenpeace als die bij demonstraties op zee de veiligheid in gevaar brengen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Wiegman-van Meppelen Scheppink / Paulus Jansen over het stimuleren van duurzame energietechnologie (Dossier 33000-XIII)
Motie Wiegman-van Meppelen Scheppink / Paulus Jansen over het stimuleren van duurzame energietechnologie Motie begroting financiën Nr. 77 MOTIE VAN DE LEDEN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK EN PAULUS JANSEN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat een thuismarkt nodig is om valorisatie, opschaling en export van een vooruitstrevende technologie mogelijk te maken, zoals zonne-energie en wind op zee; overwegende, dat de green deal tussen NWEA en het Rijk en in de topsector energie onder meer tot doel heeft om de kostprijs van duurzame technieken terug te dringen; verzoekt de regering in samenwerking met duurzame energiebedrijven en het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) om in het kader van de genoemde green deal te onderzoeken op welke wijze de thuismarkt voor duurzame energietechnologie kan worden gestimuleerd ten behoeve van opschaling en export en de resultaten voor de Voorjaarsnota aan de Kamer te sturen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Van Veldhoven over een richtsnoer voor dodingsmethoden (Dossier 33000-XIII)
Motie Van Veldhoven over een richtsnoer voor dodingsmethoden Motie begroting financiën Nr. 175 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN Voorgesteld 22 maart 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Kamer via de moties-Van Veldhoven c.s. (32 372, nr. 80) en (32 372, nr. 86) de regering verzocht heeft met urgentie te zorgen voor een integrale uitvoering van het Ganzen-7-akkoord; overwegende dat voor de uitvoering van het akkoord het vaststellen van het door de Kamer gevraagde richtsnoer voor dodingsmethoden op basis van dierenwelzijn onmisbaar is; constaterende dat de regering aangeeft op dit moment pas medio 2013 te willen komen met een uitwerking van het richtsnoer; verzoekt de regering, zo snel mogelijk, maar in ieder geval nog voor het einde van dit jaar, het richtsnoer vast te stellen en dit te betrekken bij de voorbereidingen van de Wet natuur, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Koopmans over uitvoering van het onderhandelingsakkoord (Dossier 33000-XIII)
Motie Koopmans over uitvoering van het onderhandelingsakkoord Motie begroting financiën Nr. 116 MOTIE VAN HET LID KOOPMANS Voorgesteld 14 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat de onderhandelingen geleid hebben tot een onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur op 20 september 2011 en deze per 7 december 2011 verduidelijkt is; van mening, dat provincies die instemmen met het voorliggende onderhandelingsakkoord niet benadeeld dienen te worden door provincies die niet instemmen; verzoekt de regering om verdere stilstand in het landelijk gebied te voorkomen, met provincies die instemmen haar afspraken ten aanzien van financiering en decentralisatie na te komen en daarmee gebruik te maken van de opbrengst en mogelijkheden welke gecreëerd zijn middels aangenomen of aan te nemen moties tijdens de behandeling van het VAO (verslag algemeen overleg) Decentralisatie Natuurakkoord; verzoekt de regering om verder onverwijld verder te gaan met de herijking van de ehs en daartoe de (wettelijke) voorbereiding te treffen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Braakhuis over R&D-uitgaven voor groene innovaties (Dossier 33000-XIII)
Motie Braakhuis over R&D-uitgaven voor groene innovaties Motie begroting financiën Nr. 38 MOTIE VAN HET LID BRAAKHUIS Voorgesteld 3 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat het kabinet poogt innovatie te stimuleren door een nieuwe belastingaftrek op uitgaven aan R&D; overwegende, dat deze aftrek begrensd wordt op 500 mln. waardoor er vroeger of later een bestedingsbeperking nodig zal zijn omdat dit grensbedrag wordt overschreden; overwegende, dat groene, innovatieve ondernemers grotere problemen hebben om aan financiering te komen dan andere ondernemers; van mening, dat innovatie met een duurzaam karakter het grootste maatschappelijk rendement oplevert; verzoekt de regering om wanneer bestedingsbeperking noodzakelijk wordt, prioriteit te geven aan die uitgaven aan R&D die ingezet worden ten behoeve van groene, duurzame innovaties, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Samsom/Paulus Jansen over zelflevering (Dossier 33000-XIII)
Motie Samsom/Paulus Jansen over zelflevering Motie begroting financiën Nr. 59 MOTIE VAN DE LEDEN SAMSOM EN PAULUS JANSEN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat zelflevering – waarbij geen energiebelasting verschuldigd is over zelf geproduceerde elektriciteit – goed is voor draagvlak, innovatie en de ontwikkeling van decentrale opwekking; overwegende, dat zelflevering beperkt kan worden tot coöperatieve installaties die via kleinverbruikersaansluiting of in het regionale net uitsluitend voor eigen energiegebruik energie produceren, zodat ongecontroleerde belastingderving door de overheid wordt voorkomen; verzoekt de regering de mogelijkheid van zelflevering, met inachtneming van genoemde beperkingen, mogelijk te maken door artikelen 47, 50 en 63 van de Wet belastingen op milieugrondslag te wijzigen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Ziengs over de inhuur van externen (Dossier 33000-XIII)
Motie Ziengs over de inhuur van externen Motie begroting financiën Nr. 19 MOTIE VAN HET LID ZIENGS Voorgesteld 3 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat er voor ministeries een doelstelling geldt om maximaal 10% van hun totale personeelsbudget uit te geven aan externen; constaterende, dat een maximum bestedingspercentage van het personeelsbudget niet per se bijdraagt aan een verlaging van de kosten van de overheid en dat het bedrijfsleven juist meer gebruik maakt van externen om kosten te besparen; overwegende, dat met name zzp'ers door een maximumpercentage beperkt worden in het leveren van een bijdrage aan een effectieve en goedkopere overheid; overwegende, dat het van belang is om een afweging te maken op basis van de daadwerkelijke verschillen tussen kosten voor vast personeel en externen; verzoekt de regering de doelstelling van maximaal 10% externe inhuur te herzien, waarbij binnen de bestaande ministeriële budgetten wordt gebleven, zodat ook zzp'ers een eerlijke kans krijgen om aan de slag te gaan bij het ministerie van EL&I, en gaat over tot de orde van de dag. ...