Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

101 resultaten

Motie Voordewind c.s. over uitbreiding van de zwarte lijst (#:-)
Motie Voordewind c.s. over uitbreiding van de zwarte lijst Motie begroting financiën Nr. 141 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S. ...

Motie-Thieme over verbeteren ambtsberichten (#:-)
Motie-Thieme over verbeteren ambtsberichten Motie begroting financiën Nr. 115 MOTIE VAN HET LID THIEME Voorgesteld 15 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat er binnen de rechterlijke macht gerede twijfels zijn gerezen met betrekking tot ambtsberichten die aangaven dat derde landen waarheen uitzetting werd overwogen als «veilig» werden aangemerkt; overwegende, dat ambtsberichten in situaties die betrekking hebben op vraagstukken van leven en dood boven elke twijfel verheven dienen te zijn voor wat betreft de correctheid van de gemelde omstandigheden; overwegende, dat de nu gerezen twijfel niet nadelig zou mogen uitwerken voor met uitzetting bedreigde vluchtelingen en/of asielzoekers; verzoekt de regering binnen drie maanden een plan van aanpak te presenteren voor zodanige verbetering van de ambtsberichten dat die weer boven twijfel verheven mogen worden geacht, en gaat over tot de orde van de dag.Thieme ...

Gew motie Pechtold over Nederlanders in buitenlandse gevangenissen (t.v.v. 32500 V, nr. 137) (#:-)
Gew motie Pechtold over Nederlanders in buitenlandse gevangenissen (t.v.v. 32500 V, nr. 137) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 146 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID PECHTOLD TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. ...

Motie-Thieme c.s. over de ecologische voetafdruk (#:-)
Motie-Thieme c.s. over de ecologische voetafdruk Motie begroting financiën Nr. 114 MOTIE VAN HET LID THIEME C.S. ...

Gewijzigde motie Dikkers c.s. over de beloningsstructuur bij VN-instellingen (t.v.v. 32500 V, nr. 26) (#:-)
Gewijzigde motie Dikkers c.s. over de beloningsstructuur bij VN-instellingen (t.v.v. 32500 V, nr. 26) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 118 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DIKKERS C.S. ...

Motie-Driessen over stoppen subsidie voor EU-ontwikkelingshulp (#:-)
Motie-Driessen over stoppen subsidie voor EU-ontwikkelingshulp Motie begroting financiën Nr. 98 MOTIE VAN HET LID DRIESSEN Voorgesteld 15 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,verzoekt de regering zich in Europees verband hard te maken voor het stoppen van alle EU-ontwikkelingshulp,en gaat over tot de orde van de dag.Driessen ...

Motie-Kortenoeven en Voordewind over intrekking van de landingsrechten van Iran Air (#:-)
Motie-Kortenoeven en Voordewind over intrekking van de landingsrechten van Iran Air Motie begroting financiën Nr. 212 MOTIE VAN DE LEDEN KORTENOEVEN EN VOORDEWIND Voorgesteld 14 september 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, gezien het rapport van 2 september 2011 van het International Atomic Energy Agency; constaterende, dat het regime van de Islamitische Republiek Iran doorgaat met illegale praktijken op het gebied van de verrijking van uranium en dat aan inspecteurs van het International Atomic Energy Agency geen volledige toegang wordt geboden tot nucleaire installaties; constaterende, dat het lraanse regime voortdurend oorlogszuchtige taal uitslaat, in het bijzonder richting de Verenigde Staten («de grote satan») en Israel («de kleine satan»); constaterende, dat het lraanse regime betrokken is bij internationaal terrorisme, in het bijzonder bij Hezbollah, Hamas en islamitische strijdgroepen in Irak; constaterende, dat de concrete aanwijzingen zich opstapelen dat het lraanse regime werkt aan de verwerving van kernwapens en ballistische overbrengingsmiddelen; overwegende, dat een nucleair Iran tegen elke prijs dient te worden voorkomen; overwegende, dat het risico toeneemt dat derde partijen hun toevlucht zoeken in het met militaire middelen vertragen of elimineren van het lraanse nucleaire programma; constaterende dat een verscherping van het sanctieregime tegen Iran aangewezen is; constaterende, dat het internationale sanctieregime tot dusverre niet geleid heeft tot stopzetting van de lraanse praktijken met betrekking tot uraniumverrijking en de verwerving van nucleaire wapens en overbrengingsmiddelen; constaterende, dat de Verenigde Staten op 23 juni 2011 de Iraanse nationale luchtvaartmaatschappij Iran Air hebben geïdentificeerd en op de zwarte lijst hebben geplaatst als een instrument van het Iraanse regime en van de Iraanse Revolutionaire Garde bij de proliferatie van nucleaire materialen en ballistische systemen; overwegende, dat Nederland ook unilateraal concrete en harde signalen naar het Iraanse regime moet afgeven; verzoekt de regering, de landingsrechten van Iran Air en van Iran Air Cargo in te trekken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Driessen over geen nieuwe subsidies verstrekken aan ontwikkelingsorganisaties met meer dan drie directieleden (#:-)
Motie Driessen over geen nieuwe subsidies verstrekken aan ontwikkelingsorganisaties met meer dan drie directieleden Motie begroting financiën Nr. 51 MOTIE VAN HET LID DRIESSEN Voorgesteld 7 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,verzoekt de regering geen nieuwe subsidies te verstrekken aan ontwikkelingsorganisaties met meer dan drie directieleden,en gaat over tot de orde van de dag.Driessen ...

Motie Dikkers c.s. over handhaven van 0,8% bnp voor ontwikkelingssamenwerking (#:-)
Motie Dikkers c.s. over handhaven van 0,8% bnp voor ontwikkelingssamenwerking Motie begroting financiën Nr. 25 MOTIE VAN HET LID DIKKERS C.S. ...

Motie-Irrgang over extra bestedingsruimte (#:-)
Motie-Irrgang over extra bestedingsruimte Motie begroting financiën Nr. 87 MOTIE VAN HET LID IRRGANG Voorgesteld 15 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat het bnp in 2011 wellicht hoger uitvalt dan geraamd;constaterende, dat door de koppeling van het ontwikkelingsbudget aan het bnp dit zou leiden tot een hoger ontwikkelingsbudget;verzoekt de regering deze extra bestedingsruimte te gebruiken voor hiv/aids-bestrijding in ontwikkelingslanden,en gaat over tot de orde van de dag.Irrgang ...

Motie-De Roon over de Turkse ambassadeur op het matje roepen (#:-)
Motie-De Roon over de Turkse ambassadeur op het matje roepen Motie begroting financiën Nr. 174 MOTIE VAN HET LID DE ROON Voorgesteld 28 april 2011De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat Turkije, door de flotilla vanuit haar land te laten vertrekken, een terroristische organisatie steunt of laat steunen en zich zodoende niet gedraagt zoals het een kandidaat-lidstaat voor de Europese Unie en een NAVO-lid betaamt; verzoekt de regering de Turkse ambassadeur op het matje te roepen en te verlangen dat Turkije het vertrek van de flotilla verhindert, en gaat over tot de orde van de dag.De Roon ...

Motie Dikkers over openbaar maken van afspraken met ontvangende landen (#:-)
Motie Dikkers over openbaar maken van afspraken met ontvangende landen Motie begroting financiën Nr. 23 MOTIE VAN HET LID DIKKERS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 6 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat het zicht op de daadwerkelijk bestedingen van hulpgelden niet altijd even helder is;overwegende, dat de bevolking, de nationale parlementen en maatschappelijke organisaties geen of maar zeer beperkt zicht hebben op de hulpgelden die binnenkomen en de verantwoording daarover achteraf; overwegende, dat deze ontransparante situatie bijzonder onwenselijk is en een situatie creëert waarin corruptie kan plaatsvinden;overwegende, dat de burgers in het ontvangende land recht hebben op transparantie zodat ze hun leiders ook kunnen aanspreken op het gebruik van de hulpgelden; verzoekt de regering met ingang van 1 januari 2011 de gemaakte afspraken met de ontvangende landen, de overgemaakte of gealloceerde bedragen en rapportages en afrekeningen openbaar te maken op internet in een voor het land relevante taal en in het Nederlands of Engels, en gaat over tot de orde van de dag.Dikkers ...

Motie Irrgang en Dikkers over aanscherping van de transparantierichtlijn voor Europese multinationale ondernemingen (#:-)
Motie Irrgang en Dikkers over aanscherping van de transparantierichtlijn voor Europese multinationale ondernemingen Motie begroting financiën Nr. 33 MOTIE VAN DE LEDEN IRRGANG EN DIKKERS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 6 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat het Afrikaanse continent in de afgelopen veertig jaar meer dan 850 miljard dollar aan inkomsten is misgelopen door belastingontduiking, -ontwijking, en -vrijstelling door westerse multinationals; constaterende, dat dit niet bijdraagt aan een oplossing voor het probleem van hulpafhankelijkheid in Afrika;verzoekt de regering zich in EU-verband in te zetten voor een aanscherping van de transparantierichtlijn voor Europese multinationale ondernemingen 2004/109/EC, door multinationale ondernemingen te verplichten informatie publiek te maken over geldstromen van land naar land en over belastingafdrachten per land, en gaat over tot de orde van de dag.IrrgangDikkers ...

Motie Voordewind over duurzaam geproduceerde huismerkproducten van supermarkten (#:-)
Motie Voordewind over duurzaam geproduceerde huismerkproducten van supermarkten Motie begroting financiën Nr. 48 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 6 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat de supermarktketen Albert Heijn ervoor kiest om in 2015 alle huismerkproducten duurzaam geproduceerd aan te bieden; overwegende, dat op producentenniveau convenanten en verbeterinitiatieven zijn afgesproken, maar dat ook aanbieders van producten hun verantwoordelijkheid moeten nemen; van mening, dat het duurzame initiatief van Albert Heijn waardering en bovendien navolging van andere supermarktketens verdient en dat via een convenant afspraken gemaakt kunnen worden over het aanbieden van producten die voldoen aan internationale arbeids-, mensen- en milieurechten en aan dierenwelzijn; van mening, dat de criteria voor duurzaam inkopen een prima ondergrens kunnen vormen voor een dergelijk convenant en dat bovendien jaarlijks gerapporteerd kan worden over de voortgang van verduurzaming van het aanbod bij supermarkten; van mening, dat de gehele keten, dus ook de primaire keten, essentieel is in verduurzaming en dat transparantie in markten en een eerlijke margeverdeling in de keten onderdeel moeten zijn van gesprekken over het convenant; verzoekt de regering in overleg met de in Nederland actieve supermarktketens te treden en in te zetten op een convenant, waarin wordt afgesproken dat in 2015 de aangeboden huismerkproducten duurzaam zijn geproduceerd, dat de criteria voor duurzaam inkopen als minimumnorm worden gehanteerd en dat via een jaarlijkse monitor wordt gerapporteerd over de voortgang, en gaat over tot de orde van de dag.Voordewind ...

Motie Ormel over de VN-Mensenrechtenraad (#:-)
Motie Ormel over de VN-Mensenrechtenraad Motie begroting financiën Nr. 139 MOTIE VAN HET LID ORMEL Voorgesteld 3 februari 2011De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat de dood van Zahra Bahrami past in een breed beeld van een regime dat de mensenrechten met voeten treedt, ook ten aanzien van burgers met een andere dan de Iraanse nationaliteit; overwegende, dat Nederland en de internationale gemeenschap geen moment mogen laten passeren om de daden van het Iraanse regime te bespreken; van mening, dat de dagelijkse terechtstellingen in Iran zo spoedig mogelijk moeten stoppen;verzoekt de regering de talrijke executies in Iran aanhangig te maken in de VN-Mensenrechtenraad en de mogelijkheid te onderzoeken om de onderliggende materie voor te leggen aan het Internationaal Gerechtshof, en gaat over tot de orde van de dag.Ormel ...

Motie-Irrgang/Driessen over de raad van toezicht (#:-)
Motie-Irrgang/Driessen over de raad van toezicht Motie begroting financiën Nr. 168 MOTIE VAN DE LEDEN IRRGANG EN DRIESSEN Voorgesteld 27 april 2011De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat SNV in de afgelopen tijd een groot aantal fouten heeft gemaakt en de komende tijd verder schoon schip zal moeten maken; constaterende, dat de huidige raad van toezicht van SNV ernstig tekort is geschoten in het uitoefenen van zijn taak;verzoekt de regering er bij SNV op aan te dringen de controlerende rol van de raad van toezicht te versterken en de huidige raad van toezicht in zijn geheel te vervangen op een zo kort mogelijke termijn, doch uiterlijk 1 juli 2001, en gaat over tot de orde van de dag.IrrgangDriessen ...

Motie Voordewind over tegengaan van belastingontwijking (#:-)
Motie Voordewind over tegengaan van belastingontwijking Motie begroting financiën Nr. 45 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 6 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat het bedrijfsleven een prominentere rol zal spelen binnen internationale samenwerking;van mening, dat daarom ook marktverstorende elementen voor ontwikkelingslanden moeten worden weggenomen;verzoekt de regering alles in het werk te stellen, zowel nationaal als internationaal, om belastingontwijking van burgers en bedrijven tegen te gaan, en gaat over tot de orde van de dag.Voordewind ...

Motie-Nicolai/Ormel over notitie grondstoffenzekerheid (#:-)
Motie-Nicolai/Ormel over notitie grondstoffenzekerheid Motie begroting financiën Nr. 81 MOTIE VAN DE LEDEN NICOLAÏ EN ORMEL Voorgesteld 15 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat kritieke mineralen, waaronder alle zeldzame aardmetalen, essentieel zijn voor onze innovatieve, duurzame industrie; overwegende, dat door de toegenomen vraag van opkomende economieën relatieve schaarste van deze grondstoffen sterk toeneemt;overwegende, dat schaarste van deze grondstoffen een destabiliserend effect kan hebben op de wereldeconomie en dat internationale afspraken hierover gewenst zijn; overwegende, dat China meer dan 90% van de zeldzame aardmetalen produceert en in het recente verleden dit als strategisch drukmiddel heeft gebruikt; overwegende, dat een aantal kritieke mineralen veelal op weinig duurzame wijze wordt gedolven in conflictgebieden en fragiele staten; verzoekt de regering voor de zomer van 2011 te komen met een notitie aangaande het integrale Nederlandse beleid ten aanzien van grondstoffenzekerheid, in het bijzonder met betrekking tot zeldzame aardmetalen, waarin wordt aangegeven: 1. hoe deze grondstoffenzekerheid zal worden bevorderd; 2. hoe een stabiel investeringsklimaat in de producerende landen zal worden bevorderd, met aandacht voor anticorruptie, duurzame extractie, versterking van het lokaal bestuur en transparantie van financiële stromen, mede met het oog op de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven; 3. tot welke bijstelling dit moet leiden wat betreft het nationaal en Europees buitenlandbeleid en het nationaal economisch beleid (met betrekking tot substitutie, diversificatie en recycling), en gaat over tot de orde van de dag.NicolaïOrmel ...

Motie-Driessen over niet-generieke subsidies (#:-)
Motie-Driessen over niet-generieke subsidies Motie begroting financiën Nr. 169 MOTIE VAN HET LID DRIESSEN Voorgesteld 27 april 2011De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat SNV vanaf 2015 geen generieke subsidies meer zal ontvangen:verzoekt de regering SNV in de toekomst ook niet meer in aanmerking te laten komen voor niet-generieke subsidies,en gaat over tot de orde van de dag.Driessen ...

Motie-Dijkhoff over haalbare doelstellingen (#:-)
Motie-Dijkhoff over haalbare doelstellingen Motie begroting financiën Nr. 172 MOTIE VAN HET LID DIJKHOFF Voorgesteld 27 april 2011De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat de ontwikkelingsorganisatie SNV verantwoordelijk is voor het nakomen van haar verplichtingen zoals voortvloeiend uit de subsidieovereenkomst en de Algemene wet bestuursrecht; constaterende, dat de staatssecretaris de subsidie kan intrekken of wijzigen indien de subsidieontvanger zijn verplichtingen niet, niet geheel dan wel niet tijdig nakomt; constaterende, dat redelijkerwijs niet meer kan worden verwacht dat SNV in 2015 de doelstelling van grotendeels overheidsonafhankelijke financiering behaalt; verzoekt de regering hetzij via overleg met de subsidieontvanger SNV hetzij met gebruikmaking van juridische middelen, te komen tot herziene, haalbare doelstellingen voor de resterende periode van de huidige subsidieovereenkomst met daarbij passende, substantieel lagere subsidiebedragen dan momenteel voorzien, en gaat over tot de orde van de dag.Dijkhoff ...