Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

101 resultaten

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 16 november 2011, inzake China (#:-)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 16 november 2011, inzake China Verslag van een algemeen overleg begroting financiën Nr. 120 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DIKKERS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 28 Voorgesteld 16 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid onderzoek heeft gedaan naar met name het bilaterale programma voor Internationale Samenwerking; constaterende, dat een groot deel van het budget via andere dan de bilaterale hulpkanalen wordt besteed;overwegende, dat de regering een forse bezuiniging doorvoert voor maatschappelijke organisaties (ngo's) zonder dat voldoende onderzoek gedaan is naar de effecten van dat hulpkanaal; overwegende, dat de regering een intensivering wil van de hulpmiddelen die via het bedrijfsleven worden uitgegeven;overwegende, dat Nederland een derde van het budget uitgeeft via het multilaterale kanaal;verzoekt het Presidium om een onderzoekscommissie in te stellen naar de effecten van het multilaterale kanaal, het maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven op armoedebestrijding in ontwikkelingslanden, en gaat over tot de orde van de dag.Dikkers ...

Motie-Kortenoeven/Wilders over de ambassade naar Jeruzalem (#:-)
Motie-Kortenoeven/Wilders over de ambassade naar Jeruzalem Motie begroting financiën Nr. 94 MOTIE VAN DE LEDEN KORTENOEVEN EN WILDERS Voorgesteld 15 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat Jeruzalem al ruim 3 000 jaar de politieke en religieuze hoofdstad van het Joodse volk is;overwegende, dat de Joodse staat Israël uitdrukking geeft aan het zelfbeschikkingsrecht van het Joodse volk;overwegende, dat ondeelbaar Jeruzalem de hoofdstad van de staat Israël is;overwegende, dat de Nederlandse ambassade in 1980 onder Arabische druk is verplaatst van Jeruzalem naar Tel Aviv;verzoekt de regering de ambassade van Nederland terug te verplaatsen naar de hoofdstad van Israël: Jeruzalem,en gaat over tot de orde van de dag.KortenoevenWilders ...

Motie Voordewind over stapsgewijs invoeren van de bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking (#:-)
Motie Voordewind over stapsgewijs invoeren van de bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking Motie begroting financiën Nr. 42 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 6 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat de regering in snel tempo forse bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking wenst door te voeren;van mening, dat in lijn met behoorlijk bestuur en respect voor afspraken met partners (zowel gouvernementeel als niet-gouvernementeel) het zou getuigen van onbetrouwbaarheid en onbehoorlijk bestuur als lopende meerjarige programma's in één klap zouden moeten stoppen; verzoekt de regering de bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking in de komende periode stapsgewijs en met oplopende bedragen in te voeren, en gaat over tot de orde van de dag.Voordewind ...

Motie-Kortenoeven over beëindiging bezetting Tibet (#:-)
Motie-Kortenoeven over beëindiging bezetting Tibet Motie begroting financiën Nr. 91 MOTIE VAN HET LID KORTENOEVEN Voorgesteld 15 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat het in oktober 60 jaar geleden is dat het leger van de Volksrepubliek China het vreedzame Tibet binnenviel;overwegende, dat de Volksrepubliek China het grondgebied van Tibet inmiddels 60 jaar bezet houdt en dat de politieke rechten en de mensenrechten van de Tibetanen systematisch door de Chinese bezetter worden geschonden; verzoekt de regering er bij de Volksrepubliek China op aan te dringen de bezetting van Tibet te beëindigen,en gaat over tot de orde van de dag.Kortenoeven ...

Motie El Fassed en Hachchi over een tender gericht op vrouwen en hun rechten (#:-)
Motie El Fassed en Hachchi over een tender gericht op vrouwen en hun rechten Motie begroting financiën Nr. 40 MOTIE VAN DE LEDEN EL FASSED EN HACHCHI Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 6 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat naast het nieuwe medefinancieringsstelsel een standaardsubsidiekader is ontwikkeld waarvan een belangrijk doel is om flexibel in te spelen op actuele wereldwijde ontwikkelingen en waarbinnen desgewenst een extra inzet op beleidsprioriteiten mogelijk is; constaterende, dat subsidietenders voor thematische, regionale of landenspecifieke programma's zullen worden uitgeschreven;constaterende, dat er dringend behoefte is aan betere bescherming van vrouwen en hun rechten, zeker in post-conflictlanden en tijdens conflicten; verzoekt de regering in 2011 een tender uit te schrijven binnen het standaardsubsidiekader die zich richt op vrouwen en hun rechten, en gaat over tot de orde van de dag.El FassedHachchi ...

Motie Kortenoeven over terugroepen van de Nederlandse ambassadeur (#:-)
Motie Kortenoeven over terugroepen van de Nederlandse ambassadeur Motie begroting financiën Nr. 135 MOTIE VAN HET LID KORTENOEVEN Voorgesteld 3 februari 2011De Kamer,gehoord de beraadslaging,verzoekt de minister van Buitenlandse Zaken, de Nederlandse ambassadeur in Teheran voor consultatie naar Nederland terug te roepen, en gaat over tot de orde van de dag.Kortenoeven ...

Motie-De Roon over strafbaarheid van deelname (#:-)
Motie-De Roon over strafbaarheid van deelname Motie begroting financiën Nr. 176 MOTIE VAN HET LID DE ROON Voorgesteld 28 april 2011De Kamer,gehoord de beraadslaging,verzoekt de regering te onderzoeken of Nederlandse deelnemers aan de flotilla zich daarmee schuldig maken aan een misdrijf en zo mogelijk tot vervolging over te gaan of (bij niet-strafbaarheid) deelname aan dergelijke gedragingen ten dienste van een terroristische organisatie als Hamas, voor Nederlanders strafbaar te stellen, en gaat over tot de orde van de dag.De Roon ...

Motie-Voordewind over een Palestijnse interim-regering met Hamas (#:-)
Motie-Voordewind over een Palestijnse interim-regering met Hamas Motie begroting financiën Nr. 178 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND Voorgesteld 28 april 2011De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat de terroristische organisatie Hamas een overeenkomst heeft gesloten met Fatah met het oog op de vorming van een interim-regering; overwegende, dat Hamas de vernietiging van de staat Israël nastreeft en dat in dit kader nog altijd gericht burgerdoelen worden bestookt met raketten; van mening, dat een Palestijnse interim-regering waarvan de terroristische organisatie Hamas onderdeel uitmaakt een duurzame vrede met Israël onmogelijk maakt; verzoekt de regering geen betrekkingen te onderhouden met een toekomstige Palestijnse interim-regering waarvan Hamas onderdeel uitmaakt zolang deze organisatie Israël niet erkent, het geweld niet afzweert alsmede eerder afgesloten akkoorden niet eerbiedigt en binnen de EU steun te verwerven voor dit standpunt, en gaat over tot de orde van de dag.Voordewind ...

Motie Dijkhoff over beëindiging van ontwikkelingssamenwerkingsbeleid door lagere overheden (#:-)
Motie Dijkhoff over beëindiging van ontwikkelingssamenwerkingsbeleid door lagere overheden Motie begroting financiën Nr. 30 MOTIE VAN HET LID DIJKHOFF Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 6 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat een aanzienlijk aantal lagere overheden, met name gemeenten, eigenstandig ontwikkelingssamenwerkingbeleid heeft ontwikkeld; overwegende, dat de verantwoordelijkheid voor en uitvoering van beleid op het gebied van ontwikkelingssamenwerking enkel ligt bij de nationale overheid en niet behoort tot de kerntaken van de lokale overheden zoals gemeenten; overwegende, dat voor een effectieve inzet van belastinggelden in het kader van ontwikkelingssamenwerking veel expertise vereist is die bij met name de nationale overheid aanwezig is; van mening, dat lagere overheden niet over een vergelijkbare expertise beschikken;van mening, dat voor een effectief ontwikkelingssamenwerkingbeleid een nationale aanpak efficiënter werkt dan een veelvoud aan (ongecoördineerde) nationale en lokale initiatieven; van mening, dat het onwenselijk is dat meerdere bestuurslagen zich bezighouden met dezelfde overheidstaak;verzoekt de regering bij de Voorjaarsnota 2011 te komen met een voorstel een einde te maken aan ontwikkelingssamenwerkingbeleid door lagere overheden door aanpassing van de Gemeentewet, dan wel het in mindering brengen van aan ontwikkelingssamenwerkingbeleid besteedde middelen op de uitkering uit het Gemeentefonds, dan wel langs andere wegen, en gaat over tot de orde van de dag.Dijkhoff ...

Motie-Van Bommel over onafhankelijkheid Indonesië (#:-)
Motie-Van Bommel over onafhankelijkheid Indonesië Motie begroting financiën Nr. 85 MOTIE VAN HET LID VAN BOMMEL Voorgesteld 15 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de betrekkingen met Indonesië nog steeds lijden onder de problemen bij de onafhankelijkheid van dat land;overwegende, dat de Nederlandse regering in 2005 inzag dat Nederland in 1945 fouten heeft gemaakt, waardoor Nederland aan de verkeerde kant van de geschiedenis kwam te staan; constaterende, dat daarmee 17 augustus 1945 als onafhankelijkheidsdag is aanvaard maar niet erkend;verzoekt de regering over te gaan tot erkenning van 17 augustus 1945 als datum van de onafhankelijkheid van Indonesië,en gaat over tot de orde van de dag.Van Bommel ...

Motie Kortenoeven over vertrek van de Iraanse ambassadeur (#:-)
Motie Kortenoeven over vertrek van de Iraanse ambassadeur Motie begroting financiën Nr. 134 MOTIE VAN HET LID KORTENOEVEN Voorgesteld 3 februari 2011De Kamer,gehoord de beraadslaging,verzoekt de minister van Buitenlandse Zaken, de Iraanse ambassadeur in Den Haag per direct tot persona non grata te verklaren en hem uit Nederland te verwijderen, en gaat over tot de orde van de dag.Kortenoeven ...

Motie-De Roon over de nieuwe flotilla naar de Gazastrook (#:-)
Motie-De Roon over de nieuwe flotilla naar de Gazastrook Motie begroting financiën Nr. 173 MOTIE VAN HET LID DE ROON Voorgesteld 28 april 2011De Kamer,gehoord de beraadslaging,van mening, dat het organiseren van een nieuwe flotilla naar de Gazastrook een tegen de veiligheid van de bevriende natie Israël gerichte actie is; van mening, dat er voldoende mogelijkheden bestaan om de burgerbevolking van de Gazastrook van humanitaire hulp via het land te voorzien; verzoekt de regering uit te spreken dat deze nieuwe flotilla een provocatie is en terroristische organisaties tot nut strekt of kan strekken, en gaat over tot de orde van de dag.De Roon ...

Motie Voordewind c.s. over vroegtijdige juridische bijstand (#:-)
Motie Voordewind c.s. over vroegtijdige juridische bijstand Motie begroting financiën Nr. 142 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S. ...

Motie-Voordewind/Irrgang over de zaak-Victoire Ingabire (#:-)
Motie-Voordewind/Irrgang over de zaak-Victoire Ingabire Motie begroting financiën Nr. 111 MOTIE VAN DE LEDEN VOORDEWIND EN IRRGANG Voorgesteld 15 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat er een inval is gedaan in het huis van de familie Ingabire op verzoek van de Rwandese regering op basis van het VN-verdrag antiterrorisme; constaterende, dat het VN-verdrag anti-terrorisme alleen van toepassing is indien er geen sprake is van een politiek proces;overwegende, dat volgens artikel 6 EVRM geen juridische medewerking verleend mag worden aan staten waar geen sprake is van een eerlijk proces; verzoekt de regering voordat ingewonnen informatie over de zaak Victoire Ingabire wordt afgegeven aan de Rwandese regering, de Kamer hierover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag.VoordewindIrrgang ...

Gewijzigde motie Dikkers over een nota over het totale coherentiebeleid (t.v.v. 32500 V, nr. 24) (#:-)
Gewijzigde motie Dikkers over een nota over het totale coherentiebeleid (t.v.v. 32500 V, nr. 24) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 117 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DIKKERS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 24 Voorgesteld 16 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat Nederlands en Europees beleid op het gebied van onder andere handel, landbouw, energie, klimaat en migratie van groot belang is voor ontwikkelingssamenwerking; overwegende, dat de Kamer een belangenafweging wil kunnen maken, maar nu niet inzichtelijk heeft hoe het Nederlands en Europees beleid uitpakt voor ontwikkelingslanden; constaterende, dat de regering streeft naar een herziening van het Nederlandse ontwikkelingsbeleid, met als leidraad het WRR-rapport Minder pretentie, meer ambitie; constaterende, dat in het regeerakkoord staat dat coherentie van beleid een prioriteit is;constaterende, dat de WRR aanbeveelt om onafhankelijke evaluaties uit te laten voeren van het totale coherentiebeleid;verzoekt de regering om een nota over het totale coherentiebeleid, inclusief de door de Nederlandse regering en door de Europese Commissie gemaakte keuzes en hier deskundigen uit ontwikkelingslanden bij te betrekken; en gaat over tot de orde van de dag.Dikkers ...

Motie-Voordewind c.s. over afbouw steun onderwijsprogramma's (#:-)
Motie-Voordewind c.s. over afbouw steun onderwijsprogramma's Motie begroting financiën Nr. 108 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S. ...

Motie Hachchi over behoud van de unieke Nederlandse aanpak bij aidsbestrijding onder kwetsbare groepen (#:-)
Motie Hachchi over behoud van de unieke Nederlandse aanpak bij aidsbestrijding onder kwetsbare groepen Motie begroting financiën Nr. 37 MOTIE VAN HET LID HACHCHI Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 6 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat lesbiennes, homo's, biseksuele en transseksuelen (LHBT) gediscrimineerd en gemarginaliseerd worden in veel ontwikkelingssamenwerkingslanden; constaterende, dat Nederland steun geeft aan LHBT-bewegingen in het kader van mensenrechten en aidsbestrijding, en een goede reputatie heeft; verzoekt de regering de unieke Nederlandse aanpak van aidsbestrijding onder kwetsbare groepen, zoals mannen die seks hebben met mannen, te behouden in het hiv/aids-beleid, en gaat over tot de orde van de dag.Hachchi ...

Motie Dijkhoff c.s. over het per 2011 verlagen van de directiesalarissen tot op of onder de dg-norm (#:-)
Motie Dijkhoff c.s. over het per 2011 verlagen van de directiesalarissen tot op of onder de dg-norm Motie begroting financiën Nr. 50 MOTIE VAN HET LID DIJKHOFF C.S. ...

Motie-El Fassed over aandacht voor mensenrechten (#:-)
Motie-El Fassed over aandacht voor mensenrechten Motie begroting financiën Nr. 103 MOTIE VAN HET LID EL FASSED Voorgesteld 15 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de regering verbreding en verdieping van de relatie met prioritaire energielanden als Saudi-Arabië, Algerije en Kazachstan ambieert, maar dat daar structureel mensenrechtenschendingen plaatsvinden; verzoekt de regering binnen het Mensenrechtenfonds meer en bijzondere aandacht te geven aan mensenrechten en mensenrechtenverdedigers in prioritaire energielanden, en gaat over tot de orde van de dag.El Fassed ...

Motie-Timmermans/Pechtold over herstel imagoschade (#:-)
Motie-Timmermans/Pechtold over herstel imagoschade Motie begroting financiën Nr. 79 MOTIE VAN DE LEDEN TIMMERMANS EN PECHTOLD Voorgesteld 15 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat de aanwezigheid van de PVV in het centrum van de Haagse macht zonder regeringsdeelname moeilijk uit te leggen is in het buitenland, onder meer omdat de PVV, waarvan de steun onontbeerlijk is voor het minderheidskabinet, juist op het gebied van het buitenlands beleid een afwijkend standpunt inneemt en alle ruimte krijgt dat te ventileren; van mening, dat deze afwijkende houding in het beste geval betekent dat Nederland onophoudelijk incidenten moet repareren in de internationale betrekkingen, maar in het slechtste geval langdurige schade voor Nederland; overwegende, dat de extra inspanningen van de regering om zowel de gedoogconstructie als de openlijk verkondigde afwijkende meningen van de PVV op het gebied van het buitenlands beleid ongetwijfeld de nodige extra kosten met zich brengen; verzoekt de regering in kaart te brengen wat de financiële meerkosten zijn van het herstel van de opgelopen imagoschade, het repareren dan wel in stand houden van de internationale relaties, alsmede de extra inspanningen die ambassades moeten leveren als gevolg van deze gedoogconstructie, en de Kamer hierover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag.TimmermansPechtold ...