Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

193 resultaten

40ste voortgangsrapportage Sint Maarten (Dossier 35570-IV)
40ste voortgangsrapportage Sint Maarten Brief regering begroting financiën Nr. 43 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 juni 2021 Hierbij bied ik u aan de 40ste voortgangsrapportage van de voortgangscommissie Sint Maarten, die op 19 mei 2021 aan het Ministerieel Overleg, bestaande uit de Minister-President van Sint Maarten en ondergetekende, werd gezonden1. ...

Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Diertens c.s. over onderzoek naar de mogelijkheden om de rechtsbijstand op Curaçao te versterken en toezegging over Venezolanen die langer in vreemdelingenbewaring worden vastgehouden (Dossier 35570-IV)
Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Diertens c.s. over onderzoek naar de mogelijkheden om de rechtsbijstand op Curaçao te versterken en toezegging over Venezolanen die langer in vreemdelingenbewaring worden vastgehouden Brief regering begroting financiën Nr. 5 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 oktober 2020 Op 30 juni jl. heeft de Tweede Kamer de motie van het lid Diertens c.s. ...

Ontwerpbesluit digitale overheid (Dossier 34972)
Ontwerpbesluit digitale overheid Brief regering bestuur economie ict organisatie en beleid B/ Nr. 45 HERDRUK1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Ter griffie van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ontvangen 17 maart 2020. ...

Ontwerpbesluit houdende vaststelling van regels inzake de erkenning van bedrijfs- en organisatiemiddelen en bijbehorende diensten (Besluit bedrijfs- en organisatiemiddel Wd0) (Dossier 34972)
Ontwerpbesluit houdende vaststelling van regels inzake de erkenning van bedrijfs- en organisatiemiddelen en bijbehorende diensten (Besluit bedrijfs- en organisatiemiddel Wd0) Brief regering bestuur economie ict organisatie en beleid E/ Nr. 48 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Ter griffie van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ontvangen op 19 juni 2020. ...

Kosteloos inlogmiddel voor de belastingaangifte in het bedrijvendomein (Dossier 34972)
Kosteloos inlogmiddel voor de belastingaangifte in het bedrijvendomein Brief regering bestuur economie ict organisatie en beleid Nr. 47 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARISSEN VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES EN VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 juni 2020 Tijdens de parlementaire behandeling van de Wet digitale overheid (WDO) (Handelingen II 2019/20, nr. 48, item 5 en nr. 50, item 3) en vanuit de vaste commissie voor Financiën is door meerdere Kamerfracties aangegeven dat het inlogmiddel waarmee bedrijven belastingaangifte doen weer kosteloos moet worden. ...

Beantwoording van vragen, gesteld tijdens de plenaire behandeling van de Paspoortwet, over de Wet digitale overheid (Dossier 34972)
Beantwoording van vragen, gesteld tijdens de plenaire behandeling van de Paspoortwet, over de Wet digitale overheid Brief regering bestuur economie ict organisatie en beleid Nr. 26 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 januari 2020 Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de Paspoortwet (Kamerstuk 35 047 (R2108)), op 23 januari jl. ...

Uitstel beantwoording vragen commissie over het ontwerpbesluit houdende vaststelling van regels inzake de erkenning van bedrijfs- en organisatiemiddelen en bijbehorende diensten (Besluit bedrijfs- en organisatiemiddel Wdo) (Kamerstuk 34972-48) (Dossier 34972)
Uitstel beantwoording vragen commissie over het ontwerpbesluit houdende vaststelling van regels inzake de erkenning van bedrijfs- en organisatiemiddelen en bijbehorende diensten (Besluit bedrijfs- en organisatiemiddel Wdo) (Kamerstuk 34972-48) Brief regering bestuur economie ict organisatie en beleid Nr. 49 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 augustus 2020 Hierbij bericht ik u dat de schriftelijke vragen van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van 13 juli jl. over mijn brief van 19 juni 2020 (Kamerstuk 34 972, nr. 48) m.b.t. het ontwerpbesluit houdende vaststelling van regels inzake de erkenning van bedrijfs- en organisatiemiddelen en bijbehorende diensten (Besluit bedrijfs- en organisatiemiddel Wdo), niet binnen de gestelde termijn kunnen worden beantwoord. ...

Aanpak uitvoering publiek middel in het bedrijvendomein (Dossier 34972)
Aanpak uitvoering publiek middel in het bedrijvendomein Brief regering bestuur economie ict organisatie en beleid Nr. 53 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 juli 2021 Tijdens de plenaire behandeling van de Wet Digitale Overheid (hierna: WDO) op 5 februari 20201 is een aantal moties ingediend over de ontwikkeling richting een publiek-privaat stelsel voor digitale toegang zoals beschreven in deze wet.2 In mijn brief van 12 oktober 2020 (Kamerstuk 34 972, nr. ...

Uitstel toezending nota naar aanleiding van het nader verslag inzake Wet digitale overheid (Dossier 34972)
Uitstel toezending nota naar aanleiding van het nader verslag inzake Wet digitale overheid Brief regering bestuur economie ict organisatie en beleid Nr. 9 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 mei 2019 Hierbij reageer ik op het verzoek van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken om de stand van zaken met betrekking tot de beantwoording van het nader verslag met betrekking tot het voorstel van wet digitale overheid (Kamerstuk 34 972, nr. 8). ...

Integrale stand van zaken op de uitvoering van de moties over de ontwikkeling richting een publiek-privaat stelsel voor digitale toegang (Dossier 34972)
Integrale stand van zaken op de uitvoering van de moties over de ontwikkeling richting een publiek-privaat stelsel voor digitale toegang Brief regering bestuur economie ict organisatie en beleid Nr. 51 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 oktober 2020 Tijdens de plenaire behandeling van de Wet Digitale Overheid op 5 februari 20201 is een aantal moties ingediend over de ontwikkeling richting een publiek-privaat stelsel voor digitale toegang zoals beschreven in deze wet.2 Vanwege de samenhang geef ik in deze brief een integrale stand van zaken op de uitvoering van deze moties. ...

Onderzoek naar mogelijkheden geïntegreerd burger- en bedrijvenmiddel (Dossier 34972)
Onderzoek naar mogelijkheden geïntegreerd burger- en bedrijvenmiddel Brief regering bestuur economie ict organisatie en beleid Nr. 52 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 december 2020 Tijdens de plenaire behandeling van de Wet Digitale Overheid op 5 februari 20201is een aantal moties ingediend over de ontwikkeling richting een publiek-privaat stelsel voor digitale toegang zoals beschreven in deze wet.2In mijn brief van 12 oktober 2020 heb ik u geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot mijn reactie daarop, en toegezegd u in december nader te informeren over de uitvoering van de motie van het lid Van der Molen van uw Kamer.3 Deze motie verzoekt de regering te onderzoeken op welke wijze een publiek middel kan worden verschaft als bedrijfs- en organisatiemiddel, dan wel hoe de elD-ontwikkeling aangegrepen kan worden om een geïntegreerd burger- en bedrijfs- en organisatiemiddel tot stand te brengen. ...

Invoering eHerkenning (Dossier 34972)
Invoering eHerkenning Brief regering bestuur economie ict organisatie en beleid Nr. 37 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 januari 2020 De Wet digitale overheid (WDO) (Kamerstuk 34 972) beoogt de beweging naar de inzet van veiligere inlogmiddelen overheidsbreed te regelen en af te dwingen. ...

Andere toelatingssystematiek inlogmiddelen voor burgers (Dossier 34972)
Andere toelatingssystematiek inlogmiddelen voor burgers Brief regering bestuur economie ict organisatie en beleid Nr. 11 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 juli 2019 Op 12 juni jl. heb ik u de nota naar aanleiding van het nader verslag bij het wetsvoorstel digitale overheid toegezonden. ...

Overboeking overbruggingskrediet luchthaven Sint Maarten (Princess Juliana International Airport) (Dossier 35151)
Overboeking overbruggingskrediet luchthaven Sint Maarten (Princess Juliana International Airport) Brief regering begroting financiën Nr. 3 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 februari 2019 De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft uw Kamer heden een voorstel gestuurd voor een incidentele suppletoire begrotingswet ter overheveling van EUR 13,245 mln. ...

Toezegging Indicatoren Wetgevingsoverleg Jaarverslag Koninkrijksrelaties 2017 van 21 juni 2018 (Dossier 35200-IV)
Toezegging Indicatoren Wetgevingsoverleg Jaarverslag Koninkrijksrelaties 2017 van 21 juni 2018 Brief regering begroting financiën Nr. 8 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 juni 2019 In aanloop naar het Wetgevingsoverleg Jaarverslag Koninkrijksrelaties 2018 van 20 juni a.s. informeer ik u, mede namens de Minister van Justitie en Veiligheid, over de invulling van mijn toezegging bij het Wetgevingsoverleg Jaarverslag Koninkrijksrelaties 2017 van 21 juni 2018 (Kamerstuk 34 950 IV, nr. 8). ...

Brief met verzoek van 36 Tweede Kamerleden om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen (Dossier 33174-(R1974))
Brief met verzoek van 36 Tweede Kamerleden om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen Brief lid / fractie belasting financiën Nr. 3 BRIEF VAN HET LID BASHIR C.S. ...

Uitstel toezending reactie over uitvoering van de gewijzigde motie van Jasper van Dijk c.s. over de term "seksuele gerichtheid" in de Algemene wet gelijke behandeling (#:-)
Uitstel toezending reactie over uitvoering van de gewijzigde motie van Jasper van Dijk c.s. over de term "seksuele gerichtheid" in de Algemene wet gelijke behandeling Brief regering recht staatsrecht Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 februari 2020 Bij brief van 8 juli 2019 is uw Kamer geïnformeerd over de uitvoering van de motie van het lid Jasper van Dijk c.s. over het vervangen van de term «homo- of heteroseksuele gerichtheid» in de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb) door de term «seksuele gerichtheid».1 In deze brief is aangekondigd dat in het najaar van 2019 een wetsvoorstel tot wijziging van de Awgb in openbare consultatie zou worden gebracht. ...

Reactie van Curaçao en Sint Maarten inzake aanvaarding van het voorstel voor de tweede tranche liquiditeitssteun (Dossier 35459)
Reactie van Curaçao en Sint Maarten inzake aanvaarding van het voorstel voor de tweede tranche liquiditeitssteun Brief regering begroting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 juni 2020 Tijdens het Wetgevingsoverleg Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2020 van 20 mei jl. ...

Toegankelijkheid van identiteitsdocumenten (Dossier 35552-(R2148))
Toegankelijkheid van identiteitsdocumenten Brief regering bestuur gemeenten recht staatsrecht Nr. 10 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 januari 2022 Op 26 mei 2021 behandelde uw Kamer de wijziging van de Paspoortwet1 die de uitvoering van de Verordening identiteitskaarten regelt. ...

Onderzoek naar benoemingsprocedures van leden van zelfstandige bestuursorganen (zbo’s) en adviescolleges (Dossier 35570-VII)
Onderzoek naar benoemingsprocedures van leden van zelfstandige bestuursorganen (zbo’s) en adviescolleges Brief regering begroting financiën Nr. 94 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 maart 2021 In mijn brief van 3 februari 2020 heb ik u in reactie op de motie Sneller en Den Boer (Kamerstuk 35 300 VII, nr. 25) inzake benoemingsprocedures voor democratische instituties, zoals de Hoge Colleges van Staat, planbureaus, adviescolleges en zbo’s,1 aangekondigd dat een onderzoek naar benoemingsprocedures van leden van zelfstandige bestuursorganen (zbo’s) en adviescolleges deel uitmaakt van de brede evaluatie naar kaderstelling van rijksorganisaties op afstand. ...